Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


227

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 21. září 1998,

kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu

Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 127/1998 Sb., a podle § 16 odst. 4 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 127/1998 Sb.:

§ 1
Základní fond

(1) Zdrojem základního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (dále jen "zdravotní pojišťovna") jsou

a)    příjmy z pojistného na veřejné zdravotní pojištění1) (dále jen "pojistné") včetně plateb formou záloh a doplatků na pojistném,   
b)    příjmy z přerozdělení pojistného poukázané správcem zvláštního účtu,2)   
c)    náhrady škod,3)   
d)    vratky z neoprávněně fakturované zdravotní péče za předchozí účetní období zjištěné provedenými revizemi vyúčtování a z uplatnění regulačních mechanizmů,   
e)    zaplacené smluvní pokuty uhrazené zdravotnickými zařízeními na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou,4)   
f)    finanční dary pro zdravotní pojišťovnu, u kterých dárce blíže nespecifikoval účel daru,   
g)    převody finančních prostředků z jiných fondů provedené v souladu s touto vyhláškou,   
h)    finanční prostředky získané prodejem jakéhokoliv majetku pořízeného do 31. prosince 1998 z prostředků veřejného zdravotního pojištění,   
i)    zůstatky základního fondu zrušované zdravotní pojišťovny v případě sloučení nebo splynutí zdravotních pojišťoven,5)   
j)    příjmy od jiných zdravotních pojišťoven, nebo jiných subjektů, na základě smluv o finančním vypořádání plateb za zdravotní péči.6)  

(2) Zdrojem základního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky7) jsou vedle příjmů uvedených v odstavci 1 tyto příjmy:

a)    penále,8)   
b)    příjmy získané z přirážek k pojistnému a pokut,9)   
c)    finanční prostředky vytvářené využíváním základního fondu.   

(3) U zdravotních pojišťoven, s výjimkou Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, tvoří položky uvedené v odstavci 2 příjmovou stránku základního fondu pouze v případě, že nebylo dosaženo vyrovnané hospodaření základního fondu. Hodnocení se provádí v rámci účetní závěrky daného roku. Podmínkou vyrovnaného hospodaření je kladný zůstatek bankovního účtu základního fondu, aniž by byl pro naplnění rezervního fondu do minimální výše,10) úhradu všech splatných závazků a příděly do ostatních fondů podle této vyhlášky použit úvěr.

(4) Ze základního fondu zdravotní pojišťovny se čerpají prostředky na

a)    úhrady plateb za zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění11) zdravotnickým zařízením, snížené o částky z provedených revizí vyúčtování, z uplatnění regulačních mechanizmů a z neoprávněně fakturované zdravotní péče za běžné účetní období,   
b)    odvody finančních prostředků na zvláštní účet přerozdělení,   
c)    vrácení přeplatků pojistného,12)   
d)    vrácení mylně uskutečněných plateb pojistného na základě zjištění zdravotní pojišťovny nebo na základě žádosti plátce, jejichž oprávněnost byla zdravotní pojišťovnou ověřena,   
e)    úhrady plateb jiným zdravotním pojišťovnám na základě smluv o finančním vypořádání plateb za zdravotní služby uhrazené některou zdravotní pojišťovnou,   
f)    úhrady nutného a neodkladného léčení v cizině,13)   
g)    úhrady spojené s nákupem, opravami a pronájmem prostředků zdravotnické techniky zapůjčovaných pojištěncům,   
h)    úhrady úroků vyplývajících z úvěrů přijatých za účelem posílení základního fondu,   
i)    bankovní poplatky za vedení účtů základního fondu a poplatky za poštovní služby vztahující se k základnímu fondu,   
j)    příděl do provozního fondu do výše limitu nákladů na činnost podle § 7,   
k)    příděl do rezervního fondu.   

(5) Na vrub základního fondu zdravotní pojišťovny se zúčtují

a)    odpisy dlužného pojistného a penále,14)   
b)    odpisy přirážek k pojistnému a pokut.9)   

(6) Z prostředků základního fondu dále hradí zdravotní pojišťovny, s výjimkou Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, příspěvek do zajišťovacího fondu.15)

(7) Finanční prostředky základního fondu vede zdravotní pojišťovna na samostatném bankovním účtu; na více samostatných bankovních účtech je může vést pro potřeby oddělené evidence příjmů tak, aby byla umožněna kontrola jejich správné výše.

(8) Zůstatek základního fondu se převádí do následujícího účetního období.

§ 2
Rezervní fond

(1) Zdrojem rezervního fondu zdravotní pojišťovny je

a)    kauce žadatele,16)   
b)    příděl z prostředků pojistného uskutečněný převodem ze základního fondu,17)   
c)    příjem výnosu z cenných papírů a příjem z prodeje cenných papírů,17)   
d)    úrok vzniklý na samostatném bankovním účtu při hospodaření s prostředky rezervního fondu,   
e)    dar určený dárcem na posílení rezervního fondu,   
f)    zůstatek rezervního fondu sloučené zdravotní pojišťovny.   

(2) Z rezervního fondu zdravotní pojišťovny se prostředky čerpají na

a)    převod do základního fondu na krytí schodku základního fondu a v dalších případech stanovených zákonem,17)   
b)    poplatky za vedení bankovního účtu a poplatky za poštovní služby vztahující se k rezervnímu fondu,   
c)    ztráty z prodeje cenných papírů, které byly součástí rezervního fondu,   
d)    úhrady zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zdravotní pojišťovny.18)   

(3) Finanční prostředky rezervního fondu jsou uloženy na samostatném bankovním účtu. Příděl ze základního fondu do rezervního fondu se zúčtuje nejpozději v rámci roční účetní závěrky. Prostředky rezervního fondu lze ukládat na krátkodobé termínované vklady pouze tehdy, pokud tím zdravotní pojišťovna neporuší povinnost převodu do základního fondu.17)

(4) Pokud zdroje základního fondu po úhradě závazků, doplnění provozního fondu a v případě zdravotních pojišťoven zřízených podle zvláštního zákona19) i po úhradě odvodu do zajišťovacího fondu nevytvoří finanční prostředky nutné k doplnění rezervního fondu na výši stanovenou zákonem, převedou se do základního fondu přednostně zdroje uvedené v § 1 odst. 2. Na vytvoření zákonného přídělu do rezervního fondu je povinna zdravotní pojišťovna dále použít i kladný zůstatek provozního fondu. Pro vytvoření přídělu do rezervního fondu je zdravotní pojišťovna povinna použít zůstatek provozního fondu i v případě zjištěného záporného zůstatku finančních prostředků základního fondu. Na vrub záporného zůstatku základního fondu nelze příděl do rezervního fondu tvořit.

(5) Při sloučení s jinou zdravotní pojišťovnou je základem pro propočet přídělu do rezervního fondu výše výdajů základního fondu zdravotní pojišťovny pokračující v činnosti, která se zvýší o podíl výdajů základního fondu rušené zdravotní pojišťovny v přepočtu na počet pojištěnců, kteří ke dni sloučení byli jejími pojištěnci. Úprava propočtu se promítne do všech období, která jsou součástí propočtu limitu. Při splynutí zdravotních pojišťoven se výdaje základních fondů obou zdravotních pojišťoven za období zahrnutá do propočtu přepočtou na podíl odpovídající počtu pojištěnců daných zdravotních pojišťoven ke dni splynutí.

§ 3
Provozní fond

(1) Zdrojem provozního fondu zdravotní pojišťovny je

a)    příděl ze základního fondu maximálně do výše ročního limitu stanoveného v § 7 odst. 1,   
b)    dar určený dárcem na posílení provozního fondu,   
c)    převod finančních prostředků z fondu reprodukce investičního majetku po schválení správní radou zdravotní pojišťovny,   
d)    úrok vzniklý na bankovním účtu při hospodaření s finančními prostředky provozního fondu,   
e)    zůstatek provozních fondů při sloučení nebo splynutí zdravotních pojišťoven.   

(2) Z provozního fondu zdravotní pojišťovny se prostředky čerpají na

a)    úhrady provozních výdajů zdravotní pojišťovny souvisejících s veřejným zdravotním pojištěním,   
b)    příděly do sociálního fondu maximálně do výše celkového přídělu uvedeného v § 4 odst. 2 písm. a),   
c)    příděly do fondu reprodukce investičního majetku ve výši zúčtovaných odpisů veškerého investičního majetku,   
d)    převod finančních prostředků do základního fondu na doplnění přídělu do rezervního fondu,   
e)    převod do fondu reprodukce investičního majetku provedený na základě rozhodnutí správní rady zdravotní pojišťovny,   
f)    úhrady úroků z úvěrů použitých na vyrovnání záporného zůstatku provozního fondu,   
g)    poplatky za vedení bankovního účtu a poplatky za poštovní služby vztahující se k provoznímu fondu,   
h)    úhrady pokut a penále vyplývajících pro zdravotní pojišťovnu z nedodržení postupů stanovených zákonem;20) dále pokut, penále či jiných sankcí za porušení smluvních vztahů uzavřených zdravotní pojišťovnou,21)   
i)    úhrady zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zdravotní pojišťovny.18)   

(3) Finanční prostředky provozního fondu se vedou na samostatném bankovním účtu. Zůstatky provozního fondu se převádí do následujícího účetního období. Dočasně volné finanční prostředky tohoto fondu je možno využívat na krátkodobé finanční investice.

(4) Příděl ze základního fondu do provozního fondu se provádí zálohově dle očekávané výše příjmů a počtu pojištěnců v daném čtvrtletí. Výše zálohy se upřesňuje na základě skutečných výsledků hospodaření k 31. březnu, 30. červnu a 30. září běžného roku postupem podle § 7. Konečný příděl do provozního fondu se zúčtuje maximálně ve výši limitu propočteného s vazbou na údaje roční účetní závěrky.

(5) Pokud zdravotní pojišťovna provozuje v souladu se zákonem22) a schváleným statutem činnost, která podléhá dani z příjmu právnických osob, zajišťuje oddělené sledování a účtování veškerých nákladů na tuto činnost. Jestliže v průběhu běžného roku hradí z finančních prostředků provozního fondu podíl nákladů související s touto činností, převádí na bankovní účet provozního fondu čtvrtletní zálohy z finančních prostředků zdaňované činnosti, které se zúčtují nejpozději v rámci účetní závěrky.

§ 4
Sociální fond

(1) Sociální fond zdravotní pojišťovny se používá ve prospěch zaměstnanců zdravotní pojišťovny k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb.

(2) Zdrojem sociálního fondu zdravotní pojišťovny jsou

a)    základní příděl ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a náhrady mzdy, které byly zúčtovány s provozním fondem, tvořený převodem finančních prostředků z provozního fondu,   
b)    další příděl z hospodářského výsledku po zdanění,   
c)    splátky z půjček zaměstnancům,   
d)    ostatní příjmy [např. náhrady škod od pojišťovny23)], které souvisejí s výdaji ze sociálního fondu,   
e)    úroky z prostředků sociálního fondu uloženého na samostatném bankovním účtu,   
f)    dary určené dárcem na posílení sociálního fondu zdravotní pojišťovny,   
g)    zůstatky sociálních fondů sloučených a splynutých zdravotních pojišťoven,   
h)    úhrady pohledávek fondů, jejichž zůstatky byly převedeny k 1. lednu 1999 do sociálního fondu zdravotní pojišťovny.   

(3) Ze sociálního fondu zdravotní pojišťovny se prostředky čerpají v souladu s ročním rozpočtem a zásadami jeho používání, které jsou součástí schváleného zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny. Výdajem tohoto fondu jsou i úhrady závazků, jejichž zůstatky byly k 1. lednu 1999 převedeny do sociálního fondu zdravotní pojišťovny.24) Z prostředků sociálního fondu zdravotní pojišťovny se hradí i bankovní poplatky a poštovní poplatky související s uložením sociálního fondu na samostatném bankovním účtu.

(4) Při používání sociálního fondu zdravotní pojišťovny se postupuje podle těchto zásad:

a)    finanční prostředky sociálního fondu se vedou na samostatném bankovním účtu,   
b)    výdaje ze sociálního fondu lze uskutečňovat jen do výše volných finančních prostředků,   
c)    prostředky sociálního fondu nelze převádět do jiných fondů zdravotní pojišťovny, s výjimkou postupu při likvidaci zdravotní pojišťovny,18)   
d)    nevyčerpané prostředky fondu se převádějí do následujícího účetního období,   
e)    při sloučení s jinou zdravotní pojišťovnou se zůstatek sociálního fondu rušené zdravotní pojišťovny převede na účet sociálního fondu zdravotní pojišťovny, se kterou se sloučila; do tohoto fondu se v následujícím období převádějí splátky půjček poskytnutých ze zrušeného sociálního fondu; takto se postupuje i při dalších příjmech nebo výdajích, které měly souvislost se zrušeným sociálním fondem,   
f)    při splynutí zdravotních pojišťoven se převedou zůstatky účtů rušených zdravotních pojišťoven na bankovní účet sociálního fondu nově vzniklé zdravotní pojišťovny. Do tohoto sociálního fondu se v následujícím období převádějí i splátky půjček poskytnutých ze zrušených sociálních fondů; takto se postupuje i při dalších příjmech nebo výdajích, které měly souvislost se sociálními fondy zrušených zdravotních pojišťoven,   
g)    při zahájení likvidace zdravotní pojišťovny se postupuje podle § 7 odst. 4.   

§ 5
Fond investičního majetku

(1) Zdrojem fondu investičního majetku zdravotní pojišťovny je

a)    majetek pořízený z prostředků fondu reprodukce investičního majetku v pořizovací ceně,   
b)    bezúplatně převzatý investiční majetek v reprodukční pořizovací ceně,   
c)    nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený investiční majetek v reprodukční pořizovací ceně.   

(2) Na vrub fondu investičního majetku zdravotní pojišťovny se zúčtuje

a)    hodnota zůstatkové ceny investičního majetku při jeho vyřazení z používání v důsledku opotřebení, škody nebo v důsledku jeho prodeje,   
b)    bezplatně předaný investiční majetek,   
c)    odepsaný náklad na trvale zastavené investice,   
d)    snížení fondu investičního majetku o výši účetních odpisů.   

§ 6
Fond reprodukce investičního majetku

(1) Fond reprodukce investičního majetku zdravotní pojišťovny se používá k pořízení investičního majetku zdravotní pojišťovny.

(2) Zdrojem fondu reprodukce investičního majetku zdravotní pojišťovny je

a)    základní příděl finančních prostředků z provozního fondu ve výši účetních odpisů veškerého investičního majetku podle § 7 odst. 3,   
b)    další převod finančních prostředků z provozního fondu na základě schválení správní radou zdravotní pojišťovny,   
c)    výnos z prodeje investičního majetku pojišťovny pořízeného po 1. lednu 1999,   
d)    dar určený dárcem na posílení fondu reprodukce investičního majetku,   
e)    dotace z kladného hospodářského výsledku komerční činnosti po zdanění a po souhlasu správní rady zdravotní pojišťovny, určená na profinancování investičního majetku zdravotní pojišťovny, který bude využíván i na komerční činnost zdravotní pojišťovny. Výše dotace se propočte v poměru předpokládaného využití z ceny pořízení daného investičního majetku,   
f)    úrok získaný hospodařením s finančními prostředky na bankovním účtu tohoto fondu,   
g)    zůstatek fondu reprodukce investičního majetku sloučené nebo splynuté zdravotní pojišťovny,   
h)    účelový příspěvek ze státního rozpočtu vyplývající z uzavřené smlouvy.25)   

(3) Z fondu reprodukce investičního majetku zdravotní pojišťovny se prostředky čerpají na

a)    pořízení investičního majetku včetně poskytnutých záloh,   
b)    splátky úroků z úvěrů použitých na nákup investic ve vazbě na schválený zdravotně pojistný plán,   
c)    převod finančních prostředků do provozního fondu, a to se souhlasem správní rady zdravotní pojišťovny,   
d)    poplatky za vedení bankovního účtu a poplatky za poštovní služby vztahující se k tomuto fondu,   
e)    použití finančních prostředků z rozhodnutí likvidátora zdravotní pojišťovny.   

(4) Zůstatek fondu reprodukce investičního majetku se převádí do následujícího účetního období. Finanční prostředky se vedou na samostatném bankovním účtu.

§ 7
Limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny

(1) Roční limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny krytý ze zdrojů základního fondu se stanoví z prostředků získaných z pojistného na veřejné zdravotní pojištění po přerozdělení, z výnosu penále, pokut, přirážek k pojistnému a náhrad škod. Výše limitu finančních prostředků tvořící součet přídělů do provozního fondu, sociálního fondu a fondu reprodukce investičního majetku se propočte podle následujícího vzorce:

L = (PC : 100) x koef.,

kde:

L    představuje limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny z prostředků veřejného zdravotního pojištění v Kč,   
PC    představují příjmy v Kč za kalendářní rok z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělení a náhrad škod. Dále se do hodnoty PC zahrnují i příjmy plynoucí z pokut, penále a přirážek k pojistnému, pokud jsou u zdravotní pojišťovny v daném účetním období součástí tvorby základního fondu. Do hodnoty PC nelze zahrnovat příjmy z pokut, penále a přirážek, které jsou v daném účetním období, při naplněném rezervním fondu a vyrovnaném hospodaření zdravotní pojišťovny (§ 1 odst. 3), použity jako zdroj fondu prevence;26)   
koef.    koeficient v procentech vypočtený podle vzorce

koef. = 3,5 + 2,2 x 1,072-0,009(p-50),

  

kde:

p    představuje jednu tisícinu průměrného počtu pojištěnců propočteného z měsíčních údajů pro přerozdělování za hodnocené období zaokrouhlenou směrem nahoru na celé číslo.   

(2) Limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny uvedený v odstavci 1 zahrnuje finanční prostředky určené jako příděl do sociálního fondu podle § 4 odst. 2 písm. a), příděl do fondu reprodukce ve výši podle § 6 odst. 2 písm. a) a zůstatek z celkového přídělu, který zůstane v provozním fondu.

(3) Rozdělení finančních prostředků limitu nákladů na činnost se provede následujícím způsobem:

a)    celkový limit L se zúčtuje jako příděl do provozního fondu,   
b)    z provozního fondu se převede do sociálního fondu příděl ve výši základního přídělu propočteného podle § 4 odst. 2 písm. a), současně se z provozního fondu provede příděl ve výši hodnoty účetních odpisů za dané účetní období do zdrojů fondu reprodukce investičního majetku,   
c)    zůstatek finančních prostředků z celkového přídělu L po provedení přídělů podle písmene b) tvoří vlastní příděl do provozního fondu.   

(4) U zdravotní pojišťovny v likvidaci se ke dni zahájení likvidace přeruší propočet limitu nákladů na činnost podle odstavců 1 až 3 a podle § 3 odst. 4. V dalším období se neprovádí příděl do sociálního fondu a fondu reprodukce investičního majetku. Ze základního fondu do provozního fondu se převádí příděl pouze ve výši nutné na zajištění chodu likvidované zdravotní pojišťovny podle rozhodnutí likvidátora nebo správce konkurzní podstaty, pokud je konkurz na zdravotní pojišťovnu prohlášen. Výše a účel výdajů provozního fondu se kontroluje v rámci kontroly hospodaření zdravotní pojišťovny v likvidaci.27)

§ 8
Přechodné ustanovení

Počáteční zůstatky fondů veřejného zdravotního pojištění k 1. lednu 1999 se tvoří z konečných zůstatků všech fondů zdravotních pojišťoven, s výjimkou fondů vzniklých výlučně z hospodářského výsledku po zdanění, upravených o zůstatky závazků, pohledávek, dohadných účtů, finančních investic, časového rozlišení a podrozvahových účtů v souladu s převodovým můstkem mezi účtovou osnovou pro podnikatele a účtovou osnovou pro zdravotní pojišťovny. Počáteční zůstatek fondu investičního majetku k 1. lednu 1999 vyjadřuje celkovou hodnotu veškerého majetku zdravotní pojišťovny v zůstatkových cenách.

§ 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 301/1997 Sb., kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku zdravotních pojišťoven.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Ministr:
Mgr. Svoboda v. r.

 


1)    Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č.  59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.   
2)    § 21 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.   
3)    § 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.   
4)    § 17 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 2/1998 Sb.   
5)    § 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb.   
6)    § 13 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č.  149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.   
7)    Zákon č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 10/1992 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č.  305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.   
8)    § 18 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 161/1993 Sb. a zákona č. 59/1995 Sb.   
9)    § 44 a 45 zákona č. 48/1997 Sb.   
§ 26 zákona č. 592/1992 Sb.
10)    § 18 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.   
11)    § 17 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 2/1998 Sb.
§ 40 zákona č. 48/1997 Sb.   
12)    § 14 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 161/1993 Sb., zákona č.  324/1993 Sb. a zákona č. 59/1995 Sb.   
13)    § 14 zákona č. 48/1997 Sb.   
14)    § 26c zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 127/1998 Sb.   
15)    § 22a zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 48/1997 Sb.   
16)    § 4a zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č.  149/1996 Sb.   
17)    § 7 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č.  149/1996 Sb.
§ 18 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996  Sb.   
18)    § 6a odst. 3 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.   
19)    Zákon č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č.  93/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.   
20)    Například § 18 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 161/1993  Sb., zákona č. 59/1995 Sb., § 20 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 59/1995 Sb., § 23a zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb. a § 24b zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 60/1995  Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.   
21)    Například § 17 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 2/1998 Sb. a § 40 zákona č. 48/1997 Sb.   
22)    Například § 54 zákona č. 48/1997 Sb.   
23)    Zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1995 Sb.   
24)    § 7 odst. 4 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 127/1998 Sb.
§ 16 odst. 5 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 127/1998 Sb.   
25)    Například zákon č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 1/1995 Sb.   
26)    § 19 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 127/1998 Sb.   
27)    § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.   

  

E-shop

GDPR - praktický průvodce implementací

GDPR - praktický průvodce implementací

Luděk Nezmar - GRADA Publishing, a. s.

Kniha provede procesem zavedení povinného nařízení EU o ochraně osobních údajů známého pod názvem General Data Protection Regulation - GDPR. Povinnost dopadne na všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU - tedy na valnou většinu firem, organizací, obcí, škol nebo ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Ing- Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2018 a sestavováním účetní závěrky za rok 2017 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2018 ve všech právních a daňových ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Insolvenční správce

Insolvenční správce

Mgr. Zuzana Šnoblová, Mgr. Bc. Vítězslav Němčák - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace nabízí praktickou pomůcku pro přípravu ke zkouškám a zvláštním zkouškám insolvenčního správce. Popisuje organizační průběh těchto zkoušek – včetně upozornění na všechny úkony, které jsou uchazeči o tuto zkoušku povinni vykonat, zmiňuje také materiály sloužící k přípravě a ...

Cena: 536 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.