Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 208/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 71, ze dne 1. 9. 1998

208

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 18. srpna 1998,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění vyhlášky č. 256/1997 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 11, § 4 odst. 7 a § 13 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech:

Čl. I

Vyhláška č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění vyhlášky č. 256/1997 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 4 se slova "kostní tuk, kostní šrot krmný, kostní vývar sušený a tuk živočišný" nahrazují slovy "kostní šrot krmný a kostní vývar sušený".

2. V § 13 odst. 1 písm. c) se za slova "jakostních znaků" vkládají slova "mimo doplňkových látek".

3. V § 20 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) V označení masové, masokostní, živočišné, kostní, peřokostní a bílkovinné kostní moučky, bílkovinného koncentrátu, kostního šrotu krmného a kostního vývaru sušeného se uvede: "Krmná surovina obsahuje bílkovinné složky získané ze savčích tkání a je zakázáno ji zkrmovat přežvýkavcům".".

4. V § 23 odst. 1 písm. a) se za slovo "kombinovat" doplňují tato slova: "s výjimkou masové, masokostní, živočišné, kostní, peřokostní a bílkovinné kostní moučky, bílkovinného koncentrátu, kostního šrotu krmného, kostního vývaru sušeného, kostního tuku, tuku živočišného, kvasnic krmných sušených, pivovarských kvasnic sušených, aminokyselin a jejich analogů, které se vždy uvádějí podle použitého druhu, a to i při použití skupin krmných surovin".

5. V § 23 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)   u kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata použité krmné suroviny s udáním jejich obsahu nebo v pořadí klesajícího hmotnostního zastoupení v krmivu nebo alespoň název skupiny, do níž krmné suroviny náležejí podle přílohy č. 23. V označení nelze kombinovat názvy skupin surovin s názvy jednotlivých druhů krmných surovin,".

6. V § 23 odst. 1 písmeno e) zní:

"e)   u kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata, do nichž je použita masová, masokostní, živočišná, kostní, peřokostní a bílkovinná kostní moučka, bílkovinný koncentrát, kostní šrot krmný a kostní vývar sušený, se v označení uvede varovné upozornění: "Krmivo obsahuje krmné suroviny vyrobené ze savčí tkáně a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům".".

7. V § 23 odst. 6 písm. c) se za slova "znaky krmiva" doplňují tato slova: "podle přílohy č. 7 sloupec 2, pokud nejsou obsažena ve sloupci 4".

8. V příloze č. 1 se doplňuje bod 10), který zní:

"10) Proteiny pocházející ze savčí tkáně, pokud jsou použity k výrobě kompletních nebo doplňkových krmiv pro přežvýkavce uvedené v příloze č. 4 skupina krmné moučky, úsušky živočišného původu a krmné tuky, s výjimkou:

-   mléka a mléčných výrobků,
-   želatiny,
-    aminokyselin získaných z nevydělaných kůží, výrobním postupem, který zahrnuje vystavení suroviny pH 1 až 2, následované pH vyšším než 11, následované ošetřením teplem při 140 oC po 30 minut při tlaku 3 barů,
-    hydrogenfosforečnanu vápenatého (DCP) získaného z odtučněných kostí,
-   vysušené plazmy a jiných krevních produktů.".

9. V příloze č. 4 ve skupině krmné moučky a úsušky živočišného původu a krmné tuky se za pořadové číslo 4.038 "Garnátová moučka" vkládá nové pořadové číslo 4.039 "Želatina kolagenní", které zní:

Pořa-
dové
číslo
Kód
EU
Druh krmné
suroviny
Charakteristika Limitní
znaky
Deklarované
jakostní
znaky
Typové
jakostní
znaky
Jedná se
o hygros-
kopické
krmivo
(+)
1 2 3 4 5 6 7
4.039 Želatina kolagenní vzniká částečnou hydrolýzou kolagenních vláken z kůží, chrupavek a kostí   vlhkost dusíkaté látky
popel
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 900 g/kg
popel nejvýše 20 g/kg
+

10. V příloze č. 4 ve skupině krmné moučky a úsušky živočišného původu a krmné tuky se na konci doplňuje pořadové číslo 4.046 "Krevní plazma sušená", které zní:

Pořa-
dové
číslo
Kód
EU
Druh krmné
suroviny
Charakteristika Limitní
znaky
Deklarované
jakostní
znaky
Typové
jakostní
znaky
Jedná se
o hygros-
kopické
krmivo
(+)
1 2 3 4 5 6 7
4.046 Krevní plazma sušená čerstvá krev hospodářských zvířat, konzervovaná povolenými konzervanty, se separuje na vhodné odstředivce a každá získaná frakce se samostatně suší; meziprodukty jsou uchovávány zchlazené; dusíkaté látky nejméně 780 g/kg vlhkost nejvýše 9,0 % vlhkost dusíkaté látky popel sodík výskyt cizích pachů popel nejvýše 100 g/kg
sodík nejvýše 30 g/kg
lysin nejméně 68 g/kg
stravitelné dusíkaté látky in vitro nejméně 90 %
+

11. V příloze č. 4 ve skupině ostatní krmiva se na konci doplňuje pořadové číslo 8.002 "Biskvitová moučka", které zní:

Pořa-
dové
číslo
Kód
EU
Druh krmné
suroviny
Charakteristika Limitní
znaky
Deklarované
jakostní
znaky
Typové
jakostní
znaky
Jedná se
o hygros-
kopické
krmivo
(+)
1 2 3 4 5 6 7
8.002 Biskvitová moučka vzniká při výrobě biskvitů jako vedlejší produkt drcením vlhkost nejvýše 8,0 % vlhkost dusíkaté látky
tuk
popel
vláknina
dusíkaté látky nejvýše 110 g/kg
tuk nejméně 120 g/kg
popel nejvýše 40 g/kg
 

12. V příloze č. 4 ve skupině Aminokyseliny a jejich analogy v pořadovém čísle 9.007 "Hydroxyanalog D,L-methioninu" a v pořadovém čísle 9.008 "Hydroxyanalog D,L-methioninu vápenatá sůl" se zrušují slova "(mimo skot, ovce, kozy)".

13. V příloze č. 4 ve skupině Aminokyseliny a jejich analogy v pořadovém čísle 9.014 "L-Lysin konc. kapalný" ve sloupci 3 se slova "nejméně 600 g/kg" nahrazují slovy "nejméně 500 g/kg".

14. V příloze č. 4 ve skupině minerální anorganická a organická krmiva v pořadovém čísle 10.004 "Dihydrogenfosforečnan vápenatý monohydrát" ve sloupci 3 se údaj "0,8 až 1,15 : 1" nahrazuje údajem "0,8 až 1,3 : 1" a ve sloupci 7 se doplňují slova "povoleno do 30. 6. 1999".

15. V příloze č. 6 ve skupině mikrobiologicky účinné látky - stimulátory růstu text pořadové číslo 1. AVILAMYCIN zní:

Pořadové číslo
Účinná látka
Kód EU
Chemické označení
nebo popis
Druh nebo
kategorie
zvířat
Maximál-
ní stáří
Obsah mg/kg
kompletního krmiva
Poznámka
nejméně nejvýše
1 + 2 3 4 5 6 7
1. AVILAMYCIN č. EU 717 C57-62H82-90Cl1-2O31-32
směs oligosacharidů ortosomycinové skupiny produkovaná Streptomyces viridichromogenes NRRL 2860 obsahující
Avilamycinu A nejméně 60 %
Avilamycinu B nejvýše 18 %
Avilamycinu A+B nejméně 70 %
jinak jednotlivé avilamyciny nejvýše 6 %
selata
prasata
drůbež
výkrm krůťat1)
4 měsíce
6 měsíců
20
10
5
5
40
20
10
10
1) povoleno do 31. 12. 1999

16. V příloze č. 6 ve skupině mikrobiologicky účinné látky - stimulátory růstu v pořadovém čísle 5. OLACHINDOX ve sloupci 7 se zrušují slova "Synthesia ČR".

17. V příloze č. 6 ve skupině mikrobiologicky účinné látky - stimulátory růstu v pořadovém čísle 6. SALINOMYCINÁT SODNÝ ve sloupci 7 se doplňují slova "Hoffmann La Roche SRN".

18. V příloze č. 6 ve skupině mikrobiologicky účinné látky - stimulátory růstu v pořadovém čísle 8. VIRGINIAMYCIN ve sloupci 4 se u slova "březí" a u slova "kojící" připojuje odkaz "1)" a ve sloupci 7 se na konci doplňují slova "1) povoleno do 31. 12. 1999".

19. V příloze č. 6 ve skupině mikrobiologicky účinné látky - stimulátory růstu pořadové číslo 9. ZINKBACITRACIN zní:

Pořadové číslo
Účinná látka
Kód EU
Chemické označení
nebo popis
Druh nebo
kategorie
zvířat
Maximál-
ní stáří
Obsah mg/kg
kompletního krmiva
Poznámka
nejméně nejvýše
1 + 2 3 4 5 6 7
9. ZINKBACI-

TRACIN č. EU 700

C66H103O16N17SZn
(polypeptid s komplexně vázaným Zn, produkovaný Bacillus subtilis a Bacillus licheniformis, obsahující 12 až 20 % Zn)
nosnice
krůťata
jiná drůbež
mimo hus, ka-
chen a holubů
výkrm kuřat
telata
jehňata
kůzlata
selata
prasata
kožešinová zví-
řata mimo králíků

4 týdny
4 týdny


16 týdnů
16 týdnů
6 měsíců
6 měsíců
4 měsíce
3 měsíce
6 měsíců

15
5


5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
100
50


50
20
201
50
20
80
50
80
201)
20
registrovaný výrobce:
Apothekernes
Laboratorium
Norsko
Krka Slovinsko
1) do 31. 12. 1999
povoleno nej-
výše 50 mg/kg
jen v mléčných krm. směsích
jen v mléčných krm. směsích

20. V příloze č. 6 ve skupině mikrobiologicky účinné látky - antikokcidika v pořadovém čísle 1. AMPROLIUM+ETHOPABÁT ve sloupci 7 se slova "MSD Agvet USA" nahrazují slovy "MERIAL S. A. S. Francie".

21. V příloze č. 6 ve skupině mikrobiologicky účinné látky - antikokcidika v pořadovém čísle 2. DICLAZURIL ve sloupci 4 se za slovo "krůt" vkládají slova "a krůťat1)", u slova "kuřice" se připojuje odkaz "1)" a ve sloupci 7 se doplňují slova "1) povoleno do 31. 12. 1999".

22. V příloze č. 6 ve skupině mikrobiologicky účinné látky - antikokcidika pořadové číslo 3. HALOFUGINON zní:

Pořadové číslo
Účinná látka
Kód EU
Chemické označení
nebo popis
Druh nebo
kategorie
zvířat
Maximál-
ní stáří
Obsah mg/kg
kompletního krmiva
Poznámka
nejméně nejvýše
1 + 2 3 4 5 6 7
3. HALOFUGINON č. EU 764 trans-7-bromo-6-chloro-/3-
(3-hydroxy-2-piperidyl)
acetonyl/DL-4-(3H)
chinazolidon
výkrm krůťat
krůty
odchov kuřat
a kuřic

12 týdnů
16 týdnů

2
2
2
3
3
3
registrovaný výrobce:
Roussell
Uclaff
Francie
ochranná lhůta: 5 dní

23. V příloze č. 6 ve skupině mikrobiologicky účinné látky - antikokcidika v pořadovém čísle 5. MADURAMICIN ve sloupci 4 se u slova "krůťat" připojuje odkaz "1)" a ve sloupci 7 se doplňují slova "1) povoleno do 31. 12. 1999".

24. V příloze č. 6 ve skupině mikrobiologicky účinné látky - antikokcidika v pořadovém čísle 6 ve sloupci 1+2 se slova "METICHLORPINDOL+METHYLBENZOCHÁT" nahrazují slovy "METICLORPINDOL+METHYLBENZOCHÁT" a ve sloupci 7 se slova "Rhone-Merieux Francie" nahrazují slovy "MERIAL S. A. S. Francie".

25. V příloze č. 6 ve skupině mikrobiologicky účinné látky - antikokcidika pořadové číslo 11. SALINOMYCINÁT SODNÝ zní:

Pořadové číslo
Účinná látka
Kód EU
Chemické označení
nebo popis
Druh nebo
kategorie
zvířat
Maximál-
ní stáří
Obsah mg/kg
kompletního krmiva
Poznámka
nejméně nejvýše
1 + 2 3 4 5 6 7
11. SALINOMYCINÁT SODNÝ č. EU 766 C42H69O11Na
(sodná sůl polyeterické monokarboxylové kyseliny produkovaná Streptomyces albus)
obsah elaiophylinu:
méně než 42 mg/kg, obsah 17-epi-20-des-oxysalinomycinu: méně než 40 g/kg
výkrm kuřat
kuřice1)
výkrm králíků1)

12 týdnů

50
30
20
70
50
25
registrovaný výrobce:
Hoechst Veterinär SRN
Hoffmann La Roche SRN
Biovet Bulharsko
Krka Slovinsko
Pfizer Belgie
ochranná lhůta: 5 dní
nekombinovat s thiamulinem, nezkrmovat lichokopytníkům, krůtám, perličkám a nosnicím
1) povoleno do 31. 12. 1999

26. V příloze č. 6 ve skupině mikrobiologicky účinné látky - mikroorganizmy pořadové číslo 1 zní:

Pořadové číslo
Účinná látka
Kód EU
Chemické označení
nebo popis
Druh nebo
kategorie
zvířat
Maximál-
ní stáří
Obsah CFU/kg
kompletního krmiva
Poznámka
nejméně nejvýše
1 + 2 3 4 5 6 7
1. BACILLUS CEREUS VAR. TOYOI CNCM 1-1012/NCIB 40112
(CCM 4154, CCM 3775)
nejméně 1010 CFU/g
prasnice1)
selata1)
prasata1)
ostatní zvířata

2 měsíce
4 měsíce

109
109
0,5.109
0,2.109
0,5.109
2 . 109
109
109
109
0,5.109
1) povoleno do 31. 12. 1999

27. V příloze č. 6 ve skupině mikrobiologicky účinné látky - mikroorganizmy v pořadovém čísle 2. BACILLUS CEREUS ve sloupci 1+2 se číslo "CIP 5832" zrušuje a ve sloupci 3 údaj "ATCC 14 893" se nahrazuje údajem "ATCC 14893/CIP 5832".

28. V příloze č. 6 ve skupině mikrobiologicky účinné látky - mikroorganizmy v pořadovém čísle 3. BACILLUS SUBTILIS ve sloupci 3 se číslo "CCM 4183" nahrazuje číslem "(CCM 4183)", ve sloupci 4 se slova "domácí zvířata1)" doplňují slovem "selata2)", ve sloupci 7 se slovo "1) psy" nahrazuje slovem "1) psi" a na konci se doplňují tato slova: "2) ve směsi s Bacillus licheniformis v poměru 1 : 1".

29. V příloze č. 6 ve skupině mikrobiologicky účinné látky - mikroorganizmy v pořadovém čísle 14. SACCHAROMYCES CEREVISIAE ve sloupci 3 se doplňuje údaj "NCYC Cs 47".

30. V příloze č. 6 ve skupině mikrobiologicky účinné látky - mikroorganizmy v pořadovém čísle 15. BACILLUS LICHENIFORMIS ve sloupci 3 se údaj "DSM 5779" nahrazuje údajem "DSM 5749, DSM (5779)", ve sloupci 4 se slovo "savců" doplňuje slovem "selata1)" a ve sloupci 7 se na konci doplňují tato slova: "1) ve směsi s Bacillus subtilis v poměru 1 : 1".

31. V příloze č. 6 ve skupině pojiva pořadové číslo 2. HLINITOVÁPENATÉ SLOUČENINY, syntetické zní:

Pořadové číslo
Účinná látka
Kód EU
Chemické označení
nebo popis
Druh nebo
kategorie
zvířat
Maximál-
ní stáří
Obsah mg/kg
kompletního krmiva
Poznámka
nejméně nejvýše
1 + 2 3 4 5 6 7
2. HLINITOVÁPENATÉ SLOUČENINY,
syntetické č. EU 598
Obsah Al2O3
mezi 35 % a 51 %, molybden nejvýše 20 mg/kg
drůbež,
prasata,
králíci
dojnice,
výkrm skotu,
telata,
jehňata,
kůzlata

-
-

-
-

20 000
8 000

 

32. V příloze č. 6 ve skupině konzervanty v pořadovém čísle 5. DUSITAN SODNÝ ve sloupci 7 se na konci doplňují tato slova: "používá se do krmiv s vlhkostí nejméně 20 %".

33. V příloze č. 6 ve skupině barviva v pořadovém čísle 1. ASTAXANTIN ve sloupci 1+2 se údaj "EU 161" nahrazuje údajem "EU 161 j".

34. V příloze č. 6 ve skupině barviva v pořadovém čísle 2. BETA-APO-8-KAROTINAL ve sloupci 6 se doplňuje údaj "801)" a ve sloupci 7 se doplňují tato slova:"1) jednotlivě nebo s ostatními karotenoidy a xantofyly dohromady".

35. V příloze č. 6 ve skupině barviva v pořadovém čísle 10. PATENTOVÁ MODŘ V sloupec 3 zní: "Na-sůl nebo Ca-sůl kyseliny 5-hydroxy-4,4-bis-(diethylamino)-trifenylkarbinol-2,4-disulfon

ové".

36. V příloze č. 6 ve skupině emulgátory, stabilizátory, zahušťující a želírující látky v pořadovém čísle 8. CASSIAGUM ve sloupci 7 se na konci doplňují tato slova: "používá se do krmiv s vlhkostí nejméně 20 %".

37. V příloze č. 6 ve skupině emulgátory, stabilizátory, zahušťující a želírující látky se pořadové číslo 17. FURCELLERAN zrušuje.

38. V příloze č. 6 ve skupině emulgátory, stabilizátory, zahušťující a želírující látky v pořadovém čísle 37. PENTAFOSFOREČNAN SODNÝ ve sloupci 1+2 se slova "PENTAFOSFOREČNAN SODNÝ" nahrazují slovy "TRIFOSFOREČNAN SODNÝ" a ve sloupci 3 se údaj "Na7P5O16" nahrazuje údajem "Na5P3O10".

39. V příloze č. 6 ve skupině varia v pořadovém čísle 2. CHELÁT CHROMU A AMINOKYSELIN n-hydrát ve sloupci 4 se na konci doplňuje slovo "koně".

40. V příloze č. 6 ve skupině varia se doplňuje pořadové číslo 3, které zní:

Pořadové číslo
Účinná látka
Kód EU
Chemické označení
nebo popis
Druh nebo
kategorie
zvířat
Maximál-
ní stáří
Obsah mg/kg
kompletního krmiva
Poznámka
nejméně nejvýše
1 + 2 3 4 5 6 7
3. PIKOLINÁT CHROMU C18N3O6Cr chovná prasata,
kozy, ovce,
drůbež,
skot a koně
   

0,4

povoleno do 31. 12. 1999

41. V příloze č. 6 ve skupině enzymy v pořadovém čísle 5. PHYTÁZA ve sloupci 6 se vkládají slova "prasata, výkrm drůbeže".

42. V příloze č. 6 ve skupinách mikrobiologicky účinné látky - mikroorganizmy, stopové prvky s výjimkou pořadového čísla 1. JOD položka 1.6 Di-,tetra-,hexa-,okta-a dekajodované nenasycené mastné kyseliny, C7-72H8-124O2I2, konzervanty, varia a enzymy ve sloupci 7 u těch pořadových čísel, kde jsou uvedena slova "povoleno do 31. 12. 1998", se tato slova nahrazují slovy "povoleno do 31. 12. 1999".

43. V příloze č. 7 DIETNÍ KRMIVA PRO HOSPODÁŘSKÁ A DOMÁCÍ ZVÍŘATA se na konci doplňují tyto položky:

Zvláštní účel
výživy
Charakteristika krmiva Druh nebo
skupina
zvířat
Deklarované
jakostní znaky
Doporučená doba
zkrmování
Jiné podmínky užití
1 2 3 4 5 6
Podpora krvetvorby vysoký obsah Fe3+ a vitaminu B12 ve formě mikroemulze sající selata železo

vitamin B12

jednorázové podání v době sání na obalu musí být vyznačen způsob podávání a doba podávání

povoleno do 31. 12. 1999

Snížení rizika při ketozách zdroj lehce stravitelných dusíkatých látek a energie dojnice,
bahnice
zdroj dusíkatých látek a energie 3 až 6 týdnů po otelení a 3 týdny před a 6 týdnů po obahnění na obalu musí být vyznačen způsob podávání a doba podávání doporučená veterinárním lékařem
povoleno do 31. 12. 1999
Podpora srdeční funkce v období zátěže zdroj vitaminu E a L-Karnitinu koně vitamin E
L-Karnitin
5 dnů před a 5 dnů po zátěži na obalu musí být vyznačen způsob podávání a doba podávání doporučená veterinárním lékařem
povoleno do 31. 12. 1999
Podpora imunitního systému a snížení stresové reakce široké spektrum vitaminů a zdroje mastných kyselin psi a kočky zdroj mastných kyselin

vitamin A, E, B1, B2, B6, B12, D3, K3

podává se v období zvýšené zátěže bez časového omezení na obalu musí být vyznačen způsob podávání

povoleno do 31. 12. 1999

Podpora a stabilizace funkce imunitního systému široké spektrum vitaminů přežvýkavci,

prasata,
kočky,
psi, králíci,
drůbež

spektrum použitých vitaminů, ve formě tukové mikroemulze při zvýšené zátěži organismu nebo při nebezpečí přenosu infekčních chorob na obalu musí být vyznačen způsob podávání
povoleno do 31. 12. 1999
Podpora trávení a imunitního systému isolát vysokomolekulární huminové kyseliny prasata,
drůbež, telata
obsah huminové kyseliny, vápník, sodík, hořčík, draslík, železo prasat
a 7-15 dnů
drůbež 10-20 dnů
telata 15-30 dnů
prasata 5-7 kg/t
drůbež 5-8 kg/t
telata 3-6 g/l nápoje
povoleno do 31. 12. 1999

44. V příloze č. 9 pořadové číslo 2.17 zní:

Pořa-
dové
číslo
Druh kompletního
nebo doplňkového
krmiva, hmotnostní
nebo věková kategorie,
pro kterou je určeno
Typové jakostní znaky Způsob
zkrmování
1 2 3 4
2.17 Kompletní krmná směs pro odchov a výkrm krůťat
odchov krůťat od 6 do 12 týdnů
výkrm krůťat od 5 do 8 týdnů
dusíkaté látky

vláknina
metabolizovatelná energie
methionin
methionin+cystin

vápník (Ca)
fosfor (P)
sodík (Na)
zinek (Zn)
mangan (Mn)
vitamin A
vitamin D
vitamin E
vitamin B2
biotin
nejméně
nejvýše
nejméně
nejméně
nejméně
nejméně
nejvýše
nejméně
nejméně
nejvýše
nejméně
nejméně
nejméně
nejméně
nejméně
nejméně
nejméně
220
50
12,5
4,5
8,0
10,0
18,0
7,0
1,2
2,5
60
60
10000
3000
20
2
0,15
g/kg
g/kg
MJ/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
mg/kg
mg/kg
m.j./kg
m.j./kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
 

45. V příloze č. 21 se doplňuje bod 6, který zní:

"6) Metabolizovatelná energie krmiv pro psy a kočky určených pro zvláštní účely výživy (dietní krmiva) se vypočítá z obsahu dusíkatých látek (N . 6,25), tuku a bezdusíkatých látek výtažkových:

a)   u krmiv pro psy a kočky s výjimkou krmiv pro kočky s vlhkostí nad 14,0 %
MEmD = NL . 0,01464 + tuk . 0,03556 + BNLV . 0,01464
b)   u krmiv pro kočky s vlhkostí nad 14,0 %
MEmD = NL . 0,01632 + tuk . 0,03222 + BNLV . 0,01255 - 0,2092,

kde:

NL - je obsah dusíkatých látek ve zkoušeném krmivu v g/kg

tuk - je obsah tuku ve zkoušeném krmivu v g/kg

BNLV - je obsah bezdusíkatých látek výtažkových ve zkoušeném krmivu v g/kg".

46. V příloze č. 22 se skupina č. 13 Výrobky z teplokrevných zvířat zrušuje.

Čl. II

Vyhláška ministerstev zemědělství a potravinářského průmyslu č. 77/1960 Sb., o zpracování zrnin ve mzdě a míchání krmiv, se zrušuje.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

E-shop

Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích v roce 2013

Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích v roce 2013

Ing. Alena Chládková, JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Leckdy je těžké najít odpověď byť na jedinou otázku. Tato kniha Vám těch odpovědí nabízí hned 206, a to na nejčastější praktické otázky z oblasti dovolené a překážek v práci. Knihu psali svým způsobem i ...

Cena: 285 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky

David Kosař, Tereza Papoušková - Wolters Kluwer, a. s.

Tato kniha se zabývá vývojem kárné odpovědnosti českého soudce, a to z historického, institucionálního i empirického hlediska. Vůbec poprvé jsou zde empiricky prozkoumány dosavadní teorie a hypotézy týkající ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.