Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 207/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 71, ze dne 1. 9. 1998
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

207

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 11. srpna 1998

o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu

Ministerstvo financí stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 124/1998 Sb.:

§ 1

(1) Vyhláška upravuje způsob výpočtu hodnoty cenných papírů, které jsou v majetku v podílovém fondu nebo v majetku investičního fondu (dále jen "výpočet hodnoty cenných papírů") ke dni, ke kterému se výpočet provádí podle zákona č. 248/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon").

(2) Pro účely této vyhlášky se kurzotvorným trhem rozumí veřejný trh, na kterém je vytvářen kurz podle zvláštního právního předpisu.1)

§ 2
Výpočet hodnoty akcie obchodované na tuzemském veřejném trhu

(1) Pro výpočet hodnoty akcie se použije uveřejněný závěrečný kurz akcie uveřejněný Burzou cenných papírů Praha, a. s., (dále jen "burza") pro den, ke kterému se výpočet hodnoty provádí, pokud bylo v daný den s akcií na kurzotvorném trhu burzy obchodováno.

(2) Nelze-li pro den, ke kterému se výpočet provádí, vypočítat hodnotu akcie podle odstavce 1, použije se nejnižší kurz ze závěrečných kurzů akcie pro tento den uveřejněný organizátorem mimoburzovního trhu, na jehož kurzotvorném trhu bylo v daný den s akcií obchodováno.

(3) Nelze-li použít způsob výpočtu hodnoty akcie podle odstavce 1 ani podle odstavce 2, použije se pro výpočet hodnoty kurz podle odstavce 1 nebo 2 uveřejněný naposledy v období 30 dnů předcházejících dni, ke kterému se výpočet hodnoty provádí.

(4) Nelze-li použít ani způsob výpočtu hodnoty akcie podle odstavce 3, použije se u akcie, se kterou nebylo na veřejném kurzotvorném trhu obchodováno déle než 30 dnů předcházejících dni, ke kterému se výpočet hodnoty provádí, poslední známá hodnota akcie snižovaná denně o 1 % po dobu 100 kalendářních dnů.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nepoužijí, pokud byl učiněn veřejný návrh smlouvy o koupi veřejně obchodovatelných akcií podle zvláštního právního předpisu2) a cena akcie v návrhu uvedená je vyšší než cena vypočtená podle odstavců 1 až 4. V tomto případě se po dobu závaznosti návrhu smlouvy použije cena v tomto návrhu uvedená.3)

§ 3
Výpočet hodnoty podílového listu otevřeného podílového fondu

(1) Pro výpočet hodnoty podílového listu otevřeného podílového fondu se použije aktuální hodnota podílového listu uveřejněná jeho emitentem podle § 26 zákona ke dni, ke kterému se výpočet provádí; pokud nebyla k tomuto dni hodnota podílového listu uveřejněna, použije se hodnota uveřejněná naposledy.

(2) Odstavec 1 se nepoužije, jestliže investiční společnost, která podílový list podílového fondu vydala, pozastavila odkupování podílových listů podle § 13 odst. 4 zákona nebo jestliže se zrušuje podílový fond podle § 35d odst. 1 písm. a) nebo odst. 6 zákona nebo jestliže se investiční společnost, která podílový list vydala, zrušuje podle § 34, 35a nebo 35b zákona.

(3) Pro výpočet hodnoty podílového listu v případech uvedených v odstavci 2 se použije hodnota, kterou s vynaložením odborné péče4) stanovila investiční společnost nebo investiční fond, s uvedením důvodů vzniku skutečností uvedených v odstavci 2.

§ 4
Výpočet hodnoty dluhopisu

(1) Pro výpočet hodnoty dluhopisu bez naběhlého úroku se použije střed mezi cenou nákupu a prodeje průměrných referenčních cen vyhlášených burzou pro den, ke kterému se výpočet hodnoty provádí.

(2) Pro výpočet hodnoty dluhopisu obchodovaného na trhu krátkodobých dluhopisů vedených v evidenci České národní banky se použije průměrná cena uveřejňovaná Českou národní bankou pro den, ke kterému se výpočet hodnoty provádí.

(3) Pro výpočet hodnoty dluhopisu, jehož emitent včas nebo v plné výši nesplácí výnos, nebo včas nebo v plné výši nesplácí jistinu, se při výpočtu použije hodnota, kterou s vynaložením odborné péče stanovila investiční společnost nebo investiční fond, která však nesmí být vyšší než z 50 % hodnoty stanovené podle odstavce 1 nebo 2.

(4) Nelze-li hodnotu dluhopisu vypočítat podle odstavce 1 nebo 2, použije se hodnota, kterou s vynaložením odborné péče stanovila investiční společnost nebo investiční fond, s přihlédnutím zejména k likviditě a výnosu dluhopisu.

§ 5
Výpočet hodnoty kupónů, opčních listů a zatímních listů

(1) Pro výpočet hodnoty splatného a dosud nevyplaceného kupónu se použije výnos stanovený emitentem nebo emisními podmínkami cenného papíru.

(2) Pro výpočet hodnoty kupónů na úrokový výnos dluhopisu před dobou jeho splatnosti se použije alikvotní úrokový výnos ke dni, ke kterému se výpočet hodnoty provádí.

(3) Pro výpočet hodnoty nabytého opčního listu se použije jeho cena na trhu. Nelze-li tržní cenu zjistit, použije se hodnota, kterou s vynaložením odborné péče stanovila investiční společnost nebo investiční fond.

(4) Při výpočtu hodnoty zatímního listu se použije částka odpovídající hodnotě splaceného vkladu včetně emisního ážia.

§ 6
Výpočet hodnoty cenného papíru obchodovaného na zahraničním veřejném trhu

(1) Pro výpočet hodnoty cenného papíru neobchodovaného na tuzemském veřejném trhu, ale pouze na zahraničním veřejném trhu, se použije kurz vyhlášený pro den výpočtu jeho hodnoty na zahraničním veřejném trhu nebo kurz uveřejněný některým z obecně uznávaných informačních systémů uveřejňujících oficiální kurzy burz. Pro účely této vyhlášky se za veřejný zahraniční trh považuje zahraniční burza cenných papírů nebo jiný zahraniční organizátor veřejného trhu podléhající státnímu nebo obdobnému dozoru. Investiční společnost nebo investiční fond určí po dohodě s depozitářem zahraniční veřejný trh nebo informační systém, jehož uveřejněný kurz bude při svém výpočtu hodnot cenných papírů obchodovaných na zahraničním veřejném trhu používat (např. Bloomberg, Telerate, Reuters).

(2) Nelze-li pro den výpočtu hodnoty cenného papíru zjistit kurz podle odstavce 1, použije se kurz cenného papíru uveřejněný jinou, předem v dohodě s depozitářem určenou burzou nebo organizátorem veřejného trhu nebo obecně uznávaným informačním systémem uveřejňujícím oficiální kurzy burz.

(3) Nelze-li hodnotu cenného papíru neobchodovaného na tuzemském veřejném trhu vypočítat způsobem stanoveným podle odstavce 1 nebo 2, použije se hodnota, kterou s vynaložením odborné péče stanovila investiční společnost nebo investiční fond.

(4) Cenný papír vydaný tuzemským emitentem v zahraničí znějící na cizí měnu a neobchodovaný na tuzemském trhu se ocení podle odstavců 1 až 3.

(5) Hodnota cenného papíru obchodovaného pouze na zahraničním veřejném trhu se přepočte na tuzemskou měnu s použitím směnného kurzu devizového trhu uveřejněného Českou národní bankou ke dni výpočtu hodnoty.

(6) U měn, jejichž směnný kurz Česká národní banka nevyhlašuje, se použije přepočet prostřednictvím kurzu amerického dolaru k této měně uveřejněný ústřední bankou státu, v němž je tato měna zákonným platidlem.

§ 7
Společná ustanovení

(1) Pro výpočet hodnoty veřejně neobchodovatelného cenného papíru se použije nulová hodnota.

(2) Pro výpočet hodnoty cenného papíru vydaného emitentem, na kterého byl prohlášen konkurz nebo byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo bylo zahájeno vyrovnací řízení nebo který je v likvidaci, se použije nulová hodnota.

(3) Lze-li při vynaložení odborné péče posoudit hodnotu stanovenou podle § 2 až 6 a § 7 odst. 1 a 2 jako vyšší nebo nižší, než je cena, za kterou by bylo možné cenný papír prodat, lze pro výpočet hodnoty cenného papíru použít i jiný způsob stanovení jeho hodnoty, který bude vhodnější z hlediska zájmů podílníků nebo akcionářů fondu. Důvody jiného způsobu stanovení hodnoty cenného papíru musí být písemně zaznamenány.

(4) Ke způsobu výpočtu hodnoty cenného papíru podle § 3 odst. 3, § 4 odst. 3 a 4, § 5 odst. 3, § 6 odst. 1 až 3 a podle § 7 odst. 3 je nutný souhlas depozitáře. Odsouhlasený způsob výpočtu lze změnit jen se souhlasem depozitáře a za předpokladu, že nastaly nové skutečnosti, které by věrohodnost odsouhlaseného výpočtu změnily.

(5) Nesouhlasí-li depozitář s výpočtem hodnoty cenného papíru nebo se způsobem výpočtu podle odstavce 2, oznámí tuto skutečnost neprodleně investiční společnosti nebo investičnímu fondu a Komisi pro cenné papíry.

§ 8
Zpřístupnění vypočtených hodnot akcií a dluhopisů

Středisko cenných papírů provádí každý pracovní den výpočet hodnot cenných papírů. Vypočtené hodnoty jsou stanoveny v českých korunách na dvě desetinná místa. Středisko cenných papírů zpřístupňuje investičním společnostem, investičním fondům, depozitářům fondů a ostatním uživatelům soubor informací obsahující:

a)   hodnoty akcií obchodovaných na tuzemském veřejném trhu vypočtené podle § 2 na základě podkladů denně poskytovaných Středisku cenných papírů organizátory trhů v rozsahu, formě a termínech dohodnutých se Střediskem cenných papírů, s výjimkou § 2 odst. 5, jehož ustanovení plní obhospodařovatel fondu nebo investiční fond,
b)   hodnoty dluhopisů obchodovaných na tuzemském veřejném trhu vypočtené podle § 4 na základě podkladů denně poskytovaných Středisku cenných papírů organizátory veřejných trhů a Českou národní bankou v rozsahu, formě a termínech dohodnutých se Střediskem cenných papírů, s výjimkou § 4 odst. 3 a 4, jehož ustanovení plní investiční společnost nebo investiční fond.

§ 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Ministerstva financí č. 224/1996 Sb., o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1998.

Ministr:
Mgr. Svoboda v. r.


1)   § 6 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č.  152/1996 Sb.
2)   § 183b odst. 1 a § 186a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 142/1996 Sb.
3)   § 183c a § 186a odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb.
4)   § 17a zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 124/1998 Sb.

E-shop

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2018

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2018

Zdeňka Hušáková - Wolters Kluwer, a. s.

Meritum Daň z přidané hodnoty 2018 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí: •obecné principy daně z přidané ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2018

Daňová evidence podnikatelů 2018

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2017 i 2018. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí obecné podmínky u ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Michal Králík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace ve vybraných oblastech věcných práv, které zpracovává, překládá čtenáři shrnutí procesních a hmotněprávních aspektů opírající se o kompletní judikaturu Nejvyššího soudu, zejména jeho senátu specializovaného v rozhodovací činnosti na oblast věcných práv, zasazených do ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.