Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 205/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 69, ze dne 21. 8. 1998

205

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. srpna 1997 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, vyhlášená pod č. 234/1993 Sb.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Bratislavě dne 22. května 1998.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku IV dnem 22. května 1998.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA
mezi Českou republikou a Slovenskou republikou,
kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992

Česká republika a Slovenská republika (dále jen "smluvní strany"),

vedeny přáním ulehčit překračování státních hranic mimo hraniční přechody občanům smluvních stran za účelem užívání nemovitostí a obhospodařování lesních, zemědělských a jiných pozemků, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti státních hranic na území druhé smluvní strany, usilujíc o vytvoření podmínek pro turistiku v příhraničních oblastech na území obou smluvních stran,

se dohodly takto:

Článek I

Za dosavadní hlavu V se vkládá nová hlava Va, která včetně nadpisu zní:

"HLAVA Va
Překračování státních hranic mimo hraniční přechody

Článek 15a

(1) Občané smluvních stran překračují státní hranice mimo hraniční přechody za podmínek stanovených zvláštní smlouvou a vnitrostátními právními předpisy.

(2) Občané smluvních stran překračující státní hranice mimo hraniční přechody mohou přes státní hranice bez daní, cla a jiných poplatků přepravovat:

a)   věci osobní potřeby, včetně sportovních potřeb, s výjimkou zbraní a střeliva, za podmínky jejich zpětného vývozu,
b)   motocykly s obsahem do 50 cm3 za podmínky jejich zpětného vývozu a za podmínek respektování ochrany životního prostředí,
c)   léky a potraviny na dobu pobytu na území druhé smluvní strany, 20 ks cigaret, případně tomu odpovídající množství tabákových výrobků na osobu a den,
d)   dárky, s výjimkou alkoholických nápojů, vína, piva, tabáku a tabákových výrobků, pokud co do jejich množství a druhu nemají obchodní charakter a jejich hodnota nepřevyšuje protihodnotu 30 USD.

Článek 15b

(1) Občané smluvních stran a osoby jim blízké nebo právnické osoby se sídlem na území jedné ze smluvních stran, které vlastní nebo užívají na základě nájemní smlouvy nemovitosti v bezprostřední blízkosti státních hranic na území druhé smluvní strany nebo tyto jejich nemovitosti leží na území vlastní smluvní strany, ale jsou přístupné jen z území druhé smluvní strany, mohou k dopravě do těchto míst, po předchozím povolení příslušných orgánů, použít motorová vozidla při respektování podmínek ochrany životního prostředí.

(2) Materiál a technické prostředky na provádění oprav, běžnou údržbu a užívání těchto nemovitostí a dále palivo a potraviny v množství přiměřeném účelu a délce pobytu se mohou, po předchozím povolení příslušných orgánů, dovážet bez cla, daní a jiných poplatků.

Článek 15c

(1) Občané smluvních stran a osoby jim blízké nebo právnické osoby se sídlem na území jedné ze smluvních stran, kteří hospodaří na lesních, zemědělských nebo jiných pozemcích nacházejících se v bezprostřední blízkosti státních hranic na území druhé smluvní strany nebo nacházejících se na území vlastní smluvní strany, ale přístupných jen z území druhé smluvní strany, mohou na základě úředního dokladu o vlastnictví nebo nájmu těchto hospodářství, po předchozím povolení příslušných orgánů, přepravovat přes státní hranice mimo hraniční přechody bez cla, daní a jiných poplatků:

a)   zemědělské, živočišné, včelařské, zahradnické a lesnické produkty pocházející z těchto hospodářství, přičemž osvobození od cla, daní a jiných poplatků se vztahuje jen na nezpracované produkty nebo produkty, které po sběru prošly prvotním zpracováním; na přepravu surového dřeva se vztahují vnitrostátní právní předpisy té smluvní strany, na jejímž území se těžba dřeva uskutečňuje,
b)   osivo, sadbu, hnojiva a výrobky určené k obdělávání půdy, pěstování rostlin a chov zvířat,
c)   tažná zvířata s nezbytnou zásobou krmiva, nářadí, zemědělskou a lesní techniku, jakož i dopravní prostředky určené k obdělávání těchto hospodářství na dobu nezbytnou k provedení prací s podmínkou jejich zpětného vývozu,
d)   hospodářská zvířata k pastvě, napájení nebo koupání s podmínkou, že budou převedena zpět; tato zvířata musí být evidována a označena způsobem, který umožní jejich identifikaci.

(2) Převádění zvířat a přeprava výrobků živočišného nebo rostlinného původu přes státní hranice podle této smlouvy se provádí v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.

Článek 15d

(1) Příslušné orgány smluvní strany, na jejímž území se nemovitosti nacházejí, vydávají povolení podle článků 15b a 15c po předchozím souhlasu příslušných orgánů druhé smluvní strany. Toto povolení platí na území obou smluvních stran a jeho vydání je osvobozeno od placení správních poplatků.

(2) Povolení se nevydá nebo souhlas k jeho vydání může být odepřen:

a)   osobě, která má zakázán pobyt na území druhé smluvní strany,
b)   osobě, která porušila vnitrostátní právní předpisy jedné ze smluvních stran v souvislosti s překračováním státních hranic.

(3) Z důvodů uvedených v odstavci 2 mohou příslušné orgány vydané povolení zrušit. Učiní tak vždy, jestliže o to požádá příslušný orgán druhé smluvní strany.

Článek 15e

(1) Vlády smluvních stran mohou určovat místa pro překračování státních hranic mimo hraniční přechody. Po vzájemné dohodě stanoví podmínky jejich využívání.

(2) Překračovat státní hranice podle odstavce 1 mohou občané smluvních stran s platnými cestovními doklady, přičemž mohou použít motorová vozidla s podmínkou jejich zpětného vývozu a při respektování podmínek ochrany životního prostředí.

Článek 15f

(1) Příslušné orgány smluvních stran mohou pozastavit nebo omezit překračování státních hranic mimo hraniční přechody podle hlavy Va z důvodu ohrožení bezpečnosti a veřejného pořádku, ze závažných hygienicko-epidemiologických, veterinárních a fytosanitárních důvodů, živelní pohromy, jakož i závažného ohrožení životního prostředí.

(2) Příslušné orgány smluvních stran se o pozastavení nebo omezeních uvedených v odstavci 1, jakož i o jejich zrušení uvědomí neprodleně.

Článek 15g

(1) Občané smluvních stran překračující státní hranice podle ustanovení hlavy Va této smlouvy podléhají pohraniční a celní kontrole.

(2) Zboží uvedené v článcích 15a, 15b, 15c a 15e odst. 2, které má neobchodní charakter, nemusí být přihlášeno pohraničnímu celnímu úřadu.

Článek 15h

Vlády smluvních stran se budou vzájemně informovat, které orgány jsou příslušné k provádění ustanovení článků hlavy Va této smlouvy.".

Článek II

V článku 19 odst. 1 písm. j) se tečka za slovem "hranic" mění na čárku a text se doplňuje o ustanovení označená písmeny k) a l) ve znění:

"k)   bezprostřední blízkostí státních hranic prostor v hloubce 5 km do vnitrozemí od státních hranic,
l)   osobami blízkými příbuzní v řadě přímé, sourozenci a manželé a jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.".

Článek III

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Tato smlouva pozbude platnosti společně se Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992.

Článek IV

Tato smlouva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny v Bratislavě. Tato smlouva vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin.

Dáno v Praze dne 18. srpna 1997 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Jan Ruml v. r.
ministr vnitra České republiky
Za Slovenskou republiku:
Gustáv Krajči v. r.
ministr vnitra Slovenské republiky

E-shop

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

JUDr. Jaroslav Kobík - Anag, spol. s r. o.

Dnešní doba klade na daňové poradce, pracovníky finanční správy, soudce, advokáty, účetní, ale i na všechny zodpovědné podnikatele nemalé požadavky. Doby, kdy stačilo důkladně si prostudovat daňový zákon, jsou už dávno pryč. Jak totiž judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 Afs ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Nařízení eIDAS. Komentář

Nařízení eIDAS. Komentář

JUDr. Josef Donát, LL. M.; JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb; Ing. Robert Piffl - C. H. Beck

Zásadním problémem oblasti právních vztahů kolem nařízení eIDAS je fakt, že uživatel musí zpravidla pracovat s textem nařízení, prováděcím předpisem v rámci komunitárního práva, souvisejícím národním předpisem a v řadě případů ještě národním prováděcím předpisem. Přitom samo nařízení ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.