Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 202/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 69, ze dne 21. 8. 1998

202

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. ledna 1997 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dnem 6. dubna 1998.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do ruského znění Dohody, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

DOHODA
mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic

Česká republika a Uzbecká republika, dále nazývané "smluvní strany",

vedeny přáním upevňovat a rozšiřovat hospodářskou spolupráci mezi oběma smluvními stranami,

hodlajíce vytvořit příznivé podmínky pro investice investorů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany,

vědomy si, že podpora a vzájemná ochrana investic v souladu s touto dohodou budou podněcovat podnikatelskou iniciativu v této oblasti,

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Definice

Pro účely této dohody:

1. Pojem "investice" označuje všechny druhy majetkových hodnot investovaných v souladu s hospodářskými aktivitami za účelem dosažení zisku investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s jejím právním řádem a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:

i)   movitý a nemovitý majetek, jakož i všechna s ním spojená věcná práva, jako jsou hypotéky, zástavy, záruky a podobná práva;
ii)   akcie, nezajištěné dluhopisy společností, obligace a jakékoliv jiné formy účasti na majetku právnických osob;
iii)   peněžní pohledávky nebo nároky z jakýchkoliv závazků související s investicí a mající hospodářskou hodnotu;
iv)   duševní vlastnictví včetně práv autorských a práv průmyslových, jako jsou práva k patentům, ochranným známkám, obchodnímu jménu, průmyslovým vzorům, hospodářským tajemstvím, obchodním tajemstvím, technologickým postupům, know-how a goodwillu, spojených s investicemi;
v)   práva vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednání, licence nebo povolení vydané podle zákona, včetně práv týkajících se koncesí k průzkumu, těžbě, kultivaci nebo využití přírodních zdrojů.

Jakékoliv změny formy, ve které jsou hodnoty investovány, nemají vliv na jejich charakter jako investice.

2. Pojem "investor" znamená jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu, která investuje na území druhé smluvní strany.

i)   Pojem "fyzická osoba" znamená jakoukoliv fyzickou osobu mající státní občanství některé ze smluvních stran v souladu s jejím právním řádem a rovněž osobu bez státního občanství mající tento status, která má právo podnikat podle právního řádu jedné ze smluvních stran.
ii)   Pojem "právnická osoba" znamená s ohledem na obě smluvní strany jakoukoliv právnickou osobu zaregistrovanou nebo zřízenou v souladu s jejím právním řádem a uznanou za právnickou osobu, která má své sídlo na území některé ze smluvních stran.

3. Pojem "výnosy" znamená částky plynoucí z investic nebo částky s nimi související a zahrnuje zejména, ne však výlučně, zisky, dividendy, úroky, přírůstky kapitálu, licenční poplatky a jakékoliv jiné zákonné příjmy.

4. Pojem "území" znamená území České republiky a území Uzbecké republiky, nad nímž může každá ze smluvních stran vykonávat svá svrchovaná práva a jurisdikci v souladu s mezinárodním právem.

Článek 2
Podpora a ochrana investic

1. Každá smluvní strana bude podporovat investice investorů druhé smluvní strany a bude vytvářet příznivé podmínky pro investory druhé smluvní strany, aby investovali na jejím území, a bude takové investice připouštět na svém území v souladu se svým právním řádem.

2. Každá smluvní strana bude v souladu se svým právním řádem povolovat a podporovat na svém území investice investorů druhé smluvní strany, zajišťovat jim řádné a spravedlivé zacházení a zaručovat jim rovněž plnou a bezpodmínečnou právní ochranu.

3. Jestliže smluvní strana v rámci této dohody připustila na svém území investice, vydá tato smluvní strana v souladu se svým právním řádem investorům druhé smluvní strany nezbytná povolení týkající se těchto investic.

Článek 3
Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod

1. Každá smluvní strana poskytne na svém území investicím a výnosům investorů druhé smluvní strany zacházení, které je řádné a spravedlivé a není méně příznivé, než jaké poskytuje investicím nebo výnosům svých vlastních investorů nebo investicím nebo výnosům investorů jakéhokoliv třetího státu, jestliže je takové zacházení příznivější.

2. Každá smluvní strana poskytne na svém území investorům druhé smluvní strany, pokud jde o řízení, udržování, užívání, využití nebo nakládání s jejich investicí, zacházení, které je řádné a spravedlivé a ne méně příznivé, než jaké poskytuje svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoliv třetího státu, jestliže je takové zacházení příznivější.

3. Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany takové zacházení nebo výhody, které může jedna smluvní strana poskytovat podle:

i)   členství v jakékoliv stávající nebo v budoucnu vytvořené celní nebo hospodářské unii nebo zóně volného obchodu nebo podobné mezinárodní dohodě vedoucí k takové nebo podobné unii nebo jiných forem regionální spolupráce, jejichž členem nebo smluvní stranou kterákoliv smluvní strana je nebo může být;
ii)   mezinárodní dohody nebo ujednání týkajících se zcela nebo převážně zdanění.

Článek 4
Náhrada škody

1. Jestliže investice investorů jedné nebo druhé smluvní strany utrpí škody následkem války nebo jiného ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu, občanských nepokojů nebo jiných podobných událostí na území druhé smluvní strany, poskytne jim tato smluvní strana, pokud jde o náhradu škody, vyrovnání nebo jiné vypořádání, zacházení ne méně příznivé, než jaké poskytne tato smluvní strana svým vlastním investorům nebo investorům třetího státu.

2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku bude investorům jedné smluvní strany, kteří při událostech uvedených v předcházejícím odstavci utrpěli škody na území druhé smluvní strany spočívající v:

i)   zabavení jejich majetku ozbrojenými silami nebo úředními orgány druhé smluvní strany;
ii)   zničení jejich majetku ozbrojenými silami nebo úředními orgány druhé smluvní strany, které nebylo způsobeno bojovými akcemi nebo nebylo vyvoláno nezbytností situace,

poskytnuta spravedlivá a přiměřená náhrada za škody utrpěné v důsledku takových událostí nebo v důsledku zničení majetku. Výsledné platby budou bez prodlení převedeny ve volně směnitelné měně.

Článek 5
Zbavení a omezení vlastnického práva

1. Smluvní strany se nebudou přímo ani nepřímo dopouštět jednání směřujícího k vyvlastnění, znárodnění nebo jednání majícího stejnou povahu nebo obdobné následky ve vztahu k investicím náležejícím investorům druhé smluvní strany, nepůjde-li o opatření z důvodu veřejného zájmu, provedené podle zákona na nediskriminačním základě.

2. Smluvní strana, která provedla vyvlastnění investice způsobem stanoveným v odstavci 1 tohoto článku, zajistí, aby investorům druhé smluvní strany byla poskytnuta spravedlivá a účinná náhrada. Taková náhrada se bude rovnat hodnotě vyvlastněné investice bezprostředně před vyvlastněním nebo než se zamýšlené vyvlastnění stalo veřejně známým (podle toho, co nastane dříve), bude zahrnovat úroky z ceny vyvlastněných investic vypočtené na základě obvykle používané tržní úrokové sazby od data vyvlastnění do dne platby a bude volně převoditelná. Výše náhrady bude stanovena ve volně směnitelné měně a bude investorovi zaplacena bez zbytečného prodlení nezávisle na místě, kde se nachází nebo má trvalý pobyt. Převodem bez zbytečného prodlení se rozumí převod provedený ve lhůtě normálně potřebné pro splnění formálních náležitostí převodu. Tato lhůta začíná běžet ode dne předložení žádosti o provedení převodu a nesmí přesáhnout tři měsíce.

3. Dotčený investor má právo požádat soudní nebo jiný nezávislý orgán smluvní strany, na jejímž území byly investice uskutečněny, o neodkladné přezkoumání svého případu ohledně samotného zbavení nebo omezení vlastnického práva a o ohodnocení své investice v souladu se zásadami obsaženými v tomto článku.

Článek 6
Převody plateb

1. Smluvní strany zaručí převod plateb spojených s investicemi nebo s výnosy. Převody budou provedeny ve volně směnitelné měně bez omezení a zbytečných prodlení po zaplacení odpovídajících daní, srážek a poplatků. Takové převody zahrnují zejména, nikoliv však výlučně:

i)   původně investovaný kapitál a jakýkoliv dodatečný kapitál k udržení nebo zvětšení investice;
ii)   zisky, úroky, dividendy a jiné běžné příjmy;
iii)   částky na splacení půjček;
iv)   licenční nebo jiné poplatky;
v)   výnosy z prodeje nebo likvidace části nebo celé investice;
vi)   odměnu za legálně vykonávanou práci fyzických osob druhé smluvní strany, které vykonávají činnost spojenou s investicemi, v souladu s právním řádem té smluvní strany, kde se investice uskutečňuje;
vii)   náhrady poskytované v souladu s články této dohody a jiné platby spojené s jakýmikoliv investičními spory v rámci této dohody.

2. Převody budou prováděny ve volně směnitelné měně s použitím převládajícího kurzu pro běžné transakce platného k datu převodu, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Převody provedenými "bez zbytečného prodlení" podle odstavce 1 tohoto článku se rozumí převody provedené ve lhůtě, která je obvykle nezbytná pro provedení takového převodu. Tato lhůta nebude v žádném případě delší než tři měsíce.

4. Nehledě na ustanovení odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku, smluvní strana může zakázat převod za podmínky spravedlivého a nediskriminačního použití jejího právního řádu v případech týkajících se:

i)   bankrotu nebo platební neschopnosti;
ii)   ochrany práv věřitelů;
iii)   trestných činů nebo správních přestupků.

5. Dovoz a vývoz valut smluvních stran a valut jiných států, platebních dokumentů a cenných papírů se řídí devizovými předpisy místa, kde jsou investice uskutečněny.

Článek 7
Postoupení práv

1. Jestliže jedna smluvní strana nebo jakákoliv jí zmocněná agentura provede platbu jakémukoliv vlastnímu investorovi z důvodu záruky nebo pojištění, uzavřených ve vztahu k investici, uzná druhá smluvní strana:

i)   postoupení jakýchkoliv práv nebo nároků investora první smluvní straně nebo jí zmocněné agentuře, bez ohledu na to, zda k postoupení došlo podle zákona nebo na základě právního ujednání v této zemi, jakož i to,
ii)   že smluvní strana nebo jí zmocněná agentura, jíž byla práva investora postoupena, je z titulu postoupení práv oprávněna uplatňovat práva a vznášet nároky tohoto investora současně s převzetím jeho závazků vztahujících se k investici.

2. Postoupená práva nebo nároky nepřekročí míru původních práv nebo nároků investora.

3. Smluvní strana, která je stranou ve sporu s investorem druhé smluvní strany, se nemůže dovolávat na svoji obranu kdykoliv během procesu, při vynesení rozhodnutí nebo během výkonu rozhodnutí v tomto sporu své imunity ani skutečnosti, že investor obdržel náhradu příslušející mu podle pojistných smluv, které nepředpokládají poskytnutí záruky druhou smluvní stranou nebo jí zmocněnou agenturou a pokrývají zcela nebo zčásti vzniklé ztráty.

Článek 8
Řešení sporů z investic mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany

1. Jakýkoliv spor, který může vzniknout mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany v souvislosti s investicí na území této druhé smluvní strany, bude řešen jednáním mezi zainteresovanými stranami.

2. Jestliže spor mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou nebude takto urovnán ve lhůtě šesti měsíců, je investor oprávněn předložit spor k projednání buď:

i)   Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (ICSID) s přihlédnutím k použitelným ustanovením Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené k podpisu ve Washingtonu D. C. 18. března 1965;

nebo

ii)   rozhodci nebo mezinárodnímu rozhodčímu soudu zřízenému ad hoc podle Rozhodčích pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL). Strany ve sporu se mohou písemně dohodnout na změnách těchto pravidel. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany ve sporu.

Článek 9
Řešení sporů mezi smluvními stranami

1. Spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití této dohody budou řešeny diplomatickou cestou konzultacemi a jednáními.

2. Pokud smluvní strany nedosáhnou smíru ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku sporu, bude spor na žádost kterékoliv ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu v souladu s ustanoveními tohoto článku.

3. Rozhodčí soud bude ustaven pro každý jednotlivý případ následujícím způsobem. Každá smluvní strana určí jednoho rozhodce ve lhůtě dvou měsíců od obdržení žádosti o rozhodčí řízení. Tito dva rozhodci pak vyberou občana třetího státu, který bude se souhlasem obou smluvních stran jmenován předsedou rozhodčího soudu (dále jen "předseda"). Předseda bude jmenován do tří měsíců ode dne jmenování obou rozhodců.

4. Pokud v některé ze lhůt uvedených v odstavci 3 tohoto článku nebylo provedeno nezbytné jmenování rozhodce, bude rozhodce jmenován na žádost jedné ze smluvních stran předsedou Mezinárodního soudního dvora OSN. Je-li předseda Mezinárodního soudního dvora OSN občanem některé smluvní strany nebo nemůže vykonat tento úkon z jiného důvodu, jmenuje rozhodce jeho místopředseda. Je-li také místopředseda občanem některé smluvní strany nebo nemůže vykonat tento úkon, bude rozhodce jmenován služebně nejstarším členem Mezinárodního soudního dvora OSN, který není občanem žádné smluvní strany.

5. Rozhodčí soud přijímá své rozhodnutí většinou hlasů. Takové rozhodnutí je konečné a závazné pro obě smluvní strany. Každá smluvní strana uhradí náklady spojené s činností svého rozhodce a své účasti v rozhodčím řízení. Náklady spojené s činností předsedy a ostatní výdaje budou hrazeny smluvními stranami rovným dílem. Ve všech ostatních otázkách určí rozhodčí soud vlastní jednací pravidla.

Článek 10
Použití jiných předpisů a zvláštní závazky

1. V případě, že je některá otázka upravena nebo bude upravena současně touto dohodou a jinou mezinárodní smlouvou, jejímiž stranami jsou obě smluvní strany, žádné z ustanovení této dohody nebrání tomu, aby kterákoli smluvní strana nebo kterýkoli její investor, který vlastní investice na území druhé smluvní strany, využili jakýchkoli právních ustanovení, která jsou pro něho příznivější.

2. Jestliže zacházení poskytnuté jednou smluvní stranou investorům druhé smluvní strany v souladu s jejím právním řádem nebo jinými zvláštními smluvními ustanoveními je příznivější než zacházení poskytované touto dohodou, bude využito toto příznivější zacházení.

Článek 11
Použitelnost této dohody

1. Ustanovení této dohody se použijí na investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany ode dne vstupu této dohody v platnost a také na investice uskutečněné v souladu s jejím právním řádem před datem vstupu této dohody v platnost.

2. Ustanovení této dohody se nepoužijí na spory, jejichž příčina vznikla do dne vstupu této dohody v platnost.

Článek 12
Vstup v platnost, trvání a ukončení

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem obdržení pozdější notifikace o splnění vnitrostátních požadavků nutných pro vstup této dohody v platnost oběma smluvními stranami.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti let a po uplynutí této doby zůstane v platnosti, dokud neuplyne dvanáct měsíců ode dne, kdy jedna smluvní strana uvědomí diplomatickou cestou druhou smluvní stranu o svém úmyslu ukončit platnost Dohody.

3. Pro investice uskutečněné před ukončením platnosti této dohody zůstanou ustanovení všech předchozích článků této dohody účinná po dobu deseti let od data ukončení její platnosti.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Praze dne 15. ledna 1997 ve dvojím původním vyhotovení v jazyce českém, uzbeckém a ruském. V případě vzniku rozporů při výkladu ustanovení této dohody se budou smluvní strany řídit textem Dohody v ruském jazyce.

Za Českou republiku:
Ing. Ivan Kočárník, CSc. v. r.
místopředseda vlády a ministr financí
Za Uzbeckou republiku:
Abdul Azíz Kamilov v. r.
ministr zahraničních věcí

E-shop

Cena: 0 KčKOUPIT

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, zejména rozsáhlou novelou zákonem č. 64/2017 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1256 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1256 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný zákon o veřejném ochránci práv (od 1. 1. 2018), zákon o Ústavním soudu, 8 novelizací kompetenčního zákona, změny volebních zákonů (prezident, Parlament), novelizovaný antidiskriminační zákon a dále zcela nový zákon o ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.