Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 200/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 67, ze dne 19. 8. 1998

200

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. a 21. července 1998 byl v Bruselu a Praze podepsán Protokol týkající se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.1)

Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 20 dnem 20. srpna 1998.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


1)   Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

PROTOKOL
týkající se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé

ČESKÁ REPUBLIKA

na straně jedné a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

(dále uváděné jako "Společenství") na straně druhé,

OPĚTOVNĚ POTVRZUJÍCE, že jedním z cílů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze 4. října 1993 (dále uváděné jako "Evropská dohoda") je postupné zavedení mezi Českou republikou a Společenstvím (dále uváděnými jako "smluvní strany") zóny volného obchodu a v tomto kontextu může Protokol týkající se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu přispět k urychlení procesu dalšího rozvoje obchodu mezi smluvními stranami;

VĚDOMY SI, že postupná harmonizace sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat může přispět ke konečnému cíli členství České republiky ve Společenství a že je vhodné uzavřít v průběhu dokončování tohoto procesu mezi smluvními stranami Protokol týkající se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu za účelem usnadnění obchodu;

PŘEJÍCE SI usnadnit mezi Českou republikou a Společenstvím obchod a pohyb živých zvířat, surovin a potravin živočišného původu při současném zabezpečení zdraví obyvatelstva, zvířat a ochrany zvířat při plnění požadavků spotřebitelů ve vztahu k nezávadnosti potravinářských výrobků a rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů při současném zabezpečení zdraví rostlin;

ROZHODNUTY plně zohlednit rizika zavlečení a rozšíření chorob a škůdců a zavést opatření za účelem jejich omezení a/nebo likvidace a především se vyvarovat poruchám v obchodě;

UZNÁVAJÍCE, že cílem jejich sanitárních a fytosanitárních opatření je poskytnout srovnatelnou ochranu proti zdravotním rizikům;

VZHLEDEM k důležitosti ochrany zvířat v obchodě a vzhledem ke spojitosti s veterinárními záležitostmi je vhodné zahrnout tuto problematiku do tohoto Protokolu;

BEROUCE V ÚVAHU, že uznávání ekvivalence může být postupné a že technická a finanční pomoc, jak ji umožňuje Evropská dohoda, může být podle potřeby poskytnuta zvláště na problematiku řešenou tímto Protokolem;

BEROUCE V ÚVAHU, že uznávání ekvivalence bude probíhat v souladu s vnitřními procedurami a legislativními postupy smluvních stran a že tyto procedury nejsou žádným způsobem ovlivněny opatřeními a cíli předkládaného Protokolu;

PŘEJÍCE SI rovněž vycházet ze zásad Dohody Světové obchodní organizace o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření, zvláště při uznávání ekvivalence specifikovaných sanitárních a fytosanitárních opatření;

SE ROZHODLY uzavřít tento Protokol a za tímto účelem ustanovily své zplnomocněné zástupce:

ČESKÁ REPUBLIKA

Jaroslav ŠEDIVÝ,

ministr zahraničních věcí

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Fernand BODEN,

ministr Lucemburska pro zemědělství, vinařství a rozvoj venkova, ministr pro malé a střední podnikání a turistiku, ministr pro bytovou politiku, úřadující předseda Rady Evropské unie

Franz FISCHLER

člen Komise Evropských společenství,

KTEŘÍ SE DOHODLI NÁSLEDOVNĚ:

KAPITOLA I
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Cíl a rozsah

1. Cílem tohoto Protokolu je usnadnit mezi Českou republikou na straně jedné a Společenstvím na straně druhé obchod živými zvířaty, surovinami a potravinami živočišného původu, rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, které mají původ na území smluvních stran v období do ukončení procesu harmonizace legislativy ve vztahu k obsahu tohoto Protokolu tak, jak je uvedeno v Hlavě V, oddílu III Evropské dohody.

2. Za tímto účelem jsou zde uvedena přechodná opatření založená na principech regionalizace, uznávání ekvivalence a veškerá další opatření považovaná v této souvislosti za užitečná.

3. Rozsah tohoto Protokolu je omezen na podmínky veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a na opatření ochrany zvířat vztahující se k obchodu mezi smluvními stranami a týkající se položek definovaných v článku 2. Působnost Protokolu je omezena na území členských států tak, jak je definováno v článku 2 písmenu l) a na území České republiky.

Článek 2
Vymezení pojmů

Pro potřeby tohoto Protokolu platí následující definice:

a)   Živá zvířata:
veškerá živá zvířata uvedená v Příloze I.A.1 s výjimkou domácích zvířat doprovázejících cestující za nekomerčním účelem, kromě lichokopytníků;
b)   Suroviny a potraviny živočišného původu:
suroviny a potraviny živočišného původu, jak je uvedeno v Příloze I.A.2;
c)   Rostliny:
živé rostliny nebo jejich živé části, včetně semen, jak je uvedeno v Příloze I.B.1;
d)   Rostlinné produkty:
rostlinné produkty, nezpracované nebo po jednoduchém zpracování, pokud se nejedná o rostliny uvedené v Příloze I.B.1;
e)   Jiné předměty:
pěstební substráty, balení jiné než z rostlinných produktů a jiný materiál uvedený v Příloze I.B.2;
f)   Škůdci:
ti škůdci rostlin nebo rostlinných produktů, kteří patří do živočišné nebo rostlinné říše nebo kteří jsou bakterie, viry, mykoplazmy nebo jiní patogeni;
g)   Obchod mezi smluvními stranami:
vývoz, dovoz nebo tranzit, pokud jsou prováděny veterinární a fytosanitární hraniční kontroly a inspekce a navíc veškerý pohyb přes hranice u položek uvedených v písmenech a) až e);
h)   Sanitární a fytosanitární opatření:
opatření definována v Příloze A, odstavec 1 Dohody Světové obchodní organizace (WTO) o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření (SPS);
i)   Odpovědné orgány:
uvedeny v Příloze II;
j)   Dovozní a tranzitní postupy:
uvedeny v Příloze VII;
k)   Ochrana zvířat v obchodě:
uvedeny v Příloze VIII;
l)   Území členských států: uvedené v Příloze I Směrnice Rady 90/675/EEC (sanitární) a v článku 1 Směrnice Rady 77/93/EEC (fytosanitární) včetně Kanárských ostrovů.

KAPITOLA II
USTANOVENÍ PRO OBCHOD

Článek 3
Choroby nebo škůdci

1(a) Obchod živými zvířaty, surovinami a potravinami živočišného původu mezi územím České republiky a územím členských států je povolen pod podmínkou, že se nevyskytnou žádné z chorob uvedených na seznamu v Příloze III.A při splnění podmínek uvedených v článku 7.

Výše uvedená omezení se týkají pouze zvířat náchylných k dané chorobě nebo výrobků z takových zvířat, které představují určité riziko.1)

Avšak pokud se choroba uvedená na seznamu v Příloze III.A vyskytuje na území České republiky nebo členských států, potom se budou aplikovat ustanovení článku 4 a Příloh V nebo VI.

1(b) Pokud se jedna ze smluvních stran domnívá, že má celkový nebo zvláštní statut s ohledem na určitou specifickou chorobu, může požadovat uznání tohoto statutu. Dotyčná strana může také požadovat další nebo specifické záruky s ohledem na dovozy živých zvířat, surovin a potravin živočišného původu odpovídající dohodnutému statutu. Tyto záruky budou pro určité choroby specifikovány v Příloze V.A nebo VI.A.

2(a) V případě vzájemného obchodu s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty budou smluvní strany osvědčovat, že tento obchod je považován za prostý škůdců tak, jak je stanoveno v Příloze III.B při splnění podmínek uvedených v článku 7.

2(b) Pokud se jedna ze smluvních stran domnívá, že má zvláštní statut s ohledem na specifické škůdce, může požadovat uznání tohoto statutu. Dotyčná strana může také požadovat další nebo specifické záruky s ohledem na dovozy rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů odpovídající dohodnutému statutu. Tento zvláštní statut a záruky budou pro určité škůdce specifikovány v Příloze V.B nebo VI.B.

Článek 4
Regionalizace

1. Nehledě na ustanovení článku 3 bude povolován vývoz živých zvířat, surovin a potravin živočišného původu z oblastí prostých chorob. Tyto oblasti prosté chorob mohou být uznány se zřetelem k chorobám uvedeným v Příloze III.A v souladu s kritérii uvedenými v Příloze IV, s přihlédnutím k doporučením orgánů zmíněných v článku 16, a ustanoveny podle odpovídajícího legislativního postupu smluvních stran. Stejným výše uvedeným postupem mohou být uznány země nebo oblasti s nízkým výskytem choroby definovaným Mezinárodním úřadem pro nákazy zvířat (OIE) nebo jinými mezinárodními standardy.

2. Obchod s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty také zohlední oblasti prosté škůdců nebo chráněné oblasti. Tyto oblasti prosté škůdců nebo chráněné oblasti mohou být uznány v souladu s kritérii uvedenými v Příloze IV, s přihlédnutím k doporučením orgánů zmíněných v článku 16, a ustanoveny podle odpovídajícího legislativního postupu smluvních stran.

Článek 5
Ekvivalence

1. Smluvní strany uznají za ekvivalentní ta opatření, ať již identická či nikoliv, která poskytují stejnou úroveň ochrany zdraví a ochrany zvířat v obchodě. Ekvivalence bude uplatňována ve vztahu k legislativě, sanitárním a fytosanitárním opatřením pro sektory nebo jejich části, systémům inspekce, průzkumu, dozoru, testování a certifikaci, částem těchto systémů nebo ve vztahu ke specifické legislativě, inspekčním a/nebo hygienickým požadavkům.

2. Uznání ekvivalence vyžaduje zhodnocení a přijetí:

dokumentované struktury příslušného(ných) odpovědného(ných) orgánu(ů), systému řízení, jejich pravomoci, jejich modus operandi a zdrojů, jež mají k dispozici;

-   legislativy a pravomocí, standardů, certifikace a postupů i programů zavedených za účelem kontroly a za účelem splnění požadavků domácího a dovážejícího státu;
-   působení příslušného odpovědného orgánu ve vztahu ke kontrolnímu programu a zárukám.

V tomto zhodnocení bude přihlédnuto k již získaným zkušenostem.

Článek 6
Zavádění ekvivalence

1. Ekvivalence příslušných sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat se uznává pro sektory nebo jejich části uvedené v PřílozeV. Smluvní strany podniknou v rámci svých pravomocí potřebné legislativní/administrativní opatření k zavedení této ekvivalence 3 měsíce po vstupu tohoto Protokolu v platnost.

2. U sektorů nebo jejich částí uvedených v PřílozeVI.A.1 nebo B.1 brání okamžitému uznání ekvivalence rozdíly v sanitárních a fytosanitárních opatřeních a opatřeních na ochranu zvířat. Kroky stanovené v této Příloze budou podniknuty, aby umožnily vyhodnotit uznání ekvivalence ke dnům určeným v souladu s postupem uvedeným v článku 16. Smluvní strany provedou v rámci svých pravomocí potřebná legislativní/administrativní opatření k zavedení této ekvivalence během 3 měsíců ode dne uznání.

3. Další konzultace se budou konat za účelem přijetí potřebných opatření k prokázání a uznání ekvivalence sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat pro sektory nebo jejich části uvedených v Příloze VI.A.2 nebo B.2.

Článek 7
Podmínky pro obchod

1. Pro sektory nebo jejich části uváděné v článku 6 odstavci 1 bude obchod probíhat v souladu s podmínkami stanovenými v Příloze V.

2. Pro sektory nebo jejich části uváděné v článku 6 odstavci 2 bude obchod až do uznání ekvivalence probíhat v souladu s příslušnou legislativou a platnými podmínkami nebo pravidly stanovenými v Příloze VI.

3. Pro sektory nebo jejich části uváděné v článku 6 odstavci 3, a to až do uznání ekvivalence a pro ty sektory, které nejsou zahrnuty do tohoto Protokolu, bude obchod probíhat za podmínek požadovaných dotyčnými zeměmi.

4. Nehledě na ustanovení článku 7 odstavců 2 a 3 pro účely obchodu mezi dvěma smluvními stranami budou osvědčení o zdravotním stavu rostlin vyžadována pouze pro ty rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou uvedené v Příloze I.B.

5. Principy a směrnice veterinární certifikace mohou být smluvními stranami řešeny. Jakékoliv takové principy budou zahrnuty v Příloze V.A, jakmile dojde k přijetí příslušných opatření podle vnitřních postupů těchto dvou smluvních stran.

Článek 8
Dovozní kontroly

1. Veterinární kontroly dovážených a provážených živých zvířat budou na pohraničních veterinárních stanicích prováděny u 100 % zásilek. Podrobnosti těchto kontrol jsou stanoveny v Příloze VII.A.1 (i).

2. Veterinární kontroly dovážených a provážených surovin a potravin živočišného původu na pohraničních veterinárních stanicích, které jsou uvedeny v Příloze I.A.2 budou stanoveny v Příloze VII.A.1 (ii) a A.2. Smluvní strany podniknou v rámci svých pravomocí potřebná opatření pro realizaci, především četnosti těchto fyzických kontrol 3 měsíce po vstupu tohoto Protokolu v platnost.

3. Kontroly zdravotního stavu dovážených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů obsažených v tomto Protokolu budou prováděny v souladu s ustanoveními uvedenými v Příloze VII.B.1. Smluvní strany podniknou v rámci svých pravomocí potřebná opatření pro realizaci, především četnosti těchto fyzických kontrol 3 měsíce po vstupu tohoto Protokolu v platnost.

4. Smluvní strany mohou v rámci svých pravomocí upravit četnost těchto kontrol v důsledku pokroku dosaženého v souladu s Přílohou VI nebo v důsledku jiných opatření nebo konzultací umožněných tímto Protokolem.

5. Smluvní strany mohou řešit problematiku speciálních podmínek kontroly dovozu vztahujících se na místní obchod v příhraničních oblastech mezi dvěma smluvními stranami v souladu se zásadami tohoto Protokolu.

Článek 9
Inspekční poplatky

1. Tam, kde se účtují inspekční poplatky za veterinární a fytosanitární kontroly prováděné u dovozů a tranzitů živých zvířat, surovin a potravin živočišného původu, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nebo jejich skupin, budou uplatňovány na jednotném základě u zásilek stejné povahy, jak je stanoveno v Příloze VII.A.3.

2. Tyto poplatky budou rovnocenné ve vztahu k poplatkům účtovaným u podobných domácích výrobků a neměly by být vyšší než skutečné náklady této služby.

KAPITOLA III
INSPEKČNÍ A OVĚŘOVACÍ POSTUPY

Článek 10

1. Každá smluvní strana bude mít právo provést ověřovací a inspekční postupy, které zahrnují:

a)   zhodnocení programů plnění/auditu u odpovědných orgánů;
b)   ověřovací kontroly vyvážející země nebo členského státu (kontroly na místě);
c)   periodická hodnocení účinnosti celkového kontrolního programu v plnění dohodnutých požadavků;
d)   zkoumání záležitostí vztahujících se k podvodům ve veterinárním a fytosanitárním sektoru;
e)   kontroly zásilek při dovozu.

2. Pro Společenství:

-    Komise Evropských společenství (dále uváděná jako "Komise") bude provádět ověřovací postupy podle odstavců 1 (a), (b), (c) a (d), v daném případě za pomoci expertů členských států;
-    členské státy budou provádět inspekce podle odstavců 1 (d) a (e),
-    v daném případě za pomoci Komise.

3. Pro Českou republiku budou ověřovací a inspekční postupy uvedené v odstavci 1 provádět české úřady.

4. Ujednání pro provádění ověřovacích a inspekčních ustanovení budou diskutována orgány uvedenými v článku 16 a veškerá nezbytná pomoc, přístup do zařízení a k dokumentům budou zajištěny příslušnými odpovědnými úřady, aby mohly být kontroly a ověřování uvedené v odstavci 1 efektivně a uspokojivě provedeny. Může být dohodnuto provádění společných sanitárních hraničních inspekčních kontrol.

KAPITOLA IV
NOTIFIKAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

Článek 11

1. Smluvní strany se budou navzájem informovat o:

a)
-   významných změnách ve zdravotní situaci, jako je výskyt a vývoj nemocí na seznamu (A) OIE během 24 hodin;
-   propuknutí jakýchkoliv zoónoz na svém území, jiných než které jsou uvedeny u předchozí odrážky, chorob a jiných příčin, které by mohly představovat vážné riziko pro zdraví zvířat a lidí;
-   veškerých dalších opatřeních mimo základní požadavky jejich příslušných sanitárních opatření, podniknutých k omezení a/nebo vymýcení choroby a o veškerých změnách ve vakcinační politice;
b)
-   významných změnách ve zdravotní situaci u rostlin, jako je přítomnost škůdců nebo vývoj škůdců uvedených v Příloze III.B, neprodleně;
-   zjištěních souvisejících se zdravím rostlin s ohledem na nové škůdce považované za karanténní škůdce v souladu s definicí v článku II.2 Mezinárodní konvence o ochraně rostlin, kteří nejsou uvedeni v tomto Protokolu, neprodleně;
-   jakékoliv změně ve fytosanitárních opatřeních uplatňovaných mimo základní požadavky jejich příslušných fytosanitárních opatření, podniknutých k omezení a/nebo eradikaci škůdců;
c)
-   informacích vztahujících se k záležitostem týkajících se podvodu, není-li tato informace předmětem vyšetřování. V takovém případě by měly být poskytnuty obecné informace;
d)
-   změnách v dohodnutém seznamu zařízení schválených příslušnými úřady pro vývoz, je-li to vhodné.

2. Notifikace zmíněné v odstavci 1 budou učiněny písemně a zaslány na zřízená kontaktní místa v souladu s článkem 15 odstavcem 3. Avšak za účelem dosažení optimálního stavu informovanosti o závažných chorobách nebo škůdcích budou informační systémy Společenství, zejména "ADNS" a "EUROPHYT", co možná nejdříve rozšířeny o Českou republiku, a tak nahradí po svém zavedení dosavadní potřebu písemné notifikace.

3. V případě vážné a okamžité obavy vzniklé na území jedné ze smluvních stran týkající se veřejného zdraví/zdraví zvířat nebo obchodu a s ohledem na zdraví rostlin, bude tato smluvní strana ústně informovat zavedená kontaktní místa a během 24 hodin by mělo následovat písemné potvrzení. V takových případech by měla každá smluvní strana okamžitě podniknout veškerá odpovídající kontrolní a ochranná opatření v souladu se svou legislativou nebo jakákoliv další opatření považovaná za potřebná.

4. Tam, kde má jedna ze smluvních stran vážné obavy týkající se rizika pro veřejné zdraví a zdraví zvířat nebo rostlin, by měly být na požádání kterékoliv ze smluvních stran co možná nejdříve uspořádány konzultace, v každém případě pak do 14 dnů. V těchto situacích bude každá ze smluvních stran usilovat o poskytnutí veškerých informací potřebných k tomu, aby se zabránilo narušení obchodu a aby se dosáhlo vzájemně přijatelného řešení.

Článek 12
Bezpečnostní ustanovení

Aniž by došlo ke zpochybnění článku 11 a zvláště odstavce 4, může každá ze smluvních stran na základě vážných důvodů ve vztahu k veřejnému zdraví a zdraví zvířat nebo ve vztahu ke zdraví rostlin podniknout přechodná ochranná opatření podle svých vlastních postupů s ohledem ke vstupu živých zvířat, surovin nebo potravin živočišného původu na své území nebo s ohledem ke vstupu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů s přímým vztahem k tomuto riziku. Tato opatření budou bez prodlení oznámena druhé smluvní straně a na požádání se budou do 14 dnů po této notifikaci konat konzultace týkající se této situace. Smluvní strany v rámci svých kompetencí podniknou potřebná opatření zohledňující výsledky těchto konzultací.

KAPITOLA V

Článek 13
Finanční a technická pomoc

Pokud to bude nezbytné, může být poskytnuta technická a finanční pomoc uváděná v Evropské dohodě na problémy spojené s tímto Protokolem.

KAPITOLA VI
ZÁVĚREČNÁ A INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Článek 14

1. Zásady tohoto Protokolu budou uplatněny při řešení nedokončených záležitostí týkajících se sanitárních a fytosanitárních opatření ovlivňujících mezi smluvními stranami obchod se živými zvířaty, surovinami a potravinami živočišného původu nebo rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty včetně inter alia záležitostí uvedených v Příloze VI.

2. Smluvní strany umožní předložení vědeckých materiálů nebo dat na příslušných vědeckých fórech za účelem zdůvodnění svých názorů nebo tvrzení. Takové důkazy budou v odpovídajícím čase podrobeny vyhodnocení rizika ze strany příslušného vědeckého fóra a výsledky tohoto šetření budou k dispozici.

Článek 15

1. Smluvní strany si budou na jednotném a systematickém základě vyměňovat informace za účelem poskytnutí záruk, vytvoření vzájemné důvěry a prokázání účinnosti kontrolních programů.

2. Výměna informací o změnách v jejích sanitárních a fytosanitárních opatřeních a jiných příslušných informací bude zahrnovat:

-    příležitost zvážit návrhy změn v regulačních požadavcích, které mohou tento Protokol ovlivnit, dříve než dojde k jejich ukončení. Tam, kde to kterákoliv ze smluvních stran považuje za nezbytné, může být s návrhy nakládáno v souladu s článkem 16;
-    informování o současném vývoji ovlivňujícím obchod živými zvířaty, surovinami a potravinami živočišného původu, rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty;
-    informace o výsledcích hraničních kontrol živých zvířat, surovin a potravin živočišného původu, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů.

3. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o kontaktních místech pro tuto výměnu informací a o jejich jakýchkoliv změnách.

Článek 16

Smluvní strany souhlasí s tím, že se jejich zástupci budou setkávat v rámci orgánů daných Evropskou dohodou, aby diskutovali provádění tohoto Protokolu, zvláště aby:

-    dohlíželi na správné působení tohoto Protokolu;
-    usilovali o vyřešení sporných bodů;
-    reagovali na požadavky na aktualizaci příloh tohoto Protokolu. Tyto přílohy budou upravovány Radou přidružení, jakmile budou smluvními stranami podle jejich vnitřních procedur podniknuta příslušná opatření;
-    budou-li okolnosti vyžadovat, rozhodovali o vytvoření ad hoc pracovních nebo vědeckých skupin. Členství v těchto skupinách nemusí být nutně omezeno na zástupce smluvních stran.

Schůzky orgánů, ustanovených Evropskou dohodou a pověřených zkoumáním bodů uvedených v předcházejícím odstavci, jsou připravovány v Podvýboru pro zemědělství, který se bude scházet speciálně k jednání o sanitárních a fytosanitárních otázkách.

Článek 17

Přílohy přiložené k tomuto Protokolu tvoří jeho nedílnou součást.

Článek 18

Tento Protokol se uzavírá na dobu neurčitou, avšak každá ze smluvních stran jej může vypovědět s podmínkou poskytnutí alespoň šestiměsíční výpovědní lhůty. V takovém případě by došlo k ukončení platnosti tohoto Protokolu s vypršením této výpovědní lhůty.

Článek 19

Tento Protokol je vypracován dvojmo v dánském, holandském, anglickém, finském, francouzském, německém, řeckém, italském, portugalském, španělském, švédském a českém jazyce a všechny tyto texty mají stejnou platnost.

Článek 20

Tento Protokol vstoupí v platnost třicátý den po datu, k němuž se smluvní strany navzájem budou informovat o ukončení postupů potřebných pro tento účel.


1)   Pokud se týče ryb, podrobnější pravidla budou podle potřeby stanovena později.

PŘÍLOHA I

ZAHRNUTÉ POLOŽKY

PŘÍLOHA II

ODPOVĚDNÉ ORGÁNY

PŘÍLOHA III

SEZNAM CHOROB A ŠKŮDCŮ

PŘÍLOHA IV

KRITÉRIA PRO REORGANIZACI

PŘÍLOHA V

PŘÍLOHA VI

PŘÍLOHA VII

IMPORTNÍ A TRANZITNÍ POSTUPY

PŘÍLOHA VIII

OCHRANA ZVÍŘAT A DALŠÍ ZÁLEŽITOSTI

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě).

E-shop

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sedmé, aktualizované vydání oblíbené publikace, zpracované podle stavu platného k 1. 10. 2017, reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu napomáhají k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ...

Cena: 1 480 KčKOUPIT

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR

Martin Škurek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace komplexně rozebírá vztah evropského správního práva trestního a postihování přestupků podle české právní úpravy ve všech základních rovinách. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože postihování přestupků je velmi významnou činností ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, 3. vydání

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, 3. vydání

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Institut ochrany osobnosti upravuje v občanském zákoníku pouze několik ustanovení. Vysoká míra obecnosti těchto zákonných norem vyvolává při jejich aplikaci v právní praxi rozsáhlou judikaturu soudů, jejíž zevšeobecňující potenciál nejen přispívá ke sjednocování soudní praxe na úseku ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.