Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 107/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 36, ze dne 5. 5. 1998

107

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. června 1996 byla v Praze podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Malajsie.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XV dnem 27. února 1998 a tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Malajsií Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Malajsií ze dne 20. listopadu 1972, vyhlášená pod č. 130/1973 Sb.

České znění dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění dohody, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

OBCHODNÍ DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Malajsie

Vláda České republiky a vláda Malajsie (dále nazývané "Smluvní strany"),

přejíce si rozvoj a posílení obchodních a hospodářských vztahů mezi oběma státy na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti,

se dohodly takto:

Článek I

Smluvní strany budou přijímat v souladu s právním řádem a postupy platnými v jejich příslušných státech vhodná opatření pro usnadnění, posílení a diverzifikaci obchodu mezi oběma státy.

Článek II

Smluvní strany budou podporovat příslušné podniky a organizace obou států a poskytovat jim potřebnou pomoc při prověřování možností krátkodobých a dlouhodobých ujednání v obchodě a, jestliže to bude vhodné, v uzavírání takových ujednání, která k tomu mohou být vzájemně dohodnuta.

Článek III

Každá Smluvní strana poskytne té druhé doložku nejvyšších výhod ve všech záležitostech, které se týkají cel a zahraničněobchodních formalit v souvislosti s dovozem a/nebo vývozem výrobků, v souladu s ustanoveními GATT.

Ustanovení tohoto článku se nebudou vztahovat na výhody, úlevy a výjimky, které kterákoliv ze Smluvních stran poskytla nebo poskytne:

a)   přilehlým a sousedním státům za účelem usnadnění pohraničního styku;
b)   státům, které jsou členy celní unie nebo oblasti volného obchodu, jichž je nebo bude kterákoliv ze Smluvních stran členem;
c)   jako důsledek účasti v mnohostranných ujednáních směřujících k ekonomické integraci.

Článek IV

Ustanovení této dohody se nebudou vztahovat na výhody, úlevy a výjimky, které kterákoliv ze Smluvních stran poskytla nebo poskytne v důsledku ujednání o bártrovém obchodě s třetími státy.

Článek V

Za účelem dalšího rozvoje obchodu mezi oběma státy Smluvní strany budou usnadňovat účast druhé strany při obchodních veletrzích, které se budou konat v kterémkoliv ze států, a při pořádání výstav kteréhokoliv státu na území státu druhého za podmínek dohodnutých mezi jejich příslušnými úřady.

Článek VI

Každá Smluvní strana osvobodí v souladu se svým platným právním řádem následující předměty druhé Smluvní strany od cel nebo jakýchkoliv obdobných poplatků:

a)   zboží a materiály pro veletrhy a výstavy, které nejsou určeny pro prodej;
b)   vzorek zboží vhodný jen k tomuto účelu a bez obchodní hodnoty.

Článek VII

Smluvní strany budou v souladu s jejich platným právním řádem usilovat o usnadnění tranzitní přepravy obchodního zboží prostřednictvím této dohody a dohodly se:

a)   usnadňovat volný tranzit zboží pocházejícího z kteréhokoliv ze států Smluvních stran a určeného pro stát třetí strany;
b)   usnadňovat volný tranzit zboží pocházejícího ze státu třetí strany a určeného pro stát kterékoliv ze Smluvních stran.

Článek VIII

Všechny platby vzniklé na základě obchodních ujednání uzavřených ve shodě s touto dohodou budou mezi oběma státy prováděny ve volně směnitelných měnách v souladu s devizovým zákonodárstvím platným v obou státech.

Článek IX

S podmínkou, že taková opatření nebudou uplatňována svévolným nebo diskriminujícím způsobem, ustanovení této dohody neomezí práva kterékoliv Smluvní strany přijímat a provádět opatření:

a)   z důvodů veřejného zdraví, morálky, pořádku a bezpečnosti;
b)   na ochranu rostlin a zvířat proti nemocem a škůdcům;
c)   na ochranu své vnější finanční pozice a platební bilance;
d)   na ochranu národního uměleckého, historického nebo archeologického bohatství.

Článek X

Jakýkoliv spor, který může vzniknout výkladem této dohody, bude řešen diplomatickou cestou.

Článek XI

Smluvní strany se dohodly ustavit Smíšený obchodní výbor složený z představitelů jejich příslušných úřadů. Složení Smíšeného obchodního výboru bude na patřičné úrovni dohodnuto mezi příslušnými úřady. Smíšený obchodní výbor bude projednávat opatření k rozvoji přímého obchodu mezi oběma státy a otázky, které mohou vyvstat v souvislosti s prováděním této dohody. Smíšený obchodní výbor bude rovněž přijímat potřebné návrhy směřující k dosažení cílů této dohody a bude se střídavě scházet v České republice a Malajsii v době, která bude stanovena vzájemnou dohodou.

Článek XII

Smluvní strany se dohodly pověřit Ministerstvo průmyslu a obchodu za vládu České republiky a Ministerstvo mezinárodního obchodu a průmyslu za vládu Malajsie jako orgány příslušné pro koordinaci a provádění této dohody.

Článek XIII

Kdykoliv v rámci doby platnosti této dohody kterákoliv Smluvní strana může písemnou formou navrhnout její doplnění a druhá Smluvní strana odpoví během tří měsíců po obdržení tohoto oznámení. Jakákoliv změna nebo úprava této dohody bude uskutečněna bez porušení práv a závazků vzniklých z této dohody před datem takové změny nebo úpravy, a to až do doby, kdy taková práva a závazky budou plně uplatněny.

Článek XIV

Ustanovení této dohody budou uplatňována i po ukončení její platnosti na kontrakty uzavřené v době platnosti této dohody, které však nebyly plně splněny k datu ukončení platnosti této dohody.

Článek XV

Každá Smluvní strana oznámí diplomatickou cestou druhé Smluvní straně splnění vnitrostátních požadavků pro vstup této dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdější z obou nót.

Dohoda zůstane v platnosti po dobu tří let a její platnost se bude automaticky prodlužovat o další rok a dále každoročně, pokud šest měsíců před uplynutím její platnosti jedna Smluvní strana písemně neoznámí druhé Smluvní straně ukončení platnosti dohody.

Dnem vstupu této dohody v platnost bude ukončena platnost Obchodní dohody mezi Československou socialistickou republikou a Malajsií ze dne 20. listopadu 1972 ve vztazích mezi Českou republikou a Malajsií.

Dáno v Praze dne 28. června 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém jazyce, jazyce Bahasa Malaysia a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě nesouladu mezi výkladem textů této dohody je rozhodující anglický text.

Za vládu Za vládu
České republiky: Malajsie:
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. v. r. Rafidah Aziz v. r.
ministr průmyslu a obchodu ministryně obchodu a průmyslu

E-shop

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

PhDr. Tomáš Novák, JUDr. Simona Corradiniová, JUDr. Radim Vypušťák - Wolters Kluwer, a. s.

Máte někdy pocit, že v Ústavě České republiky existuje „tajný paragraf“ nazvaný „Děti patří matce“, určený pouze ženám? Pokud jste matkou, napadá vás, že si otec vašich potomků nezaslouží tak báječné děti, jaké jste mu porodila? Jste-li otcem, nehodláte být ani po eventuálním rozvodu ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Autorský zákon -  Komentář, 5. vydání

Autorský zákon - Komentář, 5. vydání

Chaloupková, Holý - C. H. Beck

Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo k prodloužení doby trvání majetkových práv výkonného umělce v ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Tvrdý, Vavrušková - C. H. Beck

Zákon „proti praní peněz“ prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 2015. Autoři se proto rozhodli komentář aktualizovat a navíc ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.