Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 107/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 36, ze dne 5. 5. 1998

107

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. června 1996 byla v Praze podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Malajsie.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XV dnem 27. února 1998 a tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Malajsií Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Malajsií ze dne 20. listopadu 1972, vyhlášená pod č. 130/1973 Sb.

České znění dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění dohody, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

OBCHODNÍ DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Malajsie

Vláda České republiky a vláda Malajsie (dále nazývané "Smluvní strany"),

přejíce si rozvoj a posílení obchodních a hospodářských vztahů mezi oběma státy na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti,

se dohodly takto:

Článek I

Smluvní strany budou přijímat v souladu s právním řádem a postupy platnými v jejich příslušných státech vhodná opatření pro usnadnění, posílení a diverzifikaci obchodu mezi oběma státy.

Článek II

Smluvní strany budou podporovat příslušné podniky a organizace obou států a poskytovat jim potřebnou pomoc při prověřování možností krátkodobých a dlouhodobých ujednání v obchodě a, jestliže to bude vhodné, v uzavírání takových ujednání, která k tomu mohou být vzájemně dohodnuta.

Článek III

Každá Smluvní strana poskytne té druhé doložku nejvyšších výhod ve všech záležitostech, které se týkají cel a zahraničněobchodních formalit v souvislosti s dovozem a/nebo vývozem výrobků, v souladu s ustanoveními GATT.

Ustanovení tohoto článku se nebudou vztahovat na výhody, úlevy a výjimky, které kterákoliv ze Smluvních stran poskytla nebo poskytne:

a)   přilehlým a sousedním státům za účelem usnadnění pohraničního styku;
b)   státům, které jsou členy celní unie nebo oblasti volného obchodu, jichž je nebo bude kterákoliv ze Smluvních stran členem;
c)   jako důsledek účasti v mnohostranných ujednáních směřujících k ekonomické integraci.

Článek IV

Ustanovení této dohody se nebudou vztahovat na výhody, úlevy a výjimky, které kterákoliv ze Smluvních stran poskytla nebo poskytne v důsledku ujednání o bártrovém obchodě s třetími státy.

Článek V

Za účelem dalšího rozvoje obchodu mezi oběma státy Smluvní strany budou usnadňovat účast druhé strany při obchodních veletrzích, které se budou konat v kterémkoliv ze států, a při pořádání výstav kteréhokoliv státu na území státu druhého za podmínek dohodnutých mezi jejich příslušnými úřady.

Článek VI

Každá Smluvní strana osvobodí v souladu se svým platným právním řádem následující předměty druhé Smluvní strany od cel nebo jakýchkoliv obdobných poplatků:

a)   zboží a materiály pro veletrhy a výstavy, které nejsou určeny pro prodej;
b)   vzorek zboží vhodný jen k tomuto účelu a bez obchodní hodnoty.

Článek VII

Smluvní strany budou v souladu s jejich platným právním řádem usilovat o usnadnění tranzitní přepravy obchodního zboží prostřednictvím této dohody a dohodly se:

a)   usnadňovat volný tranzit zboží pocházejícího z kteréhokoliv ze států Smluvních stran a určeného pro stát třetí strany;
b)   usnadňovat volný tranzit zboží pocházejícího ze státu třetí strany a určeného pro stát kterékoliv ze Smluvních stran.

Článek VIII

Všechny platby vzniklé na základě obchodních ujednání uzavřených ve shodě s touto dohodou budou mezi oběma státy prováděny ve volně směnitelných měnách v souladu s devizovým zákonodárstvím platným v obou státech.

Článek IX

S podmínkou, že taková opatření nebudou uplatňována svévolným nebo diskriminujícím způsobem, ustanovení této dohody neomezí práva kterékoliv Smluvní strany přijímat a provádět opatření:

a)   z důvodů veřejného zdraví, morálky, pořádku a bezpečnosti;
b)   na ochranu rostlin a zvířat proti nemocem a škůdcům;
c)   na ochranu své vnější finanční pozice a platební bilance;
d)   na ochranu národního uměleckého, historického nebo archeologického bohatství.

Článek X

Jakýkoliv spor, který může vzniknout výkladem této dohody, bude řešen diplomatickou cestou.

Článek XI

Smluvní strany se dohodly ustavit Smíšený obchodní výbor složený z představitelů jejich příslušných úřadů. Složení Smíšeného obchodního výboru bude na patřičné úrovni dohodnuto mezi příslušnými úřady. Smíšený obchodní výbor bude projednávat opatření k rozvoji přímého obchodu mezi oběma státy a otázky, které mohou vyvstat v souvislosti s prováděním této dohody. Smíšený obchodní výbor bude rovněž přijímat potřebné návrhy směřující k dosažení cílů této dohody a bude se střídavě scházet v České republice a Malajsii v době, která bude stanovena vzájemnou dohodou.

Článek XII

Smluvní strany se dohodly pověřit Ministerstvo průmyslu a obchodu za vládu České republiky a Ministerstvo mezinárodního obchodu a průmyslu za vládu Malajsie jako orgány příslušné pro koordinaci a provádění této dohody.

Článek XIII

Kdykoliv v rámci doby platnosti této dohody kterákoliv Smluvní strana může písemnou formou navrhnout její doplnění a druhá Smluvní strana odpoví během tří měsíců po obdržení tohoto oznámení. Jakákoliv změna nebo úprava této dohody bude uskutečněna bez porušení práv a závazků vzniklých z této dohody před datem takové změny nebo úpravy, a to až do doby, kdy taková práva a závazky budou plně uplatněny.

Článek XIV

Ustanovení této dohody budou uplatňována i po ukončení její platnosti na kontrakty uzavřené v době platnosti této dohody, které však nebyly plně splněny k datu ukončení platnosti této dohody.

Článek XV

Každá Smluvní strana oznámí diplomatickou cestou druhé Smluvní straně splnění vnitrostátních požadavků pro vstup této dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdější z obou nót.

Dohoda zůstane v platnosti po dobu tří let a její platnost se bude automaticky prodlužovat o další rok a dále každoročně, pokud šest měsíců před uplynutím její platnosti jedna Smluvní strana písemně neoznámí druhé Smluvní straně ukončení platnosti dohody.

Dnem vstupu této dohody v platnost bude ukončena platnost Obchodní dohody mezi Československou socialistickou republikou a Malajsií ze dne 20. listopadu 1972 ve vztazích mezi Českou republikou a Malajsií.

Dáno v Praze dne 28. června 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém jazyce, jazyce Bahasa Malaysia a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě nesouladu mezi výkladem textů této dohody je rozhodující anglický text.

Za vládu Za vládu
České republiky: Malajsie:
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. v. r. Rafidah Aziz v. r.
ministr průmyslu a obchodu ministryně obchodu a průmyslu

E-shop

Autorský zákon -  Komentář, 5. vydání

Autorský zákon - Komentář, 5. vydání

Chaloupková, Holý - C. H. Beck

Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo k prodloužení doby trvání majetkových práv výkonného umělce v ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Vítek a kolektiv - C. H. Beck

Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, který byl přijat dne 31. května 2015, zavádí do ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Slovník právních pojmů. Občanský zákoník

Slovník právních pojmů. Občanský zákoník

Lukáš Pauldura a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Slovník vykládá více než tisíc pojmů užívaných jak dříve tak nyní v novém soukromém právu. Stručně a srozumitelně popisuje termíny známé (např. dědic, držba, nadace, opatrovnictví, služebnost, výživné, zůstavitel) i termíny do občanského práva nově či opětovně zavedené (dobytek, ...

Cena: 286 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.