Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 102/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 35, ze dne 30. 4. 1998

102

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. června 1950 byla přijata ve Florencii Generální konferencí Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) Dohoda o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů, vystavená k podpisu v Lake Success, New York, dne 22. listopadu 1950.

Listina o přístupu České republiky k Dohodě o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Dohody, dne 22. srpna 1997.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XI dnem 21. května 1952. Pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu se zněním článku X Dohody dnem 22. srpna 1997.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů
přijatá Generální konferencí na jejím pátém zasedání
ve Florencii dne 17. června 1950

Preambule

Smluvní státy,

přesvědčeny, že svobodná výměna názorů a znalostí a všeobecně co nejrozsáhlejší šíření různých forem sebevyjádření využívaných civilizacemi, jsou životně důležité jak pro intelektuální pokrok, tak pro mezinárodní porozumění, a tudíž i pro udržení světového míru,

přesvědčeny, že tato výměna se uskutečňuje především prostřednictvím knih, publikací a vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů,

přesvědčeny, že Ústava Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu naléhavě zdůrazňuje potřebu spolupráce mezi národy ve všech odvětvích intelektuální činnosti, včetně "výměny publikací, předmětů uměleckého a vědeckého zájmu a jiných informačních materiálů", a stanoví dále, že organizace bude "spolupracovat v prohlubování vzájemné znalosti a porozumění mezi národy všemi prostředky masové komunikace, a za tímto účelem doporučuje takové mezinárodní dohody, které by mohly být nezbytné k podpoře svobodného toku ideí vyjádřených jak slovem, tak obrazem",

uznávajíce, že tyto cíle budou účinně podpořeny mezinárodní dohodou usnadňující svobodnou výměnu knih, publikací a vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů,

sjednaly proto tato ustanovení:

Článek I

(1) Smluvní státy se zavazují, že nebudou uvalovat cla nebo jiné dávky na dovoz nebo v souvislosti s dovozem:

a)   knih, publikací a dokumentů uvedených v příloze A této dohody,
b)   vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů uvedených v přílohách B, C, D a E této dohody,

které jsou výrobky jiného smluvního státu, za podmínek stanovených v těchto přílohách.

(2) Ustanovení odstavce 1 tohoto článku nezabraňuje žádnému smluvnímu státu, aby vybíral u dovážených materiálů:

a)   vnitřní daně nebo jakékoli jiné vnitřní dávky uložené v době dovozu nebo následně, jejichž výše nepřekračuje poplatky, kterými se přímo či nepřímo zatěžují podobné tuzemské výrobky,
b)   poplatky a přirážky, jiné než cla uvalovaná vládními orgány na dovoz nebo v souvislosti s dovozem, výší částky omezené na přibližnou cenu poskytnutých služeb, a které nepředstavují ani nepřímou ochranu domácích výrobků, ani zdanění dovozu pro účely důchodové.

Článek II

(1) Smluvní strany se zavazují, že vydají nezbytné licence anebo devizové krytí pro dovoz tohoto zboží:

a)   knih a publikací určených pro veřejné knihovny a sbírky a pro knihovny a sbírky veřejných, vzdělávacích, výzkumných nebo kulturních institucí,
b)   oficiálních vládních publikací, jako jsou úřední, parlamentní a správní dokumenty vytištěné v zemi jejich původu,
c)   knih a publikací Organizace spojených národů nebo jakýchkoli jejich odborných organizací,
d)   knih a publikací, které Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu obdržela a rozděluje je zdarma sama nebo pod svým dohledem,
e)   publikací určených k podpoře turistického ruchu za hranicemi země dovozu, zaslaných a rozšiřovaných zdarma,
f)   materiálů pro slepce:
(i)   knih, publikací a dokumentů všeho druhu vydaných ve slepeckém písmu,
(ii)   ostatních materiálů specificky určených pro výchovný, vědecký a kulturní rozvoj slepců, které jsou dováženy přímo institucemi nebo organizacemi pečujícími o slepce, schválenými příslušnými orgány dovážející země jako bezcelní dovozy těchto typů výrobků.

(2) Smluvní státy, které se v kterékoli době uchýlí k množstevním omezením a devizovým omezením, se zavazují, pokud to bude možno, udělit devizové prostředky a licence nezbytné pro dovoz jiných vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů a zejména materiálů uvedených v přílohách této dohody.

Článek III

(1) Smluvní strany se zavazují poskytnout veškerá možná usnadnění dovozu vzdělávacích, vědeckých nebo kulturních materiálů, které jsou dováženy výlučně za účelem vystavení na veřejných výstavách schválených příslušnými orgány dovážejícího státu a určených ke zpětnému vývozu. Tato usnadnění zahrnou i vydání nezbytných licencí a osvobození od cel a daní a jiných vnitřních dávek ukládaných při dovozu, které nemají spojitost s poplatky a přirážkami odpovídajícími přibližně ceně poskytnutých služeb.

(2) Nic v tomto článku nebrání orgánům dovážejícího státu, aby podnikly nezbytné kroky k zajištění zpětného vývozu těchto materiálů po uzavření výstavy.

Článek IV

Smluvní státy se zavazují, že budou, pokud to bude možné:

a)   pokračovat v jejich společném úsilí podporovat všemi prostředky volný oběh vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů a zrušit nebo omezit jakákoli omezení uvalená na tento svobodný oběh, na něž se nevztahuje tato dohoda,
b)   zjednodušit správní řízení při dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů,
c)   usnadnit rychlé a bezpečné celní odbavení vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů.

Článek V

Nic v této dohodě se nedotýká práva smluvních států přijmout v souladu se svým zákonodárstvím opatření k zákazu nebo omezení dovozu nebo oběhu po dovozu určitého materiálu z důvodů, které se přímo dotýkají jejich národní bezpečnosti, veřejného pořádku nebo veřejné morálky.

Článek VI

Tato dohoda se nedotkne zákonů a předpisů jakéhokoli smluvního státu, nebo jakékoli z jeho mezinárodních smluv, úmluv a deklarací, týkajících se autorského práva, ochranných známek nebo patentů.

Článek VII

Podmíněny ustanoveními jakýchkoli předchozích dohod o řešení sporů, které smluvní státy mohly podepsat, zavazují se smluvní státy, že pro řešení jakýchkoli sporů týkajících se výkladu nebo provádění této dohody zvolí jednání nebo smírčí řízení.

Článek VIII

V případě sporu mezi smluvními státy vztahujícímu se k vzdělávacímu, vědeckému nebo kulturnímu charakteru dovážených materiálů mohou zainteresované strany na základě společné dohody požádat generálního tajemníka Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu o odborné posouzení.

Článek IX

(1) Tato dohoda, jejíž anglický a francouzský text mají stejnou platnost, ponese dnešní datum a zůstane otevřena k podpisu pro všechny členské státy Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu a všechny členské státy Organizace spojených národů a pro jakýkoli nečlenský stát, který bude vyzván Výkonným výborem Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu.

(2) Tato dohoda bude ratifikována jménem signatářských států v souladu s jejich vlastním ústavním postupem.

(3) Ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Článek X

Státy uvedené v odstavci 1 článku IX mohou k této dohodě přistoupit od 22. listopadu 1950. Přístup vstoupí v platnost uložením příslušné listiny u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Článek XI

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy generální tajemník obdrží listiny o ratifikaci nebo přijetí od deseti států.

Článek XII

(1) Účastnické státy této dohody přijmou do šesti měsíců od data vstupu dohody v platnost všechna nezbytná opatření pro její plné a účelné působení.

(2) Státy, které uloží listiny o ratifikaci nebo přijetí až po datu, kdy tato dohoda vstoupí v platnost, přijmou tato opatření ve lhůtě tří měsíců od data uložení.

(3) Do jednoho měsíce po uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku smluvní státy této dohody předloží Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu zprávu o tom, jaká přijaly opatření k účinnému plnění této dohody.

(4) Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu doručí tuto zprávu všem signatářským státům této dohody a Mezinárodní obchodní organizaci (zatím její Prozatímní komisi).

Článek XIII

Jakýkoli smluvní stát může v době podpisu nebo uložení ratifikační listiny nebo listiny o přijetí anebo kdykoli poté prohlásit nótou adresovanou generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že rozšiřuje platnost této dohody na všechna nebo některá území, za jejichž zahraniční politiku tento smluvní stát odpovídá.

Článek XIV

(1) Dva roky poté, co tato dohoda vstoupila v platnost, může jakýkoli smluvní stát za sebe nebo jakékoli území, za jehož zahraniční politiku je zodpovědný, vypovědět tuto dohodu písemnou výpovědí uloženou u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

(2) Výpověď vstoupí v platnost jeden rok po obdržení písemného oznámení o výpovědi.

Článek XV

Generální tajemník Organizace spojených národů bude informovat státy uvedené v odstavci 1 článku IX, jakož i Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu a Mezinárodní obchodní organizaci (zatím její Prozatímní komisi) o uložení všech ratifikačních listin a listin o přijetí podle článků IX a X, jakož i o notifikacích a výpovědích podle článků XIII a XIV.

Článek XVI

Na žádost jedné třetiny smluvních států této dohody generální ředitel Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu zařadí na pořad jednání příštího zasedání Generální konference této organizace otázku svolání zasedání za účelem změny této dohody.

Článek XVII

Přílohy A, B, C, D a E, jakož i protokol připojený k této dohodě tvoří nedílnou součást Dohody.

Článek XVIII

(1) V souladu s článkem 102 Charty Organizace spojených národů bude tato dohoda registrována generálním tajemníkem Organizace spojených národů dnem svého vstupu v platnost.

(2) Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu jménem svých vlád.

Dáno v Lake Success, New York, dne 22. listopadu 1950 v jednom vyhotovení, které zůstane uloženo v archivu Organizace spojených národů, a ověřených kopiích, které budou zaslány všem státům uvedeným v odstavci 1 článku IX, jakož i Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu a Mezinárodní obchodní organizaci (zatím její Prozatímní komisi).

Příloha A - Knihy, publikace a dokumenty

(i)   Tištěné knihy.
(ii)   Noviny a periodika.
(iii)   Knihy a dokumenty vyhotovované množením odlišným od tisku.
(iv)   Oficiální vládní publikace jako úřední, parlamentní a správní dokumenty vytištěné v zemi svého původu.
(v)   Turistické plakáty a turistická literatura (brožury, průvodce, jízdní řády, letáky a podobné publikace), ať již ilustrované nebo nikoli, včetně těch, které vydávají soukromé obchodní podniky, jejichž účelem je podporovat turistiku za hranicemi země dovozu.
(vi)   Publikace, jejichž účelem je podporovat studium za hranicemi země dovozu.
(vii)   Rukopisy, včetně strojopisů.
(viii)   Katalogy knih a publikací, ať již jde o katalogy ve formě knih nabízených k prodeji nakladateli nebo knihkupci se sídlem mimo území země dovozu.
(ix)   Katalogy filmů, nahrávek nebo jiného obrazového a zvukového materiálu vzdělávacího, vědeckého nebo kulturního charakteru, ať již jde o katalogy vydané přímo nebo jménem Organizace spojených národů nebo jejími odbornými organizacemi.
(x)   Hudební záznamy ručně psané nebo tištěné nebo namnožené jiným způsobem než tiskem.
(xi)   Zeměpisné, hydrologické nebo astronomické mapy a mapy námořní.
(xii)   Architektonické, průmyslové nebo stavební plány a projekty a jejich reprodukce, zamýšlené pro studium ve vědeckých ústavech nebo vzdělávacích zařízeních, schválených příslušnými orgány dovozního státu k bezcelnímu dovozu těchto druhů materiálů.

[Osvobození uvedená v příloze A se nevztahují na:

a)   papírnické zboží;
b)   knihy, publikace a dokumenty (kromě katalogů, turistických plakátů a výše zmíněné turistické literatury) publikované soukromým obchodním podnikem nebo pro něj převážně určené pro reklamní účely;
c)   noviny a periodika, ve kterých reklama tvoří větší část než 70 % plochy;
d)   všechny ostatní položky (kromě výše uvedených katalogů), ve kterých reklama přesahuje 25 % plochy. V případě turistických plakátů a literatury platí toto procento pouze na soukromou obchodní reklamu.].

Příloha B - Umělecká díla a sběratelské předměty vzdělávacího, vědeckého a kulturního charakteru

(i)   Malby a kresby, včetně kopií, které byly zcela provedeny ručně, vyjma sériově vyrobeného malovaného zboží.
(ii)   Ručně tištěné výtisky vyrobené z ručně rytých nebo ručně leptaných bloků, desek nebo jiného materiálu a podepsané a očíslované umělcem.
(iii)   Původní díla sochařská nebo plastiky, ať již kruhové, v reliéfu nebo v rytém dekoru, vyjma sériově vyráběných reprodukcí a děl uměleckého řemesla obchodního charakteru.
(iv)   Sběratelské předměty a umělecké předměty uložené ve veřejných galeriích, muzeích a jiných veřejných institucích, které mají pro účely bezcelního vstupu od příslušných orgánů dovážejícího státu povolení k dovozu těchto materiálů a které nejsou určeny ke zpětnému vývozu.
(v)   Sbírky a sběratelské předměty z takových vědeckých oblastí, jako je anatomie, zoologie, botanika, mineralogie, paleontologie, archeologie a etnografie, které nejsou určeny pro prodej.
(vi)   Starožitnosti, jde-li o předměty starší než 100 let.

Příloha C - Obrazové a zvukové materiály vzdělávacího, vědeckého nebo kulturního charakteru

(i)   Filmy, filmové pásy, mikrofilmy a diapozitivy vzdělávacího, vědeckého nebo kulturního charakteru, jsou-li dováženy organizacemi (zahrnujíce v to podle uvážení dovážejícího státu i vysílací organizace) schválenými příslušnými orgány dovozního státu k bezcelnímu dovozu těchto druhů materiálů a které jsou určeny výlučně pro předvádění pořádaná těmito organizacemi nebo jinými veřejnými nebo soukromými vzdělávacími, vědeckými nebo kulturními institucemi či společnostmi.
(ii)   Filmové aktuality (ozvučené nebo neozvučené) zobrazující události aktuální informační hodnoty v době dovozu a dovážené buď ve formě negativu exponovaného a vyvolaného, nebo ve formě pozitivu reprodukovaného a vyvolaného, jsou-li dováženy organizacemi (zahrnujíce v to podle uvážení dovážejícího státu i vysílací organizace) schválenými příslušnými orgány dovozního státu k bezcelnímu dovozu takových filmů s tím, že volný dovoz může být omezen na dvě kopie od každého titulu pro rozmnožovací účely.
(iii)   Zvukové nahrávky vzdělávacího, vědeckého nebo kulturního charakteru pro výlučné využití ve veřejných nebo soukromých vzdělávacích, vědeckých nebo kulturních institucích nebo společnostech (zahrnujíce v to podle uvážení dovážejícího státu i vysílací organizace) schválených příslušnými orgány dovozního státu k bezcelnímu dovozu těchto druhů materiálů.
(iv)   Filmy, filmové pásy, mikrofilmy a ozvučené nahrávky vzdělávacího, vědeckého nebo kulturního charakteru vyhotovené Organizací spojených národů nebo jejími odbornými organizacemi.
(v)   Vzorky, modely a nástěnné mapy používané výlučně pro demonstrační a výukové účely ve veřejných nebo soukromých vzdělávacích, vědeckých nebo kulturních institucích schválených příslušnými orgány dovozního státu k bezcelnímu dovozu těchto druhů materiálů.

Příloha D - Vědecké nástroje a přístroje

Vědecké nástroje nebo přístroje, zamýšlené výlučně pro vzdělávací účely nebo čistě vědecký výzkum, za předpokladu, že

a)   tyto vědecké nástroje nebo přístroje jsou určeny pro veřejné či soukromé vědecké nebo vzdělávací instituce schválené příslušnými orgány dovozního státu k bezcelnímu dovozu těchto druhů materiálů a jsou používány pod kontrolou těchto institucí, které za ně odpovídají;
b)   s tím, že tyto nástroje a přístroje srovnatelné vědecké hodnoty nejsou vyráběny v zemi dovozu.

Příloha E - Materiály pro slepce

(i)   Knihy, publikace a dokumenty všech druhů vydané ve slepeckém písmu.
(ii)   Jiné zboží speciálně určené pro vzdělávací, vědecký nebo kulturní rozvoj slepců schválené příslušnými orgány dovozního státu k bezcelnímu dovozu těchto druhů materiálů

PROTOKOL
k Dohodě o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů

Smluvní státy v zájmu usnadnění účasti Spojených států amerických na Dohodě o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů souhlasily s tímto:

1. Spojené státy americké se budou moci rozhodnout mezi ratifikací této dohody podle článku IX nebo jejím přijetím podle článku X, včetně výhrady uvedené dále.

2. V případě, že se Spojené státy americké stanou stranou této dohody s výhradou učiněnou v předchozím odstavci 1, ustanovení této výhrady se může dovolávat vláda Spojených států amerických vůči jakýmkoli státům této dohody, anebo jakýkoli smluvní stát, pokud jde o Spojené státy americké za předpokladu, že jakékoli přijaté opatření, vyplývající z této výhrady, bude prováděno na nediskriminačním základě.

Text výhrady

a)   Jestliže v důsledku závazků, které na sebe smluvní stát převzal touto dohodou, je některý výrobek, na který se vztahuje tato dohoda, dovážen na území smluvního státu v tak zvýšeném množství a za takových podmínek, že to působí nebo hrozí způsobit vážnou újmu domácímu průmyslu, který vyrábí podobné nebo přímo srovnatelné výrobky, smluvní stát může za podmínek stanovených ve shora uvedeném odstavci 2 vůči tomuto výrobku, v rozsahu a po dobu nezbytně potřebnou k zabránění nebo nápravě takové újmy, pozastavit zcela nebo zčásti jakýkoli závazek vyplývající z této dohody ve vztahu k tomuto výrobku.
b)   Než některý smluvní stát učiní opatření podle shora uvedeného bodu a), oznámí to písemně Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu co možno nejdříve a poskytne jí a smluvním státům této dohody příležitost, aby s ním konzultovaly navrhovaná opatření.
c)   Za kritických okolností, kdy by prodlení způsobilo škodu, kterou by bylo možno těžko napravit, může být opatření podle shora uvedeného bodu a) učiněno prozatímně bez předchozí konzultace pod podmínkou, že konzultace bude provedena bezprostředně po provedení takového opatření.

E-shop

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku, komentář, § 1158-1222

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku, komentář, § 1158-1222

Kabelková, Schödelbauerová - C. H. Beck

Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Autorské právo a práva související

Autorské právo a práva související

Jiří Srstka a kolektiv autorů - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí autorského práva a práv souvisejících. Kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe systematicky vykládá jednotlivé instituty právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti. Učebnici ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Nekalé obchodní praktiky

Nekalé obchodní praktiky

Blanka Vítová, Markéta Etlíková - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie přináší komplexní analýzu právní úpravy ochrany spotřebitele v oblasti nekalých obchodních praktik, tj. jak právní úpravy obsažené v českých zákonech, zejména v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tak především ve směrnici 2005/29/ES o nekalých obchodních ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.