Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 99/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 35, ze dne 30. 4. 1998

99

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. dubna 1995 byla v Caracasu podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dnem 23. července 1996.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění Dohody, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

DOHODA
mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Česká republika a Venezuelská republika (dále jen "smluvní strany"),

vedeny přáním rozvíjet hospodářskou spolupráci k vzájemnému prospěchu obou států,

hodlajíce vytvořit a udržovat příznivé podmínky pro investice investorů jednoho státu na území druhého státu a

vědomy si, že podpora a vzájemná ochrana investic v souladu s touto dohodou podněcuje podnikatelskou iniciativu v této oblasti,

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Definice

Pro účely této dohody:

1. Pojem "investice" zahrnuje každou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti s hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s právním řádem druhé smluvní strany a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:

a)   movitý a nemovitý majetek, jakož i jakákoli jiná věcná práva, jako jsou hypotéky, zástavy, záruky a podobná práva;
b)   akcie, obligace a nezajištěné dluhopisy společností nebo jakékoli jiné formy účasti ve společnostech;
c)   peněžní pohledávky nebo nároky na jakékoli plnění mající hospodářskou hodnotu a související s investicí;
d)   práva z oblasti duševního vlastnictví, včetně autorských práv, práv z ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, technických postupů, know-how, obchodních tajemství, obchodních jmen a goodwill, spojená s investicí;
e)   jakákoli práva vyplývající ze zákona nebo smluvního ujednání a jakékoli licence a povolení vydaná podle zákona, včetně koncesí k průzkumu, těžbě, kultivaci nebo využívání přírodních zdrojů.

Jakákoliv změna formy, v níž jsou hodnoty investovány, nemá vliv na jejich charakter jako investice.

2. Pojem "investor" znamená jakoukoliv fyzickou či právnickou osobu jedné smluvní strany, která investuje na území druhé smluvní strany.

a)   Pojem "fyzická osoba smluvní strany" znamená jakoukoliv fyzickou osobu mající státní občanství této smluvní strany podle jejího právního řádu.
b)   Pojem "právnická osoba smluvní strany" znamená jakoukoliv společnost zaregistrovanou nebo zřízenou podle právního řádu této smluvní strany a uznanou jím za právnickou osobu mající trvalé sídlo na území této smluvní strany.

3. Pojem "výnosy" znamená jakékoliv částky plynoucí z investice a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně, zisky, úroky, přírůstky kapitálu, podíly, dividendy, licenční nebo jiné poplatky.

4. Pojem "území" znamená území každé ze smluvních stran včetně, v případě, že tomu tak může být, pobřežního moře a jakékoli mořské nebo podmořské oblasti, nad kterou smluvní strana vykonává nebo může začít vykonávat, v souladu s mezinárodním právem, svrchovaná práva nebo jurisdikci za účelem výzkumu, využívání a ochrany mořského dna, podloží a přírodních zdrojů.

Článek 2
Podpora a ochrana investic

1. Každá smluvní strana bude podporovat investice investorů druhé smluvní strany na svém území a vytvářet příznivé podmínky pro jejich uskutečňování a připustí takové investice v souladu se svým právním řádem.

2. Investicím investorů každé ze smluvních stran bude za každých okolností poskytováno řádné a spravedlivé zacházení v souladu s pravidly a principy mezinárodního práva a bude jim rovněž poskytována plná ochrana a bezpečnost na území druhé smluvní strany.

Článek 3
Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod

1. Každá smluvní strana poskytne na svém území investicím a výnosům investorů druhé smluvní strany zacházení, které není méně příznivé, než které poskytuje investicím a výnosům svých vlastních investorů nebo investicím a výnosům investorů kteréhokoliv třetího státu.

2. Každá smluvní strana poskytne na svém území investorům druhé smluvní strany, pokud jde o řízení, udržování, užívání, využívání nebo nakládání s jejich investicemi, zacházení, které není méně příznivé než to, které poskytuje svým vlastním investorům nebo investorům kteréhokoliv třetího státu.

3. Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investicím investorů druhé smluvní strany takové zacházení, výhody nebo výsady, které může jedna smluvní strana poskytovat podle:

a)   celní unie, zóny volného obchodu, měnové unie nebo podobné mezinárodní dohody vedoucí k takovým uniím nebo institucím nebo jiných forem regionální spolupráce, jejichž členem smluvní strana je nebo se jím může stát;
b)   mezinárodní dohody nebo ujednání týkající se zcela nebo převážně zdanění.

Článek 4
Náhrada za škodu

1. Jestliže investice investorů některé ze smluvních stran utrpí škody následkem války, ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu, nepokojů, povstání, vzpoury nebo jiných podobných událostí na území druhé smluvní strany, poskytne jim druhá smluvní strana zacházení, pokud jde o náhradu, odškodnění, vyrovnání nebo jiné vypořádání, které není méně příznivé, než které tato druhá smluvní strana poskytuje svým vlastním investorům nebo investorům kteréhokoli třetího státu.

2. Odstavec 1 tohoto článku nelze vykládat tak, že zbavuje smluvní stranu závazků vyplývajících z mezinárodního práva poskytnout náhradu nebo přiměřené vyrovnání za škody utrpěné při událostech uvedených v předešlém odstavci investory druhé smluvní strany v důsledku zabavení jejich majetku ozbrojenými silami nebo úředními orgány smluvní strany nebo v důsledku zničení tohoto majetku ozbrojenými silami nebo úředními orgány smluvní strany, které nebylo způsobeno bojovými akcemi nebo vyvoláno nezbytností situace.

Článek 5

Vyvlastnění

1. Investice investorů každé smluvní strany nebudou na území druhé smluvní strany znárodněny, vyvlastněny nebo podrobeny opatřením majícím stejný účinek jako znárodnění nebo vyvlastnění (dále jen "vyvlastnění") s výjimkou z důvodu veřejného zájmu. Vyvlastnění bude provedeno podle zákona, na nediskriminačním základě a bude provázeno opatřeními k zaplacení okamžité, přiměřené a účinné náhrady. Taková náhrada se bude rovnat tržní hodnotě vyvlastněné investice bezprostředně před vyvlastněním, nebo než se zamýšlené vyvlastnění stalo veřejně známým, bude zahrnovat úroky od data vyvlastnění, bude provedena bez prodlení, bude okamžitě realizovatelná a volně převoditelná ve volně směnitelné měně.

2. Dotčený investor má právo požádat o neodkladné přezkoumání svého případu a o ohodnocení své investice soudním nebo jiným nezávislým orgánem strany v souladu s principy zakotvenými v tomto článku.

Článek 6
Převody

1. Smluvní strana zaručí neomezený převod plateb spojených s investicemi a výnosů z nich. Převody budou prováděny ve volně směnitelné měně a bez zbytečného prodlení. Takové převody zahrnují zejména, ale nikoli výlučně:

a)   kapitál a dodatečné částky k udržení nebo zvětšení investice;
b)   zisky, úroky, dividendy a jiné běžné příjmy;
c)   částky na splacení půjček;
d)   licenční a jiné poplatky;
e)   výnosy z prodeje nebo likvidace investice;
f)   příjmy občanů smluvní strany, kteří v souladu s právním řádem druhé smluvní strany jsou zaměstnáni jako ředitelé, správci, poradci, technický a odborný personál v souvislosti s investicí investora jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany.

2. Pro účely této dohody bude jako směnný kurz použit převládající kurz pro běžné transakce k datu převodu, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Za převody provedené "bez zbytečného prodlení" ve smyslu odstavce 1 tohoto článku budou považovány převody uskutečněné ve lhůtě, která je běžně nezbytná pro provedení takového převodu. Taková lhůta za žádných okolností nepřekročí dva měsíce.

Článek 7

Postoupení práv

1. Jestliže smluvní strana nebo jí zmocněná agentura provede platbu svým vlastním investorům z důvodu záruky proti neobchodním rizikům, kterou poskytla ve vztahu k investici na území druhé smluvní strany, druhá smluvní strana uzná:

a)   postoupení každého práva nebo nároku investora smluvní straně nebo jí zmocněné agentuře, ať k postoupení došlo na základě zákona nebo na základě právního ujednání v této zemi, jakož i
b)   že smluvní strana nebo jí zmocněná agentura je oprávněna z titulu postoupení práv uplatňovat práva a vznášet nároky tohoto investora a převzít závazky spojené s investicí.

2. Postoupená práva nebo nároky nepřesáhnou míru původních práv nebo nároků investora.

Článek 8
Řešení sporů z investic mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany

1. Jakýkoliv spor, který vznikne mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany ohledně dodržování závazků smluvní stranou, které jsou obsaženy v této dohodě, v souvislosti s investicí na jejím území, bude předmětem jednání mezi stranami ve sporu.

2. Jestliže spor mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou nebude takto vyřešen ve lhůtě šesti měsíců a pokud se strany sporu nedohodly na jiném postupu, je investor oprávněn předložit spor Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (ICSID) s přihlédnutím k použitelným ustanovením Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené k podpisu ve Washingtonu D. C. 18. března 1965, v případě, že obě smluvní strany jsou stranami této Úmluvy, nebo, je-li stranou této Úmluvy pouze jedna ze smluvních stran, k Dodatkové směrnici pro vedení smírčího, arbitrážního a skutečnost - zjišťujícího řízení ICSID (Dodatková směrnice).

3. Jestliže z jakéhokoliv důvodu nelze použít ani ICSID, ani Dodatkovou směrnici a pokud se strany sporu nedohodnou na jiných pravidlech, může investor postoupit spor rozhodci nebo mezinárodnímu rozhodčímu soudu ad hoc ustavenému podle rozhodčích pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL). Strany sporu se mohou písemně dohodnout na změnách těchto pravidel. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany sporu.

4. Rozhodovací pravomoc rozhodce nebo rozhodčího soudu je omezena pouze na to, zda došlo ze strany dotyčné smluvní strany k porušení některého z jejích závazků vyplývajících z této dohody, zda takové porušení závazku způsobilo škodu dotčenému investorovi, a je-li tomu tak, na určení výše náhrady.

Článek 9
Řešení sporů mezi smluvními stranami

1. Spory mezi smluvními stranami ohledně výkladu nebo použití této dohody budou, pokud to bude možné, vyřešeny konzultacemi nebo jednáními.

2. Jestliže spor nemůže být takto vyřešen ve lhůtě šesti měsíců, bude na žádost jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu v souladu s ustanoveními tohoto článku.

3. Rozhodčí soud bude ustaven pro každý jednotlivý případ následujícím způsobem. Ve lhůtě dvou měsíců od obdržení žádosti o rozhodčí řízení jmenuje každá smluvní strana jednoho člena soudu. Tito dva členové pak vyberou příslušníka třetího státu, který bude se souhlasem obou smluvních stran jmenován předsedou rozhodčího soudu (dále jen "předseda"). Předseda bude jmenován do tří měsíců ode dne jmenování prvně jmenovaných dvou členů.

4. Jestliže během lhůt stanovených v odstavci 3 tohoto článku nebudou potřebná jmenování provedena, může být požádán předseda Mezinárodního soudního dvora, aby jmenování provedl. Je-li však předseda občanem některé ze smluvních stran nebo nemůže-li z jiného důvodu provést tento úkon, bude o jmenování požádán místopředseda. Jestliže i místopředseda je občanem některé ze smluvních stran nebo nemůže-li z jiného důvodu provést tento úkon, bude o jmenování požádán služebně nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné ze smluvních stran.

5. Rozhodčí soud přijímá své rozhodnutí většinou hlasů. Takové rozhodnutí je závazné. Každá smluvní strana nese náklady svého rozhodce a své účasti v rozhodčím řízení. Náklady předsedy a ostatní výdaje budou hrazeny smluvními stranami rovným dílem. Rozhodčí soud určí vlastní jednací pravidla.

Článek 10
Použití jiných předpisů a zvláštní závazky

Jestliže ustanovení právních předpisů některé ze smluvních stran nebo závazky vyplývající z mezinárodního práva, existující v současnosti nebo ty, které vzniknou v budoucnosti mezi smluvními stranami, nebo smluvní ujednání mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany týkající se zacházení s investicí, mimo tuto dohodu, obsahují ustanovení, ať obecná, či zvláštní, opravňující investice investorů druhé smluvní strany k příznivějšímu zacházení, než je poskytováno touto dohodou, budou mít takováto ustanovení v míře, v jaké jsou příznivější, přednost před současnou Dohodou.

Článek 11
Použitelnost této dohody

Ustanovení této dohody se použijí na budoucí investice investorů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a také na investice již existující v souladu s právními řády smluvních stran k datu vstupu této dohody v platnost. Nelze je však použít na spory vzniklé z jednání nebo událostí, které se staly před jejím vstupem v platnost.

Článek 12
Vstup v platnost, trvání a ukončení

1. Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně splnění požadavků svého právního řádu pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost datem notifikace druhou smluvní stranou.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti let. Potom zůstane v platnosti, dokud neuplyne lhůta 12 měsíců od data, kdy jedna ze smluvních stran oznámí písemně druhé smluvní straně svůj úmysl platnost Dohody ukončit.

3. Pro investice uskutečněné před ukončením platnosti této dohody zůstanou ustanovení této dohody účinná po dobu deseti let od data ukončení platnosti.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno ve dvojím vyhotovení v Caracasu dne 27. dubna 1995, v jazyce českém, španělském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozporu ve výkladu je rozhodující anglický text.

Za Českou republiku: Za Venezuelskou republiku:
doc. Ing. Josef Zieleniec, CSc. v. r. Miguel Burelli Rivas v.r.
ministr zahraničních věcí ministr zahraničních věcí

E-shop

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace se zaměřuje na aktuální judikaturu v oblasti nekalé soutěže, doposud v jiných publikacích zabývajících se nekalosoutěžní judikaturou nepublikovanou, tedy na rozhodovací činnost soudů zejména za posledních deset let (v případě Soudního dvora Evropské unie i na ...

Cena: 363 KčKOUPIT

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana

JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje tématu, které dosud nebylo v české právní literatuře samostatně zpracováno, přestože se nepochybně jedná o významnou součást práva duševního vlastnictví. Zeměpisná označení, která označují např. sýry Feta a Parmigiano Reggiano, víno Rioja a Budějovické pivo, jsou ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.