Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 98/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 35, ze dne 30. 4. 1998

98

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. ledna 1996 byla v Římě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 19. února 1998.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 18 dnem 21. března 1998.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA
mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci

Česká republika a Italská republika (dále jen "Smluvní strany")

navazujíce na tradice přátelství a spolupráce mezi národy obou států,

potvrzujíce Prohlášení italské vlády ze dne 26. září 1944, že považuje mnichovskou dohodu ze dne 29. září 1938 za neplatnou od samého počátku,

potvrzujíce svou oddanost míru, hodnotám svobody a demokracie,

věrny svým závazkům vyplývajícím z mezinárodního práva a zejména z Charty OSN,

odhodlány respektovat všechny závazky, které převzaly v rámci Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,

přesvědčeny o nutnosti definitivně překonat rozdělení Evropy a vytvořit uspořádání na kontinentě založené na společně sdílených hodnotách, pluralismu a tržní ekonomice,

rozhodnuty spolupracovat ve společném zájmu Evropy pro dosažení větší stability a bezpečnosti na kontinentě,

vedeny přáním přispět ke sbližování evropských národů i cestou užší spolupráce v regionálním rámci,

přejíce si rozvíjet vzájemnou spolupráci ve všech oblastech,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet své vztahy v duchu vzájemného porozumění, úcty a přátelství. Budou usilovat o rozvíjení široké spolupráce a k provádění ustanovení této smlouvy budou podle potřeby uzavírat další dohody a ujednání.

Smluvní strany se budou podílet na vytváření mírové a solidární Evropy, v níž budou plně respektována lidská práva, základní svobody a zásady demokracie a právního státu.

Článek 2

V souladu s cíli a zásadami Charty OSN, se Závěrečným aktem a dalšími dokumenty KBSE a OBSE se smluvní strany budou řídit zásadami svrchované rovnosti, nepoužití síly nebo hrozby silou, neporušitelnosti hranic, územní celistvosti a politické nezávislosti států, mírového řešení sporů, nevměšování do vnitřních záležitostí, respektování lidských práv a základních svobod, rovnoprávnosti a práva národů na sebeurčení, spolupráce mezi státy, plnění závazků podle mezinárodního práva v dobré víře.

Článek 3

Smluvní strany budou posilovat bezpečnost a stabilitu v Evropě a prohlubovat spolupráci na kontinentě. Za tím účelem budou přispívat k vybudování komplexního bezpečnostního uspořádání v Evropě.

Článek 4

V případě, že vznikne situace, která podle mínění jedné ze Smluvních stran představuje ohrožení míru nebo mezinárodní bezpečnosti, naváží obě Smluvní strany spojení, aby podle možnosti sladily své pozice za účelem přijetí opatření nezbytných ke zmírnění napětí.

V případě, že jedna se Smluvních stran má za to, že jsou ohroženy její životní bezpečnostní zájmy, může požádat druhou Smluvní stranu o neprodlené provedení dvoustranných konzultací s cílem stanovit podle potřeby vhodné formy podpory.

Článek 5

Smluvní strany se budou zasazovat o to, aby se plnou realizací platných dohod a uzavřením nových omezila nebo dále snížila úroveň výzbroje v Evropě a vytvořily se takové struktury ozbrojených sil, které by odpovídaly legitimním bezpečnostním potřebám individuální či kolektivní obrany.

Budou také společně i individuálně usilovat o přijetí mnohostranných a dvoustranných opatření k posílení důvěry, stability a bezpečnosti, kromě jiného i cestou zajištění větší otevřenosti v oblasti bezpečnosti.

Budou podporovat vzájemnou spolupráci ve vojenské oblasti.

Článek 6

Smluvní strany budou pořádat konzultace na různých úrovních o mezinárodních a dvoustranných otázkách zajímajících obě strany.

Setkání na nejvyšší úrovni se budou v zásadě konat jednou ročně. Ministři zahraničních věcí se budou scházet alespoň jednou ročně. Ostatní členové vlády povedou konzultace, jestliže to bude situace vyžadovat.

Konzultace se budou konat i na úrovni odpovědných pracovníků obou ministerstev zahraničních věcí příslušných pro záležitosti politické, hospodářské a kulturní.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat styky a výměnu zkušeností mezi parlamenty za účelem rozvoje dvoustranných vztahů.

Budou podporovat a usnadňovat spolupráci mezi územními samosprávnými celky Smluvních stran, včetně přímých styků mezi městy a obcemi.

Článek 8

Smluvní strany budou přispívat k odstranění překážek dělících Evropu podle současné úrovně rozvoje a k její postupné přeměně v jednotný ekonomický prostor.

Podle svých možností si budou navzájem pomáhat při rozvíjení spolupráce s mezinárodními organizacemi a institucemi, jejichž členem je pouze jedna ze Smluvních stran.

Italská republika bude podporovat úsilí České republiky o vytvoření podmínek pro její plné začlenění do Evropské unie.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat rozvoj vzájemné ekonomické a finanční spolupráce, rozšiřujíce ji též na odvětví a iniciativy technologicky nejpokročilejší.

V rámci svých právních předpisů a svých závazků na základě mezinárodních smluv budou fyzickým a právnickým osobám vytvářet nejpříznivější rámcové podmínky pro podnikatelskou a ekonomickou činnost.

Smluvní strany budou napomáhat zvyšování účasti italského kapitálu v české ekonomice a účasti českého kapitálu v italské ekonomice, výměně pracovníků a informací a spolupráci v oblasti přípravy odborníků a řídících pracovníků.

Smluvní strany budou povzbuzovat spolupráci mezi státními a soukromými podniky obou států a zvláště mezi podniky malými a středními. Budou podporovat zakládání smíšených společností.

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v rámci mnohostranných ekonomických institucí a mezinárodních finančních organizací se zřetelem též na iniciativy, které se budou realizovat v rámci regionální spolupráce.

Článek 10

Smluvní strany budou usilovat na dvoustranném základě i v evropském měřítku o rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti infrastruktur.

Budou se zasazovat zejména o zlepšení a rozšíření poštovních a telekomunikačních služeb, jakož i železničního, leteckého, silničního a námořního spojení a potrubní dopravy mezi oběma státy.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vědy a technologií a přímé styky a společné iniciativy vědců a vědeckých institucí obou států.

Budou přikládat zvláštní význam spolupráci v oblasti technologických inovací a v energetickém odvětví. Zintenzivní vzájemné studium technických modalit operací průmyslového charakteru v těchto dvou odvětvích se zvláštním zřetelem k energetickým úsporám.

Budou usnadňovat přístup svých vědeckých pracovníků do archivů, knihoven a výzkumných ústavů.

Článek 12

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí. Budou podporovat účinné akce v národním, jakož i v oblastním a mezinárodním měřítku směřující k ochraně životního prostředí před všemi zdroji znečišťování ovzduší, vody a půdy. Budou posilovat spolupráci v boji proti přírodním katastrofám.

Článek 13

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Budou podporovat výuku jazyka druhé Smluvní strany, výměny mezi středními a vysokými školami, přímé styky vzdělávacích institucí a podniknou kroky k vzájemnému uznávání dokladů o vzdělání.

Článek 14

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti kultury a umění.

Smluvní strany budou poskytovat podporu rozvoji činnosti Italského kulturního institutu v Praze, otevření a činnosti Českého centra v Římě.

Budou napomáhat rozvoji kulturních a uměleckých výměn a budou spolupracovat při zajišťování ochrany kulturního dědictví a při jeho udržování. Zvláštní pozornost budou věnovat historickým památkám.

Budou rovněž napomáhat spolupráci při ochraně a udržování vojenských hrobů a hřbitovů druhé Smluvní strany nacházejících se na jejich území.

Článek 15

Smluvní strany se shodují na potřebě rozvinout spolupráci ve zdravotnictví, zejména při ochraně proti nakažlivým a jiným chorobám. Budou spolupracovat v oblasti sociálního zabezpečení.

Smluvní strany zabezpečí v souladu se svými právními předpisy a s platnými mezinárodními dohodami ochranu práv občanů druhé Smluvní strany, včetně práv v oblasti zdravotnictví a sociálního zabezpečení.

Článek 16

V souladu s příslušnými mezinárodními dohodami rozvinou Smluvní strany spolupráci v právní oblasti.

Smluvní strany budou spolupracovat při potlačování zejména organizované zločinnosti, terorismu, nezákonného obchodu s narkotiky a psychotropními látkami, činů proti bezpečnosti leteckého provozu a námořní dopravy. Budou spolupracovat při potlačování braní rukojmích a nelegálního přepravování zbraní a osob přes hranice.

Budou spolupracovat při potírání nelegálního vývozu kulturních statků obou stran.

Shodují se v tom, že umělecká díla odcizená nebo ilegálně vyvezená, která se nacházejí na jejich území, mají být navrácena druhé Smluvní straně.

Smluvní strany budou spolupracovat při řešení migračních otázek, které se jich dotýkají, včetně předcházení nelegální imigrace.

Článek 17

Tato smlouva není namířena proti třetím stranám. Nedotýká se práv a závazků, které vyplývají z platných dvoustranných a mnohostranných smluv a dohod, které Smluvní strany uzavřely s jinými státy.

Článek 18

Tato smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost 30 dnů po výměně ratifikačních listin.

Tato smlouva se uzavírá na dobu 15 let. Poté se bude její platnost mlčky prodlužovat vždy na následující pětileté období, pokud ji jedna ze Smluvních stran nevypoví písemně nejméně jeden rok před uplynutím doby platnosti.

Dáno v Římě dne 23. ledna 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a italském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku: Za Italskou republiku:
prof. Ing. Václav Klaus, CSc. v. r. Lamberto Dini v. r.
předseda vlády předseda vlády

E-shop

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Michaela Katolická, Ján Béreš - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití ...

Cena: 495 KčKOUPIT

ÚZ č. 1261 - Penzijní spoření a připojištění

ÚZ č. 1261 - Penzijní spoření a připojištění

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný soubor předpisů k tzv. III. penzijnímu pilíři. Od minulého vydání byl novelizován zákon o doplňkovém penzijním spoření, zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dále byly změněny ...

Cena: 87 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.