Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 95/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 34, ze dne 30. 4. 1998

95

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 6. dubna 1998,

kterou se stanoví dispečerský řád elektrizační soustavy České republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 13 odst. 7 a § 45 odst. 6 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci:

§ 1
Základní ustanovení

(1) Pravidla dispečerského řízení elektrizační soustavy České republiky (dále jen "elektrizační soustava") stanoví dispečerský řád pro:

a)   rozvodná zařízení o napěťové úrovni 400 kV a 220 kV, transformace na 110 kV a vybraná rozvodná zařízení 110 kV (dále jen "přenosová soustava"),
b)   rozvodná zařízení o napěťové úrovni 110 kV s výjimkou vybraných rozvodných zařízení 110 kV podle písmene a) a nižší (dále jen "distribuční soustavy"),
c)   výrobní zařízení připojená k elektrizační soustavě,
d)   systémy řídicí, zabezpečovací a měřicí techniky a zařízení k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky, včetně informačních a telekomunikačních systémů sloužících k dispečerskému řízení elektrizační soustavy.

(2) Dispečerské řízení zahrnuje:

a)   zajištění rovnováhy mezi zdroji a potřebou elektřiny elektrizační soustavy,
b)   přípravu provozu elektrizační soustavy,
c)   operativní řízení provozu elektrizační soustavy,
d)   analýzu, kontrolu a vyhodnocování provozu elektrizační soustavy,
e)   vydávání dispečerských pokynů.

(3) Rovnováha mezi zdroji a potřebou elektřiny elektrizační soustavy zahrnuje:

a)   zajištění dlouhodobé rovnováhy mezi zdroji a potřebou elektřiny v rozmezí 8 až 25 let (dále jen "dlouhodobá rovnováha"),
b)   zajištění střednědobé rovnováhy mezi zdroji a potřebou elektřiny v rozmezí 2 až 8 let (dále jen "střednědobá rovnováha"),
c)   zajištění roční rovnováhy mezi zdroji a potřebou elektřiny v členění na čtvrtletí a měsíce (dále jen "roční rovnováha").

(4) Příprava provozu elektrizační soustavy obsahuje:

a)   roční přípravu,
b)   čtvrtletní přípravu,
c)   měsíční přípravu,
d)   týdenní přípravu,
e)   denní přípravu.

(5) Operativní řízení provozu elektrizační soustavy uskutečňuje záměry stanovené přípravou provozu při současném řešení vlivu nepředvídaných událostí jak v celé elektrizační soustavě, tak i v jejích jednotlivých částech.

(6) Analýza, kontrola a vyhodnocování provozu elektrizační soustavy zahrnuje:

a)   statistické zpracování dat za elektrizační soustavu,
b)   vyhodnocování výsledků provozu elektrizační soustavy s ohledem na zabezpečení spolehlivého chodu elektrizační soustavy, mezinárodní spolupráci a zejména porovnání s roční rovnováhou a přípravou provozu elektrizační soustavy,
c)   rozbor systémových poruch a mimořádných provozních situací v elektrizační soustavě.

§ 2
Dispečerské řízení elektrizační soustavy

(1) Dispečerské řízení elektrizační soustavy je zajišťováno:

a)   Ústředním elektroenergetickým dispečinkem České republiky (dále jen "ústřední dispečink"),
b)   dispečinky držitelů autorizace na rozvod elektřiny, kterými jsou dispečink držitele autorizace na rozvod elektřiny - ČEZ, a. s., (dále jen "dispečink ČEZ"), dispečinky regionálních distribučních společností, jimiž v současné době jsou Jihočeská energetika, a. s., Jihomoravská energetika, a. s., Pražská energetika, a. s., Severočeská energetika, a. s., Severomoravská energetika, a. s., Středočeská energetická a. s., Východočeská energetika, a. s., a Západočeská energetika, a. s., a dispečinky lokálních distribučních společností,
c)   dispečinky držitelů autorizace na výrobu elektřiny, pokud jsou zřízeny.

(2) Dispečinky držitelů autorizace na rozvod je zajišťováno:

a)   dispečerské řízení přenosové soustavy a distribučních soustav včetně zajištění spolehlivosti a kvality dodávek elektřiny z přenosové soustavy a dodávek elektřiny vlastním odběratelům,
b)   dispečerské řízení výrobních zařízení připojených na přenosovou soustavu, na distribuční soustavy a dispečerské řízení vybraných výrobních zařízení připojených na rozvodné zařízení 110 kV,
c)   příprava provozu a provoz elektrizační soustavy i v rámci propojených soustav, regulace kmitočtu a předávaných výkonů,
d)   spolupráce na roční přípravě provozu elektrizační soustavy a příprava provozu distribučních soustav,
e)   analýza, kontrola a vyhodnocování provozu řízeného úseku elektrizační soustavy,
f)   předávání informací ústřednímu dispečinku pro zpracování podkladů k rozhodnutí o vyhlášení stavu nouze.

(3) Z hlediska operativního řízení předávaných výkonů mezi řízenými úseky elektrizační soustavy jsou podřízeny:

a)   dispečinky regionálních distribučních společností dispečinku ČEZ,
b)   dispečinky lokálních distribučních společností místně příslušnému dispečinku regionální distribuční společnosti; v případě jejich připojení na přenosovou soustavu dispečinku ČEZ.

Rovnováha mezi zdroji a potřebou elektřiny elektrizační soustavy
§ 3

(1) Zpracování strategických výhledů a variant vývoje elektrizační soustavy k zabezpečení dlouhodobé rovnováhy je zajišťováno ústředním dispečinkem alespoň jednou za dva roky na základě údajů poskytnutých držiteli autorizace.

(2) Dlouhodobá rovnováha obsahuje zejména:

a)   očekávané zatížení elektrizační soustavy pro dané období,
b)   očekávaný stav zdrojů elektrizační soustavy,
c)   bilance elektřiny elektrizační soustavy,
d)   předpokládané požadavky na nový výkon včetně definování jeho druhu.

§ 4

(1) V návaznosti na dlouhodobou rovnováhu je ústředním dispečinkem zajišťováno zpracování střednědobé rovnováhy vždy do 15. prosince každého roku na základě údajů poskytnutých držiteli autorizace.

(2) Střednědobá rovnováha obsahuje zejména:

a)   očekávané zatížení elektrizační soustavy v jednotlivých letech,
b)   stav zdrojů elektrizační soustavy v jednotlivých letech,
c)   bilance výroby elektřiny elektrizační soustavy v jednotlivých letech,
d)   bilance elektrických výkonů elektrizační soustavy v jednotlivých letech,
e)   požadavky na dovoz a vývoz elektřiny,
f)   souhrnné výsledky výpočtů ustáleného chodu přenosové soustavy a distribučních soustav.

§ 5

(1) V návaznosti na střednědobou rovnováhu je ústředním dispečinkem zajišťováno zpracování roční rovnováhy na následující rok v členění na čtvrtletí a měsíce, vždy jednou ročně do 30. dubna předcházejícího roku na základě údajů poskytnutých držiteli autorizace.

(2) Roční rovnováha obsahuje zejména:

a)   očekávané zatížení elektrizační soustavy v jednotlivých měsících,
b)   stav zdrojů elektrizační soustavy v jednotlivých měsících,
c)   bilance výroby elektřiny elektrizační soustavy v jednotlivých měsících,
d)   bilance elektrických výkonů elektrizační soustavy v jednotlivých měsících,
e)   požadavky na dovoz a vývoz elektřiny,
f)   souhrnné výsledky výpočtů ustáleného chodu přenosové soustavy a distribučních soustav.

§ 6
Příprava provozu elektrizační soustavy

(1) Příprava provozu elektrizační soustavy je soubor technicko-ekonomických a organizačních opatření v oblasti zdrojů, přenosu, rozvodu a potřeby elektřiny, nákupu elektřiny ze zahraničí a prodeje elektřiny do zahraničí, spolehlivosti provozu elektrizační soustavy a mezinárodního propojení, jehož cílem je zajišťovat spolehlivé, bezpečné a hospodárné zásobování odběratelů elektřinou s parametry odpovídajícími technickým normám.

(2) Roční příprava provozu elektrizační soustavy je zpracovávána na základě roční rovnováhy pro daný rok a návrhu roční přípravy provozu dispečinku ČEZ, dispečinků regionálních distribučních společností a držitelů autorizace na výrobu elektřiny, a to vždy do 30. listopadu předchozího roku.

(3) Roční příprava provozu elektrizační soustavy je zpřesňována:

a)   čtvrtletní přípravou, a to vždy do konce druhého měsíce předchozího čtvrtletí,
b)   měsíční přípravou, a to vždy do konce předchozího měsíce,
c)   týdenní a denní přípravou.

(4) Příprava provozu elektrizační soustavy je zpracovávána dispečinkem ČEZ na základě vlastních údajů, údajů předávaných držiteli autorizace na výrobu, jejichž zdroje jsou zapojeny do přenosové soustavy, držiteli autorizace na výrobu vybraných výrobních zařízení připojených na rozvodná zařízení 110 kV, dispečinky regionálních distribučních společností a odběrateli.

(5) Příprava provozu distribučních soustav je zpracovávána dispečinky regionálních distribučních společností na základě údajů předávaných držiteli autorizace na výrobu, jejichž výrobní zařízení jsou zapojena do distribuční soustavy, s výjimkou držitelů autorizace na výrobu, jejichž údaje jsou předávány přímo dispečinku ČEZ, dispečinky lokálních distribučních společností a odběrateli.

§ 7
Operativní řízení provozu elektrizační soustavy

(1) Operativní řízení zahrnuje zejména:

a)   regulaci kmitočtu a předávaných výkonů,
b)   rozdělování zatížení mezi paralelně provozovaná výrobní zařízení a řízení mezinárodních výměn elektřiny,
c)   regulaci napětí a jalových výkonů elektrizační soustavy,
d)   změny zapojení přenosové soustavy a distribučních soustav,
e)   uvolňování výrobního a rozvodného zařízení 400 kV, velmi vysokého a vysokého napětí z provozu a jeho opětné uvádění do provozu,
f)   evidenci povolení pro pracovní činnosti na rozvodném zařízení 400 kV, velmi vysokého a vysokého napětí,
g)   řešení náhlého deficitu elektrického výkonu a elektrické energie,
h)   povolování pracovních činností na zařízeních pod napětím,
i)   odstraňování poruch provozu elektrizační soustavy nebo jejích částí,
j)   přijímání opatření pro předcházení stavům nouze a pro stavy nouze.

(2) Nepřipouští se provoz distribučních soustav, kterým jsou paralelně propojeny transformace na 110 kV elektrizační soustavy se stejnými transformacemi sousedních států mezistátními rozvodnými zařízeními, není-li z nich přenos elektřiny zahrnut do regulace kmitočtu a předávaných výkonů elektrizační soustavy a není-li z nich zajištěn přenos informací potřebný pro tato rozvodná zařízení.

(3) Regulace napětí a jalových výkonů je prováděna:

a)   u rozvodných zařízení o napěťové úrovni 400 kV a 220 kV dispečinkem ČEZ,
b)   u rozvodných zařízení o napěťové úrovni 110 kV dispečinkem ČEZ a dispečinky regionálních distribučních společností ve vzájemné spolupráci,
c)   u rozvodných zařízení o napěťové úrovni nižší než 110 kV dispečinky regionálních distribučních společností a dispečinky lokálních distribučních společností.

(4) Změnami zapojení přenosové soustavy a distribučních soustav lze omezit výkony výrobních zařízení a spolehlivý provoz elektrizační soustavy pouze při řešení mimořádných provozních situací. Změny zapojení přenosové soustavy a distribučních soustav jsou řešeny ve spolupráci s dispečinky, jichž se změny týkají.

(5) Postup pro uvolňování výrobních a rozvodných zařízení z provozu, uvádění do provozu a způsob vedení evidence povolení pro pracovní činnosti na rozvodném zařízení je uveden v příloze č. 1.

(6) Postup pro odstraňování poruch provozu elektrizační soustavy nebo jejích částí je uveden v příloze č. 2.

§ 8
Analýza, kontrola a vyhodnocování provozu elektrizační soustavy

(1) Analýza, kontrola a vyhodnocování provozu elektrizační soustavy je prováděna všemi dispečinky držitelů autorizace na rozvod elektřiny.

(2) Ústředním dispečinkem je zajišťováno statistické zpracování dat za elektrizační soustavu, měsíční a roční hodnocení provozu elektrizační soustavy; zpráva o provozu elektrizační soustavy za uplynulý rok, měsíční hodnocení provozu elektrizační soustavy a statistické zpracování dat jsou vydávány na základě údajů poskytovaných držiteli autorizace.

§ 9
Dispečerské pokyny

Dispečerské pokyny jsou vydávány pro následující oblasti:

a)   podrobnosti dispečerského řízení a jednotný systém předávání informací,
b)   mezinárodní spolupráce, spolupráce se smluvními partnery,
c)   rovnováha, příprava a hodnocení provozu elektrizační soustavy,
d)   řízení a regulace jalového výkonu, regulace kmitočtu a výkonu,
e)   obranné plány a plány obnovy provozu elektrizační soustavy, které jsou součástí havarijního plánu,
f)   automatizovaný systém dispečerského řízení a telekomunikace,
g)   řízení odběru elektřiny,
h)   systémy ochran rozvodných a výrobních zařízení a automatická zařízení elektrizační soustavy,
i)   operativní řízení provozu elektrizační soustavy v souladu s § 7 odst. 1,
j)   součinnost více dispečinků při řízení elektrizační soustavy.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
JUDr. Kühnl v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 95/1998 Sb.

POSTUP PRO UVOLŇOVÁNÍ VÝROBNÍCH A ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ Z PROVOZU, UVÁDĚNÍ DO PROVOZU A ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE POVOLENÍ PRO PRACOVNÍ ČINNOSTI NA ROZVODNÉM ZAŘÍZENÍ

1.    Uvolňování výrobních a rozvodných zařízení 400 kV, velmi vysokého a vysokého napětí (dále jen "zařízení") z provozu a uvádění do provozu
1.1    Uvolňování zařízení z provozu se nárokují u příslušného dispečinku a připravují ve všech fázích přípravy provozu včetně kontroly možných důsledků na telekomunikační systém a průchod signálu hromadného dálkového ovládání. Ve výjimečných případech může být povoleno uvolnění zařízení z provozu bez předchozího zařazení do přípravy provozu v rámci operativního řízení.
1.2    Požadavek na uvolnění se uplatňuje u dispečinku, který odpovídá za evidenci pracovních činností na tomto zařízení. Souhlas ke každému uvolnění zařízení z provozu je dáván příslušným dispečinkem.
1.3    Postup při uvádění do provozu nových nebo rekonstruovaných zařízení je schvalován příslušným dispečinkem. Zařízení lze předat do dispečerského řízení až po:
1.3.1    úspěšném zakončení všech předepsaných a odsouhlasených provozních zkoušek,
1.3.2    jeho převzetí příslušným provozovatelem,
1.3.3    schválení provozních instrukcí a místních provozních předpisů pro dané zařízení,
1.3.4    zajištění měření, telefonního spojení, ovládání a signalizace a předání technických údajů.
2.    Manipulace při uvolňování zařízení z provozu a uvádění do provozu
2.1    Za manipulaci se považují úkony, jimiž se mění okamžitý stav zapojení zařízení, to je například zapínání a vypínání vedení, regulace napětí, manipulace s uzemňovači apod., bez působení síťových automatik.
2.2    Manipulace je prováděna provozovatelem zařízení na základě dispečerského pokynu neprodleně v souladu s provozními instrukcemi a místními provozními předpisy. Pokyn musí být jasný a srozumitelný. V případě pochybnosti o správnosti pokynu je nutno ověřit jeho správnost. Nesmí být splněn pokyn, jehož provedení by mohlo způsobit ohrožení života či zdraví osob.
2.3    Bez dispečerského pokynu lze provádět manipulace pouze v případě bezprostředního ohrožení života či zdraví osob.
2.4    O provedení manipulace se vede zápis v provozním deníku dispečinku, kterým byl pokyn vydán. Na straně přijímající pokyn se vede zápis v provozním deníku s výjimkou manipulací prováděných v terénu. Zápis v provozním deníku může být nahrazen výpisem z technického nosiče informací, případně audiozáznamem. O vydání a přijetí pokynu k provedení manipulace se nemusí vést zápis.
2.5    Vydaný dispečerský pokyn je považován za splněný v těchto případech:
2.5.1    po sdělení o jeho provedení,
2.5.2    po přijetí informace přenesené pomocí automatizovaného systému dispečerského řízení o provedení pokynu.
3.    Manipulace a evidence povolení pro pracovní činnosti na rozvodném zařízení 400 kV, velmi vysokého a vysokého napětí
3.1    Povolení pro pracovní činnosti na rozvodném zařízení 400 kV, velmi vysokého a vysokého napětí jsou vydávána příslušným dipečinkem na základě informace o provedených manipulacích na všech koncích rozvodného zařízení.
3.2    Povolení pro pracovní činnosti na rozvodném zařízení 400 kV, velmi vysokého a vysokého napětí, jejich ukončení a čísla formulářů o nařízených technických a organizačních opatřeních sloužících k zajištění bezpečnosti práce na rozvodném zařízení - příkaz B jsou evidována na příslušných dispečincích.
3.3    Dispečinkem je pro účely povolení pro pracovní činnosti zajišťováno řízení manipulací na rozvodném zařízení 400 kV, velmi vysokého a vysokého napětí. Manipulacemi se v tomto případě rozumí vypnutí, odpojení, případně uzemnění uzemňovači. Ostatní uzemnění a zkratování, která jsou součástí zajištění pracoviště, dispečinky neevidují.
3.4    Ukončení pracovních činností jsou neprodleně hlášena příslušnému dispečinku.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 95/1998 Sb.

POSTUP PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH PROVOZU ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ

1.    Při odstraňování rozsáhlých poruch v elektrizační soustavě se postupuje v souladu s obranným plánem a plánem obnovy elektrizační soustavy, které jsou součástí havarijního plánu.
2.    Předpokladem úspěšného odstranění poruchy je znalost skutečného stavu elektrizační soustavy a případně příčiny poruchy. K tomu účelu je zjišťováno především:
2.1    místo a příčiny poruchy,
2.2    které části elektrizační soustavy jsou bez napětí,
2.3    která zařízení jsou přetížena,
2.4    rozsah oddělených částí elektrizační soustavy,
2.5    hodnoty kmitočtu v oddělených částech elektrizační soustavy,
2.6    je-li přerušena dodávka elektrické energie odběratelům,
2.7    provozní stav a výkonové možnosti elektráren včetně zajištění vlastní spotřeby,
2.8    vliv poruchy v elektrizační soustavě na spolupracující sousední elektrizační soustavy,
2.9    další okolnosti, které mají souvislost s poruchou.
3.    Příslušnému dispečinku je hlášeno:
3.1    vypnutí kteréhokoliv z vypínačů vedení, transformátorů a spínačů přípojnic v daném objektu působením ochran,
3.2    zůstalo-li na vypnutém zařízení zpětné napětí,
3.3    hodnoty kmitočtu a napětí při výrazných odchylkách od normálního stavu,
3.4    proudové přetížení zařízení,
3.5    všechny ostatní provozní okolnosti týkající se objektu, jako například námrazy, bouře, nesymetrické zatížení, pozorovaný zkrat atd.,
3.6    působení opětného zapínání.
4.    Při ztrátě spojení s dispečinkem se postupuje podle místních provozních předpisů.
5.    Při ztrátě napětí v distribuční soustavě 110 kV jsou vypínány transformace ze 110 kV bez pokynu dispečinku, není-li stanoveno příslušným dispečinkem jinak.
6.    Nepřipouští se spínání oddělených částí elektrizační soustavy bez splnění podmínek pro jejich spínání.
7.    Nepřipouští se opětné zapnutí automaticky vypnutého vedení na společných stožárech v případě, kdy na jednom z nich se pracuje, bez ověření možnosti jeho zapnutí.
8.    Nepřipouští se opětné zapnutí vedení po jeho automatickém vypnutí, na kterém jsou prováděny práce pod napětím.
9.    Při likvidaci poruchy je nutno v částech elektrizační soustavy, které zůstaly bez napětí, počítat s tím, že napětí se obnovuje přímým zapnutím celé postižené části elektrizační soustavy nebo postupně.

E-shop

Abeceda DPH 2018

Abeceda DPH 2018

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Kniha je praktickým průvodcem pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Podrobný popis povinností podnikatele v oblasti DPH. V knize Abeceda DPH jsou popsány jednotlivé kroky podnikatele při zahájení ...

Cena: 619 KčKOUPIT

Právo v síti. Průvodce právem na internetu

Právo v síti. Průvodce právem na internetu

Donát, Tomíšek - C. H. Beck

V českém právním prostředí dochází v posledních letech k významným změnám v právních předpisech regulujících základní instituty lidského života, internet nevyjímaje. Spolu s přesunem tradičních forem mezilidského jednání do elektronického světa tyto změny znamenají značné nároky na ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci

Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci

Jan Kolba, Martina Šuláková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Od 27. 4. 2006 je v České republice možno požadovat přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu, k jejímuž vzniku došlo v důsledku protiprávního (nezákonného) výkonu veřejné moci. Autoři se v publikaci ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.