Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 93/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 34, ze dne 30. 4. 1998
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

93

ZÁKON

ze dne 3. dubna 1998,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 2 písm. a) včetně poznámky č. 2) zní:

"a)   poskytování účelové státní finanční podpory výzkumu a vývoji podle zvláštních předpisů2) s výjimkou případů, kdy jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje je stát,

2)    Zákon ČNR č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 1/1995 Sb.".

2. V § 2 písm. a) bodu 1 se za slova "státními zastupitelstvími a státními fondy," vkládají tato slova: "Českými dráhami,4g)".

Poznámka č. 4g) zní:


"4g)   Zákon ČNR č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 2 písm. a) bodech 1 a 2 se slova "(např. "PHARE")" vypouštějí.

4. V § 2b poznámka č. 5a) zní:


"5a)   Např. § 2 až 9 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb., zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.".

5. V § 2b odst. 1 písm. e) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámek č. 5f) a 5g) zní:

"f)    který nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění,5f) na pojistném na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.5g)

5f)    Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
5g)    Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.".

6. § 2c odst. 1 a 2 zní:

"(1) Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. a) dokladem o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku, a čestným prohlášením k písmenům b) až f).

(2) Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, prokáže kvalifikační předpoklady takto:

a)   podle § 2b odst. 1 písm. b) výpisem z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku zapsán, ne starším než 90 dnů,
b)   podle § 2b odst. 1 písm. d) výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než šest měsíců,
c)   podle § 2b odst. 1 písm. f) potvrzením příslušného orgánu ne starším než šest měsíců.".

7. § 7 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Doba mezi prohlídkou místa nebo možností nahlédnout do dokumentace podle § 5 odst. 1 písm. j) a dnem otevírání obálek nesmí být kratší než 21 dnů.".

8. V § 31 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které zní:

"(2) U veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v § 2 písm. a) bodu 1, u kterých výše budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 50 mil. Kč, ustavuje komisi podle odstavce 1 příslušný ministr nebo předseda jiného správního úřadu. Jejím členem musí být zástupce Ministerstva financí a zástupci dalších nejméně dvou odborně příslušných ministerstev.

(3) U veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v § 2 písm. a) bodu 1, u kterých výše budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 200 mil. Kč, ustavuje komisi podle odstavce 1 vláda České republiky na návrh příslušného ministra nebo předsedy jiného správního úřadu. Jejím členem musí být zástupce Ministerstva financí a zástupci dalších nejméně dvou odborně příslušných ministerstev.".

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.

9. V § 31 dosavadním odstavci 3 se slova "uvedení v odstavci 2" nahrazují slovy "uvedení v odstavci 4".

10. V § 31 v dosavadním odstavci 4 se slova "podle odstavce 2" nahrazují slovy "podle odstavců 2 až 4".

11. V § 51 se slova "Ministerstvo pro hospodářskou soutěž" nahrazují slovy "Úřad pro hospodářskou soutěž".

12. V § 64 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:

"(2) V případech zadávání veřejných zakázek hrazených jednak z prostředků státního rozpočtu, státních fondů, mezinárodních organizací, rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů územních samosprávných celků, jednak z prostředků, jejichž použití upravuje mezinárodní smlouva podle odstavce 1, se postupuje podle odlišné úpravy obsažené v této smlouvě.".

13. V § 64c odst. 1 se za slovo "úhradu" vkládají tato slova: "skutečných nákladů".

Čl. II

Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb. a zákona č. 305/1997 Sb., se doplňuje takto:

Za § 24b se vkládá nový § 24c, který včetně poznámky č. 8a) zní:

"§ 24c

Příslušná okresní pojišťovna je povinna vydat na žádost uchazeče, s nímž má být uzavřena smlouva, potvrzení o tom, že tento uchazeč nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a to do sedmi dnů ode dne obdržení žádosti.


8a)    § 38 odst. 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb.".

Čl. III

Zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb. a zákona č. 306/1997 Sb., se doplňuje takto:

Za § 104ch se vkládá nový § 104i, který včetně poznámky č. 34a) zní:

"§ 104i

Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení je povinna vydat na žádost uchazeče, s nímž má být uzavřena smlouva,34a) potvrzení o tom, že tento uchazeč nemá splatný nedoplatek pojistného na sociální zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to do sedmi dnů ode dne obdržení žádosti.


34a)    § 38 odst. 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb.".

Čl. IV

Zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb., se doplňuje takto:

Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně poznámky č. 5a) zní:

"§ 8a

Příslušná zaměstnanecká pojišťovna je povinna vydat na žádost uchazeče,5a) s nímž má být uzavřena smlouva, potvrzení o tom, že tento uchazeč nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a to do sedmi dnů ode dne obdržení žádosti.


5a)    § 38 odst. 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb.".

Čl. V

Zadávání veřejných zakázek zahájené před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zeman v. r.
Havel v. r.
Tošovský v. r.

E-shop

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář

doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky je určen pro všechny, kteří jsou tvůrci nebo uživateli účetních záznamů organizačních složek státu, státních fondů podle rozpočtových pravidel, ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku

Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku

Doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá výkladem v názvu uvedených pojmů, a to z pohledu současné právní úpravy ve srovnání s tou dosavadní. Čtenář tedy v knize nalezne odlišnosti oproti úpravě před rekodifikací a dále srovnání s ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Soustava veřejných rozpočtů

Soustava veřejných rozpočtů

Ing. Miroslav Červenka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je přehledně a srozumitelně napsanou učebnicí rozpočtového práva, která čtenáři poskytne potřebnou orientaci v oblasti veřejných rozpočtů v České republice. Text je uspořádán do 20 kapitol; v úvodu je popsán vývoj rozpočtového hospodaření a současná legislativa. Důraz je ...

Cena: 300 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.