Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 86/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 32, ze dne 28. 4. 1998

86

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. května 1996 byla v Praze podepsána Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Jeruzalémě dne 25. listopadu 1997.

Na základě výměny dopisů ze dne 20. května 1996 se Dohoda předběžně prováděla od 1. ledna 1997 a vstoupila v platnost v souladu se zněním svého článku 39 odst. 1 dnem 1. prosince 1997.

České znění Dohody a český překlad nót se vyhlašují současně. Do anglického znění Dohody a nót, jež je pro jejich výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

DOHODA
o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael

PREAMBULE

Česká republika a Stát Izrael (dále "Strany"),

znovu potvrzujíce svůj závazek k zásadám tržní ekonomiky, která vytváří základ jejich ekonomických vztahů, a svoji shodu s právy a závazky vyplývajícími z dohod Světové obchodní organizace/Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (dále "WTO/GATT 1994");

berouce v úvahu svoje společné přání účastnit se aktivně procesu mezinárodní ekonomické integrace;

rozhodnuty za tímto účelem postupně odstranit většinu překážek v jejich vzájemném obchodu v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994;

přesvědčeny, že tato Dohoda vytvoří nové podmínky pro jejich ekonomické vztahy a obzvláště pro rozvoj obchodu, investic a hospodářské i technologické spolupráce;

se dohodly takto:

Článek 1
Cíle

1. Strany vytvoří postupně v přechodném období, které skončí 1. ledna 1999, oblast volného obchodu pro podstatnou část jejich vzájemného obchodu, a to v souladu s ustanoveními této Dohody a ve shodě s ustanoveními WTO/GATT 1994, zejména pokud jde o článek XXIV GATT 1994.

2. Cíle této Dohody jsou:

(a)   podporovat rozšiřováním obchodu harmonický rozvoj hospodářských vztahů mezi Stranami a takto ve Stranách napomáhat rozvoji hospodářské aktivity;
(b)   poskytovat spravedlivé podmínky soutěže v obchodě mezi Stranami;
(c)   přispívat odstraňováním překážek v obchodě k harmonickému rozvoji a rozmachu světového obchodu;
(d)   podporovat spolupráci v oblastech, které představují společný zájem Stran.

KAPITOLA I
PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY

Článek 2
Rozsah

Ustanovení této Kapitoly se budou vztahovat na průmyslové výrobky mající původ ve Stranách, kde výraz "průmyslové výrobky" znamená pro účely této Dohody výrobky začleněné do kapitol 25 až 97 Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, s výjimkou výrobků uvedených v Příloze I k této Dohodě (dále "Příloha I").

Článek 3
Dovozní cla

1. V obchodě mezi Stranami nebude zavedeno žádné nové dovozní clo.

2. Cla a poplatky mající rovnocenný účinek budou zrušeny v souladu s ustanoveními Protokolu 1 této Dohody (dále "Protokol 1").

Článek 4
Základní clo

1. Pro každý výrobek bude základním clem, z něhož se mají uplatňovat postupná snížení stanovená v této Dohodě, celní sazba podle doložky nejvyšších výhod, platná k 1. lednu 1995.

2. Jestliže po vstupu Dohody v platnost dojde k jakémukoliv snížení cel podle zásady erga omnes, tato snížená cla nahradí cla základní, uvedená v odstavci 1, a to počínaje dnem uplatnění takovýchto snížení.

3. Snížená cla vypočtená v souladu s Protokolem 1 budou uplatňována zaokrouhlená na jedno desetinné místo nebo v případě specifických cel na dvě desetinná místa.

4. Strany si vzájemně písemně sdělí svoje příslušné národní základní celní sazby v souladu s ustanoveními odstavce 2.

Článek 5
Poplatky rovnocenné clům

1. V obchodě mezi Stranami nebude zaveden žádný nový poplatek mající účinek rovnocenný dovoznímu clu.

2. Všechny poplatky mající účinek rovnocenný dovozním clům budou zrušeny dnem vstupu této Dohody v platnost.

Článek 6
Fiskální cla

1. Ustanovení článku 3 se budou vztahovat rovněž na cla fiskální povahy.

2. Strany mohou nahradit clo fiskální povahy nebo fiskální prvek cla vnitřní daní v souladu s ustanoveními článku 14.

Článek 7
Vývozní cla a poplatky mající rovnocenný účinek

1. V obchodě mezi Stranami nebude zavedeno žádné nové vývozní clo nebo poplatek mající rovnocenný účinek.

2. Strany zruší mezi sebou dnem vstupu této Dohody v platnost veškerá vývozní cla a veškeré poplatky mající rovnocenný účinek.

Článek 8
Množstevní omezení dovozu a opatření mající rovnocenný účinek

1. V obchodě mezi Stranami nebudou zaváděna žádná nová množstevní omezení dovozu nebo opatření mající rovnocenný účinek.

2. Všechna množstevní omezení a opatření mající rovnocenný účinek na dovozy výrobků majících původ ve Stranách budou zrušena dnem vstupu této Dohody v platnost, s výjimkou těch, která jsou uvedena v Přílohách IIa a IIb k této Dohodě.

Článek 9
Množstevní omezení vývozu a opatření mající rovnocenný účinek

1. V obchodě mezi Stranami nebudou zaváděna žádná nová množstevní omezení vývozu nebo opatření mající rovnocenný účinek.

2. Všechna množstevní omezení vývozů ze Stran a opatření mající rovnocenný účinek budou zrušena dnem vstupu této Dohody v platnost.

KAPITOLA II
ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBKY

Článek 10
Rozsah

Ustanovení této Kapitoly se budou vztahovat na zemědělské výrobky mající původ ve Stranách, kde výraz "zemědělské výrobky" znamená pro účely této Dohody výrobky začleněné do kapitol 1 až 24 Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží a na všechny výrobky uvedené v Příloze I.

Článek 11
Obchod zemědělskými výrobky

1. Strany si navzájem poskytnou koncese, specifikované v přílohách k Protokolu 2 této Dohody, jak je uvedeno v tomto Protokolu a v souladu s ustanoveními této Kapitoly.

2. Strany budou uplatňovat svoje sanitární a fytosanitární opatření v souladu s ustanoveními GATT 1994 a dalšími příslušnými dohodami WTO. Strany nebudou v záležitostech veterinárních, zdraví rostlin a zdraví uplatňovat svoje předpisy svévolným, nespravedlivým nebo diskriminačním způsobem nebo jako skryté omezení obchodu mezi nimi.

3. Bez ohledu na koncese udělené podle tohoto článku ustanovení odstavce 1 nebudou omezovat jakýmkoliv způsobem provádění příslušných zemědělských politik Stran nebo přijetí jakýchkoliv opatření na základě těchto politik. Strany si vzájemně písemně sdělí, co možná nejdříve, změny ve svých příslušných zemědělských politikách, které mohou ovlivňovat podmínky obchodu zemědělskými výrobky mezi nimi. V takovýchto případech se na žádost kterékoliv Strany uskuteční okamžité konzultace k prošetření situace.

4. Strany budou pravidelně prověřovat v rámci Společného výboru možnosti poskytnout si navzájem další koncese v obchodě zemědělskými výrobky.

KAPITOLA III
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 12
Pravidla původu

Protokol 3 této Dohody (dále "Protokol 3") stanoví pravidla původu a požadavky pro důkaz původu.

Článek 13
Celní spolupráce

1. Celní úřady Stran budou spolupracovat a koordinovat, aby zabezpečily, že ustanovení Protokolu 3 a příslušných článků této Dohody se budou, v souladu se zákony každé Strany, účinně a harmonicky uplatňovat, aby co možná nejvíce omezily formality používané v obchodě a dosáhly vzájemně uspokojivých řešení jakýchkoliv potíží, které vzniknou z provádění těchto ustanovení.

2. Spolupráce mezi celními úřady Stran se zaměří zvláště na zjednodušování a komputerizaci celních postupů, na potvrzování původu zboží a na ochranu před pašováním, daňovými úniky vztahujícími se na pohyb zboží mezi Stranami a nezákonným obchodem s omamnými látkami.

Článek 14
Vnitřní zdanění

1. Strany se zdrží jakýchkoliv opatření nebo praktik vnitřní fiskální povahy, která buď přímo, nebo nepřímo zavádějí diskriminaci mezi výrobky majícími původ ve Stranách.

2. Výrobky vyvážené na území kterékoliv ze Stran nesmějí mít prospěch ze zpětného proplacení vnitřního zdanění, pokud by převyšovalo částku nepřímého zdanění uvaleného na tyto výrobky.

Článek 15
Všeobecné výjimky

Tato Dohoda nevylučuje zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží, oprávněné z důvodů veřejné morálky, veřejného zájmu nebo veřejné bezpečnosti; ochrany zdraví a života lidí, zvířat nebo rostlin, včetně ekologických opatření nezbytných pro ochranu života nebo zdraví lidí, zvířat nebo rostlin; ochrany národních památek majících uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu; ochrany duševního vlastnictví nebo pravidel týkajících se zlata nebo stříbra nebo zachování vyčerpatelných přírodních zdrojů. Takové zákazy nebo omezení se však nesmí stát prostředkem svévolné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi Stranami.

Článek 16
Bezpečnostní výjimky

Nic v této Dohodě nebrání kterékoliv Straně, aby přijala jakékoliv přiměřené opatření, které považuje za nezbytné:

(a)   pro předcházení prozrazení informací, které je v rozporu s jejími podstatnými bezpečnostními zájmy;
(b)   pro ochranu svých podstatných bezpečnostních zájmů nebo pro plnění mezinárodních závazků nebo národních politik;
(i)   vztahujících se k obchodu se zbraněmi, municí a válečným materiálem za předpokladu, že taková opatření nenarušují podmínky soutěže u výrobků, jež nejsou určeny zvláště pro vojenské účely, a k takovému obchodu s jiným zbožím, materiály a službami, jaký je provozován přímo nebo nepřímo pro účely dodávek ozbrojeným složkám; nebo
(ii)   vztahujících se k nešíření biologických a chemických zbraní, jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení; nebo
(iii)   přijatých v době války nebo jiného vážného mezinárodního napětí.

Článek 17
Státní monopoly

1. Strany zajistí, aby jakýkoliv státní monopol obchodního charakteru byl upraven tak, že nebude existovat žádná diskriminace mezi státními příslušníky Stran týkající se podmínek, za kterých je zboží obstaráváno a obchodováno.

2. Ustanovení tohoto článku se budou vztahovat na jakýkoliv orgán, jehož prostřednictvím příslušné úřady Stran právně nebo fakticky, buď přímo, nebo nepřímo dohlížejí na dovozy nebo vývozy mezi Stranami nebo na prodeje na domácích trzích, rozhodují o nich nebo je znatelně ovlivňují. Tato ustanovení budou rovněž uplatňovat jiné orgány, které budou pověřeny státem zajišťováním monopolu.

Článek 18
Platby

1. Platby ve volně směnitelných měnách týkající se obchodních operací mezi Stranami v rámci této Dohody a převod takových plateb na území Strany, kde má věřitel sídlo, budou osvobozeny od jakýchkoliv omezení.

2. Strany se zdrží jakýchkoliv devizových nebo administrativních omezení na poskytování, splácení nebo přijímání krátkodobých a střednědobých úvěrů zahrnujících obchodní operace v rámci této Dohody, kterých se rezident účastní.

3. Bez ohledu na ustanovení odstavce 2 veškerá opatření týkající se běžných plateb spojených s pohybem zboží budou ve shodě s podmínkami stanovenými v článku VIII Článků Dohody o Mezinárodním měnovém fondu.

Článek 19
Pravidla soutěže týkající se podniků

1. Následující je neslučitelné s řádným prováděním této Dohody, pokud může postihovat obchod mezi Stranami:

(a)   všechny dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a praktiky dohodnuté mezi podniky, které mají za svůj cíl nebo výsledek zabraňování, omezování nebo narušení soutěže;
(b)   zneužití dominantního postavení, jedním nebo více podniky, na území Stran jako celku nebo jejich podstatné části.

2. Ustanovení odstavce 1 se budou vztahovat na činnost všech podniků, včetně podniků veřejných a podniků, kterým Strany poskytnou zvláštní nebo výhradní práva.

Podniky pověřené prováděním služeb obecného hospodářského zájmu nebo mající charakter monopolu vytvářejícího státní příjem budou podléhat ustanovením odstavce 1, pokud uplatnění těchto ustanovení nebrání právně nebo fakticky vykonávání zvláštních veřejných úkolů, které jim byly přiděleny.

3. Pokud jde o výrobky zahrnuté do Kapitoly II, ustanovení odstavce 1(a) se nebudou uplatňovat na takové dohody, rozhodnutí a praktiky, které tvoří nedílnou součást organizace národního trhu.

4. Pokud některá Strana usoudí, že daná praktika je neslučitelná s tímto článkem, a jestliže taková praktika působí nebo hrozí způsobit vážnou újmu zájmům této Strany nebo hmotnou škodu jejímu domácímu průmyslu, může přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 29.

5. Každá Strana v souladu se svými zákony, předpisy a politikou poskytne rovné a spravedlivé zacházení fyzickým osobám, společnostem, vládním agenturám a jiným subjektům druhé Strany zapojeným do provádění činností podle této Dohody.

Článek 20
Státní pomoc

1. Jakákoliv pomoc poskytnutá Stranou nebo prostřednictvím státních zdrojů v jakékoliv formě, která narušuje nebo hrozí narušit soutěž zvýhodňováním určitých podniků nebo výroby určitého zboží, je neslučitelná s řádným prováděním této Dohody, pokud může svým působením postihnout obchod mezi Stranami.

2. Ustanovení odstavce 1 se nebudou týkat výrobků zahrnutých do Kapitoly II.

3. Strany zabezpečí transparentnost v oblasti státní pomoci v souladu s ustanoveními Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních a WTO/GATT 1994 a každá Strana poskytne na žádost druhé Strany informace o programech pomoci a o zvláštních jednotlivých případech státní pomoci.

4. Pokud se některá Strana domnívá, že některá konkrétní praktika, včetně praktiky v zemědělství:

-    je neslučitelná s podmínkami odstavce 1, a
-    jestliže tato praktika působí nebo hrozí způsobit vážnou újmu zájmu této Strany nebo hmotnou škodu jejímu domácímu průmyslu a zemědělství,

může přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s ustanoveními uvedenými v článku 29. Takováto přiměřená opatření mohou být přijata pouze ve shodě s postupy a za podmínek stanovených Dohodou o subvencích a vyrovnávacích opatřeních a WTO/GATT 1994 a v souladu s příslušným vnitrostátním právním řádem dovážející Strany.

Článek 21
Veřejné zakázky

1. Strany považují liberalizaci svých trhů veřejných zakázek za cíl této Dohody.

2. Strany postupně vypracují své příslušné předpisy pro veřejné zakázky s úmyslem poskytnout dodavatelům druhé Strany nejpozději do konce roku 1998 přístup k procedurám udělování kontraktů na svých trzích veřejných zakázek podle ustanovení Dohody o vládních zakázkách uzavřené v rámci WTO a vztahující se na podniky Stran.

3. Společný výbor bude prověřovat vývoj vztahující se k dosažení cílů tohoto článku a může doporučit praktické způsoby provádění ustanovení odstavce 2 tak, aby zabezpečil volný přístup, transparentnost a vzájemnou otevřenost jejich příslušných trhů veřejných zakázek.

4. V průběhu prověřování zmíněného v odstavci 3 může Společný výbor zvážit, zvláště ve světle vývoje v této oblasti v mezinárodních vztazích, možnost rozšíření rozsahu otevřenosti trhu v souladu s odstavcem2.

5. Strany budou usilovat o přistoupení k příslušným dohodám sjednaným pod záštitou Světové obchodní organizace.

Článek 22
Normy

1. Práva a závazky Stran týkající se norem nebo technických předpisů a opatření, které se k nim vztahují, se budou řídit podle WTO Dohody o technických překážkách obchodu.

2. Každá Strana poskytne na žádost druhé Strany informace o zvláštních jednotlivých případech opatření vztahujících se k normám.

3. Strany budou usilovat o snížení technických překážek obchodu. Za tímto účelem Strany zahájí tam, kde to bude vhodné, jednání s cílem uzavření dohod o vzájemném uznávání norem, které se budou týkat jejich shodného posuzování, v duchu doporučení WTO Dohody o technických překážkách obchodu.

Článek 23
Dumping

Jestliže kterákoliv Strana shledá, že v obchodních vztazích, které se řídí touto Dohodou, je uplatňován dumping ve smyslu článku VI GATT 1994, může přijmout přiměřená opatření proti této praktice v souladu s WTO Dohodou o provádění článku VI GATT 1994.

Článek 24
Ochrana duševního vlastnictví

1. Strany budou poskytovat a zabezpečovat dostatečnou, účinnou a nediskriminační ochranu práv duševního vlastnictví, včetně opatření pro poskytování a prosazování takových práv. Ochrana, kde to bude nezbytné, bude rozšířena tak, aby před koncem roku 1998 dosáhla úrovně odpovídající základním normám mnohostranných dohod, které jsou specifikovány v Příloze III k této Dohodě.

2. Pro účely této Dohody "ochrana duševního vlastnictví" zahrnuje zejména ochranu autorských práv a příbuzných práv u původních literárních, vědeckých a uměleckých děl, včetně hudebních děl, počítačových programů, databází, zvukových a vizuálních nahrávek, obchodních známek, zeměpisných označení, průmyslových vzorů, patentů, topografií integrovaných obvodů, utajovaných informací včetně "know-how" a ochrany nových odrůd rostlin.

3. Strany budou spolupracovat v záležitostech duševního vlastnictví. Na žádost kterékoliv Strany se uskuteční konzultace expertů o těchto záležitostech, zejména o činnostech vztahujících se k existujícím nebo budoucím mezinárodním úmluvám o harmonizaci, vykonávání a prosazování duševního vlastnictví a o činnostech mezinárodních organizací, jako jsou Světová obchodní organizace, Světová organizace pro duševní vlastnictví, jakož i o vztazích Stran k ostatním zemím v záležitostech týkajících se duševního vlastnictví.

Článek 25
Obecná ochranná opatření

1. V případech, kdy se jakýkoliv výrobek dováží v takovém zvýšeném množství a za takových podmínek, že to působí nebo hrozí způsobit:

(a)   vážnou újmu domácím výrobcům podobných nebo přímo konkurujících výrobků na území dovážející Strany; nebo
(b)   vážné poruchy v jakémkoliv odvětví hospodářství nebo potíže, které by mohly způsobit závažné zhoršení hospodářské situace oblasti,

může dotčená Strana přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 29.

2. Jestliže z pohledu dovážející Strany není dovážení výrobku z druhé Strany podstatnou příčinou vážné újmy nebo její hrozby, výrobek druhé Strany bude osvobozen od jakéhokoliv ochranného opatření, které může být zavedeno, pokud půjde o dovozy tohoto výrobku z ostatních zemí.

Článek 26
Strukturální změny

1. Kterákoliv Strana může přijmout na omezenou dobu výjimečná opatření, která se odchylují od ustanovení článku 3, a to ve formě zvýšených cel.

2. Tato opatření se mohou týkat pouze nově rozvíjených průmyslových odvětví nebo určitých odvětví procházejících restrukturalizací nebo čelících vážným potížím, zejména tam, kde tyto potíže mají za následek vážné sociální problémy.

3. Dovozní cla, která dotčená Strana může uplatnit na výrobky mající původ ve druhé Straně, zavedená pomocí těchto opatření nesmějí přesáhnout 25 % ad valorem a zachovají preferenční prvek ve clech pro výrobky mající původ ve Stranách. Celková hodnota dovozu výrobků podléhajících těmto opatřením nesmí přesáhnout 15 % celkového dovozu průmyslových výrobků z druhé Strany definovaných v Kapitole I, a to během posledního roku, za který jsou k dispozici statistické údaje.

4. Tato opatření mohou být uplatňována v období nepřesahujícím tři roky. Tato opatření se přestanou uplatňovat nejpozději k 1. lednu 2001.

5. Žádná taková opatření se nemohou zavést u výrobku, pokud uplynulo více než tři roky od odstranění všech cel a množstevních omezení nebo poplatků nebo opatření majících rovnocenný účinek na tento výrobek.

6. Dotčená Strana bude informovat druhou Stranu o jakýchkoliv výjimečných opatřeních, která hodlá přijmout, a na žádost druhé Strany se ve Společném výboru uskuteční konzultace o takových opatřeních a odvětvích, na něž se budou vztahovat, a to ještě před jejich zavedením. Při přijímání takových opatření poskytne dotčená Strana Společnému výboru harmonogram odstraňování cel zavedených podle tohoto článku. Tento harmonogram stanoví postupné odstraňování těchto cel zahájené nejpozději dva roky po jejich zavedení, a to ve stejných ročních sazbách. Společný výbor může rozhodnout o odlišném harmonogramu.

Článek 27
Reexport a vážný nedostatek (zboží)

Tam, kde dodržování ustanovení článků 7 a 9 vede k:

(a)   reexportu do třetí země, vůči níž vyvážející Strana zachovává u daného výrobku množstevní vývozní omezení, vývozní cla nebo opatření nebo poplatky mající rovnocenný účinek; nebo
(b)   závažnému nedostatku nebo jeho hrozbě u výrobku nezbytného pro vyvážející Stranu,

a kde výše uvedené situace působí nebo pravděpodobně způsobí značné potíže vyvážející Straně, může tato Strana přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 29. Tato opatření budou nediskriminačního charakteru a budou odstraněna, jestliže podmínky již dále neopravňují jejich zachování.

Článek 28
Plnění závazků

1. Strany přijmou veškerá obecná nebo zvláštní opatření potřebná ke splnění svých závazků z této Dohody. Budou dbát na to, aby bylo dosaženo cílů stanovených v této Dohodě.

2. Jestliže se některá Strana domnívá, že druhá Strana nesplnila některý závazek podle této Dohody, může dotčená Strana přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 29.

Článek 29
Postup při uplatnění ochranných opatření

1. Před zahájením postupu vedoucího k uplatnění ochranných opatření stanovených v následujících odstavcích tohoto článku budou Strany usilovat o vyřešení jakýchkoliv rozporů mezi nimi cestou přímých konzultací.

2. V případě, že některá Strana podrobuje dovozy výrobků náchylných způsobit situaci uvedenou v článku 25 administrativnímu postupu, jehož účelem je rychlé opatřování si informací o trendu toku zboží, bude o tom informovat druhou Stranu.

3. Bez ohledu na ustanovení odstavce 7 tohoto článku Strana, která uvažuje o použití ochranných opatření, bude o tom okamžitě informovat písemně druhou Stranu a poskytne všechny příslušné informace. Ve Společném výboru se bezodkladně uskuteční konzultace mezi Stranami s cílem nalézt řešení přijatelné pro Strany.

4.

(a)   Pokud jde o články 25 a 27, Společný výbor prošetří případ nebo situaci a může přijmout jakékoliv rozhodnutí potřebné k ukončení potíží oznámených dotčenou Stranou. Pokud takové rozhodnutí nebude přijato ve lhůtě čtyřiceti pěti dnů od oznámení záležitosti Společnému výboru nebo pokud nebude dosaženo ve lhůtě čtyřiceti pěti dnů ode dne písemného oznámení druhé Straně žádného jiného uspokojivého řešení, může dotčená Strana přijmout opatření nezbytná pro nápravu situace.
(b)   Pokud jde o článek 28, může dotčená Strana přijmout přiměřená opatření po ukončení konzultací nebo po uplynutí tříměsíčního období od data písemného oznámení druhé Straně.
(c)   Pokud jde o články 19 a 20, poskytne dotčená Strana Společnému výboru veškerou pomoc požadovanou k prošetření případu a tam, kde je to přiměřené, i pomoc při odstranění praktiky, proti které jsou námitky. Jestliže příslušná Strana neodstraní praktiku, proti které jsou námitky, v období stanoveném Společným výborem nebo jestliže se Společnému výboru nepodaří dosáhnout dohody během čtyřiceti pěti dnů poté, co mu byla záležitost oznámena, může dotčená Strana přijmout přiměřená opatření, aby čelila obtížím vyplývajícím z příslušné praktiky.

5. Přijatá ochranná opatření budou ihned písemně oznámena druhé Straně. Budou omezena, co do jejich rozsahu a trvání, které jsou zcela nezbytné k nápravě situace, která zapříčinila jejich uplatnění, a nepřevýší škodu způsobenou příslušnou praktikou nebo potížemi. Přednost bude dána takovým opatřením, která co nejméně naruší provádění této Dohody. Opatření, která Strana přijala proti konání nebo opomenutí druhé Strany, se mohou vztahovat pouze na obchod s touto Stranou.

6. Přijatá ochranná opatření budou předmětem pravidelných konzultací ve Společném výboru s cílem dosáhnout co možná nejdříve jejich zmírnění nebo zrušení, jestliže podmínky již dále neopravňují jejich zachování.

7. Když mimořádné okolnosti vyžadující okamžité jednání znemožňují provést předcházející prošetření, může dotčená Strana v případech článků 19, 20, 25 a 27 použít neprodleně prozatímní opatření zcela nezbytná pro nápravu situace. Tato opatření budou bez prodlení písemně oznámena a mezi Stranami se co možná nejdříve uskuteční konzultace ve Společném výboru.

Článek 30
Potíže v platební bilanci

1. Strany se budou snažit vyhnout zavedení omezujících opatření pro účely platební bilance, včetně opatření týkajících se dovozů.

2. Jestliže je jedna ze Stran ve vážných potížích v platební bilanci nebo pod jejich bezprostřední hrozbou, může dotčená Strana v souladu s podmínkami stanovenými podle WTO/GATT 1994 přijmout omezující opatření, včetně opatření vztahujících se k dovozům, která budou mít omezené trvání a nesmí jít nad rámec toho, co je nezbytné pro nápravu situace v platební bilanci. Tato opatření budou postupně zmírňována tak, jak se budou zlepšovat podmínky platební bilance, a budou odstraněna, jestliže podmínky již dále neopravňují jejich zachování. Dotčená Strana bude neprodleně informovat druhou Stranu o jejich zavedení, a bude-li to proveditelné, o časovém harmonogramu jejich odstraňování.

3. Při uplatňování dočasných obchodních opatření poskytne příslušná Strana na dovozy mající původ ve druhé Straně zacházení ne méně příznivé než na dovozy mající původ v jakékoliv jiné zemi a nenaruší vzájemné výhody poskytnuté druhé Straně podle této Dohody.

4. Výrazné zintenzivnění obchodních opatření může být důvodem pro konzultaci mezi Stranami.

Článek 31
Vývojová doložka

1. V případech, kdy některá Strana usoudí, že by bylo užitečné v zájmu hospodářství Stran rozvíjet a prohlubovat vztahy vytvořené touto Dohodou formou jejich rozšíření i na oblasti nepokryté Dohodou, předloží druhé Straně zdůvodněnou žádost. Společný výbor takovou žádost prošetří a tam, kde to bude vhodné, může učinit doporučení, zejména s úmyslem zahájit jednání.

2. Dohody, které vyplynou z postupu uvedeného v odstavci 1, podléhají ratifikaci nebo schválení Stranami v souladu s jejich vnitřním právním řádem a postupy.

KAPITOLA IV
INSTITUCIONÁLNÍ A ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ

Článek 32
Společný výbor

1. Tímto se zřizuje Společný výbor, který bude složen z představitelů vlád Stran.

2. Společný výbor bude odpovědný za dohled nad touto Dohodou a zajistí její vlastní provádění. Společný výbor prověří jakoukoliv závažnou otázku, která vznikne v rámci této Dohody, a jakékoliv jiné obchodní nebo ekonomické otázky společného zájmu. Společný výbor bude sledovat možnost dalšího odstraňování překážek v obchodě mezi Stranami.

3. Pro účely vlastního provádění této Dohody si Strany budou vyměňovat informace a na žádost kterékoliv Strany uskuteční konzultace ve Společném výboru.

4. Společný výbor může přijímat rozhodnutí v případech dovolených v této Dohodě. Strany provedou tato rozhodnutí v souladu se svým vnitřním právním řádem. Společný výbor také může dávat Stranám doporučení v jakékoliv obchodní a ekonomické záležitosti společného zájmu.

Článek 33
Postup Společného výboru

1. Společný výbor se bude scházet za účelem vlastního provádění této Dohody, kdykoli to bude potřebné, nejméně však jednou ročně. O svolání zasedání může požádat každá Strana.

2. Společný výbor bude jednat na základě společné dohody.

3. Jestliže představitel některé Strany ve Společném výboru přijal rozhodnutí s výhradou splnění vnitrostátních právních požadavků, rozhodnutí nabude platnosti dne, kdy bude přijato písemné oznámení o splnění těchto požadavků, pokud v rozhodnutí není obsaženo žádné pozdější datum.

4. Pro účely této Dohody přijme Společný výbor svá procedurální pravidla, která budou mimo jiné obsahovat ustanovení pro svolávání zasedání a pro jmenování předsedy a jeho funkčního období.

5. Společný výbor může rozhodnout o vytvoření podvýborů a pracovních skupin, které považuje za potřebné, aby mu pomáhaly při plnění jeho úkolů.

Článek 34
Řešení sporů

1. Každá Strana může předložit Společnému výboru jakýkoliv spor vztahující se k uplatnění nebo výkladu této Dohody.

2. Společný výbor může vyřešit spor prostřednictvím rozhodnutí.

3. Každá Strana bude zavázána přijmout opatření k provedení rozhodnutí uvedeného v odstavci 2.

4. Jestliže spor předložený Společnému výboru nebude vyřešen v souladu s odstavcem 2 tohoto článku, každá Strana může písemně oznámit druhé Straně jmenování rozhodce; druhá Strana musí pak jmenovat druhého rozhodce během dvou měsíců.

5. Společný výbor pak během šedesáti dnů vybere z odborníků navržených dvěma rozhodci třetího rozhodce, který nebude občanem kterékoliv Strany (nebo Slovenské republiky) a který bude působit jako předseda.

6. Rozhodnutí rozhodců budou přijímána většinou hlasů během devadesáti dnů nebo během takového delšího období, které může být dohodnuto Společným výborem.

7. Každá Strana musí podniknout kroky, jež vyžaduje provedení rozhodnutí rozhodců.

Článek 35
Obchodní vztahy, které se řídí touto Dohodou a jinými dohodami

Tato Dohoda nebrání zachování nebo zakládání celních unií, oblastí volného obchodu nebo ujednání o pohraničním obchodu, které jsou v souladu s ustanoveními článku XXIV GATT 1994 a s Ujednáním o výkladu článku XXIV GATT 1994.

Článek 36
Přílohy a Protokoly

1. Přílohy a Protokoly k této Dohodě jsou její nedílnou součástí.

2. Společný výbor může rozhodnout o úpravách nebo doplňcích Příloh a Protokolů. V tomto případě vstoupí úpravy nebo doplňky v platnost dnem obdržení pozdější diplomatické nóty potvrzující jejich schválení vládou příslušné Strany.

Článek 37
Územní působnost

Tato Dohoda bude uplatňována na celních územích a ve svobodných celních pásmech České republiky a Státu Izrael.

Článek 38
Doplňky a úpravy

Doplňky a úpravy k této Dohodě jiné, než jsou uvedeny v odstavci 2 článku 36, vstoupí v platnost dnem obdržení pozdější diplomatické nóty potvrzující, že všechny postupy požadované právním řádem každé ze Stran pro jejich vstup v platnost byly splněny.

Článek 39
Vstup v platnost

1. Tato Dohoda podléhá ratifikaci Stran a vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po datu výměny ratifikačních listin.

2. Výměna ratifikačních listin se uskuteční v Jeruzalémě.

Článek 40
Platnost a ukončení platnosti

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Každá Strana může ukončit platnost této Dohody písemným oznámením druhé Straně. Účinky ukončení platnosti nastanou prvního dne sedmého měsíce následujícího po datu, kdy druhá Strana obdržela písemné oznámení.

Na důkaz tohoto níže podepsaní zmocněnci, jsouce k tomu řádně pověřeni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 20. května 1996, což odpovídá 2 Nissan, 5776, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, hebrejském a anglickém, přičemž všechny texty jsou autentické. V případě rozdílného výkladu bude rozhodující anglický text.

Za vládu České republiky: Za vládu Státu Izrael:
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. v. r. Micha Harish v. r.
ministr průmyslu a obchodu ministr průmyslu a obchodu

ZÁZNAM O POROZUMĚNÍ

1. Strany prohlašují, že jsou připraveny prověřit ve Společném výboru možnost poskytnout si navzájem další koncese, mimo jiné, berouce v úvahu koncese poskytnuté ostatním státům, se kterými obě Strany uzavřely dohody o volném obchodu.

2. Pokud jde o odstavec 2 článku 4 Dohody, Strany souhlasí s tím, že tam, kde se snížení cel provede formou suspenze cel učiněné pro určité časové období, nahradí tato snížená cla základní cla pouze pro období takové suspenze, a že kdykoliv bude provedena částečná suspenze cel, bude mezi Stranami zachováno preferenční rozpětí.

3. Pokud jde o články 8 a 9 Dohody, Strany potvrzují, že vedle výjimek uvedených v Přílohách IIa a IIb uplatňují opatření vyplývající z jejich mnohostranných mezinárodních závazků v souladu s články15 a 16 Dohody.

4. Pokud jde o článek 13, Strany souhlasí s tím, že jejich příslušné celní úřady sjednají podrobnou dohodu o celní spolupráci a vzájemné pomoci v celních záležitostech, jak je zmíněno v článku 13, v duchu doporučení Světové obchodní organizace.

5. Pokud jde o článek 21, v období před vzájemným otevřením příslušných trhů veřejných zakázek obou Stran, Česká republika prohlašuje a potvrzuje poskytovat izraelským subjektům a výrobkům majícím původ ve Státě Izrael, podle svého platného právního řádu, zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno kterékoliv jiné zemi, pokud se týká veřejných zakázek, od podepsání Dohody.

Na toto období Stát Izrael prohlašuje a potvrzuje poskytovat českým subjektům a výrobkům majícím původ v České republice, podle svého platného právního řádu, zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno kterékoliv jiné zemi, která není vázána ustanoveními Dohody o vládních zakázkách v rámci WTO, pokud se týká veřejných zakázek, od podepsání Dohody.

6. Pro účely uplatňování článku 13 Protokolu 3 Strany souhlasí s tím, že opracování a zpracování prováděné mimo Strany bude uskutečňováno v rámci režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo obdobným systémem.

PŘÍLOHA I
/k článkům 2 a 10/

Kódy HS Název položek
3501 Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinů; kaseinové klihy
3502 Albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů, obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů, počítaných v sušině), albumináty a jiné deriváty albuminů
3505 Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinové nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

PŘÍLOHA IIa
/k článku 8 odstavci 2/

Česká republika zruší nejpozději k 1. lednu 2001 množstevní omezení na dovozy a opatření mající účinek rovnocenný těmto omezením na níže uvedené výrobky mající původ ve Státě Izrael:

Kódy HS Název položek
261210
-   Uranové rudy a jejich koncentráty
2701
-   Černé uhlí, brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí
ex 270100
-   Uhlí vhodné pro koksování
-   Uhlí energetické
2702
-   Hnědé uhlí, též aglomerované
2844
-   Radioaktivní chemické prvky a radioaktivní izotopy (včetně štěpných nebo štěpitelných chemických prvků a izotopů) a jejich sloučeniny; směsi a odpady obsahující tyto výrobky
284410
-   Přírodní uran a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (včetně cermetů), keramické výrobky a směsi obsahující přírodní uran nebo přírodní sloučeniny uranu
284420
-   Uran obohacený U 235 a jeho sloučeniny; plutonium a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (včetně cermetů), keramické výrobky a směsi obsahující uran obohacený U 235, plutonium nebo sloučeniny těchto výrobků
84013000
-   Nevyhořelé (neozářené) palivové články (kazety); včetně těch palivových článků obsahujících palivo vyrobené z uranu vytěženého v České republice za účelem jejich výroby

PŘÍLOHA IIb
/k článku 8 odstavci 2/

Stát Izrael zruší nejpozději k 1. lednu 2001 množstevní omezení na dovozy a opatření mající účinek rovnocenný těmto omezením na níže uvedené výrobky mající původ v České republice:

Kódy HS Název položek
ex 8702- Autobusy

PŘÍLOHA III
/k článku 24 odstavci 1/
Duševní vlastnictví
Mnohostranné dohody zmíněné v odstavci 1 článku 24 jsou následující:

-    Pařížská úmluva z 20. března 1883 o ochraně průmyslového vlastnictví (Stockholmský akt, 1967 a upraven v roce 1979);
-    Bernská úmluva z 9. září 1886 o ochraně literárních a uměleckých děl (Pařížský akt, 1971);
-    Mezinárodní úmluva z 26. října 1961 o ochraně výkonných umělců, producentů fonogramů a rozhlasových organizací (Římská úmluva);
-    Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví z 15. dubna 1994;
-    Madridská dohoda o mezinárodním zápisu známek (Stockholmský akt, 1967 a upraven v roce 1979);
-    Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu známek (Madrid, 1989);
-    Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového třídění (1977 a upravená v roce 1980);
-    Smlouva o patentové spolupráci (Washington, 1970, upravená v roce 1979 a pozměněná v roce 1984);
-    Niceská dohoda o mezinárodním třídění zboží a služeb pro účely zápisu ochranných známek (Ženeva, 1977 a upravená v roce 1979);
-    Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin (UPOV) (Ženevský akt, 1991).

PROTOKOL 1
/k článku 3 odstavci 2/
ZRUŠENÍ CEL MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A STÁTEM IZRAEL

1. Dovozní cla uplatňovaná v České republice na výrobky mající původ ve Státě Izrael uvedené v příloze A k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-   k datu vstupu Dohody
   v platnost - na 66 % základního cla
-   k 1. lednu 1998 - na 33 % základního cla
-   k 1. lednu 1999 - zbývající cla budou zrušena

2. Dovozní cla uplatňovaná v České republice na výrobky mající původ ve Státě Izrael uvedené v přílozeB k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-   k datu vstupu Dohody
   v platnost - na 80 % základního cla
-   k 1. lednu 1998 - na 60 % základního cla
-   k 1. lednu 1999 - na 45 % základního cla
-   k 1. lednu 2000 - na 30 % základního cla
-   k 1. červenci 2000 - zbývající cla budou zrušena

3. Dovozní cla uplatňovaná v České republice na výrobky mající původ ve Státě Izrael neuvedené v příloze A a v příloze B k tomuto Protokolu budou zrušena k datu vstupu Dohody v platnost.

4. Dovozní cla uplatňovaná ve Státě Izrael na výrobky mající původ v České republice uvedené v příloze C k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-   k datu vstupu Dohody
   v platnost - na 66 % základního cla
-   k 1. lednu 1998 - na 33 % základního cla
-   k 1. lednu 1999 - zbývající cla budou zrušena

5. Dovozní cla uplatňovaná ve Státě Izrael na výrobky mající původ v České republice uvedené v příloze D k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-   k datu vstupu Dohody
   v platnost - na 80 % základního cla
-   k 1. září 1997 - na 65 % základního cla
-   k 1. září 1998 - na 50 % základního cla
-   k 1. září 1999 - na 35 % základního cla
-   k 1. září 2000 - zbývající cla budou zrušena

6. Dovozní cla uplatňovaná ve Státě Izrael na výrobky mající původ v České republice neuvedené v příloze C a v příloze D k tomuto Protokolu budou zrušena k datu vstupu této Dohody v platnost.

7. Každá Strana zabezpečí, že jakékoliv změny v jejím třídění dovozních cel, včetně tvorby nových celních položek, negativně neovlivní harmonogramy liberalizace stanovené v tomto Protokole.

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 1
(Kódy HS 1996)

271000

281700

283531

283720

290362

290515

290711

291522

291531

291533

291534

291611

291612

310221

320740

320820

330620

360200

380210

380810

380820

380830

390410

390610

392051

392062

480240

480251

480253

480441

480442

480449

480451

480452

480459

480550

480560

480570

480580

480810

481910

481920

481960

482010

482030

482040

482090

520411

520419

520420

520611

520612

520613

520614

520615

520621

520622

520623

520624

520625

520631

520632

520633

520634

520635

520641

520642

520643

520644

520829

520852

520859

540120

540210

540220

540232

540233

540239

540243

540249

540252

540259

540262

540269

540310

540331

540332

540349

540500

540710

540730

550110

550120

550190

550320

550340

550490

550630

550690

550820

550911

550912

550921

550922

550931

550932

550941

550942

550951

550952

550953

550959

550961

550962

550969

550991

550992

550999

551011

551012

551020

551030

551090

551211

551219

551221

551229

551291

551299

551311

551312

551313

551319

551321

551322

551323

551329

551331

551332

551333

551339

551341

551342

551343

551349

551411

551412

551413

551419

551421

551422

551423

551429

551431

551432

551433

551439

551441

551442

551443

551449

551511

551512

551513

551519

551521

551522

551529

551591

551592

551599

560210

560221

560229

560290

560410

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 1
(Kódy HS 1996)

560420

560600

560710

560721

560729

560730

560741

560749

560750

560790

560811

560819

560890

560900

640110

640191

640192

640199

640219

640220

640230

640291

640299

640319

640340

640391

640419

640420

640520

640590

690890

691110

691190

691410

700312

700319

700320

700330

700420

700490

700510

700521

700529

700530

700600

700711

700719

700721

700729

701120

701190

701200

701310

711320

711411

711419

711420

720211

720219

720221

720229

720230

720241

720249

720270

720280

720291

720299

720810

720825

720826

720827

720836

720837

720838

720839

720840

720851

720852

720853

720854

720890

720915

720916

720917

720918

720925

720926

720927

720928

720990

721011

721012

721020

721030

721041

721049

721050

721061

721069

721070

721090

721113

721114

721123

721129

721210

721220

721230

721240

721250

721260

721310

721320

721391

721399

721410

721420

721430

721491

721499

721510

721550

721590

721621

721622

721631

721632

721633

721640

721650

721661

721669

721691

721699

721710

721720

721730

721790

722511

722519

722530

722880

730110

730120

730210

730220

730230

730240

730290

730300

730410

730421

730429

730431

730439

730441

730449

730451

730459

730511

730512

730519

730520

730531

730539

730590

730610

730620

730630

730640

730650

730660

730690

730721

730722

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 1
(Kódy HS 1996)

730723

730729

730791

730792

730793

730799

730810

730820

730830

730840

730890

730900

731010

731021

731029

731100

731210

731290

731300

731412

731413

731414

731419

731420

731431

731439

731441

731442

731449

731450

731511

731512

731519

731520

731581

731582

731589

731590

731700

731811

731812

731813

731814

731815

731816

731819

731829

731920

731930

731990

732010

732020

732090

732111

732112

732113

732181

732182

732183

732190

732211

732219

732290

732310

732391

732392

732393

732394

732399

732410

732421

732429

732490

732510

732591

732599

732611

732619

732620

732690

740610

740620

740721

740819

740822

741011

741012

741021

741022

741110

741121

741122

741129

741210

741220

741300

741510

741521

741531

741532

741539

741700

741811

741819

741820

741991

741999

750400

750810

750890

760310

760320

760410

760421

760429

760511

760519

760521

760529

760611

760612

760691

760711

760719

760720

760810

760820

761010

761090

761100

761210

761290

761511

761519

761520

761610

761691

761699

780300

780420

780500

780600

790310

790390

790400

790500

790700

800600

841451

843621

845240

846596

846599

848110

851610

851910

852290

854411

854520

860290

870210

870321

870322

870323

870324

870331

870332

870333

870390

870410

870421

870422

870423

870431

870432

870490

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 1
(Kódy HS 1996)

900140

900150

902410

902480

902810

902910

940510

940520

940600

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 1
(Kódy HS 1996)

281420

284910

290211

290260

290314

291814

310240

310280

310290

310520

310559

310560

391510

391520

391530

391590

401011

401012

401013

401019

401021

401022

401023

401024

401029

401110

401120

401210

401220

401290

441810

441820

441890

480252

480920

481110

481620

481810

481820

481930

481940

481950

482020

520511

520512

520513

520514

520515

520521

520522

520523

520524

520531

520532

520533

520534

520535

520541

520542

520543

520544

520811

520812

520813

520819

520821

520822

520823

520831

520832

520833

520839

520841

520842

520843

520849

520851

520853

520911

520912

520919

520921

520922

520929

520931

520932

520939

520941

520942

520943

520949

520951

520952

520959

521011

521012

521019

521021

521022

521029

521031

521032

521039

521041

521042

521049

521051

521052

521059

521111

521112

521119

521121

521122

521129

521131

521132

521139

521141

521142

521143

521149

521151

521152

521159

521211

521212

521213

521214

521215

521221

521222

521223

521224

521225

530911

530919

540410

540490

551611

551612

551613

551614

551621

551622

551623

551624

551631

551632

551633

551634

551641

551642

551643

551644

551691

551692

551693

551694

570110

570190

570210

570220

570231

570232

570239

570241

570242

570249

570251

570252

570259

570291

570292

570299

570310

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 1
(Kódy HS 1996)

570320

570330

570390

570410

570490

570500

591131

591132

591140

591190

610110

610120

610210

610220

610290

610311

610319

610321

610322

610331

610332

610342

610412

610413

610422

610423

610429

610432

610433

610439

610442

610443

610444

610449

610462

610463

610469

610510

610520

610590

610711

610712

610721

610722

610729

610791

610792

610799

610811

610819

610821

610822

610829

610831

610832

610839

610891

610892

610899

610910

610990

611020

611030

611120

611211

611212

611219

611231

611239

611241

611249

611420

611511

611512

611520

611591

611592

611593

611599

620111

620112

620113

620119

620191

620192

620193

620199

620211

620212

620213

620219

620291

620292

620293

620299

620311

620312

620319

620321

620322

620323

620329

620331

620332

620333

620339

620341

620342

620343

620349

620411

620412

620413

620419

620421

620422

620423

620431

620432

620433

620441

620442

620443

620444

620449

620451

620452

620453

620461

620462

620463

620469

620590

620711

620719

620721

620722

620729

620791

620799

620819

620821

620891

620930

621010

621040

621111

621120

621132

621133

621139

630221

630222

630229

630231

630232

630239

630251

630252

630253

630259

630260

630291

630292

630293

630299

630311

630391

630392

630399

630419

630492

630493

630499

630520

630790

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 1
(Kódy HS 1996)

701321

701329

701331

701332

701339

701391

701399

821510

821520

821591

821599

841810

841821

841830

841899

848180

850131

850422

850610

850710

850730

851519

851529

851539

851822

852812

852821

852830

853510

853521

853529

853530

853540

853590

853610

853620

853630

853641

853649

853650

853661

853669

853690

853710

853720

853921

853922

853929

853931

854620

920110

920120

920190

940330

940340

940350

940360

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 1
(Nomenklatura izraelského celního sazebníku roku 1996)

31021090

31023090

31028000

34011100

34011910

34011990

34051000

36050000

39011099

39181021

39189051

39191060

39199080

39211130

39211230

39211320

39211980

39219084

39219085

39219091

39219092

39269096

42021200

42022290

42023290

42029240

42029290

44101120

44101190

44101920

44101990

44109010

44109090

44121320

44121390

44121420

44121490

44121930

44121990

44122220

44122290

44122310

44122390

44122920

44122990

44129220

44129290

44129310

44129390

44129920

44129990

44181010

44181090

44182010

44182090

44183000

44184000

44185000

44189010

44189090

44190000

44209000

48025290

48112100

48171000

48172000

48173000

48181000

48182000

48183000

48184000

48185000

48201010

48202000

48203000

48204000

48205000

48209090

48231190

48231900

64011000

64019100

64019200

64019900

64022000

64023000

64029129

64029190

64029929

64029930

64029990

64032000

64033000

64034000

64035119

64035190

64035919

64035990

64039119

64039190

64039919

64039990

64041110

64041199

64041910

64041920

64041990

64042190

64042900

64051000

64052100

64052200

64052900

64059010

64059090

69101020

69101090

69109020

69109090

69111000

69119000

69120000

69131000

69139000

70042000

70049000

70051090

70052190

70052990

71131110

71131120

71131190

71131910

71131990

71132090

72131000

72142000

72171099

72172099

72179099

73079110

73079290

73079340

73079399

73079920

73229010

73229090

73239329

73239390

73251013

73251014

73251090

73259910

73259990

82074090

82075010

82076010

82151000

82152000

82159100

82159900

83011000

83012000

83013000

83014000

83015000

83016000

83017000

83030010

83030020

83030030

83030090

85011030

85011049

85012019

85013120

85013159

85013199

85013250

85013290

85013390

85013490

85061090

85071010

85072010

85173010

85173020

85340000

85351020

85351090

85352120

85352130

85352190

85353030

85353090

85354030

85354090

85359030

85359060

85359099

85361010

85361099

85362010

85362030

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 1
(Nomenklatura izraelského celního sazebníku roku 1996)

85362041

85362049

85362099

85363010

85363020

85363041

85363049

85363099

85364121

85364129

85364130

85364141

85364149

85364199

85364921

85364929

85364930

85364941

85364949

85364999

85365021

85365029

85365030

85365099

85366100

85366910

85366920

85366931

85366932

85366939

85366990

85369011

85369019

85369020

85369040

85369051

85369059

85369060

85369071

85369079

85369080

85369099

85392200

85392990

90178092

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 1
(Nomenklatura izraelského celního sazebníku roku 1996)

51061010

51062010

51071010

51072010

51081010

51082010

51091010

51099010

51100011

51100091

51121100

51121900

51122000

51123000

51129000

51130010

52041100

52041900

52051100

52051200

52051300

52051400

52052100

52052200

52052300

52052400

52053100

52053200

52053300

52053400

52054100

52054200

52054300

52054410

52054490

52061100

52061200

52061300

52061400

52061500

52062100

52062200

52062300

52062400

52062500

52063100

52063200

52063300

52063400

52063500

52064100

52064200

52064300

52064400

52064500

52081190

52081290

52081390

52081990

52082110

52082190

52082290

52082390

52082990

52083190

52083290

52083390

52083990

52084100

52084200

52084300

52084900

52085100

52085200

52085300

52085900

52091190

52091290

52091990

52092190

52092290

52092990

52093190

52093290

52093990

52094100

52094200

52094300

52094900

52095100

52095200

52095900

52101120

52101190

52101290

52101990

52102190

52102290

52102990

52103190

52103290

52103990

52104100

52104200

52104900

52105100

52105200

52105900

52111190

52111290

52111990

52112190

52112290

52112990

52113190

52113290

52113990

52114100

52114200

52114300

52114900

52115100

52115200

52115900

52121190

52121290

52121390

52121400

52121500

52122190

52122290

52122390

52122400

52122500

54074190

54074290

54074390

54074490

54075190

54075290

54075390

54075490

54076190

54076990

54077190

54077290

54077390

54077490

54078190

54078290

54078390

54078490

54079190

54079290

54079390

54079490

54081090

54082190

54082290

54082390

54082490

54083190

54083290

54083390

54083490

55081000

55082000

55091110

55091220

55092110

55092220

55093100

55093290

55094110

55094220

55095120

55095220

55095320

55095920

55096110

55096190

55096210

55096290

55096910

55096920

55099120

55099220

55099910

55099920

55101120

55101230

55102020

55103030

55109030

55111020

55111030

55112020

55112030

55113030

55121100

55121900

55122100

55122900

55129100

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 1
(Nomenklatura izraelského celního sazebníku roku 1996)

55129900

55131100

55131200

55131300

55131900

55132100

55132200

55132300

55132900

55133100

55133200

55133300

55133900

55134100

55134200

55134300

55134900

55141100

55141200

55141300

55141900

55142100

55142200

55142300

55142900

55143100

55143200

55143300

55143900

55144100

55144200

55144300

55144900

55151100

55151200

55151300

55151900

55152100

55152200

55152900

55159100

55159200

55159900

55161100

55161200

55161300

55161400

55162100

55162200

55162300

55162400

55163100

55163200

55163300

55163400

55164100

55164200

55164300

55164400

55169100

55169200

55169300

55169400

56031110

56031190

56031210

56031240

56031290

56031310

56031390

56031410

56031420

56031490

56039110

56039130

56039190

56039210

56039240

56039290

56039310

56039390

56039410

56039420

56039490

56071000

56072100

56072900

56073000

56074100

56074900

56075000

56079090

57011000

57019000

57021000

57022000

57023100

57023290

57023910

57023990

57024100

57024290

57024910

57024990

57025100

57025200

57025910

57025990

57029100

57029200

57029910

57029990

57031090

57032090

57033090

57039020

57039090

57050091

57050099

58021112

58021114

58021132

58021140

58021191

58021912

58021914

58021931

58021940

58021991

58022013

58022015

58022032

58022040

58022091

58022099

58023014

58023015

58023032

58023034

58023040

58023059

58023071

58023079

58023091

58023099

58039010

58041013

58041032

58041040

58042110

58042140

58042199

58042940

58042993

58043011

58043040

58043093

58050000

58079021

58079029

58081090

58101010

58101090

58109110

58109190

58109210

58109290

58109910

58109990

58110047

58110062

58110068

58110071

58110073

58110089

58110093

58110095

59031019

59031021

59031029

59031030

59031044

59031049

59031099

59032019

59032021

59032022

59032023

59032029

59032030

59032049

59032099

59039019

59039021

59039029

59039030

59039059

59039099

59050014

59050015

59050060

59050071

59050072

59050081

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 1
(Nomenklatura izraelského celního sazebníku roku 1996)

59050083

59050084

59050086

59061011

59061019

59069911

59069919

59070099

60011000

60012100

60012210

60012229

60012293

60012299

60012900

60019100

60019210

60019229

60019299

60019900

60021000

60022000

60023010

60023030

60023040

60023052

60023059

60023090

60024110

60024130

60024141

60024149

60024190

60024211

60024219

60024231

60024233

60024239

60024241

60024242

60024249

60024291

60024299

60024310

60024331

60024339

60024352

60024359

60024390

60024910

60024932

60024939

60024941

60024949

60024990

60029110

60029120

60029141

60029149

60029190

60029211

60029219

60029221

60029223

60029229

60029231

60029232

60029239

60029291

60029299

60029310

60029321

60029329

60029352

60029359

60029390

60029910

60029922

60029929

60029941

60029949

60029999

61011000

61012000

61013000

61019000

61021000

61022000

61023000

61029000

61031100

61031200

61031900

61032100

61032200

61032300

61032900

61033100

61033200

61033300

61033900

61034100

61034200

61034300

61034900

61041100

61041200

61041300

61041900

61042100

61042200

61042300

61042900

61043100

61043200

61043300

61043900

61044100

61044200

61044300

61044400

61044900

61045100

61045200

61045300

61045900

61046100

61046200

61046300

61046900

61051000

61052000

61059000

61061000

61062000

61069000

61071100

61071200

61071900

61072100

61072200

61072900

61079100

61079200

61079900

61081100

61081900

61082100

61082200

61082900

61083100

61083200

61083900

61089100

61089200

61089900

61091010

61091090

61099010

61099090

61101000

61102000

61103000

61109000

61111030

61111040

61111070

61111090

61112030

61112040

61112090

61113030

61113040

61113090

61119030

61119040

61119090

61121100

61121200

61121900

61122000

61123100

61123900

61124100

61124900

61130090

61141000

61142000

61143000

61149000

61151111

61151119

61151191

61151199

61151211

61151219

61151291

61151299

61151911

61151919

61151991

61151999

61152011

61152019

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 1
(Nomenklatura izraelského celního sazebníku roku 1996)

61152091

61152099

61159111

61159119

61159192

61159199

61159211

61159219

61159292

61159299

61159311

61159319

61159392

61159399

61159911

61159919

61159992

61159999

61172000

62011100

62011200

62011300

62011900

62019100

62019200

62019300

62019900

62021100

62021200

62021300

62021900

62029100

62029200

62029300

62029900

62031100

62031200

62031900

62032100

62032200

62032300

62032900

62033100

62033200

62033300

62033900

62034100

62034200

62034300

62034900

62041100

62041200

62041300

62041900

62042100

62042200

62042300

62042900

62043100

62043200

62043300

62043900

62044100

62044200

62044300

62044400

62044900

62045100

62045200

62045300

62045900

62046100

62046200

62046300

62046900

62051000

62052000

62053000

62059000

62061000

62062000

62063000

62064000

62069000

62071100

62071900

62072100

62072200

62072900

62079100

62079200

62079900

62081100

62081900

62082100

62082200

62082900

62089100

62089200

62089900

62091010

62091020

62091040

62091060

62091090

62092010

62092090

62093010

62093090

62099010

62099050

62099060

62099090

62101000

62102090

62103090

62104090

62105090

62111100

62111200

62112000

62113110

62113190

62113210

62113290

62113310

62113390

62113910

62113990

62114110

62114190

62114210

62114290

62114310

62114390

62114910

62114990

62121010

62121090

62122000

62123000

62129010

62129099

62131000

62132000

62139000

62141000

62142000

62143000

62144000

62149000

62151000

62152000

62159000

62160090

62171030

62179000

63011000

63012000

63013000

63014000

63019010

63019090

63021010

63021090

63022110

63022190

63022210

63022220

63022290

63022910

63022990

63023110

63023190

63023210

63023220

63023290

63023910

63023990

63024000

63025100

63025200

63025300

63025900

63026000

63029100

63029200

63029310

63029390

63029900

63031100

63031200

63031900

63039100

63039200

63039900

63041100

63041900

63049100

63049220

63049290

63049310

63049390

63049910

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 1
(Nomenklatura izraelského celního sazebníku roku 1996)

63049990

63069100

63069900

73031030

73031040

73061011

73061090

73062011

73062090

73063090

73066099

73069099

73071130

73071140

73071900

85011099

85012099

85014099

85015199

85015290

85015390

85016199

85016290

85016390

85016490

85024099

85041000

85042191

85042210

85042290

85042310

85042390

85043121

85043391

85043399

85043410

85043490

85045020

85045092

85045099

85441120

85441190

85441920

85441990

85442090

85443010

85443011

85443019

85443090

85444110

85444121

85444129

85444130

85444142

85444149

85444190

85444910

85444921

85444929

85444930

85444942

85444949

85444990

85445110

85445121

85445129

85445130

85445142

85445149

85445910

85445921

85445929

85445930

85445942

85445943

85445949

85445990

85446010

85446020

85446030

85446049

85446090

PROTOKOL 2
/k článku 11 odstavci 1/
VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESÍ
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
STÁTEM IZRAEL

1. Výrobky mající původ ve Státě Izrael uvedené v příloze A k tomuto Protokolu (dále "příloha A") budou dováženy do České republiky podle podmínek stanovených v této příloze a tímto přiložených k tomuto Protokolu.

2. Výrobky mající původ v České republice uvedené v příloze B k tomuto Protokolu (dále "přílohaB") budou dováženy do Státu Izrael podle podmínek stanovených v této příloze a tímto přiložených k tomuto Protokolu.

3. Kvóty obsažené v příloze A budou poskytovány českými celními úřady podle pořadí až do vyčerpání kvóty. Na výrobky uvedené v příloze B, na které se vztahují kvóty stanovené v této příloze, vydá Stát Izrael dovozní licence.

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 2
(Nomenklatura českého celního sazebníku roku 1996)
Dovoz ze Státu Izrael do České republiky

Kódy Zkrácené názvy položek Roční
tarifní
kvóta
Clo
v %
01051200 Živí krocani a krůty o hmotnosti
nepřesahující 185 g
1200 kg 0
0602 Ostatní živé rostliny neomezeně 0
06031051
až 69
Řezané květiny (1. 11. - 31. 5.) 800 t 0
060390 Ostatní květiny neomezeně 0
07096010 Sladká paprika (1. 12. - 31. 3.) 400 t 6
071080 Ostatní zelenina, zmrazená neomezeně 0
071290 Ostatní zelenina, sušená 200 t 0
0805 Citrusové plody neomezeně 0
080610 Vinné hrozny čerstvé 400 t 0
08071900 Melouny ostatní - Galia 500 t 5,5
08119085 Tropické ovoce, zmrazené - datle neomezeně 0
091040t Tymián, bobkový list neomezeně 0
091091
až 99
Směsi koření neomezeně 0
151221
až 29
Bavlníkový olej neomezeně 0
170250 Chemicky čistá fruktóza neomezeně 0
170490 Cukrovinky 200 t 7,5
1806 Čokoláda 200 t 7,5
ex1904
19041010
19041090
19042010
19042091
19042099
19049010
19049090
Výrobky z obilí 200 t 4
4
4
4
4
17
4
ex1905 Pekárenské zboží vyjma 19059010 200 t 4,5
19059010 Nekvašený chléb (macesy) neomezeně 0
200830 Citrusové plody, konzervované neomezeně 0
20099041
až 49
Směsi šťav citrusových plodů a
ananasová šťáva
neomezeně 0
20099071
až 79
2101
Výtažky z kávy neomezeně 0
21039090 Omáčky, ostatní neomezeně 5
210410 Polévky 100 t 3,5
2203 Pivo neomezeně 8
220860
až 90
Alkoholické nápoje, ostatní 1000 hl 25

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 2
(Nomenklatura izraelského celního sazebníku roku 1996)
Dovoz z České republiky do státu Izrael

Kódy Zkrácené názvy položek Roční
tarifní
kvóta
Clo1)
v %
04021020
04022120
04022910
Mléko v prášku používané k výrobě
čokolády, cukrovinek, kojenecké
stravy a krmiva pro zvířata
neomezeně 0
ex 0402 Ostatní mléčné výrobky neuvedené výše 100 t 1,5 USD/kg
04031020 Jogurt 50 t 50
0405 Máslo 60 t 1,6 USD/kg
ex 0710
071022
071030
Fazole, špenát, zmrazené 50 t 14
ex 0712
071220
071230
až 90
Sušená zelenina (vyjma 07129010) 50 t 10
12
07131020 Jedlý hrách suchý 40 t 0
071330 Fazole suché 100 t 0
071340 Čočka neomezeně 0
081120
až 90
Zmrazené bobulovité plody jiné než
jahody, v balení 15 kg a více
neomezeně 12
100190 Pšenice, ostatní 5000 t 0
1101 Pšeničná mouka 1000 t 0
1107 Slad neomezeně 0
ex 1514 Řepkový olej, pro lidskou výživu 200 t 13
151710 Margarin neomezeně 6
17049030 Cukrovinky 200 t 7,5
ex 1806
180610
180620
až 30
18069090
Čokoláda 200 t 7,5
0
0
1904 Výrobky z obilí neomezeně 10
ex 1905
19052091
19053010
19054010
19059019
Pekárenské zboží 200 t 4,5+0,25 USD/kg
4,5+0,25 USD/kg
4,5+0,25 USD/kg
4,5+0,25 USD/kg
max. 4,5+0,10 USD/kg
ex 1905 Ostatní neuvedené výše max. 4,5+0,10 USD/kg
200790 Džemy, marmelády neomezeně 12
min. 0,14 USD/kg
ex 2008
200820
200840
200850
200860
200870
Ovoce konzervované
Třešně konzervované
100 t 12
12
12
10
12
20099990 Šťáva z bobulovitých plodů neomezeně 12
2101 Výtažky z kávy, čaje neomezeně 0
ex 2102 Sušené droždí 30 t 0
210330 Hořčice neomezeně 7
210410 Polévky neomezeně 10
2105
21050011
21050012
21050013
21050090
Zmrzlina 80 t 12+0,22 USD/kg
12+0,50 USD/kg
12+0,76 USD/kg
12
21069050 Sirupy (koncentrované výtažky) neomezeně 9
2203 Pivo neomezeně 6
220860
až 90
Alkoholické nápoje, ostatní 1000 hl 15,2
230640 Pokrutiny ze semen řepky olejky 500 t 6

1) Clo včetně všech poplatků majících rovnocenný účinek

PROTOKOL 3
/k článku 12/
týkající se definice pojmu "původní výrobky"a metod administrativní spolupráce

O B S A H:

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1 Definice
HLAVA II DEFINICE POJMU "PŮVODNÍ VÝROBKY"
Článek 2 Všeobecné požadavky
Článek 3 Dvoustranná kumulace původu
Článek 4 Kumulace se Slovenskou republikou
Článek 5 Zcela získané výrobky
Článek 6 Dostatečně opracované nebo zpracované výrobky
Článek 7 Nedostatečné opracování nebo zpracování
Článek 8 Určující jednotka
Článek 9 Příslušenství, náhradní díly a nástroje
Článek 10 Soupravy (sady)
Článek 11 Neutrální prvky
HLAVA III ÚZEMNÍ POŽADAVKY
Článek 12 Územní princip
Článek 13 Opracování nebo zpracování prováděné mimo území jedné ze stran
Článek 14 Přímá doprava
Článek 15 Výstavy
HLAVA IV NAVRACENÍ (DRAWBACK) NEBO OSVOBOZENÍ
Článek 16 Zákaz navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla
HLAVA V DŮKAZ PŮVODU
Článek 17 Všeobecné požadavky
Článek 18 Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1
Článek 19 Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně
Článek 20 Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1
Článek 21 Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného důkazu původu
Článek 22 Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře
Článek 23 Schválený vývozce
Článek 24 Platnost důkazu původu
Článek 25 Předkládání důkazu původu
Článek 26 Dovoz po částech
Článek 27 Osvobození od důkazu původu
Článek 28 Podpůrné dokumenty
Článek 29 Uchovánídůkazu původu a podpůrných dokumentů
Článek 30 Nesrovnalosti a formální chyby
Článek 31 Částky vyjádřené v ECU
HLAVA VI UJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI
Článek 32 Vzájemná spolupráce
Článek 33 Ověřování důkazů původu
Článek 34 Řešení sporů
Článek 35 Sankce
Článek 36 Svobodná celní pásma a svobodné celní sklady
HLAVA VII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 37 Celní podvýbor
Článek 38 Přílohy
Článek 39 Provádění protokolu
Článek 40 Zboží v režimu tranzitu nebo uskladnění

HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Definice

Pro účely tohoto Protokolu:

(a)   "výroba" znamená jakékoli opracování nebo zpracování, včetně sestavování nebo zvláštních postupů;
(b)   "materiál" znamená jakékoli příměsi, suroviny, části, součásti apod., které jsou používány při výrobě výrobku;
(c)   "výrobkem" se rozumí právě vyráběný výrobek, i když je zamýšleno jeho pozdější použití v jiné výrobní operaci;
(d)   "zboží" znamená obojí, materiály i výrobky;
(e)   "celní hodnotou" se rozumí hodnota stanovená podle Dohody o provádění Článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (Dohoda Světové obchodní organizace o celním hodnocení);
(f)   "cena franco (dále jen "fco") závod" znamená cenu zaplacenou za výrobek výrobci ve Straně, v jehož podniku je prováděno poslední opracování nebo zpracování, za předpokladu, že tato cena zahrnuje hodnotu všech použitých materiálů sníženou o veškeré vnitřní daně, které se vracejí nebo mohou vracet, je-li získaný výrobek vyvážen;
(g)   "hodnota materiálů" znamená celní hodnotu použitých nepůvodních materiálů v době dovozu nebo, není-li tato známa a nelze ji zjistit, první zjistitelnou cenu zaplacenou za tyto materiály ve Straně;
(h)   "hodnotou původních materiálů" se rozumí hodnota těchto materiálů stanovená podle odstavce (g) mutatis mutandis;
(i)   "přidanou hodnotou" se pro účely článku 4 (2) rozumí cena fco závod snížená o celní hodnotu všech použitých materiálů, které nejsou původní ve Stranách;
(j)   "kapitoly" a "čísla" znamenají kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, dále nazývaného "Harmonizovaný systém" nebo "HS";
(k)   "zařazení" znamená zatřídění výrobku nebo materiálu do příslušného čísla;
(l)   "zásilkou" se rozumějí výrobky, které jsou současně zasílány jedním vývozcem jednomu příjemci nebo jsou uvedeny v jednom dopravním dokladu, vztahujícím se na jejich dopravu od vývozce k příjemci, nebo neexistuje-li takový doklad, jsou uvedeny v jedné faktuře;
(m)   "území" zahrnuje teritoriální vody.

HLAVA II
DEFINICE POJMU "PŮVODNÍ VÝROBKY"
Článek 2
Všeobecné požadavky

Pro účely provádění této dohody se následující výrobky pokládají za původní ve Straně:

(a)   výrobky zcela získané v této Straně ve smyslu článku 5 tohoto protokolu;
(b)   výrobky získané v této Straně obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování v této Straně ve smyslu článku 6 tohoto protokolu.


Článek 3
Dvoustranná kumulace původu

Materiály původní v jedné Straně se pokládají za původní ve druhé Straně, jsou-li obsaženy ve výrobku zde získaném. Není nutno, aby takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování, za předpokladu, že byly podrobeny opracování nebo zpracování přesahujícímu operace uvedené v článku 7 (1) tohoto protokolu.

Článek 4
Kumulace se Slovenskou republikou

1. S výhradou ustanovení odstavců 2 a 3 materiály původní ve Slovenské republice ve smyslu dohody mezi Stranou a Slovenskou republikou se považují za původní v této Straně, jsou-li obsaženy ve výrobku zde získaném. Není nutno, aby takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Výrobky, které získaly charakter původu podle odstavce 1, se dále považují za výrobky původní ve Straně pouze tehdy, přesahuje-li hodnota přidaná zde nebo ve druhé Straně hodnotu použitých materiálů původních ve Slovenské republice. Jestliže tato podmínka není splněna, uvedené výrobky se považují za původní ve Slovenské republice. Při určování země původu se nebere v úvahu hodnota materiálů původních ve Slovenské republice, které byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování v této Straně.

3. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze tehdy, pokud použité materiály získají statut původního výrobku při použití stejných pravidel původu jako jsou pravidla v tomto protokolu.

Článek 5
Zcela získané výrobky

1. Následující výrobky se pokládají za zcela získané ve Straně:

(a)   nerostné produkty těžené z její půdy nebo mořského dna;
(b)   rostlinné výrobky sklízené zde;
(c)   živá zvířata narozená a chovaná zde;
(d)   výrobky z živých zvířat chovaných zde;
(e)   produkty získané lovem nebo rybolovem zde prováděným;
(f)   produkty mořského rybolovu a jiné produkty pocházející z moře mimo teritoriální vody Strany, získané jejími plavidly;
(g)   výrobky zhotovené na jejích rybářských zpracovatelských lodích výhradně z produktů uvedených v písmeni (f);
(h)   upotřebené předměty zde sebrané, které lze využít pouze pro získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných k protektorování nebo jako odpad;
(i)   odpad a šrot pocházející z výrobních operací zde prováděných;
(j)   produkty vytěžené z mořského dna mimo její teritoriální vody, za předpokladu, že má výhradní práva jej využívat;
(k)   zboží vyráběné zde výhradně z výrobků uvedených v písmenech (a) až (j).

2. Pojmy "její plavidla" a "její rybářské zpracovatelské lodě" uvedené v odstavci 1 písmenech (f) a (g), se rozumějí pouze plavidla:

(a)   která jsou registrována nebo zaznamenána ve Straně;
(b)   která plují pod vlajkou této Strany;
(c)   která jsou vlastněna nejméně z 50 % státními příslušníky této Strany nebo společností s ústředím v jedné ze Stran, jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní rady nebo dozorčí rady a většina členů těchto rad jsou státní příslušníci této Strany a, navíc, v případě partnerství nebo společností s ručením omezeným, alespoň polovina kapitálu patří této Straně, veřejným institucím nebo státním příslušníkům této Strany;
(d)   jejichž kapitán a důstojníci jsou státní příslušníci této Strany; a
(e)   jejichž posádku tvoří alespoň ze 75 % státní příslušníci této Strany.

Článek 6
Dostatečně opracované nebo zpracované výrobky

1. Pro účely článku 2 se výrobky, které nebyly zcela získány, považují za dostatečně opracované nebo zpracované, pokud jsou splněny podmínky uvedené v příloze II.

Výše uvedené podmínky stanovují pro všechny výrobky, na něž se vztahuje tato dohoda, opracování nebo zpracování, které musí být provedeno na nepůvodních materiálech použitých při výrobě, a uplatňují se pouze ve vztahu k takovým materiálům. Z toho vyplývá, že je-li při výrobě jiného výrobku použit meziprodukt, který získá statut původu splněním podmínek uvedených v příloze II, potom se na něj nevztahují podmínky platné pro výrobek, ve kterém je tento meziprodukt obsažen, a žádné nepůvodní materiály použité při výrobě meziproduktu se neberou v úvahu.

2. Nehledě na ustanovení odstavce 1 a článku 13 (4), nepůvodní materiály, které se podle podmínek uvedených v příloze II nemohou použít při výrobě výrobku, mohou být použity za předpokladu, že:

(a)   jejich celková hodnota nepřesahuje 10 % ceny výrobku fco závod;
(b)   žádné procentní vyjádření nejvyšší hodnoty nepůvodních materiálů stanovené v příloze II není překročeno uplatněním tohoto odstavce.

Tento odstavec se nevztahuje na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

3. Odstavce 1 a 2 se uplatní s výjimkou ustanovení článku 7.

Článek 7
Nedostatečné opracování nebo zpracování

1. Bez dotčení odstavce 2 se dále uvedené operace považují za opracování nebo zpracování nepostačující pro přiznání statutu původu, a to bez ohledu na splnění požadavků uvedených v článku 6:

(a)   operace, které formou ochrany zajišťují dobrý stav během dopravy a skladování (větrání, rozložení, sušení, chlazení, naložení do soli, oxidu siřičitého nebo jiných vodných roztoků, odstranění poškozených částí a podobné operace);
(b)   jednoduché operace sestávající z odstranění prachu, prosévání, třídění nebo sdružování (včetně tvorby souprav předmětů), mytí, natírání, řezání;
(c)  
(i)    změny balení, rozebrání a sestavení zásilek;
(ii)   prosté uložení do láhví, baněk, pytlů, beden, krabic, upevnění na kartách nebo deskách atd. a všechny jiné jednoduché balicí operace;
(d)   připojování značek, štítků a jiných rozlišovacích označení na výrobky nebo jejich obaly;
(e)   prosté mísení výrobků, též odlišného druhu, pokud jedna nebo více složek směsi nesplňují podmínky stanovené tímto protokolem, které by umožnily považovat je za původní ve Straně;
(f)   prosté sestavování částí za účelem vytvoření kompletního výrobku;
(g)   kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech (a) až (f);
(h)   porážka zvířat.

2. Všechny operace provedené s danými výrobky ve Straně jsou posuzovány společně při rozhodování, zda je opracování nebo zpracování považováno za nedostatečné ve smyslu odstavce 1.

Článek 8
Určující jednotka

1. Určující jednotkou pro účely tohoto protokolu se rozumí konkrétní výrobek, který je považován za základní jednotku k zařazení do nomenklatury Harmonizovaného systému.

Z toho vyplývá, že:

(a)   je-li výrobek, skládající se ze sady nebo sestavy předmětů, zařazen podle pravidel Harmonizovaného systému do jednoho čísla, tvoří celek určující jednotku;
(b)   sestává-li zásilka z řady stejných výrobků zařazených ve stejném čísle Harmonizovaného systému, musí se při uplatnění pravidel tohoto protokolu brát každý výrobek jednotlivě.

2. Je-li podle všeobecného pravidla 5 pro interpretaci Harmonizovaného systému zařazen spolu s výrobkem i obal, pak je zahrnut do stejného čísla také pro účely stanovení původu.

Článek 9
Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Příslušenství, náhradní díly a nástroje odeslané se zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem, které jsou součástí běžného vybavení a jsou zahrnuty do ceny nebo nejsou zvlášť fakturovány, se pokládají za celek takového zařízení, stroje, přístroje nebo vozidla.

Článek 10
Soupravy (sady)

Soupravy (sady), definované všeobecným pravidlem 3 pro interpretaci Harmonizovaného systému, se považují za původní, jsou-li původní všechny jejich části. Sestává-li však souprava (sada) z původních a nepůvodních výrobků, pak se jako celek pokládá za původní, jestliže hodnota nepůvodních výrobků nepřesahuje 15 % ceny soupravy (sady) fco závod.


Článek 11
Neutrální prvky

Pro účely stanovení, zda je výrobek původní, není nutné určovat původ následujících prvků, které mohou být použity při jeho výrobě:

(a)   elektrická energie a palivo;
(b)   zařízení a vybavení;
(c)   stroje a nástroje;
(d)   zboží, které není nebo nemá být součástí konečného složení výrobku.

HLAVA III
ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 12
Územní princip

1. Podmínky stanovené v hlavě II, týkající se získání statutu původu, musí být ve Stranách splněny bez přerušení, vyjma ustanovení článků 4 a 13.

2. Původní výrobky vyvezené ze Strany do jiné země, které se vracejí zpět, vyjma ustanovení článků 4 a 13, jsou pokládány za nepůvodní, není-li možno uspokojivě prokázat celním orgánům, že:

(a)   zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným; a
(b)   nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu.

Článek 13
Opracování nebo zpracování prováděné mimo území jedné ze smluvních stran

1. Bez dotčení článku 4 nemá na získání statutu původu v jedné ze Stran za podmínek stanovených v hlavě II vliv opracování nebo zpracování materiálů, vyvážených z této Strany a následně zpět dovážených, které je prováděno mimo území této Strany, za předpokladu, že

(a)   uvedené materiály jsou zcela získány v této Straně nebo byly před vyvezením opracovány nad rámec jednoduchých operací stanovených v článku 7; a
(b)   celním orgánům je uspokojivým způsobem prokázáno, že:
(i)   zpět dovážené zboží je výsledkem opracování nebo zpracování vyvezených materiálů; a
(ii)   celková hodnota přidaná mimo území této Strany uplatněním tohoto článku nepřesahuje 10 % ceny fco závod získaného výrobku, jehož původ je určován.

2. Pro účely ustanovení odstavce 1 se podmínky pro získání statutu původu stanovené v hlavě II nevztahují na opracování nebo zpracování prováděné mimo území příslušné Strany. Nicméně stanoví-li odpovídající pravidlo původu v příloze II nejvyšší hodnotu nepůvodních materiálů, která je povolena pro získání původu výrobku, nesmí součet celkové hodnoty nepůvodních materiálů použitých ve Straně a celkové hodnoty přidané mimo území této Strany překročit stanovené procentuální kritérium.

3. Pro účely ustanovení odstavců 1 a 2 se výrazem "celková přidaná hodnota" rozumí souhrn všech nákladů vynaložených mimo území Strany, včetně hodnoty všech materiálů zde použitých.

4. Odstavce 1 a 2 se neuplatní pro výrobky, které nesplňují odpovídající podmínky uvedené v příloze II a které by mohly být považovány za dostatečně opracované nebo zpracované pouze uplatněním pravidla všeobecné tolerance stanoveného v článku 6 (2).

Článek 14
Přímá doprava

1. Preferenční zacházení stanovené touto dohodou se týká pouze výrobků splňujících požadavky tohoto protokolu, které jsou přepravovány přímo mezi Stranami nebo přes území Slovenské republiky. Avšak výrobky tvořící jednu jedinou zásilku mohou být přepravovány přes jiná území, včetně přeložení nebo prozatímního uskladnění na takovém území, jestliže zůstaly pod dohledem celních orgánů v zemi tranzitu nebo uskladnění a jestliže s nimi nebyly prováděny jiné operace než vykládání, opětné nakládání nebo jakékoliv operace určené k jejich uchování v dobrém stavu.

Původní výrobky mohou být dopravovány potrubím přes území jiné než území Stran.

2. Celním orgánům dovážející Strany je nutno prokázat, že byly splněny podmínky stanovené v odstavci 1, a to ve formě:

(a)   jednotného dopravního dokumentu, který se vztahuje na dopravu přes země tranzitu; nebo
(b)   osvědčení vydaného celními orgány země tranzitu, které obsahuje:
(i)   přesný popis výrobků;
(ii)   datum vyložení a přeložení zboží a případně názvy lodí nebo jiných použitých dopravních prostředků; a
(iii)   potvrzení podmínek, za kterých se zboží nacházelo v zemi tranzitu; nebo
(c)   jinými průkaznými doklady, není-li možno předložit doklady uvedené výše.

Článek 15
Výstavy

1. Původní výrobky vyvezené na výstavu do země jiné než Slovenské republiky a následně dovezené do Strany mají nárok na uplatnění preferencí podle této dohody za předpokladu, že celním orgánům je uspokojivým způsobem prokázáno, že:

(a)   vývozce vyvezl tyto výrobky ze Strany do země, kde se koná výstava, a vystavil je v této zemi;
(b)   vývozce tyto výrobky prodal nebo jiným způsobem přenechal subjektu ve Straně;
(c)   výrobky byly dovezeny během výstavy nebo bezprostředně po ní ve stejném stavu, v jakém byly vyvezeny na výstavu; a
(d)   výrobky nebyly od okamžiku odeslání na výstavu použity pro jiný účel než předvádění na výstavě.

2. Důkaz původu musí být vystaven nebo vyhotoven v souladu s ustanoveními hlavy V a předložen celním orgánům dovážející Strany obvyklým způsobem. Na důkaz původu je nutno uvést název a adresu výstavy. V případě potřeby je možno požadovat další písemné doklady o podmínkách, za kterých byly vystaveny.

3. Odstavec 1 platí pro jakoukoliv obchodní, průmyslovou, zemědělskou nebo uměleckou výstavu, veletrh nebo podobnou veřejnou akci, která není organizována pro soukromé účely v obchodech nebo podnikatelských provozovnách s úmyslem prodeje zahraničních výrobků a během níž výrobky zůstávají pod celním dohledem.

HLAVA IV
NAVRACENÍ (DRAWBACK)NEBO OSVOBOZENÍ
Článek 16
Zákaz navracení cla (drawback) nebo osvobozeníod cla

1. Nepůvodní materiály použité při výrobě výrobků původních ve smyslu tohoto protokolu ve Straně nebo ve Slovenské republice, pro které je vydán nebo vystaven důkaz původu podle ustanovení hlavy V, nepodléhá ve Straně navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.

2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na jakékoli opatření týkající se vracení, osvobození nebo neplacení, částečné nebo úplné, cla nebo poplatků majících rovnocenný účinek, uplatňovaných ve Straně pro materiály použité k výrobě, za předpokladu, že se toto vracení, osvobození nebo neplacení uplatňuje výhradně tehdy, pokud jsou výrobky získané z těchto materiálů vyváženy, a nikoli jsou-li určeny pro domácí použití.

3. Vývozce výrobků uvedených v důkazu původu je povinen předložit kdykoli na požádání celních orgánů všechny doklady prokazující, že ustanovení tohoto článku byla uplatněna pro nepůvodní materiály použité při jejich výrobě a že veškerá cla a poplatky mající rovnocenný účinek, které se vztahují na tyto materiály, byly skutečně zaplaceny.

4. Ustanovení odstavců 1 až 3 se uplatní rovněž pro obaly ve smyslu článku 8 (2), pro příslušenství, náhradní díly a nástroje ve smyslu článku 9 a pro výrobky v soupravách (sadách) ve smyslu článku 10, jsou-li tyto nepůvodní.

5. Ustanovení odstavců 1 až 4 se uplatní pouze pro materiály, na něž se vztahuje tato dohoda. Tato ustanovení rovněž nevylučují použití systému vývozních podpor pro zemědělské výrobky, jsou-li tyto podpory uplatňovány pro vývoz v souladu s touto dohodou.

6. Nehledě na ustanovení odstavce 1, je zákaz navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla dočasně derogován do 31. prosince 2000. Ustanovení tohoto odstavce může být přehodnoceno vzájemnou dohodou.

HLAVA V
DŮKAZ PŮVODU

Článek 17
Všeobecné požadavky

1. Výrobky původní v jedné Straně mají při dovozu do druhé Strany nárok na uplatnění výhod podle této dohody, pokud je předloženo:

(a)   průvodní osvědčení EUR.1, jehož vzor je uveden v příloze III; nebo
(b)   v případech uvedených v článku 22 (1), prohlášení vývozce, jehož text je uveden v příloze IV, na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu, který popisuje výrobky takovým způsobem, aby je bylo možno ztotožnit (dále jen "prohlášení na faktuře").

2. Nehledě na ustanovení odstavce 1, mají výrobky původní ve smyslu tohoto protokolu nárok na uplatnění výhod podle této dohody, aniž by byly předloženy dokumenty uvedené výše, v případech stanovených v článku 27.

Článek 18
Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1

1. Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány vyvážející Strany na základě písemné žádosti vývozce nebo, na zodpovědnost vývozce, jím zmocněného zástupce.

2. Pro tyto účely je vývozce nebo jeho zmocněný zástupce povinen vyplnit průvodní osvědčení EUR.1 a žádost o jeho vystavení, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze III. Tyto formuláře musí být vyplněny v jednom z jazyků použitých v tomto protokolu a v souladu s obecně závaznými předpisy vyvážející Strany. Jestliže jsou vyplněny ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem. Popis výrobků musí být uveden v příslušném oddílu takovým způsobem, aby zde nebyly ponechány prázdné řádky. Není-li celý tento oddíl vyplněn, musí být poslední řádek popisu podtržen vodorovnou čarou a prázdný prostor proškrtnut.

3. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 je povinen kdykoliv na požádání celních orgánů vyvážející Strany, ve které je průvodní osvědčení vydáváno, předložit všechny potřebné dokumenty prokazující původ předmětných výrobků a splnění všech požadavků tohoto protokolu.

4. Průvodní osvědčení EUR.1 vydají celní orgány Strany, jestliže lze vyvážené výrobky považovat za výrobky původní ve Straně nebo ve Slovenské republice a jsou-li splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

5. Vydávající celní orgány přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby ověřily původ výrobků a splnění všech ostatních podmínek tohoto protokolu. Pro tyto účely mají právo požadovat jakékoli podklady a provádět jakoukoli kontrolu účetnictví vývozce či jakoukoli kontrolu, kterou považují za účelnou. Vydávající celní orgány zaručují, že formuláře uvedené v odstavci 2 jsou správně vyplněny. Zkontrolují především, je-li prostor určený pro popis výrobků vyplněn takovým způsobem, aby byla vyloučena možnost dodatečného neoprávněného doplnění.

6. Datum vydání průvodního osvědčení EUR.1 je uvedeno v oddílu 11 osvědčení.

7. Vydané průvodní osvědčení EUR.1 předají celní orgány vývozci, jakmile je vlastní vývoz proveden nebo zajištěn.

Článek 19
Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně

1. Nehledě na ustanovení článku 18 (7), lze za výjimečných okolností vydat průvodní osvědčení EUR.1 po uskutečnění vývozu výrobků, kterých se osvědčení týká, jestliže:

(a)   nebylo vydáno v době vývozu z důvodu omylu, nechtěného opomenutí nebo zvláštních okolností; nebo
(b)   je náležitě prokázáno, že průvodní osvědčení EUR.1 bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů.

2. Pro účely uplatnění odstavce 1 musí vývozce v žádosti uvést místo a datum vývozu výrobků, kterých se průvodní osvědčení EUR.1 týká, a odůvodnění této žádosti.

3. Celní orgány mohou vydat průvodní osvědčení EUR.1 dodatečně pouze po ověření, zda informace uvedené v žádosti vývozce souhlasí s údaji v příslušné evidenci.

4. Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně musí obsahovat jednu z těchto frází:

"VYSTAVENO DODATEČNĚ"

"VYSTAVENÉ DODATOČNE"

"hebrejský text"

"ISSUED RETROSPECTIVELY".

5. Fráze stanovená v odstavci 4 se uvede do oddílu "Poznámky" průvodního osvědčení EUR.1.

Článek 20
Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

1. V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 smí vývozce písemně požádat celní orgány, které průvodní osvědčení vydaly, o duplikát vystavený na základě vývozních dokumentů, které vlastní.

2. Duplikát vystavený tímto způsobem musí obsahovat jednu z následujících frází:

"DUPLIKÁT"

"hebrejský text"

"DUPLICATE".

3. Fráze zmíněná v odstavci 2 se uvede do oddílu "Poznámky" průvodního osvědčení EUR.1.

4. Duplikát, na kterém musí být uvedeno datum vystavení původního průvodního osvědčení EUR.1, je platný od tohoto data.

Článek 21
Vydání průvodního osvědčení EUR.1na základě dříve vydaného nebo vystaveného důkazu původu

Jsou-li původní výrobky pod dohledem celních orgánů Strany, je možno vyměnit původní důkaz původu za jedno nebo více průvodních osvědčení EUR.1 pro účely vývozu všech nebo části výrobků na jiné území v rámci Stran. Výměnu průvodního(ch) osvědčení EUR.1 provede celní úřad, pod jehož dohledem se zboží nachází.

Článek 22
Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře

1. Prohlášení na faktuře zmíněné v článku 17 (1)(b) může vystavit:

(a)   schválený vývozce ve smyslu článku 23, nebo
(b)   kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku sestávající z jednoho nebo více nákladových kusů a obsahující původní výrobky, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6000 ECU.

2. Prohlášení na faktuře může být vystaveno, jestliže se jedná o výrobky původní v jedné ze Stran nebo ve Slovenské republice a jsou-li splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

3. Vývozce vystavující prohlášení na faktuře je povinen kdykoli na požádání celních orgánů vyvážející Strany předložit všechny nezbytné doklady prokazující původ výrobků a splnění všech ostatních podmínek tohoto protokolu.

4. Prohlášení na faktuře vyhotoví vývozce na psacím stroji, otiskem razítka nebo tiskem na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu. Prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze IV, je vystaveno v jedné z jazykových verzí použitých v této příloze a v souladu s obecně závaznými předpisy vyvážející Strany. Jestliže je prohlášení napsáno ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem.

5. Prohlášení na faktuře musí být vývozcem vlastnoručně podepsáno. Avšak schválený vývozce ve smyslu článku 23 nemusí tato prohlášení podepisovat za předpokladu, že písemně potvrdí celním orgánům vyvážející země, že na sebe bere veškerou zodpovědnost za prohlášení na faktuře, na které je uvedeno jeho jméno, jako by jej vlastnoručně podepsal.

6. Prohlášení na faktuře je vystaveno vývozcem v okamžiku, kdy jsou výrobky, jichž se osvědčení týká, vyváženy, nebo výjimečně po vývozu, je-li prohlášení předloženo do dvou let po uskutečnění dovozu příslušných výrobků.

Článek 23
Schválený vývozce

1. Celní orgány vyvážející Strany mohou oprávnit vývozce, který uskutečňuje časté vývozy výrobků, na něž se vztahuje tato dohoda, aby vystavoval prohlášení na faktuře bez ohledu na hodnotu těchto výrobků. Vývozce, který takovéto oprávnění získá, musí poskytnout celním orgánům dostatečné záruky nezbytné k ověření statutu původu výrobků i splnění všech požadavků tohoto protokolu.

2. Celní orgány mají právo podmínit vydání povolení schválenému vývozci splněním jakýchkoli požadavků, které považují za účelné.

3. Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo povolení, které bude uváděno v prohlášení na faktuře.

4. Celní orgány kontrolují využívání tohoto oprávnění schváleným vývozcem.

5. Celní orgány mohou kdykoli odebrat toto oprávnění. Musí tak učinit, pokud schválený vývozce nadále neposkytuje veškeré záruky zmíněné v odstavci1, nesplňuje podmínky zmíněné v odstavci 2 nebo jinak nesprávně používá své oprávnění.

Článek 24
Platnost důkazu původu

1. Důkaz původu je platný čtyři měsíce od data jeho vystavení ve vyvážející Straně a musí být předložen v této lhůtě celním orgánům dovážející Strany.

2. Důkazy původu předkládané celním orgánům dovážející Strany po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 lze přijmout pro účely uplatnění preferenčního zacházení v případech, kdy nepředložení těchto osvědčení ve stanovené lhůtě je způsobeno výjimečnými okolnostmi.

3. V jiných případech opožděného předložení mohou celní orgány dovážející Strany přijmout důkazy původu za předpokladu, že jim byly před uplynutím této lhůty předloženy výrobky.

Článek 25
Předkládání důkazu původu

Důkazy původu se předkládají celním orgánům dovážející Strany v souladu s postupy platnými v této Straně. Celní orgány mohou požadovat překlad důkazu původu a mohou rovněž požadovat, aby k dovoznímu celnímu prohlášení bylo přiloženo prohlášení dovozce o tom, že výrobky splňují podmínky vyžadované pro účely provádění této dohody.

Článek 26
Dovoz po částech

V případě, kdy se na žádost dovozce a za podmínek stanovených celními orgány dovážející Strany dováží ve smyslu všeobecného pravidla 2 (a) pro interpretaci Harmonizovaného systému po částech rozebraný nebo nesestavený výrobek, zařazený do třídy XVI a XVII nebo do čísel 7308 a 9406 Harmonizovaného systému, je důkaz původu předkládán celním orgánům při dovozu první části.

Článek 27
Osvobození od důkazu původu

1. Výrobky posílané jako malé zásilky soukromými osobami soukromým osobám nebo tvořící část osobních zavazadel cestujících jsou pokládány za původní výrobky bez předložení důkazu původu za předpokladu, že tyto výrobky nejsou dováženy pro obchodní účely, byly prohlášeny za výrobky splňující požadavky tohoto protokolu a neexistují žádné pochybnosti o pravdivosti takového prohlášení. V případě výrobků zasílaných poštou může být toto prohlášení uvedeno na celním prohlášení C2/CP3 nebo na listu papíru, který je připojen k tomuto dokladu.

2. Dovozy, které jsou příležitostné a sestávají výhradně z výrobků pro uspokojení osobních potřeb příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, se nepovažují za obchodní, je-li z povahy a množství výrobků zřejmé, že nejde o obchodní účel dovozu.

3. Celková hodnota těchto výrobků nesmí přesáhnout 500 ECU v případě malých zásilek a 1200 ECU v případě výrobků tvořících část osobních zavazadel cestujícího.

Článek 28
Podpůrné dokumenty

Za dokumenty zmíněné v článcích 18 (3) a 22 (3), které dokazují, že výrobky uvedené v průvodním osvědčení EUR.1 nebo na faktuře s prohlášením vývozce mohou být považovány za výrobky původní ve Straně nebo ve Slovenské republice a že splňují ostatní požadavky tohoto protokolu, mohou být pokládány inter alia:

(a)   dokumenty o činnostech prováděných vývozcem nebo výrobcem při získávání zboží, tvořící například součást jeho účetnictví;
(b)   dokumenty prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vystavené
(c)   dokumenty prokazující opracování nebo zpracování materiálů ve Straně, vydané nebo vystavené v jedné ze Stran, pokud takové dokumenty mohou být použity v souladu s národními obecně závaznými předpisy;
(d)   průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vystavené ve Straně v souladu s tímto protokolem nebo ve Slovenské republice v souladu s pravidly původu, která jsou shodná s pravidly původu tohoto protokolu.

Článek 29
Uchování důkazu původu a podpůrných dokumentů

1. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 je povinen uchovat po dobu tří let dokumenty zmíněné v článku 18 (3).

2. Vývozce vystavující prohlášení na faktuře je povinen uchovat po dobu tří let kopie těchto prohlášení na faktuře a dokumenty zmíněné v článku 22 (3).

3. Celní orgány vyvážející Strany, které vydávají průvodní osvědčení EUR.1, jsou povinny uchovat po dobu tří let žádosti zmíněné v článku 18 (2).

4. Celní orgány dovážející Strany jsou povinny uchovat po dobu tří let předložená průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře.

Článek 30
Nesrovnalosti a formální chyby

1. Zjištění drobných rozdílů mezi údaji uvedenými na důkazu původu a v dokumentech předložených celnímu úřadu za účelem propuštění dovážených výrobků nezbavuje důkaz původu ipso facto platnosti, jestliže je náležitě prokázáno, že se důkaz původu vztahuje k předloženým výrobkům.

2. Zřejmé formální chyby, jako například překlepy na důkazu původu, nejsou důvodem pro jeho nepřijetí, pokud takové chyby nevyvolají pochybnosti o pravdivosti prohlášení uvedeném v tomto důkazu.

Článek 31
Částky vyjádřené v ECU

1. Částky v národní měně vyvážející Strany odpovídající částkám vyjádřeným v ECU stanoví vyvážející Strana a sdělí je dovážející Straně.

2. Jestliže tyto částky převyšují odpovídající částky stanovené dovážející Stranou, tato Strana je uzná za předpokladu, že výrobky jsou fakturovány v měně vyvážející Strany. Jsou-li výrobky fakturovány v měně Slovenské republiky nebo členské země Evropské unie nebo země Evropského sdružení volného obchodu, uzná dovážející Strana částku oznámenou touto zemí nebo Evropskou komisí.

3. Částky vyjádřené v kterékoli národní měně jsou ekvivalentem této národní měny vůči ECU podle kursu platného první pracovní den měsíce října roku 1995.

4. Částky vyjádřené v ECU a jejich ekvivalenty v národních měnách Stran budou změněny Společným výborem, pokud o to požádá jedna ze Stran. V případě těchto změn Společný výbor zajistí, aby nedošlo ke snížení částek vyjádřených v národních měnách, a posoudí potřebu zachování rovnocenných účinků těchto limitů. K tomuto účelu může rozhodnout i o úpravě částek vyjádřených v ECU.

HLAVA VI
UJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍSPOLUPRÁCI

Článek 32
Vzájemná spolupráce

1. Celní orgány Stran si navzájem předají vzory otisků razítek používaných celními úřady pro vydávání průvodních osvědčení EUR.1 a adresy celních orgánů zodpovědných za následné ověřování těchto osvědčení a prohlášení na faktuře.

2. Za účelem správného provádění tohoto protokolu Strany vzájemně spolupracují prostřednictvím svých celních orgánů při kontrole pravosti průvodních osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře a při kontrole přesnosti údajů uvedených v těchto dokumentech.

Článek 33
Ověřování důkazů původu

1. Následné ověřování důkazů původu se provádí namátkově nebo kdykoliv mají celní orgány dovážející Strany opodstatněnou pochybnost o pravosti těchto dokumentů, o původu výrobků v nich uvedených nebo o splnění jiných podmínek tohoto protokolu.

2. Za účelem provádění ustanovení odstavce 1 vrátí celní orgány dovážející Strany průvodní osvědčení EUR. 1 a fakturu, pokud je předložena, prohlášení na faktuře nebo kopie těchto dokumentů celním orgánům vyvážející Strany, je-li to možné též s uvedením důvodů tohoto požadavku. Jakékoliv získané dokumenty a informace o tom, že údaje uvedené na důkazu původu jsou nesprávné, jsou zaslány spolu se žádostí o ověření.

3. Ověření je prováděno celními orgány vyvážející Strany. Pro tyto účely mají celní orgány právo požadovat jakékoli doklady a provádět jakoukoli kontrolu účetnictví vývozce nebo jinou kontrolu, kterou považují za účelnou.

4. Rozhodnou-li celní orgány dovážející Strany pozastavit uplatnění preferenčního zacházení se zbožím až do výsledku ověření, umožní dovozci nakládat se zbožím při splnění podmínek, které pokládají za nezbytné.

5. Celní orgány žádající o následné ověření budou informovány o jeho výsledcích co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou dokumenty pravé, zda je možno v nich uvedené výrobky považovat za původní ve Straně nebo ve Slovenské republice a zda jsou splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

V případech, kdy je uplatněna kumulace původu podle článků 3, 4 a 18 (4), musí odpověď obsahovat kopii(e) příslušného(ých) průvodního(ch) osvědčení nebo prohlášení na faktuře.

6. Neobdrží-li v případech opodstatněných pochybností celní orgány dovážející Strany žádnou odpověď do deseti měsíců od data doručení žádosti o ověření nebo nebude-li odpověď obsahovat dostatečné informace pro určení pravosti předmětného dokumentu nebo skutečného původu výrobků, nepřiznají žádající celní orgány nárok na preference, kromě případů způsobených výjimečnými okolnostmi.

Článek 34
Řešení sporů

Spory, které vyvstanou při ověřování podle článku33 a které nebude možno vyřešit mezi celními orgány žádajícími o ověření a celními orgány zodpovědnými za toto ověření, nebo případy rozdílného výkladu tohoto protokolu budou předloženy Společnému výboru.

Řešení všech sporů mezi dovozcem a celními orgány dovážející Strany se řídí právními předpisy této Strany.

Článek 35
Sankce

Každá osoba, která vystaví nebo zapříčiní vydání dokumentu obsahujícího nesprávné údaje za účelem získání preferenčního zacházení pro výrobky, bude sankcionována.

Článek 36
Svobodná celní pásma a svobodné celní sklady

1. Strany učiní veškeré kroky nezbytné k zajištění toho, aby výrobky provázené důkazem původu, které jsou dováženy do svobodného celního pásma nebo skladu umístěného na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a nebylo s nimi zacházeno jinak, než je obvyklé pro jejich zachování v dobrém stavu.

2. Pokud jsou, jako výjimka z ustanovení odstavce 1, výrobky původní ve Straně dováženy do svobodného celního pásma nebo skladu s důkazem původu a jsou zde podrobeny určitému zacházení nebo zpracování, vydají celní orgány nové osvědčení EUR.1 na základě žádosti vývozce za předpokladu, že toto zacházení nebo zpracování je v souladu s podmínkami tohoto protokolu.

HLAVA VII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 37
Celní podvýbor

1. Tímto se zřizuje Celní podvýbor, jehož úkolem je zajistit administrativní spolupráci za účelem správného a jednotného provádění tohoto protokolu a plnit jakékoli další úkoly v celní oblasti, které mu budou svěřeny.

2. Podvýbor je tvořen odborníky obou Stran, kteří zodpovídají za celní záležitosti.

Článek 38
Přílohy

Přílohy tohoto protokolu tvoří jeho nedílnou součást.

Článek 39
Provádění protokolu

Strany přijmou opatření nezbytná k provádění tohoto protokolu.

Článek 40
Zboží v režimu tranzitu nebo uskladnění

Ustanovení této dohody lze uplatnit na zboží, které splňuje podmínky tohoto protokolu a které je k datu vstupu dohody v platnost v režimu tranzitu nebo je ve Straně uskladněno v celním skladu nebo se nachází ve svobodném celním pásmu nebo skladu, za předpokladu, že do čtyř měsíců od tohoto data bude celním orgánům dovážející Strany předloženo průvodní osvědčení EUR.1 vystavené dodatečně spolu s doklady prokazujícími splnění podmínky přímé dopravy.

PŘÍLOHA I
Úvodní poznámky k příloze II

Poznámka 1:

Příloha II stanoví pro každý výrobek podmínky, které musí být splněny, aby tento výrobek byl považován za dostatečně zpracovaný nebo opracovaný ve smyslu článku 6 protokolu.

Poznámka 2:

2.1.    První dva sloupce seznamu popisují získaný výrobek. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu Harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je uveden popis zboží odpovídající danému číslu nebo kapitole. Ke každému výrobku uvedenému v prvních dvou sloupcích je ve sloupci 3 nebo 4 stanoveno pravidlo původu. Je-li před číselným označením v prvním sloupci uvedeno "ex", znamená to, že pravidla ve sloupci 3 nebo 4 se týkají pouze té části čísla nebo kapitoly Harmonizovaného systému, která je výslovně uvedena ve sloupci 2.
2.2.    Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly a popis výrobků ve sloupci 2 je tudíž obecný, platí příslušná pravidla ve sloupci 3 nebo 4 pro všechny výrobky, které jsou podle Harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli čísle uvedené skupiny nebo kapitoly.
2.3.    Platí-li rozdílná pravidla pro různé výrobky patřící do téhož čísla, obsahuje každý odstavec ve sloupci 2 popis té části čísla, které odpovídají příslušná pravidla ve sloupci 3 nebo 4.

Jsou-li pro výrobek popsaný v prvních dvou sloupcích stanovena pravidla ve sloupcích 3 i 4, může si vývozce zvolit, zda uplatní pravidlo uvedené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4. Pokud ve sloupci 4 není uvedeno žádné pravidlo, musí být uplatněno pravidlo stanovené ve sloupci 3.

Poznámka 3:

3.1.    Ustanovení článku 6 protokolu, které se týká původních výrobků použitých ve výrobě jiných výrobků, se uplatní bez ohledu na to, zda statut původu byl získán v rámci závodu, kde je tento výrobek používán, nebo v jiném závodu ve Stranách.Například:Z "ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním" čísla 7224 se vyrábí motor čísla 8407, pro který pravidlo uvádí, že hodnota použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout 40 % ceny výrobku fco závod.Jestliže byl použitý výkovek zhotoven ve Straně z nepůvodního ingotu, pak již tento výkovek získal původ na základě pravidla pro číslo ex 7224. Při výpočtu hodnoty motoru jej lze pokládat za původní bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném nebo jiném závodě ve Straně. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.
3.2.    Pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 stanoví minimální opracování nebo zpracování, které je nezbytné pro získání původu. Vyšším stupněm opracování nebo zpracování se rovněž získá původ; a naopak, nižší stupeň opracování nebo zpracování nemůže dát výrobku charakter původu. Jestliže tedy pravidlo stanoví, že lze použít nepůvodní materiál určitého stupně zpracování, může se použít materiál nižšího stupně zpracování, ne však vyššího.
3.3.    Pokud, bez dotčení poznámky 3.2., pravidlo uvádí, že lze použít "materiály kteréhokoli čísla", lze také použít materiály stejného čísla, jako je číslo získaného výrobku, avšak s podmínkou splnění ostatních omezení, která mohou být obsažena v tomto pravidle. Výraz "výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla..." však znamená, že je možno použít pouze ty materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek, jejichž popis se liší od popisu výrobku uvedeného ve sloupci 2.
3.4.    Určuje-li pravidlo původu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, že je možno libovolně použít jeden nebo více z uvedených materiálů. Pravidlo nevyžaduje, aby se použily všechny jmenované druhy materiálu.Například:Pravidlo pro textilní tkaniny čísel 5208 až 5212 stanoví, že lze použít přírodní vlákna a mezi jinými také materiály chemické. To neznamená, že musí být použity oba druhy materiálů; lze použít jeden nebo druhý nebo oba.
3.5.    Určuje-li pravidlo původu, že se výrobek musí zhotovit z nějakého konkrétního materiálu, pak tato podmínka pochopitelně nebrání použití jiných materiálů, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat. (Viz též poznámku 6.2. vztahující se k textilu).Například:Pravidlo pro výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením čísla 1904, které výslovně vylučuje použití nepůvodních obilovin nebo mouky, nevylučuje možnost použít minerální soli, chemické a jiné přísady, které nejsou vyrobeny z obilovin.Nicméně toto se neuplatní pro výrobky, které jsou vyrobeny z materiálů stejné povahy na nižším stupni zpracování, přestože nemohou být vyrobeny z konkrétních materiálů uvedených v seznamu.Například:V případě oděvů kapitoly 62 zhotovených z netkaných materiálů, kde je dovoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možno použít jako výchozí materiál netkané textilie - a to i přesto, že netkané textilie nelze zhotovit z příze. V takových případech musí být výchozím nepůvodním materiálem vlákna, tj. nižší stupeň zpracování než příze.
3.6.    Jestliže jsou v pravidle uvedeny dvě procentuální sazby nebo více, které stanoví nejvyšší možný podíl hodnoty použitých nepůvodních materiálů, pak tyto procentuální sazby nelze sčítat. Jinak řečeno, maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přesáhnout nejvyšší z daných procentuálních sazeb. Jednotlivé procentuální sazby nesmějí být překročeny ani hodnotou konkrétních materiálů, na něž se vztahují.

Poznámka 4:

4.1.    Pojmem "přírodní vlákna" se rozumějí vlákna jiná než umělá nebo syntetická. Tento pojem se vztahuje pouze na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená.
4.2.    Pojem "přírodní vlákna" zahrnuje žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a jiná rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.
4.3.    Pojmy "textilní vláknina", "chemické materiály" a "papírenské materiály" se používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít pro výrobu umělých, syntetických nebo papírových vláken nebo přízí.
4.4.    Pojem "chemická (syntetická nebo umělá) střižová vlákna" se používá pro kabel ze syntetického nebo umělého hedvábí, syntetická nebo umělá střižová vlákna nebo odpad z chemických vláken čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1.    Obsahuje-li pravidlo původu pro určitý výrobek odkaz na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci 3 pro jakékoli použité základní textilní materiály, jejichž souhrnná hmotnost nepřesahuje 10 % celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz též poznámky 5.3. a 5.4. níže).
5.2.    Toleranci uvedenou v poznámce 5.1. lze uplatnit pouze pro směsové výrobky, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů.
   Základními textilními materiály se rozumí:

hedvábí,

vlna,

hrubé zvířecí chlupy,

jemné zvířecí chlupy,

žíně,

bavlna,

papírenské materiály a papír,

len,

pravé konopí,

juta a jiná textilní lýková vlákna,

sisalová a jiná textilní vlákna rodu Agave,

kokosová, abaková, ramiová a ostatní rostlinná textilní vlákna,

syntetická chemická vlákna, umělá chemická vlákna,

syntetická chemická střižová vlákna z polypropylenu,

syntetická chemická střižová vlákna z polyesteru,

syntetická chemická střižová vlákna z polyamidu, syntetická chemická střižová vlákna z polyakrylonitrilu,

syntetická chemická střižová vlákna z polyimidu,

syntetická chemická střižová vlákna z polytetrafluorethylenu,

syntetická chemická střižová vlákna z polyfenylensulfidu,

syntetická chemická střižová vlákna z polyvinylchloridu,

jiná syntetická chemická střižová vlákna,

viskózová umělá chemická střižová vlákna,

jiná umělá chemická střižová vlákna,

polyurethanová příze s pružnými polyetherovými součástmi, též opředená,

polyurethanová příze s pružnými polyesterovými součástmi, též opředená,

výrobky čísla 5605 (metalizovaná příze) s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií,

ostatní výrobky čísla 5605.

Například:

Příze čísla 5205 vyrobená z bavlněných vláken čísla 5203 a syntetických střižových vláken čísla 5506 je směsová příze. Proto lze použít nepůvodní syntetická střižová vlákna, která nesplňují pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), až do 10 % hmotnosti příze.

Například:

Vlněná tkanina čísla 5112 vyrobená z vlněné příze čísla 5107 a syntetické příze ze střižových vláken čísla 5509 je směsová tkanina. Proto lze použít syntetickou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), nebo vlněnou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání), nebo kombinaci těchto dvou materiálů za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti tkaniny.

Například:

Všívaná textilie čísla 5802 zhotovená z bavlněné příze čísla 5205 a z bavlněné tkaniny čísla 5210 je směsový výrobek pouze tehdy, je-li bavlněná tkanina směsovou tkaninou zhotovenou z přízí zařazených ve dvou různých číslech nebo je-li použitá bavlněná příze směsovou přízí.

Například:

Jestliže je výše zmíněná všívaná textilie vyrobena z bavlněné příze čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak jsou použité příze dvěma různými základními textilními materiály a všívaná textilie je proto směsovým výrobkem.

Například:

Koberec se střapci zhotovenými z umělé příze a bavlněné příze a s jutovou podložkou je směsový výrobek, protože k jeho výrobě jsou použity tři základní textilní materiály. Proto lze použít jakékoliv nepůvodní materiály, které jsou na vyšším stupni zpracování, než připouští pravidlo původu, za předpokladu, že jejich souhrnná hmotnost nepřesahuje 10 % celkové hmotnosti textilních materiálů v tomto koberci. Jutová podložka a/nebo umělá příze by mohly být dováženy na vyšším stupni zpracování za předpokladu, že je splněno hmotnostní kritérium.

5.3.    V případě výrobků obsahujících "polyurethanovou přízi s pružnými polyetherovými součástmi, též opředenou" je výše uvedená tolerance 20 % ve vztahu k této přízi.
5.4.    V případě výrobků "s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií" je výše uvedená tolerance 30 % ve vztahu k této přízi.

Poznámka 6:

6.1.    V případě textilních výrobků zařazených v číslech obsahujících odkaz na tuto poznámku lze použít textilní materiály, s výjimkou podšívek a mezipodšívek, které nesplňují pravidlo stanovené ve sloupci 3, za předpokladu, že tyto textilní materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, a že jejich hodnota nepřesahuje 8 % ceny výrobku fco závod.
6.2.    Bez dotčení poznámky 6.3. se mohou materiály nezařazené v kapitolách 50 až 63, též obsahující textilie, použít bez omezení při výrobě textilních výrobků.
   Například:

Jestliže pravidlo původu stanoví, že určitý textilní výrobek (například kalhoty) musí být vyroben z příze, pak toto nebrání použití kovových předmětů (například knoflíků), neboť tyto nejsou zařazeny v kapitolách 50 až 63. Ze stejného důvodu to nebrání použití zipů, přestože obvykle obsahují textilní materiály.

6.3.    Při uplatnění procentuálního pravidla se však musí při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63.

Poznámka 7:

7.1.    Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex2902 a ex 3403 se výrazem "specifické procesy" rozumí:
(a)   vakuová destilace;
(b)   redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí;1)
(c)   krakování (štěpení);
(d)   reforming (úprava);
(e)   extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;
(f)   procesy využívající všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, dýmavou kyselinou sírovou nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;
(g)   polymerizace;
(h)   alkylace;
(i)   izomerace.
7.2.    Pro účely čísel 2710, 2711 a 2712 se výrazem "specifické procesy" rozumí:
(a)   vakuová destilace;
(b)   redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí;1)
(c)   krakování (štěpení);
(d)   reforming (úprava);
(e)   extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;
(f)   procesy využívající všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, dýmavou kyselinou sírovou nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;
(g)   polymerizace;
(h)   alkylace;
(i)   izomerace;
(j)   pouze ve vztahu k těžkým olejům čísla ex2710: odsiřování vodíkem vedoucí k redukci nejméně 85 % obsahu síry ze zpracovávaného produktu (metoda ASTM D 1266 - 59T);
(k)   pouze ve vztahu k produktům čísla 2710: odstraňování parafínů jinou metodou než filtrováním;
(l)   pouze ve vztahu k těžkým olejům čísla ex2710: zpracování pomocí vodíku při tlaku převyšujícím 20 bar a teplotě převyšující 250C, s použitím katalyzátorů jiných než používaných při odsiřování, kdy vodík v chemické reakci představuje aktivní činidlo. Další zpracování mazacích olejů čísla ex 2710 pomocí vodíku (např. dokončovací úpravy s vodou nebo odbarvování), jehož cílem je zlepšit barvu nebo stálost, není samozřejmě pokládáno za specifický proces;
(m)   pouze ve vztahu k topným olejům čísla ex2710: atmosférická destilace, při níž se při 300C destiluje méně než 30 % objemu produktů, včetně ztrát (metoda ASTM D 86);
(n)   pouze ve vztahu k těžkým olejům jiným, než jsou plynové a topné oleje čísla ex 2710: zpracování pomocí elektrického vysokofrekvenčního koronového výboje.
7.3.    Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex2902 a ex 3403 nejsou pro získání původu postačující jednoduché operace, jako jsou čištění, stáčení, odsolování, odvodňování, filtrování, barvení, značkování, zjišťování obsahu síry mísením produktů s různým obsahem síry, jakékoli kombinace těchto nebo podobných operací.

1)   Viz doplňková poznámka 4 (b) ke kapitole 27 Kombinované nomenklatury.

PŘÍLOHA II
Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statutu původu

Tato dohoda se nemusí vztahovat na všechny výrobky uvedené v seznamu. Je proto nezbytné přihlédnout k ostatním částem této dohody.

PŘÍLOHA III
Průvodní osvědčení EUR.1

1. Průvodní osvědčení má rozměr 210 x 297 mm; lze připustit toleranci až -5 mm nebo +8 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, nesmí obsahovat dřevovinu a musí vážit nejméně 25 g/m2. Musí mít pozadí s tištěným zeleným gilošovaným vzorem, které zviditelní jakékoliv padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

2. Kompetentní orgány Stran si mohou vyhradit právo tisknout osvědčení samy nebo je nechat tisknout schválenými tiskárnami. V druhém případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na takové schválení. Každé osvědčení musí nést jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat. Musí také obsahovat pořadové číslo, předtištěné nebo ne, pro účely identifikace.

PŘÍLOHA IV
Prohlášení na faktuře

Anglická verze:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No .......1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ................. preferential origin.

..................................................2)

(place and date)

..................................................

(signature)

(the signature must be followed by the

name of the signatory in clear script)

nebo

I, the undersigned, exporter of the goods covered by this document declare, that except where otherwise indicated, the goods meet the conditions to obtain originating status in preferential trade with ................ and that the country of origin of the goods is ............... .

..................................................2)

(place and date)

..................................................

(signature)

(the signature must be followed by the

name of the signatory in clear script)

1)    Je-li prohlášení na faktuře vydáváno schváleným vývozcem ve smyslu článku 22 tohoto protokolu, musí zde být uvedeno číslo oprávnění schváleného vývozce. Není-li prohlášení na faktuře vydáváno schváleným vývozcem, slova v závorce se vynechají nebo místo pro uvedení čísla oprávnění se ponechá prázdné.
2)    Tyto údaje mohou být vynechány, jsou-li uvedeny v jiné části téhož dokumentu.

Česká verze:

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení...1) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... .

Slovenská verze:

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia...1) vyhlasuje, že okrem zreteäne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... .

Hebrejská verze:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

České republiky

VLADIMÍR DLOUHÝ

ministr

Praha, 20. května 1996

Vaše Excelence,

při příležitosti dnešního podpisu Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael mám, z pověření příslušných orgánů České republiky, čest navrhnout její předběžné provádění oběma Stranami od 1.ledna 1997 za podmínky, že Ministerstvo zahraničních věcí České republiky obdrží do 1. prosince 1996 nótu Ministerstva zahraničních věcí Státu Izrael, potvrzující ukončení vnitrostátního ratifikačního procesu, nezbytného pro vstup této Dohody v platnost.

Přijměte, prosím, Vaše Excelence, výraz mé nejhlubší úcty.

Vladimír Dlouhý v. r.

Jeho Excelence

Micha Harish

ministr průmyslu a obchodu

Státu Izrael

Ministr průmyslu a obchodu

Praha, 20. května 1996

Vaše Excelence,

mám tu čest potvrdit, že jsem obdržel Váš dopis z 20. května 1996

"Vaše Excelence,

při příležitosti dnešního podpisu Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael mám, z pověření příslušných orgánů České republiky, čest navrhnout její předběžné provádění oběma Stranami od 1.ledna 1997 za podmínky, že Ministerstvo zahraničních věcí České republiky obdrží do 1. prosince 1996 nótu Ministerstva zahraničních věcí Státu Izrael, potvrzující ukončení vnitrostátního ratifikačního procesu, nezbytného pro vstup této Dohody v platnost.

Přijměte, prosím, Vaše Excelence, výraz mé nejhlubší úcty.",

s jehož obsahem souhlasím.

Přijměte, prosím, Vaše Excelence, výraz mé nejhlubší úcty.

Micha Harish v. r.

Jeho Excelence

Pan Vladimír Dlouhý

ministr průmyslu a obchodu

České republiky

E-shop

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, 3. vydání

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, 3. vydání

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Institut ochrany osobnosti upravuje v občanském zákoníku pouze několik ustanovení. Vysoká míra obecnosti těchto zákonných norem vyvolává při jejich aplikaci v právní praxi rozsáhlou judikaturu soudů, jejíž zevšeobecňující potenciál nejen přispívá ke sjednocování soudní praxe na úseku ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, a to z hledisek pracovněprávních, odborně ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Globální problémy profesní etiky právníků

Globální problémy profesní etiky právníků

James E. Moliterno, Paul D. Paton; české vydání : Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Vítězslav Dohnal - Wolters Kluwer, a. s.

Profesní etika právníků se někdy označuje „právo právníků“ nebo „profesní odpovědnost“. Obojí směřuje ke stejnému cíli. V každodenní praxi totiž jako právníci čelíme mnoha etickým výzvám. Profesní etika by nám měla pomoci při jejich řešení. Tyto výzvy vyplývají z povahy právních ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.