Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 76/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 29, ze dne 10. 4. 1998

76

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. září 1997 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 2/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 30. září 1997 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání, mládeže a vzdělávání.1)

Rozhodnutí č. 2/97 vstoupilo v platnost na základě svého článku 3 dnem 1. října 1997.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.

ROZHODNUTÍ Č. 2/97
Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy
na jedné straně a Českou republikou na straně druhé
ze dne 30. září 1997
o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání, mládeže a vzdělávání

Rada přidružení,

s ohledem na Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé,

s ohledem na Dodatkový protokol Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, týkající se účasti České republiky v programech Společenství, především v Článcích 1 a 2 tohoto Protokolu,

vzhledem k tomu, že v souladu s Článkem 1 výše uvedeného Dodatkového protokolu se Česká republika může účastnit komunitárních rámcových programů, speciálních programů, projektů nebo jiných komunitárních aktivit zejména v oblasti přípravy na zaměstnání, mládeže a vzdělávání,

vzhledem k tomu, že v souladu s Článkem 2 výše zmíněného Dodatkového protokolu podmínky účasti České republiky v činnostech uvedených v Článku 1 podléhají rozhodnutí Rady přidružení,

rozhodla takto:

Článek 1

Česká republika se účastní programů Evropského společenství Leonardo da Vinci, Mládež pro Evropu a Socrates v souladu s podmínkami stanovenými v Přílohách I a II, které tvoří nedílnou součást tohoto Rozhodnutí.

Článek 2

Toto Rozhodnutí platí po dobu trvání programů Leonardo da Vinci, Mládež pro Evropu a Socrates.

Článek 3

Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost prvního dne měsíce, jenž následuje po jeho přijetí.

Dáno v Bruselu 30. září 1997.

Za Radu přidružení:
J. Poos v. r.
předseda


1)   Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

Příloha I

Podmínky účasti České republikyv programech Leonardo da Vinci, Mládež pro Evropu a Socrates

1. Česká republika se bude účastnit všech činností v rámci programů Leonardo da Vinci, Mládež pro Evropu a Socrates (dále jen "Programy"), není-li v Rozhodnutí stanoveno jinak, v souladu s cíli, kritérii, postupy a harmonogramy stanovenými Rozhodnutím Rady č. 94/819/EC zakládajícím akční program pro realizaci politiky Evropského společenství v oblasti přípravy na zaměstnání, Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 818/95 EC, jímž byla přijata třetí etapa programu Mládež pro Evropu, a Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 819/95 EC zakládajícím akční program Evropského společenství Socrates.

2. - Podmínky pro předložení, hodnocení a výběr žádostí oprávněných institucí, organizací a jednotlivců budou stejné jako podmínky, které platí pro oprávněné instituce, organizace a jednotlivce v rámci Společenství.

- Jazyková příprava a výuková činnost se týkají úředních jazyků Společenství. Ve výjimečných případech mohou být přípustné i jiné jazyky, pokud tak vyžaduje realizace Programů.

3. V zájmu zajištění komunitární dimenze Programů se vyžaduje, aby nadnárodní projekty a aktivity navrhované Českou republikou zahrnovaly minimální počet partnerů z členských států Společenství. Toto minimum bude stanoveno v rámci uskutečňování Programů, přičemž se bude brát v úvahu charakter různých aktivit, počet partnerů v daném projektu a počet účastnických zemí v příslušném programu. Projekty a aktivity uskutečňované pouze mezi Českou republikou a zeměmi EFTA, EEA nebo jinými třetími zeměmi včetně těch, které uzavřely asociační dohodu s Evropským společenstvím a pro které je účast na Programech otevřená, nemají nárok na finanční podporu ze strany Společenství.

4. V souladu s podmínkami příslušných ustanovení Rozhodnutí o programu Leonardo da Vinci, Mládež pro Evropu a Socrates vytvoří Česká republika odpovídající struktury a mechanismy na národní úrovni a podnikne další nezbytné kroky k tomu, aby se zajistila celostátní koordinace a organizace uskutečňování těchto Programů.

5. Česká republika zaplatí každý rok příspěvek do všeobecného rozpočtu Evropských společenství, aby se pokryly náklady související s její účastí v Programech (viz Příloha II). Výbor přidružení je oprávněn upravit výši tohoto příspěvku, kdykoliv je zapotřebí.

6. Členské státy Společenství a Česká republika se budou v rámci existujících předpisů maximálně snažit, aby byl umožněn volný pohyb a pobyt studentů, učitelů, univerzitních pracovníků, mladých lidí a jiných oprávněných osob cestujících mezi Českou republikou a členskými státy Společenství s cílem účastnit se činností, jež jsou obsahem tohoto Rozhodnutí.

7. Aniž jsou dotčeny povinnosti a pravomoci Komise a Účetního dvora Evropského společenství v souvislosti s monitorováním a hodnocením Programů v souladu s Rozhodnutími o programech Leonardo da Vinci (Článek 10), Mládež pro Evropu (Článek 9) a Socrates (Článek 8), účast České republiky v Programech bude průběžně sledována na partnerském základě zahrnujícím Českou republiku a Komisi Evropských společenství. Česká republika předloží nezbytné zprávy Komisi a zúčastní se jiných speciálních opatření stanovených k tomuto účelu Společenstvím.

8. Aniž jsou dotčeny postupy uvedené v Článku 6 Rozhodnutí o programu Leonarda da Vinci, v Článku6 Rozhodnutí o programu Mládež pro Evropu a v Článku 4 Rozhodnutí o programu Socrates, bude Česká republika přizvána na koordinační schůzky ohledně jakýchkoliv otázek týkajících se realizace tohoto Rozhodnutí, které se uskuteční před konáním řádných jednání výborů. Komise bude Českou republiku informovat o výsledcích těchto řádných jednání.

9. Jazyk, který bude používán při vypracování žádostí, smluv, předkládaných zpráv či při jiných administrativních záležitostech v souvislosti s Programy, musí být jedním z úředních jazyků Společenství.

Příloha II

Finanční příspěvek České republikydo programů Leonardo da Vinci, Socrates a Mládež pro Evropu

1. Finanční příspěvek České republiky pokryje:

-    příspěvky a jinou finanční pomoc ze strany Programů českým účastníkům,
-    finanční podporu ze strany Programů na fungování národních kanceláří, je-li potřebné,
-    doplňkové administrativní výdaje na řízení Programů Komisí Evropského společenství v souvislosti s účastí České republiky.

2. Za každý fiskální rok součet částek příspěvků nebo jiné finanční podpory vyplacených z Programů českým účastníkům a národním kancelářím v České republice nepřesáhne výši finančního příspěvku zaplaceného Českou republikou po odečtení doplňkových administrativních výdajů.

Pokud by částka finančního příspěvku zaplaceného Českou republikou do všeobecného rozpočtu Evropských společenství po odečtení doplňkových administrativních výdajů byla vyšší než součet všech částek finanční pomoci vyplacené z Programů českým účastníkům a národním kancelářím v České republice, Komise převede rozdíl do dalšího rozpočtového plnění a sníží o tuto částku finanční příspěvek České republiky pro následující rok. Pokud takový rozdíl vznikne v době, kdy se Programy budou chýlit ke konci, příslušná částka bude České republice refundována.

3. Leonardo da Vinci

Roční příspěvek České republiky činí 2 654 000 ECU od r. 1997. Z této částky bude 175 000 ECU určeno na pokrytí doplňkových administrativních výdajů na řízení programu Komisí v souvislosti s účastí České republiky.

4. Socrates

Příspěvek České republiky činí:

-    3 343 000 ECU v r. 1997 za účast v Kapitole II (Školní vzdělávání, Comenius) a Kapitole III (horizontální opatření). Z této částky bude 217 000 ECU určeno na pokrytí doplňkových administrativních výdajů na řízení programu Komisí v souvislosti s účastí České republiky.
-    5 186 000 ECU v r. 1998 a 1999 za účast v celém programu Socrates včetně Kapitoly I (Erasmus). Z této částky bude 339 000 ECU určeno na pokrytí doplňkových administrativních výdajů na řízení programu Komisí v souvislosti s účastí České republiky.

5. Mládež pro Evropu

Roční příspěvek České republiky činí 600 000 ECU od r. 1997 za účast ve všech akcích programu s výjimkou Akce D. Z této částky bude ročně 40 000 ECU určeno na pokrytí doplňkových administrativních výdajů na řízení programu Komisí v souvislosti s účastí České republiky.

6. Bude platit finanční předpis platný pro všeobecný rozpočet Evropských společenství, zejména pro správu příspěvku České republiky.

Poté, co toto Rozhodnutí vstoupí v platnost, a na počátku každého roku zašle Komise České republice výzvu k zaplacení příspěvku na pokrytí výdajů podle tohoto Rozhodnutí.

Příspěvek bude vyjádřen v ECU a zaplacen na bankovní účet Komise denominovaný v ECU.

Česká republika zaplatí svůj příspěvek na roční výdaje v souladu s tímto Rozhodnutím na základě výzvy k zaplacení, nejpozději však do tří měsíců po odeslání výzvy. Jakákoliv prodleva v placení příspěvku bude mít pro Českou republiku za následek placení úroků z dlužné částky po uplynutí dne splatnosti. Úroková míra bude odpovídat míře uplatňované Evropským fondem pro měnovou spolupráci (European Monetary Cooperation Fund) v měsíci, kdy byl den splatnosti, přičemž bude zvýšena o 1,5 bodu.*)

7. Česká republika zaplatí výdaje spojené s její účastí v Programech ze svého státního rozpočtu. Česká republika zaplatí doplňkové administrativní výdaje podle odstavců 3, 4, 5 ze svého státního rozpočtu.


*)   Úroková míra je každý měsíc publikovaná v úředním věstníku Official Journal Evropských společenství - řada C.

E-shop

O právu ústavním

O právu ústavním

Prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je výjimečná širokým záběrem, v němž autor zúročil svůj mezinárodní odborný rozhled. Po úvodní části věnované historii ústavnosti, jejím teoretickým otázkám a pojetí jednotlivých institutů – lidu, dělbě moci a náležitostem demokratického právního státu – následuje pojednání o ...

Cena: 463 KčKOUPIT

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

JUDr. Jaroslav Kobík - Anag, spol. s r. o.

Dnešní doba klade na daňové poradce, pracovníky finanční správy, soudce, advokáty, účetní, ale i na všechny zodpovědné podnikatele nemalé požadavky. Doby, kdy stačilo důkladně si prostudovat daňový zákon, jsou už dávno pryč. Jak totiž judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 Afs ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Směnka v soudním řízení

Směnka v soudním řízení

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.