Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 50/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 21, ze dne 27. 3. 1998

50

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 13. března 1998

o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 19b odst. 5 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb.:

§ 1
Prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě

Prokazatelnou ztrátu ve veřejné linkové osobní dopravě (dále jen "prokazatelná ztráta") tvoří rozdíl mezi součtem ekonomicky oprávněných nákladů1) a upraveného přiměřeného zisku a mezi dosaženými tržbami a výnosy. Výpočet se vztahuje buď na jednotlivé spoje, na linku, nebo na soubor linek veřejné linkové osobní dopravy, provozovaných dopravcem v důsledku zajišťování dopravní obslužnosti plněním závazku veřejné služby.2)

Přiměřený zisk a výpočet upravené výše přiměřeného zisku
§ 2

(1) Přiměřeným ziskem je:

a)   částka, která po zdanění a po minimálním přídělu do povinných fondů nepřekračuje 1/8 ceny autobusů (§ 3 odst. 2) používaných zpravidla pro veřejnou linkovou osobní dopravu zajišťující dopravní obslužnost plněním závazku veřejné služby (dále jen "veřejná linková osobní doprava"), snížená o částku celkových skutečných účetních odpisů těchto autobusů, a
b)   částka vynaložená na investice související s provozováním veřejné linkové osobní dopravy, pokud s těmito investicemi vyjádřil pro účely jejich zahrnutí do výpočtu prokazatelné ztráty souhlas příslušný dopravní úřad.3)

(2) Podmínka uvedená v odstavci 1 písm. a) vyjádřená pojmem "zpravidla" je splněna, ujede-li vozidlo ve veřejné linkové osobní dopravě více než 80 % kilometrů z celkového počtu ujetých kilometrů.

(3) Investicemi souvisejícími s provozováním veřejné linkové osobní dopravy se rozumí investice do:

a)   technické základny provozu,
b)   informačního a odbavovacího systému pro cestující,
c)   vybavení autobusových nádraží, autobusových stanovišť a zastávek,
d)   technických zařízení pro řízení provozu, jsou-li vlastnictvím dopravce.

§ 3

(1) Z přiměřeného zisku dopravce odečte přiznanou dotaci ze státního rozpočtu na nákup nově vyrobených autobusů, dotaci z rozpočtů okresních úřadů nebo rozpočtů obcí na nákup nově vyrobených autobusů.

(2) Pro výpočet přiměřeného zisku použije dopravce cenu oznámenou Ministerstvem dopravy a spojů pro jednotlivé typy autobusů předem pro kalendářní rok.

(3) Výsledná částka je upraveným přiměřeným ziskem pro uplatnění prokazatelné ztráty podle § 1.

§ 4
Doklad pro výpočet prokazatelné ztráty

(1) Dopravce si prokazatelnou ztrátu za předchozí období sám vypočte a výpočet prokazatelné ztráty doloží příslušnému dopravnímu úřadu propočtem a dokladem "Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti" (dále jen "doklad").

(2) Propočet a doklad uloží dopravní úřad po dobu následujících tří let od okamžiku úhrady prokazatelné ztráty dopravci.

(3) Vzor dokladu je uveden v příloze této vyhlášky.

§ 5
Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

(1) Výpočet předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty předkládaného dopravcem provede dopravce sám podle vlastních výsledků z provozování veřejné linkové osobní dopravy v předchozím kalendářním roce nebo, pokud jde o období kratší než jeden rok, za období, v němž veřejnou linkovou osobní dopravu provozoval.

(2) Neprovozoval-li dopravce v období uvedeném v odstavci 1 veřejnou linkovou osobní dopravu, použije k výpočtu předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty jiné jemu dostupné údaje.

(3) Ustanovení § 1 až 4 této vyhlášky se použijí obdobně včetně propočtu a dokladu.

§ 6
Výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě
nad financováním dopravní obslužnosti

(1) Osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě (dále jen "dozor") v rámci svého oprávnění4) kontroluje:

a)   nákladové vstupy, zejména členění režijních nákladů,
b)   evidenci tržeb od cestujících,
c)   účinnost odbavovacího systému pro cestující,
d)   způsob evidence dalších dokladů používaných dopravcem k výpočtu prokazatelné ztráty a k výpočtu předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty.

(2) Při výkonu dozoru postupuje osoba pověřená jeho výkonem podle obecných předpisů o státní kontrole.5)

Ustanovení přechodné a závěrečné
§ 7

Výpočet prokazatelné ztráty ze závazků veřejné služby sjednaných nebo rozhodnutých před účinností této vyhlášky se provede v kalendářním roce 1998 podle dosavadního předpisu6) a podle podmínek uvedených v příslušném rozhodnutí dopravního úřadu nebo podle podmínek obsažených v příslušné smlouvě.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1998.

Ministr:
prof. Ing. Moos, CSc. v. r.

Příloha k vyhlášce č. 50/1998 Sb.

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1)   § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky FMF, MF ČR a MF SR č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.
2)   § 19 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997  Sb.
3)   § 2 odst. 10 zákona č. 111/1994 Sb.
4)   § 34 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb.
5)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.
6)   § 19 odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb.

E-shop

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva, zaměřené tentokrát ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Michaela Katolická, Ján Béreš - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Cena: 0 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.