Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 50/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 21, ze dne 27. 3. 1998

50

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 13. března 1998

o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 19b odst. 5 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb.:

§ 1
Prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě

Prokazatelnou ztrátu ve veřejné linkové osobní dopravě (dále jen "prokazatelná ztráta") tvoří rozdíl mezi součtem ekonomicky oprávněných nákladů1) a upraveného přiměřeného zisku a mezi dosaženými tržbami a výnosy. Výpočet se vztahuje buď na jednotlivé spoje, na linku, nebo na soubor linek veřejné linkové osobní dopravy, provozovaných dopravcem v důsledku zajišťování dopravní obslužnosti plněním závazku veřejné služby.2)

Přiměřený zisk a výpočet upravené výše přiměřeného zisku
§ 2

(1) Přiměřeným ziskem je:

a)   částka, která po zdanění a po minimálním přídělu do povinných fondů nepřekračuje 1/8 ceny autobusů (§ 3 odst. 2) používaných zpravidla pro veřejnou linkovou osobní dopravu zajišťující dopravní obslužnost plněním závazku veřejné služby (dále jen "veřejná linková osobní doprava"), snížená o částku celkových skutečných účetních odpisů těchto autobusů, a
b)   částka vynaložená na investice související s provozováním veřejné linkové osobní dopravy, pokud s těmito investicemi vyjádřil pro účely jejich zahrnutí do výpočtu prokazatelné ztráty souhlas příslušný dopravní úřad.3)

(2) Podmínka uvedená v odstavci 1 písm. a) vyjádřená pojmem "zpravidla" je splněna, ujede-li vozidlo ve veřejné linkové osobní dopravě více než 80 % kilometrů z celkového počtu ujetých kilometrů.

(3) Investicemi souvisejícími s provozováním veřejné linkové osobní dopravy se rozumí investice do:

a)   technické základny provozu,
b)   informačního a odbavovacího systému pro cestující,
c)   vybavení autobusových nádraží, autobusových stanovišť a zastávek,
d)   technických zařízení pro řízení provozu, jsou-li vlastnictvím dopravce.

§ 3

(1) Z přiměřeného zisku dopravce odečte přiznanou dotaci ze státního rozpočtu na nákup nově vyrobených autobusů, dotaci z rozpočtů okresních úřadů nebo rozpočtů obcí na nákup nově vyrobených autobusů.

(2) Pro výpočet přiměřeného zisku použije dopravce cenu oznámenou Ministerstvem dopravy a spojů pro jednotlivé typy autobusů předem pro kalendářní rok.

(3) Výsledná částka je upraveným přiměřeným ziskem pro uplatnění prokazatelné ztráty podle § 1.

§ 4
Doklad pro výpočet prokazatelné ztráty

(1) Dopravce si prokazatelnou ztrátu za předchozí období sám vypočte a výpočet prokazatelné ztráty doloží příslušnému dopravnímu úřadu propočtem a dokladem "Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti" (dále jen "doklad").

(2) Propočet a doklad uloží dopravní úřad po dobu následujících tří let od okamžiku úhrady prokazatelné ztráty dopravci.

(3) Vzor dokladu je uveden v příloze této vyhlášky.

§ 5
Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

(1) Výpočet předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty předkládaného dopravcem provede dopravce sám podle vlastních výsledků z provozování veřejné linkové osobní dopravy v předchozím kalendářním roce nebo, pokud jde o období kratší než jeden rok, za období, v němž veřejnou linkovou osobní dopravu provozoval.

(2) Neprovozoval-li dopravce v období uvedeném v odstavci 1 veřejnou linkovou osobní dopravu, použije k výpočtu předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty jiné jemu dostupné údaje.

(3) Ustanovení § 1 až 4 této vyhlášky se použijí obdobně včetně propočtu a dokladu.

§ 6
Výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě
nad financováním dopravní obslužnosti

(1) Osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě (dále jen "dozor") v rámci svého oprávnění4) kontroluje:

a)   nákladové vstupy, zejména členění režijních nákladů,
b)   evidenci tržeb od cestujících,
c)   účinnost odbavovacího systému pro cestující,
d)   způsob evidence dalších dokladů používaných dopravcem k výpočtu prokazatelné ztráty a k výpočtu předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty.

(2) Při výkonu dozoru postupuje osoba pověřená jeho výkonem podle obecných předpisů o státní kontrole.5)

Ustanovení přechodné a závěrečné
§ 7

Výpočet prokazatelné ztráty ze závazků veřejné služby sjednaných nebo rozhodnutých před účinností této vyhlášky se provede v kalendářním roce 1998 podle dosavadního předpisu6) a podle podmínek uvedených v příslušném rozhodnutí dopravního úřadu nebo podle podmínek obsažených v příslušné smlouvě.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1998.

Ministr:
prof. Ing. Moos, CSc. v. r.

Příloha k vyhlášce č. 50/1998 Sb.

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1)   § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky FMF, MF ČR a MF SR č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.
2)   § 19 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997  Sb.
3)   § 2 odst. 10 zákona č. 111/1994 Sb.
4)   § 34 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb.
5)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.
6)   § 19 odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb.

E-shop

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

JUDr. Antonín Draštík, JUDr. Karel Hasch, JUDr. Pavel Kučera, JUDr. Stanislav Rizman - Wolters Kluwer, a. s.

Druhá část tohoto přehledu judikatury mapuje významnou oblast kriminality, která je zčásti charakterizována též násilným jednáním pachatele. Tento svazek navazuje nejen na předcházející vybranou judikaturu ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu

JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá právními instituty, jejichž cílem je zkrácení, zjednodušení a celková racionalizace trestního řízení. Primární pozornost je zaměřena na institut dohody o vině a trestu, který byl do českého trestního práva zaveden novelou č. 193/2012 Sb. Cílem publikace je ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Správní právo procesní, 5. vydání

Správní právo procesní, 5. vydání

Doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D., JUDr. Vladimír Novotný - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část. Kniha ve svém pátém vydání přináší aktualizaci látky s ohledem na změny, které se promítly do správního řádu zejména zákonem č. 303/2013 Sb. Zprostředkovává také další vývoj judikatury ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.