Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 44/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 18, ze dne 13. 3. 1998

44

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. prosince 1997 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 22. prosince 1997 o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1998 (obnovení systému dvojité kontroly).1)

Rozhodnutí č. 3/97 vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 datem jeho přijetí a uplatňuje se s účinností od 1. ledna 1998.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.

ROZHODNUTÍ Č. 3/97
Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně
a Českou republikou na straně druhé
ze dne 22. prosince 1997
o vývozu některých ESUO a ES ocelářských výrobků z České republiky do Společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1998 (obnovení systému dvojité kontroly)

Rada přidružení,

jelikož Kontaktní skupina uvedená v článku 10 protokolu 2 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, která vstoupila v platnost 1. února 1995, se sešla 31. října 1997 a dohodla se doporučit Radě přidružení zřízené podle článku 104 Dohody, aby systém dvojité kontroly zavedený v roce 1997 Rozhodnutím č. 4/96 Rady přidružení byl obnoven na období od 1. ledna do 31. prosince 1998,

jelikož Rada přidružení poté, co jí byly poskytnuty veškeré příslušné informace, souhlasila s tímto doporučením,

rozhodla takto:

Článek 1

1. V období od 1. ledna do 31. prosince 1998 budou dovozy výrobků do Společenství uvedených v příloze I, majících původ v České republice, podléhat předložení kontrolního dokumentu vydaného úřady ve Společenství podle vzoru uvedeného v příloze II.

2. Klasifikace výrobků zahrnutých v tomto Rozhodnutí se zakládá na celní a statistické nomenklatuře Společenství (dále "Kombinovaná nomenklatura" nebo ve zkratce "KN"). Původ výrobků zahrnutých v tomto Rozhodnutí bude stanoven podle pravidel platných ve Společenství.

3. Kromě toho budou pro období od 1. ledna do 31. prosince 1998 dovozy výrobků ze železa a oceli do Společenství uvedených v příloze I, majících původ v České republice, podléhat vydání vývozního dokumentu kompetentními českými úřady. Předložení originálu vývozního dokumentu dovozcem se musí uskutečnit nejpozději do 31. března roku následujícího po roce, ve kterém bylo zboží uvedené v dokumentu odesláno. Odesláním se rozumí datum naložení na exportující dopravní prostředek.

4. Vývozní dokument bude odpovídat vzoru uvedenému v příloze III. Dokument bude platit pro vývozy do celého celního území Společenství.

5. Česká republika oznámí Komisi Evropských společenství názvy a adresy příslušných českých vládních úřadů, které jsou oprávněny vydávat a ověřovat vývozní dokumenty, zašle otisky razítek a podpisových vzorů, které používají. Česká republika také Komisi oznámí jakékoli změny v těchto náležitostech.

6. Určitá technická ustanovení týkající se provádění systému dvojité kontroly jsou uvedena v přílozeIV.

Článek 2

1. Česká republika se zavazuje poskytovat Společenství přesné statistické informace o vývozních dokumentech vydaných českými úřady podle článku 1. Tyto informace budou Společenství předány do konce měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se statistiky vztahují.

2. Společenství se zavazuje poskytovat českým úřadům přesné statistické informace o kontrolních dokumentech vydaných členskými státy k vývozním dokumentům vydaným českými úřady podle článku 1. Tyto informace budou českým úřadům předány do konce měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se statistiky vztahují.

Článek 3

Pokud to bude nutné, na žádost kterékoli strany se uskuteční konzultace k jakémukoli problému vznikajícímu z provádění tohoto Rozhodnutí. Tyto konzultace se uskuteční ihned. K jakýmkoli konzultacím konaným na základě tohoto článku budou obě strany přistupovat v duchu spolupráce a s přáním urovnat neshody mezi sebou.

Článek 4

Jakékoli zprávy podávané podle této dohody budou předány:

-   pokud jde o Společenství,
   Komisi Evropských společenství (GŘ I.D.2. a GŘ III.C.1),
-   pokud jde o Českou republiku,
   Misi České republiky při Evropských společenstvích a
   Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky.

Článek 5

Toto Rozhodnutí bude závazné pro Společenství a pro Českou republiku, které přijmou nezbytná opatření pro jeho realizaci.

Článek 6

Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost datem jeho přijetí.

Bude se uplatňovat s účinkem od 1. ledna 1998.

Dáno v Bruselu dne 22. prosince 1997

G. Testa v. r.
J. Konečný v. r.
tajemníci
Za Radu přidružení:
J. Poos v. r.
předseda

Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

Příloha I

ČESKÁ REPUBLIKA
Seznam výrobků podléhajících dvojité kontrole (1998)

Tlusté plechy
(kromě ex-kódů KN)

7208 40 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 91
7208 52 99
7208 54 10
7208 90 10
7208 90 90

Plechy válcované za studena

7209 15 00
7209 16 90
7209 17 90
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 90
7209 27 90
7209 28 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 29 20

Válcovaný drát

7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95

Tvarová ocel

7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99

Svařované trubky

Kompletní nomenklatura čísla 7306

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

V souvislosti s Rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení, Společenství a Česká republika prohlásily, že na požádání producentů výrobků podléhajících dvojité kontrole se budou okamžitě vzájemně informovat o jakýchkoli problémech vztahujících se k provádění tohoto Rozhodnutí a k dotčeným výrobkům, které by mohly vyžadovat konzultace předpokládané článkem 3 Rozhodnutí.

Příloha II

EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE

Příloha III

EXPORT DOCUMENT
(ECSC and EC steel products)

Přílohy sázeny fotosazbou

Příloha IV

ČESKÁ REPUBLIKA
Technická příloha k systémudvojité kontroly

1. Vývozní dokument musí mít rozměr 210 x 297 mm. Použitý papír musí být bílý psací papír klížený, nesmí obsahovat dřevovinu a vážit méně než 25 g/m2. Dokumenty musí být vyhotoveny v angličtině. Jestliže budou vyplňovány ručně, záznamy musí být provedeny inkoustem a tiskacím písmem. Uvedené dokumenty mohou obsahovat další kopie, jako takové náležitě označené. Jestliže doklady zahrnují několik kopií, originálem je pouze vrchní kopie. Tato kopie musí být jasně označena jako "originál" a ostatní kopie jako "kopie". Pouze originál bude přijat kompetentními úřady Společenství jako platný ke kontrole vývozu do Společenství podle ustanovení systému dvojité kontroly.

2. Každý dokument musí obsahovat standardizované sériové číslo tištěné či netištěné, podle kterého lze doklad identifikovat. Toto číslo musí být složeno z následujících prvků:

-    dvě písmena identifikující vývozní zemi takto: CZ;
-    dvě písmena identifikující členský stát, u kterého se počítá s celním projednáním, takto:

BE = Belgie
DK = Dánsko
DE = Německo
EL = Řecko
ES = Španělsko
FR = Francie
IE = Irsko
IT = Itálie
LU = Lucembursko
NL = Nizozemí
AT = Rakousko
PT = Portugalsko
FI = Finsko
SE = Švédsko
GB = Spojené království;

-    jednociferné číslo identifikující rok, odpovídající poslední číslici příslušného roku, např. 8 pro rok 1998;
-    dvouciferné číslo od 01 do 99 identifikující konkrétní úřad ve vývozní zemi vydávající doklady;
-    pěticiferné číslo, postupně od 00001 do 99999, přidělené členskému státu, u kterého se počítá s celním projednáním.

3. Vývozní dokumenty budou platné šest měsíců od data jejich vydání, ale ne po 31. prosinci roku uvedeného v kolonce č. 3 vývozního dokumentu.

4. Protože dovozce musí předložit originál vývozního dokumentu při podávání žádosti o kontrolní dokument, měly by být vývozní dokumenty vydávány, pokud je to možné, na jednotlivé obchodní případy, a ne na celkové kontrakty.

5. Česká republika nemusí na vývozním dokumentu vyplnit informaci o ceně, jestliže existuje skutečná potřeba ochránit obchodní tajemství. V takových případech musí být v kolonce 9 vývozního dokumentu zapsán důvod neuvedení informace o ceně a prohlášení, že cenová informace bude na požádání kompetentním úřadům Společenství sdělena.

6. Vývozní dokumenty mohou být vydány po odeslání zboží, na které se vztahují. V takových případech na nich musí být vyznačeno "vydáno se zpětnou účinností".

7. V případě krádeže, ztráty nebo poškození vývozního dokumentu může vývozce požádat kompetentní vládní úřad, který dokument vydal, o duplikát zhotovený na základě vývozních dokumentů, které vlastní. Na duplikátu jakéhokoli dokumentu takto vydaného musí být označení "duplikát". Na duplikátu musí být uvedeno datum původního vývozního dokumentu.

8. Kompetentní úřady Společenství musí být okamžitě informovány o stažení nebo úpravě jakýchkoli již vydaných vývozních dokumentů a tam, kde je to důležité, o důvodu takového postupu.

E-shop

ÚZ č. 1260 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy, 2018

ÚZ č. 1260 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy, 2018

Sagit, a. s.

Od 1. 1. 2018 nabyla účinnosti rozsáhlá novela stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a zákona urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. V souvislosti se změnami stavebního zákona se změnily také 3 prováděcí vyhlášky (změna vyhlášky č. 503/2006 Sb., která byla ...

Cena: 225 KčKOUPIT

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Tereza Levická, Jana Dudová - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky si neklade za cíl podat výklad o veškerém souboru právních nástrojů chránících spotřebitele, nýbrž se soustřeďuje jen na vybranou část stojící na pomezí právní ...

Cena: 380 KčKOUPIT

GDPR - praktický průvodce implementací

GDPR - praktický průvodce implementací

Luděk Nezmar - GRADA Publishing, a. s.

Kniha provede procesem zavedení povinného nařízení EU o ochraně osobních údajů známého pod názvem General Data Protection Regulation - GDPR. Povinnost dopadne na všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU - tedy na valnou většinu firem, organizací, obcí, škol nebo ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.