Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 43/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 18, ze dne 13. 3. 1998

43

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. října 1996 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Dillí dne 6. února 1998.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dnem 6. února 1998.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění Dohody, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

DOHODA
mezi Českou republikou a Indickou republikou
o podpoře a ochraně investic

Česká republika a Indická republika (dále jen "smluvní strany");

vedeny přáním vytvořit příznivé podmínky pro podporu větších investic investorů jednoho státu na území druhého státu;

uznávajíce, že podpora a vzájemná ochrana investic v souladu s touto mezinárodní dohodou přispěje k podněcování jednotlivých podnikatelských iniciativ a zvýší bohatství v obou státech;

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Definice

Pro účely této dohody:

a)   Pojem "investor" znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která investuje na území druhé smluvní strany.
(i)   Pojem "fyzická osoba" znamená jakoukoli fyzickou osobu mající státní občanství smluvní strany v souladu s jejím právním řádem.
(ii)   Pojem "právnická osoba" znamená s ohledem na obě smluvní strany jakoukoli osobu včetně obchodní společnosti, podniku nebo sdružení, která má trvalé sídlo na území některé ze smluvních stran a je zaregistrována nebo zřízena v souladu s jejím právní řádem a uznána za právnickou osobu.
b)   "Investice" znamená každou majetkovou hodnotu založenou nebo získanou ve spojení s hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, včetně změn ve formě investice, v souladu s právním řádem smluvní strany, na jejímž území se investice nachází, a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:
(i)   movitý a nemovitý majetek, jakož i jiná práva, jako jsou hypotéky, zástavy nebo záruky;
(ii)   akcie, obligace a nezajištěné dluhopisy společností a jakékoli jiné podobné formy účasti na společnosti;
(iii)   peněžní pohledávky nebo nároky na jakékoli plnění ze smluvního ujednání mající finanční hodnotu související s investicí;
(iv)   práva z oblasti duševního vlastnictví, goodwill, technické postupy a know-how v souladu s příslušnými právními předpisy smluvní strany;
(v)   práva z obchodních koncesí a licencí vyplývající ze zákona, včetně koncesí k průzkumu a těžbě ropy a jiných nerostů.
c)   "Výnosy" znamenají peněžní částky plynoucí z investice, jako jsou zisky, úroky, přírůstky kapitálu, dividendy, licenční nebo jiné poplatky.
d)   "Území" znamená:
(i)   s ohledem na Českou republiku: území České republiky, na kterém Česká republika vykonává v souladu s mezinárodním právem svrchovaná práva a jurisdikci;
(ii)   s ohledem na Indii: území Indické republiky, včetně pobřežních vod a vzdušného prostoru a jiné mořské oblasti včetně výlučné hospodářské zóny a kontinentálního šelfu, nad kterými má Indická republika svrchovanost, svrchovaná práva nebo výlučnou jurisdikci v souladu se svým platným právem a Úmluvou Organizace spojených národů o mořském a mezinárodním právu, 1982.

Článek 2
Podpora a ochrana investic

(1) Každá smluvní strana bude podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro investory druhé smluvní strany, aby investovali na jejím území, a připustí takové investice v souladu se svým právním řádem a příslušným rámcem stanoveným její vládou.

(2) Investicím a výnosům investorů každé ze smluvních stran bude za všech okolností poskytováno řádné a spravedlivé zacházení a budou požívat plné ochrany a bezpečnosti na území druhé smluvní strany.

Článek 3
Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod

(1) Každá smluvní strana poskytne investicím investorů druhé smluvní strany, včetně jejich provozu, řízení, udržování, užívání, využívání nebo nakládání těmito investory, zacházení ne méně příznivé, než jaké poskytuje investicím svých vlastních investorů nebo investicím investorů jakéhokoli třetího státu.

(2) Mimo to, každá smluvní strana poskytne investorům druhé smluvní strany a výnosům z jejich investic zacházení ne méně příznivé, než jaké poskytuje investorům jakéhokoli třetího státu.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany takové zacházení, výhodu nebo výsadu vyplývající z:

a)   celní unie nebo zóny volného obchodu nebo měnové unie nebo podobných mezinárodních dohod, vedoucích k takovým uniím nebo institucím, nebo jiných forem regionální spolupráce, jejichž členem smluvní strana je nebo může být;
b)   jakékoli záležitosti týkající se zcela nebo převážně zdanění.

Článek 4
Vyvlastnění

(1) Investice investorů jedné nebo druhé smluvní strany nebudou znárodněny, vyvlastněny nebo podrobeny opatřením majícím podobný účinek jako znárodnění nebo vyvlastnění (dále jen "vyvlastnění") na území druhé smluvní strany s výjimkou vyvlastnění ve veřejném zájmu, na základě zákona, na nediskriminačním základě a proti řádné a spravedlivé náhradě. Taková náhrada se bude rovnat hodnotě vyvlastněné investice bezprostředně před vyvlastněním nebo než se zamýšlené vyvlastnění stalo veřejně známým, podle toho, co nastane dřív, bude zahrnovat úrok v řádné a spravedlivé výši do data platby náhrady, bude uskutečněna bez zbytečného prodlení, bude okamžitě realizovatelná a volně převoditelná ve volně směnitelné měně.

(2) Dotčený investor má právo požádat v souladu s právním řádem smluvní strany, která investici vyvlastnila, o přezkoumání svého případu a o ohodnocení své investice soudním nebo jiným nezávislým orgánem smluvní strany v souladu s principy obsaženými v tomto článku. Smluvní strana, která provede vyvlastnění, bude všemožně usilovat o to, aby přezkumné řízení bylo provedeno okamžitě.

(3) Jestliže smluvní strana vyvlastní majetkové hodnoty společnosti, která je zaregistrována nebo založena v souladu s právem platným v kterékoli části jejího území a v které investoři druhé smluvní strany vlastní podíly, smluvní strana zabezpečí, že ustanovení odstavce 1 tohoto článku se bude vztahovat na tyto investory s ohledem na jejich investici, v rozsahu nezbytném pro zajištění řádné a spravedlivé náhrady.

Článek 5
Náhrada za škodu

(1) Investorům jedné smluvní strany, jejichž investice na území druhé smluvní strany utrpí škody následkem války nebo jiného ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu nebo občanských nepokojů nebo jiných podobných událostí na území druhé smluvní strany, poskytne druhá smluvní strana, pokud jde o restituci, odškodnění, náhradu nebo jiné vypořádání, zacházení ne méně příznivé, než jaké poskytne svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoli třetího státu. Výsledné platby budou volně převoditelné ve volně směnitelné měně.

(2) Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku bude investorům jedné smluvní strany, kteří při jakýchkoli událostech uvedených v předcházejícím odstavci utrpěli škody na území druhé smluvní strany spočívající v:

a)   zabavení jejich majetku ozbrojenými silami nebo úředními orgány druhé smluvní strany

nebo

b)   zničení jejich majetku ozbrojenými silami nebo úředními orgány druhé smluvní strany, které nebylo způsobeno bojovými akcemi nebo nebylo vyvoláno nezbytností situace,

poskytnuta restituce nebo spravedlivá a přiměřená náhrada za škody utrpěné během zabírání nebo v důsledku zničení majetku. Výsledné platby budou bez prodlení volně převoditelné ve volně směnitelné měně.

Článek 6
Převody investic a výnosů

(1) Každá smluvní strana zajistí volný převod všech finančních prostředků investora druhé smluvní strany, které jsou spojeny s investicí a výnosy na jejím území, bez zbytečného prodlení a na nediskriminačním základě. Tyto finanční prostředky zahrnují např.:

a)   kapitál a dodatečné částky k udržení a zvětšení investic;
b)   čisté provozní zisky po zdanění včetně dividend a úroků v míře odpovídající podílu ve společnosti, licenční poplatky a jakékoli jiné výnosy;
c)   částky na splacení půjček, včetně úroků z půjček vztahujících se k investici;
d)   výnosy obdržené investorem z prodeje nebo částečného prodeje nebo likvidace investice;
e)   příjmy státních občanů jedné smluvní strany, kteří pracují ve vztahu k investici na území druhé smluvní strany.

(2) Nic z toho, co je uvedeno v odstavci 1 tohoto článku, nemá vliv na převod jakýchkoli náhrad podle článku 5 této dohody.

(3) Pokud se strany nedohodnou jinak, převod plateb podle odstavce 1 tohoto článku bude uskutečněn v měně původní investice nebo v jakékoli jiné volně směnitelné měně. Převod plateb bude uskutečněn na základě přepočítacího kursu, kterým je převládající tržní kurs platný k datu převodu.

Článek 7
Postoupení práv

Jestliže smluvní strana nebo jí zmocněná agentura zaručila odškodnění proti neobchodním rizikům, týkající se investic jakýchkoli jejích investorů na území druhé smluvní strany, a provedla platbu takovým investorům s ohledem na jejich nároky vyplývající z této dohody, druhá smluvní strana souhlasí s tím, že smluvní strana nebo jí zmocněná agentura je oprávněna z titulu postoupení práv vykonávat práva a uplatňovat nároky těchto investorů. Postoupená práva nebo nároky nepřekročí míru původních práv nebo nároků investorů.

Článek 8
Řešení sporů mezi investorem a smluvní stranou

(1) Jakýkoli spor mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou týkající se investice investora podle této dohody bude řešen, pokud to bude možné, přátelsky jednáními mezi stranami sporu.

(2) Pokud takový spor nebyl přátelsky vyřešen ve lhůtě šesti měsíců od písemného oznámení nároku, může být postoupen k rozhodnutí:

v souladu s právním řádem smluvní strany, která investici připustila, příslušnému soudnímu, správnímu nebo rozhodčímu orgánu, jehož konečné rozhodnutí bude závazné;

nebo alternativně podle některého z následujících postupů:

a)   mezinárodnímu smírčímu řízení v souladu se Smírčími pravidly Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní;
b)   Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic, jestliže smluvní strana investora a druhá smluvní strana jsou obě členy Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, 1965;
c)   rozhodčímu soudu ad hoc některou ze stran sporu v souladu s Arbitrážními pravidly Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní, 1976, podle následujících úprav:
(i)   Orgán pro jmenování podle článku 7 těchto Pravidel bude předseda, místopředseda nebo služebně nejstarší soudce Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné ze smluvních stran. Třetí rozhodce nebude občanem žádné ze smluvních stran.
(ii)   Strany jmenují své rozhodce ve lhůtě dvou měsíců.
(iii)   Rozhodčí soud uvede, na jakém základě rozhodl, a na žádost kterékoli strany rozhodnutí zdůvodní.

(3) Rozhodčí nález bude konečný a závazný.

Článek 9
Řešení sporů mezi smluvními stranami

(1) Spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití této dohody by měly být, pokud to bude možné, vyřešeny jednáními a konzultacemi.

(2) Pokud spor nemůže být takto vyřešen ve lhůtě šesti měsíců od okamžiku svého vzniku, bude na žádost jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu.

(3) Rozhodčí soud bude ustaven pro každý jednotlivý případ následujícím způsobem: Každá smluvní strana určí jednoho rozhodce ve lhůtě dvou měsíců od obdržení žádosti o rozhodčí řízení. Tito dva rozhodci pak vyberou občana třetího státu, který bude se souhlasem obou smluvních stran jmenován předsedou soudu. Předseda bude jmenován do dvou měsíců ode dne jmenování obou rozhodců.

(4) Pokud v některé ze lhůt uvedených v odstavci3 tohoto článku nebyla provedena nezbytná jmenování, může kterákoli smluvní strana, pokud není dohodnuto jinak, vyzvat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby provedl nezbytná jmenování. Je-li předseda občanem některé smluvní strany nebo z jiného důvodu nemůže vykonat tento úkon, bude o nezbytná jmenování požádán místopředseda. Je-li také místopředseda občanem některé smluvní strany nebo nemůže vykonat tento úkon, bude o provedení nezbytného jmenování požádán služebně nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné smluvní strany.

(5) Rozhodčí soud přijímá své rozhodnutí většinou hlasů. Takové rozhodnutí je pro obě smluvní strany závazné. Každá smluvní strana hradí pouze náklady svého rozhodce a své účasti v rozhodčím řízení; náklady předsedy a zbývající výdaje budou hrazeny smluvními stranami rovným dílem. Rozhodčí soud může svým rozhodnutím určit, že vyšší část nákladů bude uhrazena jednou ze smluvních stran, a toto rozhodnutí bude závazné pro obě smluvní strany. Rozhodčí soud určí vlastní jednací pravidla.

Článek 10
Vstup a pobyt zaměstnanců

Smluvní strana, v souladu se svými příslušnými platnými zákony vztahujícími se k vstupu a pobytu cizích státních občanů, povolí fyzickým osobám a zaměstnancům společností druhé smluvní strany vstup a setrvání na svém území pro účely výkonu zaměstnání v činnostech spojených s investicemi.

Článek 11
Použití právních předpisů

Pokud není v této dohodě dohodnuto jinak, všechny investice se budou řídit právem platným na území smluvní strany, na jejímž území jsou tyto investice uskutečněny.

Článek 12
Výjimky

Ustanovení této dohody žádným způsobem neomezí právo smluvní strany v případech výjimečného ohrožení učinit kroky v souladu se svým právním řádem, v dobré víře a na nediskriminačním základě a pouze v rozsahu a délce nezbytné pro ochranu svých základních bezpečnostních zájmů nebo pro předcházení nemocem a nákazám zvířat nebo rostlin.

Článek 13
Rozsah Dohody

Tato dohoda se použije na všechny investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, připuštěné v souladu s jejím právním řádem, ať byly uskutečněny před nebo po vstupu této dohody v platnost. Ustanovení této dohody se nepoužijí na žádný spor, nárok nebo rozpor, které vzniknou před vstupem této dohody v platnost.

Článek 14
Použití jiných předpisů

Jestliže ustanovení právního řádu smluvní strany nebo závazky vyplývající z mezinárodního práva existující v současnosti nebo založené v budoucnu mezi smluvními stranami, mimo tuto dohodu, obsahují pravidla, obecná nebo zvláštní, opravňující investice investorů smluvní strany k příznivějšímu zacházení, než které je poskytováno touto dohodou, pak tato pravidla převládnou nad touto dohodou v rozsahu, v kterém jsou příznivější.

Článek 15
Vstup v platnost

Tato dohoda podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin.

Článek 16
Trvání a ukončení

(1) Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti let a poté bude považována její platnost za automaticky prodlouženou, pokud jedna ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně svůj úmysl ukončit platnost Dohody. Platnost Dohody bude ukončena jeden rok od data přijetí písemného oznámení.

(2) Bez ohledu na ukončení platnosti této dohody podle odstavce 1 tohoto článku Dohoda zůstane účinná po dobu dalších 15 let od data ukončení platnosti, pokud jde o investice uskutečněné nebo získané před dnem ukončení platnosti této dohody.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Praze dne 11. října 1996 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, Hindi a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě jakéhokoli rozporu je rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky:
Ing. Ivan Kočárník, CSc. v. r.
místopředseda vlády a ministr financí
Za Indickou republiku:
Bolla Buli Ramayah v. r.
státní ministr obchodu

E-shop

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Ing. Miloslav Kopřiva, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ...

Cena: 681 KčKOUPIT

Účetní předpisy pro podnikatele, komentář

Účetní předpisy pro podnikatele, komentář

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář účetních předpisů obsahuje výklad jednotlivých paragrafů zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky k zákonu a Českých účetních standardů po implementaci směrnice 2013/34/EU, která s sebou přinesla především úpravu struktury a obsahu účetní závěrky a jejích jednotlivých ...

Cena: 595 KčKOUPIT

Zákon směnečný a šekový - Komentář, 2. vydání

Zákon směnečný a šekový - Komentář, 2. vydání

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu směnečnému a šekovému je praktickou příručkou, kterou využije odborná veřejnost i studenti. Na rozdíl od jiných komentářů tohoto zákona je tato kniha více zaměřena na názory uvedené v odborné literatuře, autor též podstatně intenzivněji pracuje s judikaturou. ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.