Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 24/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 10, ze dne 13. 2. 1998

24

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. září 1997 byla v Praze podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a makedonskou vládou.

Dohoda na základě svého článku 10 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 10. prosince 1997. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi vládou České republiky a makedonskou vládou Obchodní dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické Federativní Republiky Jugoslávie, ze dne 8. února 1991.

České znění dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění dohody, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

OBCHODNÍ DOHODA
mezi vládou České republiky a makedonskou vládou

Vláda České republiky a makedonská vláda (dále nazývané "smluvní strany"):

majíce na zřeteli záměr obou států aktivně se zúčastnit procesu ekonomické integrace v Evropě;

přejíce si podporovat a posilovat ekonomické a obchodní vztahy mezi oběma státy;

pevně přesvědčeny o nezbytnosti trvalé a účinné spolupráce, která bude vzájemně prospívat zájmům obou států; a

berouce v úvahu zásady Světové obchodní organizace;

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou v souladu s platnými právními řády svých států přijímat veškerá příslušná opatření k zintenzivnění a posílení svých obchodních vztahů a spolupráce.

Článek 2

Smluvní strany si poskytnou ve všem, co se týká obchodu výrobky pocházejícími z území států smluvních stran, zacházení ne méně příznivé než to, které poskytují obchodu s obdobnými výrobky pocházejícími z území kteréhokoliv třetího státu.

Ustanovení prvního odstavce se však nebudou vztahovat na:

a)   výhody, které smluvní strany poskytují nebo poskytnou v budoucnosti svým sousedním státům za účelem usnadnění pohraničního styku;
b)   výhody, které smluvní strany poskytují nebo poskytnou v budoucnosti třetím státům na základě dohody o vytvoření celní unie nebo oblasti volného obchodu a nebo na základě prozatímní dohody směřující k vytvoření celní unie nebo oblasti volného obchodu.

Článek 3

Dovoz a vývoz výrobků bude prováděn v souladu s právními řády platnými v obou státech, s mezinárodními obchodními zvyklostmi a na základě kontraktů uzavřených mezi fyzickými a/nebo právnickými osobami obou států.

Článek 4

1. Jestliže se některý výrobek dováží z území státu jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany v tak významném množství nebo za takových podmínek, které působí nebo mohou způsobit vážnou újmu domácím výrobcům obdobných nebo přímo soutěžících výrobků, smluvní strana může přijmout ochranná opatření.

2. Před přijetím opatření uvedených v odstavci 1 příslušné orgány smluvních stran uskuteční konzultace směřující k nalezení vzájemně uspokojivého řešení.

3. Smluvní strana, která zjistí újmu nebo možnou újmu, požádá druhou smluvní stranu o konzultace a poskytne nezbytné informace k vyšetření situace, která nastala.

4. Jestliže v průběhu konzultací nebude dosaženo vzájemně odsouhlaseného řešení, může dotčená smluvní strana přijmout příslušná opatření.

5. Za kritických okolností, kde by prodlení způsobilo újmu, kterou by bylo obtížné napravit, může smluvní strana přijmout příslušná opatření bez předběžných konzultací za podmínky, že konzultace budou svolány ihned po přijetí takových opatření.

Článek 5

Pro účely této dohody budou smluvní strany v souladu s právním řádem svých států podporovat a usnadňovat následující činnosti příslušných orgánů, organizací a podniků obou států:

a)   pořádání obchodních setkání, obchodních misí, obchodních, zemědělských a průmyslových veletrhů a výstav, seminářů a jednání;
b)   výměnu informací o obchodně politických právních nástrojích a zkušeností týkajících se jejich zahraničního obchodu;
c)   spolupráci při vyhledávání možností rozšiřování přístupu na trhy třetích států;
d)   zjišťování problémů, které brání vzájemné obchodní spolupráci, a doporučení řešení, která mohou pomoci rozšířit přístup na trh v jejich státech;
e)   rozvíjení spolupráce v oblasti výrobní a průmyslové kooperace;
f)   podporování spolupráce mezi malými a středně velkými podniky;
g)   rozvíjení investiční spolupráce;
h)   zakládání společných podniků a organizací se smíšeným kapitálem;
i)   ostatní formy spolupráce.

Článek 6

Každá smluvní strana osvobodí v souladu s platným právním řádem svého státu následující předměty od cel nebo jakýchkoliv jiných poplatků:

a)   výrobky a materiály pro veletrhy a výstavy, které nejsou určeny pro prodej;
b)   vzorky zboží určené jen pro tento účel a bez obchodní hodnoty;
c)   propagační materiály bez obchodní hodnoty.

Článek 7

Všechny platby vzniklé na základě této dohody budou prováděny ve volně směnitelné měně a bez zbytečného prodlení v souladu s devizovými předpisy platnými v obou státech.

Úhrady a platby se mohou také provádět v některých jiných formách podle příslušných právních předpisů obou států.

Článek 8

V souladu s platnými právními řády obou států bude zajištěn volný tranzit přes území státu každé smluvní strany po cestách nejvhodnějších pro mezinárodní tranzit do nebo z území státu druhé smluvní strany.

Článek 9

1. Tato dohoda může být měněna nebo doplňována po vzájemné dohodě smluvních stran, vyjádřené v písemné formě.

2. Změny nebo doplňky k této dohodě vstoupí v platnost v souladu s ustanoveními článku 10 odst.1.

3. Změny nebo doplňky této dohody neovlivní platnost kontraktů, které již byly uzavřeny mezi fyzickými a/nebo právnickými osobami obou států v souladu s ustanoveními této dohody.

Článek 10

1. Tato dohoda podléhá vnitrostátnímu schválení obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem doručení pozdější diplomatické nóty potvrzující její schválení v souladu s právním řádem státu příslušné smluvní strany.

2. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Kterákoli smluvní strana může vypovědět tuto dohodu písemným oznámením šest měsíců před navrhovaným datem uplynutí její platnosti. Ukončení platnosti této dohody neovlivní platnost kontraktů, které již byly uzavřeny mezi fyzickými a/nebo právnickými osobami obou států v souladu s ustanoveními této dohody.

3. Ustanovení této dohody neovlivní kontrakty uzavřené mezi fyzickými a/nebo právnickými osobami obou států před vstupem této dohody v platnost.

Článek 11

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbude ve vztazích mezi vládou České republiky a makedonskou vládou platnosti Obchodní dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické Federativní Republiky Jugoslávie, podepsaná v Bělehradě 8. února 1991.

Dáno v Praze dne 19. září 1997 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, makedonském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu textů této dohody je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky:
JUDr. Karel Kühnl v. r.
ministr průmyslu a obchodu
Za makedonskou vládu:
Blagoj Handžiski v. r.
ministr zahraničních věcí

E-shop

Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi

Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi

JUDr. Zdeněk Čáp, JUDr. Jiří Čáp, JUDr. Miroslav Machala - Wolters Kluwer, a. s.

Současná právní úprava družstva, jejíž základ je zahrnut v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), účinném od 1. ledna 2014, přinesla (spolu s novým základem právní úpravy právnických osob v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský ...

Cena: 650 KčKOUPIT

Dědické právo podle nového občanského zákoníku, praktická příručka

Dědické právo podle nového občanského zákoníku, praktická příručka

Daniela Kovářová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka informuje o novinkách v dědickém právu po rekodifikaci českého soukromého práva. Přehledně vysvětluje nové pojmy a instituty, které zavedl nový občanský zákoník, jako například odkazy, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace

Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace

Vendula Záhumenská, Jaroslav Benák - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace analyzuje veškerou dostupnou judikaturu Nejvyššího správního soudu ve věcech soudní kontroly územně plánovací dokumentace. Na základě judikatury tak autoři vymezují limity přístupu k soudu v těchto ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.