Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 5/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 2, ze dne 27. 1. 1998

5

VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu

ze dne 8. ledna 1998

o vybraných důlních zařízeních

Český báňský úřad stanoví podle § 8 odst. 5 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.:

§ 1
Rozsah působnosti

(1) Vyhláška stanoví důlní stroje, zařízení, přístroje a pomůcky, jejichž použití v podmínkách předpokládaného provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem je spojeno se zvláštními riziky (dále jen "vybraná důlní zařízení") a které mohou být používány jen na základě povolení Českého báňského úřadu (dále jen "povolení").1)

(2) Vyhláška dále stanoví postup při povolování vybraných důlních zařízení k používání a podmínky jejich používání při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.2)

§ 2
Vybraná důlní zařízení

(1) Vybranými důlními zařízeními používanými v podzemí jsou

a)   stroje dobývací, stroje razicí, mechanizované výztuže a mechanizované štíty,
b)   lokomotivy, brzdné vozíky, vozy pro dopravu osob a bezkolejové stroje,
c)   dýchací a sebezáchranné přístroje včetně jejich příslušenství,
d)   zařízení pro zjišťování a měření plynných a prachových složek důlního ovzduší včetně příslušenství těchto zařízení,
e)   klimatizační zařízení a odprašovací zařízení,
f)   důlní těžní zařízení.3)

(2) Vybranými důlními zařízeními používanými v podzemí v prostředí s nebezpečím výbuchu4) jsou dále

a)   nakladače,
b)   pásové dopravníky a hřeblové dopravníky,
c)   důlní osobní svítidla,
d)   přístroje a prostředky zajišťující kontrolu bezpečného stavu elektrických zařízení, kromě nadproudových ochran,
e)   vrtné soupravy a vrtací stroje,
f)   elektrická zařízení,
g)   ventilátory.

(3) Vybranými důlními zařízeními používanými na povrchu jsou

a)   elektrická zařízení a odprašovací zařízení používaná v prostředí s nebezpečím výbuchu,5)
b)   dobývací velkostroje, zakládací velkostroje, kolesové nakladače, skládkové stroje a zařízení pásové dopravy nad 1800 mm šířky pásu,
c)   těžební zařízení plovoucích strojů.

§ 3
Žádost a povolení používat vybrané důlní zařízení

(1) Žádost o povolení používat typ vybraného důlního zařízení se předkládá Českému báňskému úřadu.

(2) Žádost obsahuje zejména

a)   identifikační údaje o vybraném důlním zařízení,
b)   prohlášení o shodě včetně certifikátů, na jejichž základě bylo prohlášení o shodě vydáno,6)
c)   informace od výrobce nebo dovozce, které umožní posoudit obvyklé nebo rozumně předvídatelné nebezpečí spojené s užíváním výrobků, (návod k používání, návod k obsluze),7)
d)   charakter prostředí, pro které se o povolení používání vybraného důlního zařízení žádá.

(3) Povolení obsahuje zejména typ vybraného důlního zařízení, prostředí (např. nebezpečí průtrží hornin, průtrží uhlí, průtrží plynů, samovznícení, ujetí hornin, průvalů vod a bahnin, skluzů hornin) a podmínky, za kterých může být zařízení provozováno, případně časové omezení.

§ 4
Přechodné ustanovení

Povolení používat vybraná důlní zařízení vydaná před nabytím účinnosti této vyhlášky zůstávají nedotčena.

§ 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Českého báňského úřadu č. 68/1988 Sb., o vybraných důlních zařízeních, ve znění vyhlášky č. 53/1994 Sb.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda:
doc. JUDr. Ing. Makarius CSc. v. r.


1)   § 8 odst. 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č.  542/1991 Sb. a zákona č. 169/1993 Sb.
2)   § 8 odst. 5 písm. a) zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č.  425/1990 Sb., zákona ČNR č. 542/1991 Sb. a zákona č. 169/1993 Sb.
3)   Výnos Českého báňského úřadu č. 12/1982 Ú. v. ČSR, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi v organizacích podléhajících dozoru státní báňské správy, (reg. v částce 19/1983  Sb.), ve znění výnosu č. 16/1986 Ú. v. ČSR (reg. v částce 18/1986 Sb.).
4)   § 79 a 152 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.§ 1 písm. d) nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
5)   § 1 písm. d) nařízení vlády č. 176/1997 Sb.
6)   Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
7)   § 8 odst. 7 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb.

E-shop

ÚZ č. 1235 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 2018

ÚZ č. 1235 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 2018

Sagit, a. s.

Od minulého vydání se změnily všechny tři základní zákony: zákon o pojišťovnictví, zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí a zákon o pojištění odpovědnosti z provozu ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Tomáš Sejkora - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie provádí komplexní analýzu problematiky daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty. Srovnává českou právní úpravu s právem Evropské unie a vybraných členských států. Autor rozebírá jednotlivé ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 2. díl

Základy závazkového práva, 2. díl

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Autoři rozebírají 24 vybraných smluvních typů z občanského zákoníku. Pozornost je zaměřena na ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.