Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


202

ZÁKON

ze dne 25. července 2019,

kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000  Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o poštovních službách

Čl. I

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č.  413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 110/2007  Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 221/2012  Sb., zákona č. 212/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 319/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odstavec 4 zní:

„(4) Úřad může provozovateli uložit rozhodnutím povinnost provést ve lhůtě ne kratší než 20 dnů změnu poštovních podmínek, jsou-li v rozporu s tímto zákonem nebo prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu nebo v rozporu se zákonem obsahujícím pravidla ochrany spotřebitele, a to z důvodu nekalých, klamavých nebo agresivních obchodních praktik nebo z důvodu diskriminace spotřebitele17). Změnu poštovních podmínek provede provozovatel nejpozději s účinností ke dni následujícímu po uplynutí lhůty podle věty první; v tomto případě se odstavec 3 nepoužije.“.

2. V § 34c se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V prvním roce platnosti poštovní licence určí Úřad rozhodnutím předběžné čisté náklady držitele poštovní licence nejvýše ve výši 750 000 000 Kč nebo ve výši jedné poloviny čistých nákladů uvedených pro dané zúčtovací období v žádosti o udělení poštovní licence, podle toho, která z těchto částek je nižší.“.

3. V § 34d odstavec 2 zní:

„(2) Úřad rozhodnutím určí čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž, a to ve výši čistých nákladů ověřených podle § 34b odst. 6, nejvýše však ve výši 1 500 000 000 Kč; ostatní čisté náklady se nepovažují za nespravedlivou finanční zátěž.“.

4. Nadpis § 34e se zrušuje.

5. V § 34e se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) V případě, že je ohledně financování předběžných čistých nákladů nebo čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž vedeno řízení před Evropskou komisí ve věci veřejné podpory, považuje se toto řízení za řízení o předběžné otázce podle správního řádu. Úřad nepřevede peněžní prostředky k úhradě předběžných čistých nákladů nebo čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž, dokud Evropská komise nerozhodne o oprávněnosti jejich poskytnutí.“.

6. V § 37a odst. 1 písmena c) a d) znějí:

„c)   podniká v oblasti poštovních služeb v rozporu s obecnými podmínkami podnikání uvedenými v § 17,
d)   podniká v oblasti poštovních služeb bez oprávnění podle § 18 odst. 1,“.

7. V § 37a odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až p) se označují jako písmena c) až o).

8. V § 37a odst. 3 písmeno a) zní:

„a)   neplní poštovní povinnost způsobem podle § 33 odst. 1 písm. a) nebo podle rozhodnutí o udělení poštovní licence,“.

9. V § 37a odst. 3 písm. f) se za slova „podle § 34 odst.“ vkládá číslo „1,“.

10. V § 37a odst. 4 písm. b) se slova „písm. f) nebo l)“ nahrazují slovy „písm. e) nebo k)“.

11. V § 37a odst. 4 písm. c) se slova „nebo podle odstavce 2 písm. b), e), i), k), m), n), nebo p)“ nahrazují slovy „nebo podle odstavce 2 písm. b), d), h), j), l), m) nebo o)“.

12. V § 37a odst. 4 písm. d) se slova „písm. a), c), d), g), h), j) nebo o)“ nahrazují slovy „písm. a), c), f), g), i) nebo n)“.

13. V § 38 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Splnění povinnosti uložené provozovateli rozhodnutím podle § 6 odst. 4 lze vymáhat ukládáním donucovacích pokut až do celkové výše 5 000 000 Kč.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

14. V § 38 odst. 3 se slova „§ 22 odst. 6 nebo 9 nebo“ zrušují.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení o stanovení procentních podílů výnosů za poskytování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb jednotlivých plátců na celkových výnosech za poskytování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb všech plátců a řízení o stanovení výše platby plátce na účet pro financování základních služeb podle ustanovení § 34c odst. 7 a 8 zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2016, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují a rozhodnutí vydaná v těchto řízeních pozbývají právních účinků. Peněžní prostředky určené na kompenzaci nespravedlivé finanční zátěže za roky 2013 a 2014 převedené na účet pro financování základních služeb zřízený podle § 34c odst. 3 zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2016, vrátí plátcům stát prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Čisté náklady, které podle rozhodnutí Úřadu představují nespravedlivou finanční zátěž stanovenou podle § 34c odst. 2 zákona č. 29/2000  Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2016, za zúčtovací období roků 2013 a 2014, uhradí stát v celkové výši 800 000 000 Kč za oba roky, a to ve výši 500 000 000 Kč v roce 2019 a 300 000 000 Kč v roce 2020, prostřednictvím Úřadu, vždy k 1. březnu příslušného roku nebo do 90 dnů ode dne doručení rozhodnutí Evropské komise o oprávněnosti jejich poskytnutí nebo do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Ostatní čisté náklady uvedené v rozhodnutí Úřadu podle věty první, které převyšují za zúčtovací období roků 2013 a 2014 částku 800 000 000 Kč, se nepovažují za nespravedlivou finanční zátěž.

3. Rozhodnutí Úřadu vydaná podle § 34c odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2016, za zúčtovací období roků 2013 a 2014 pozbývají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v části stanovící čisté náklady, které se nepovažují za nespravedlivou finanční zátěž, a v části stanovící čisté náklady, které představují nespravedlivou finanční zátěž, právních účinků.

4. Ustanovení § 34e zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí i pro řízení o stanovení a financování čistých nákladů, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Při určení nejvyšší výše předběžných čistých nákladů v prvním roce platnosti poštovní licence, o jejichž úhradu bylo požádáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle § 34c odst. 2 zákona č.  29/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Při určení nejvyšší možné výše čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž, o jejichž úhradu bylo požádáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle § 34d odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 319/2015 Sb.

Čl. III

V části první zákona č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, se na konci textu čl. II doplňují slova „ , s výjimkou ustanovení § 34c odst. 3 až 13 zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
v z. Schillerová v. r.

E-shop

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moc -  Komentář, 4. vydání

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moc - Komentář, 4. vydání

Vojtek, Bičák - C. H. Beck

Již čtvrté vydání úspěšného komentáře k odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné moci znovu shrnuje vývoj, k němuž v aplikaci tohoto zákona v praxi došlo. Publikace vykládá základní otázky, rozebírá ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 54

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 54

Ústavní soud ČR - C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 940 KčKOUPIT

Zákon o bankách. Komentář

Zákon o bankách. Komentář

Petr Liška, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Petr Kotáb, Tomáš Rýdl - Wolters Kluwer, a. s.

Nejnovější komentář zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, přináší výklad tohoto základního předpisu regulujícího činnost bank z pera erudovaných autorů, kteří v textu zúročili své bohaté praktické zkušenosti s aplikací zákona. Komentář přináší podrobný výklad všech ustanovení, a to i v ...

Cena: 1 195 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.