Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


72

VYHLÁŠKA

ze dne 7. března 2019,

kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005  Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016  Sb., zákona č. 63/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 7 odst. 6, § 7b odst. 8, § 7d odst. 3, § 7f odst. 3, § 38 odst. 3, § 38c odst. 6, § 38d odst. 4 a § 79 odst. 8 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb., vyhlášky č. 10/2017 Sb., vyhlášky č. 86/2017 Sb. a vyhlášky č. 158/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 až 8 se v textu pod nadpisem text „§ 5 odst. 8“ nahrazuje textem „§ 5 odst. 9“.

2. V § 13 se na konci textu odstavce 2 doplňuje text „ , Z“.

3. V § 15 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   druh provedené technické prohlídky,“.

4. V § 15 odst. 2 písm. a) bodu 1 se slova „kontrola technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy“ nahrazují slovy „technická silniční kontrola“.

5. V § 20 odst. 1 písm. f) se slovo „příloh“ nahrazuje slovem „přílohy“ a text „a 9“ se zrušuje.

6. V § 22 odst. 1 a 2 se číslo „445“ nahrazuje číslem „297“.

7. V § 23 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   registrační značky pro elektrická vozidla,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

8. V § 25, 27, 29, 31 a 32 se v textu pod nadpisem text „§ 7b odst. 6“ nahrazuje textem „§ 7b odst. 8“.

9. V § 25 se za slova „je provedena 7“ vkládá text „ , vyjma rozměru tabulky 520 x 110 mm, kde je provedena 8“.

10. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který včetně nadpisu zní:

㤠25a
Forma, provedení a obsah registrační značky elektrického vozidla a její tabulky
(K § 7b odst. 8 zákona)

(1) Registrační značka elektrického vozidla je složena z velkých písmen „EL“ a z dalších arabských číslic nebo velkých písmen latinské abecedy, kterých je u automobilů 5, u motocyklů 4, vyjma rozměru tabulky 520 x 110 mm, kde jich je 5, a u mopedů se šlapadly, kde jsou 3.

(2) Tabulky s registrační značkou elektrického vozidla svými rozměry, geometrickým uspořádáním číslic a písmen a barevným provedením odpovídají tabulkám se standardní registrační značkou pro silniční motorová vozidla a přípojná vozidla.“.

11. V § 26 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „latinské abecedy“.

12. V § 26 se na konci textu odstavců 3 a 4 doplňují slova „nebo písmeny latinské abecedy“.

13. V § 27 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se mezera pro umístění nálepky o pravidelné technické prohlídce vpravo na konci prvního řádku.“.

14. V § 29 odst. 1 písm. a) se za slova „nákladní automobil,“ vkládají slova „pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem b) nebo e); pro“.

15. V § 29 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; pro ostatní vozidla, pokud nemají prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem d)“.

16. V § 29 odst. 1 písm. d) se slovo „silniční“ zrušuje.

17. V § 29 odst. 1 písm. e) a v § 29 odst. 1 písm. l) se za slovo „osobní“ vkládají slova „a nákladní“.

18. V § 29 odst. 1 písm. h) se za slova „nákladní automobil,“ vkládají slova „pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem i) nebo l); pro“.

19. V § 32 odst. 4 se věta třetí zrušuje.

20. V § 32 odst. 4 písmeno b) zní:

„b)   její horní hrana nebyla výše než 2 000 mm nad rovinou vozovky, neumožňuje-li konstrukční řešení silničního vozidla dodržet maximální vzdálenost 1 200 mm nad rovinou vozovky.“.

21. V § 33 se v textu pod nadpisem text „§ 38 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 38c odst. 6“.

22. V § 33 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo v souladu se schvalovací dokumentací“.

23. V § 33 odst. 3 se za slovo „značkou“ vkládají slova „pro vozidla kategorie L“.

24. V § 33 odst. 3 se slova „schvalovací dokumentace k silničnímu vozidlu“ nahrazují slovy „posouzení zkušební stanice nebo technické zkušebny, jde-li o dodatečnou úpravu“.

25. V příloze č. 4 se v bodě 5 text „NG“ nahrazuje textem „CNG“.

26. V příloze č. 5 v části označené „NÁKLADNÍ AUTOMOBIL“ se ve druhém sloupci za text „BE“ doplňují slova „PICK UP“.

27. V příloze č. 5 v části označené „NÁKLADNÍ AUTOMOBIL“ se ve třetím sloupci za slovo „PRODEJNA“ doplňují slova „NEBO REKLAMA“.

28. V příloze č. 5 v části označené „NÁKLADNÍ AUTOMOBIL“ se ve třetím sloupci slovo „LETECKÉ“ nahrazuje slovem „VÝŠKOVÉ“.

29. V příloze č. 5 se slova „SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL (M1, M1G, N1, N2, N2G, N3G, O1, O2, O3, O4)“ nahrazují textem „(M, N, O)“.

30. V příloze č. 5 v části označené „MOTOCYKL“ se text „(L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, LM)“ nahrazuje textem „(L1e až L7e, včetně podkategorií, LZ)“.

31. Příloha č. 8 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

32. Příloha č. 9 se zrušuje.

33. Příloha č. 10 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

34. Příloha č. 11 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

35. Příloha č. 17 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Platné technické průkazy silničních vozidel a platné technické průkazy zvláštních vozidel vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti.

2. Tiskopisy technického průkazu silničního vozidla a technického průkazu zvláštního vozidla podle vyhlášky č. 343/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze vydávat a pro zápis použít do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince 2020. Pokud byl k silničnímu vozidlu nezapsanému v registru silničních vozidel vydán prodejcem takový technický průkaz před 31. prosincem 2020, provede se při zapsání silničního vozidla do registru silničních vozidel zápis do tohoto technického průkazu i po tomto datu.

3. Tiskopisy žádosti o vydání tabulky s registrační značkou vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze používat do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince 2020.

Čl. III
ÚČINNOST

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.

E-shop

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Prof. JUDr. Jan Dědič, Doc. JUDr. Ivana Štenglová, JUDr. Radim Kříž, JUDr. Petr Čech, LL.M. - C. H. Beck

Od šestého vydání publikace Akciové společnosti byl obchodní zákoník významně novelizován. Sedmé vydání této úspěšné publikace reaguje na změny právní úpravy, k nimž v mezidobí došlo. Značně byly upraveny zejména pasáže týkající se oceňování nepeněžitých vkladů, finanční asistence, ...

Cena: 1 310 KčKOUPIT

Praktický průvodce GDPR, 2. vydání

Praktický průvodce GDPR, 2. vydání

JUDr. Jiří Žůrek - Anag, spol. s r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) představuje nový právní rámec pro zpracování osobních údajů. Text vychází z právního stavu z května 2018. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Jde o komplexnější právní předpis, než byl zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Darování a jeho podoby v novém soukromém právu

Darování a jeho podoby v novém soukromém právu

doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se podrobně věnuje institutu darování, který byl dotčen rekodifikací civilního práva. Celkem šestnáct kapitol obsahuje: vývoj institutu od římského práva, sociální aspekty daru a odlišení darování od podobných jednání, pojednání o darovací smlouvě, jejím vzniku a podobách, ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.