Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 126/2018 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2018, částka 64, ze dne 22. 6. 2018

126

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. června 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017  Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č.  85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014  Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014  Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, se mění takto:

1. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 5 pořadovém čísle požadavku 1 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se slova „§ 5 odst. 1 a odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 1 písm. d) a i)“.

2. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 10 po-řadovém čísle požadavku 5 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se text „§ 51“ nahrazuje slovy „§ 51 odst. 3 a 4 a § 51 odst. 8 písm. c)“ a slova „§ 3 až 5,“ se nahrazují slovy „§ 3 až 5 a 11“.

3. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 10 po-řadovém čísle požadavku 7 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se slova „§ 13 odst. 1 a 5 až 7“ nahrazují slovy „§ 13 odst. 1 a 4 až 6“.

4. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 13 pořadovém čísle požadavku 1 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se text „§ 5 odst. 2 písm. c)“ nahrazuje textem „§ 5 odst. 4 písm. b)“.

5. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 13 po-řadovém čísle požadavku 3 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se slova „§ 5 odst. 1 písm. e) a f), § 5 odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 1 písm. d), e) a i)“.

6. V příloze č. 2 bodě 1 písm. b) se slova „tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem“ nahrazují slovy „hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, s výjimkou tuhých hnojiv“.

7. V příloze č. 2 bod 5 zní:
„5. Žadatel zajistí, že v rámci jím užívaného dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou standardní orná půda se nebude vyskytovat souvislá plocha

a)   kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha,
b)   kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou,
c)   řepky olejné a ostatních obilnin pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha,
d)   řepky olejné a ostatních obilnin pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou,
e)   kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha neuvedenou v písmeni a), a
f)   kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou neuvedenou v písmeni b); tuto podmínku nemusí žadatel dodržovat na dílu půdního bloku o velikosti větší než 4 ha, který neobsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra není z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou neuvedenou v písmeni b).
Žadatel nemusí dodržet podmínku podle písmen b) a d) na dílu půdního bloku o velikosti větší než 4 ha, který neobsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra není z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou.“.

8. V příloze č. 2 bodě 6 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

9. V příloze č. 2 se na konci bodu 6 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   do celkové výměry podle písmene b) nezapočítává výměru dílů půdních bloků zařazených v podopatření zatravňování orné půdy podle § 20 nebo podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 22a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 4 pořadovém čísle požadavku 13 v řádku Rozsah Velký, ve sloupci Hodnocení a v řádku Závažnost Velká, ve sloupci Hodnocení se věta „Na jatka byla dodána zvířata, u kterých nebyla dodržena ochranná lhůta, nebo byly do oběhu uvedeny živočišné produkty, u kterých byla zjištěna rezidua veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 směrnice Rady č. 96/23/ES v nadlimitní hodnotě.“ nahrazuje větou „U hospodářských zvířat nebyla dodržena ochranná lhůta nebo v živočišných produktech byla zjištěna rezidua veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 podle směrnice Rady č. 96/23/ES v nadlimitní hodnotě.“.

11. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 4 pořadovém čísle požadavku 17 v řádku Rozsah Velký, ve sloupci Hodnocení se věta „V mléce určeném k lidské spotřebě je zjištěna přítomnost škůdců nebo prokázána rezidua inhibičních látek nebo jiných nepovolených léčiv.“ nahrazuje textem „X“ a v řádku Závažnost Velká, ve sloupci Hodnocení se věta „Byla prokázána rezidua inhibičních látek a mléko je dodáváno přímo konečnému spotřebiteli.“ nahrazuje textem „X“.

12. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 7 pořadovém čísle požadavku 5 v řádku Závažnost Střední, ve sloupci Hodnocení a v řádku Závažnost Velká, ve sloupci Hodnocení se doplňuje věta „V chovech, kde bylo odesláno do 10 pozdních hlášení, je jmenovatel podílu 10.“.

13. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 8 pořadovém čísle požadavku 4 v řádku Závažnost Střední, ve sloupci Hodnocení a v řádku Závažnost Velká, ve sloupci Hodnocení se doplňuje věta „V chovech, kde bylo odesláno do 10 pozdních hlášení, je jmenovatel podílu 10.“.

14. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 11 pořadovém čísle požadavku 7 v řádku Trvalost Neodstranitelná, ve sloupci Hodnocení se text „X“ nahrazuje větou „Neodstranitelné porušení.“.

15. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 11 pořadové číslo požadavku 7 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

16. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 11 pořadovém čísle požadavku 8 v řádku Trvalost Neodstranitelná, ve sloupci Hodnocení se text „X“ nahrazuje větou „Neodstranitelné porušení.“.

17. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 11 pořadové číslo požadavku 8 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 12 pořadovém čísle požadavku 4 v řádku Trvalost Neodstranitelná, ve sloupci Hodnocení se text „X“ nahrazuje větou „Neodstranitelné porušení.“.

19. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 12 pořadové číslo požadavku 4 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 13 pořadovém čísle požadavku 4 v řádku Rozsah Malý, ve sloupci Hodnocení se text „X“ nahrazuje větou „Zjištění se týká pouze jednoho zvířete.“, v řádku Rozsah Střední, ve sloupci Hodnocení se text „X“ nahrazuje větou „Zjištění se týká do 20 % zvířat včetně.“ a v řádku Rozsah Velký, ve sloupci Hodnocení se věta „Volnost pohybu zvířat je omezena způsobem, který vede k poškození zdraví zvířat nebo k jejich zbytečnému utrpení.“ nahrazuje větou „Zjištění se týká nad 20 % zvířat.“.

21. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 13 pořadovém čísle požadavku 10 v řádku Trvalost Odstranitelná, ve sloupci Hodnocení se text „X“ nahrazuje větou „Odstranitelné porušení.“.

22. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 13 pořadové číslo požadavku 10 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 13 pořadovém čísle požadavku 11 v řádku Závažnost Velká, ve sloupci Hodnocení se věty „Zvířatům není zabezpečen přístup k vodě nebo krmivu ve stanovených intervalech pro jednotlivé druhy a kategorie. Zvířata jeví známky dehydratace. V případě nedostatečného přístupu ke krmivu jsou zvířata kachektická.“ nahrazují větou „Zvířata jsou vyhublá nebo jeví známky dehydratace nebo na hospodářství došlo k úhynu zvířat v důsledku dehydratace nebo podvýživy.“.

24. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 13 pořadovém čísle požadavku 11 v řádku Trvalost Neodstranitelná, ve sloupci Hodnocení se text „X“ nahrazuje větou „Neodstranitelné porušení.“.

25. V příloze č. 4 požadavky standardů č. 5 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se řídí podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7, 10 až 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23 a 25, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Milek v. r.

E-shop

Lexikon účetních pojmů - překlad Z Čj do Aj a Nj, Výklad pojmů v Čj, Aj, Nj, praktické příkaldy

Lexikon účetních pojmů - překlad Z Čj do Aj a Nj, Výklad pojmů v Čj, Aj, Nj, praktické příkaldy

doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Příručka, která encyklopedickým způsobem definuje jednotlivé výrazy, se kterými se můžete pravidelně setkat v každodenní účetní praxi. Jedná se zejména o pojmy z oblasti finančního účetnictví, manažerského ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 5. vydání

Trestní právo procesní, 5. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již páté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. ...

Cena: 1 050 KčKOUPIT

ÚZ č. 1265 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1265 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 20 nejdůležitějších zákonů. Kapitola o zemědělství zahrnuje následující oblasti: krmiva, rostlinolékařská péče, hnojiva, veterinární zákon, vinohradnictví, ochrana chmele, plemenitba, ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.