Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 17/2018 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2018, částka 12, ze dne 7. 2. 2018

17

VYHLÁŠKA

ze dne 31. ledna 2018,

kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 88 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 86b odst. 3 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, se mění takto:

1. V § 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   obory učňovského, středoškolského nebo vysokoškolského odborného vzdělávání, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení prvního nebo druhého stupně,“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

2. V § 1 se na začátek písmene d) vkládají slova „obsah a rozsah základního kurzu,“.

3. V § 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a způsob prokázání absolvování kurzu organizovaného zaměstnavatelem“.

4. V § 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   obsah a rozsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem.“.

5. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:

㤠1a
Obory učňovského, středoškolského nebo vysokoškolského odborného vzdělávání, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení prvního nebo druhého stupně

(1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení prvního stupně, jsou

a)   41 - 51 - H/01 Zemědělec – farmář,
b)   41 - 55 - H/01 Opravář zemědělských strojů a
c)   41 - 52 - H/01 Zahradník.

(2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské magisterské studijní programy, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení druhého stupně, jsou

a)   41 - 04 - M/01 Rostlinolékařství,
b)   41 - 41 - M/01 Agropodnikání,
c)   41 - 42 - M/01 Vinohradnictví,
d)   41 - 44 - M/01 Zahradnictví,
e)   41 - 45 - M/01 Mechanizace a služby a
f)   vysokoškolský magisterský studijní program se zaměřením na fytotechniku.“.

6. V § 3 odst. 5 se slova „Státní rostlinolékařská správa“ nahrazují slovem „Ústav“, za větu první se vkládá věta „Písemný test obsahuje 25 otázek z oblasti nakládání s přípravky a 15 otázek z oblasti ochrany veřejného zdraví.“ a za slova „veřejného zdraví“ se doplňují slova „ , jinak zkoušený opakuje písemný test v jiném termínu. Zkoušku je možné absolvovat nejpozději do 12 měsíců ode dne absolvování základního kurzu pro vydání osvědčení druhého stupně.“.

7. V nadpisu § 4 se slovo „Rozsah“ nahrazuje slovy „Obsah a rozsah základního kurzu, rozsah“.

8. V § 4 se vkládají nové odstavce 1 až 4, které znějí:

„(1) Obsah základního kurzu pro vydání osvědčení třetího stupně a obsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení třetího stupně je 18 vyučovacích hodin. Do této doby není započítán čas pro vykonání zkoušky.

(3) Rozsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně je 8 vyučovacích hodin. Do této doby není započítán čas pro vykonání zkoušky.

(4) Za vyučovací hodinu podle odstavců 2 a 3 se považuje 45 minut.“.
Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 5 až 9.

9. V § 4 odst. 5 se slova „Státní rostlinolékařská správa“ nahrazují slovem „Ústav“, na konci textu věty páté se vkládají slova „v jiném termínu“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Zkoušku je možné absolvovat nejpozději do 12 měsíců ode dne absolvování základního kurzu pro vydání osvědčení třetího stupně.“.

10. V § 4 odst. 6 a 8 se číslo „1“ nahrazuje číslem „5“ a v odstavci 6 se slovo „nejvýše“ zrušuje.

11. V § 4 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.

12. V § 4 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Zkoušku je možné absolvovat nejpozději do 12 měsíců ode dne absolvování doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně.“.

13. V § 5 odst. 2 se slova „Státní rostlinolékařská správa“ nahrazují slovem „Ústav“.

14. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6
Požadavky na technické zabezpečení pro pořádání základních kurzů a doplňujících školení

Vzdělávací zařízení zabezpečí pro pořádání základních kurzů a doplňujících školení učebnu s možností elektronických prezentací, s připojením k internetu, prostorovou kapacitou pro teoretickou výuku a s technickou kapacitou pro praktickou výuku.“.

15. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

㤠6a
Obsah a rozsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem a způsob prokázání absolvování kurzu organizovaného zaměstnavatelem

(1) Obsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Rozsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem je 6 vyučovacích hodin. Za vyučovací hodinu se považuje 45 minut.

(3) Neprodleně po ukončení kurzu organizovaného zaměstnavatelem je zaměstnavatel povinen písemně oznámit Ústavu počet osob, které kurz absolvovaly a považují se tak za držitele osvědčení prvního stupně.

(4) Pro účely prokázání absolvování kurzu organizovaného zaměstnavatelem při kontrole je zaměstnavatel po dobu 3 let ode dne konání kurzu organizovaného zaměstnavatelem povinen uchovávat seznam osob, které tento kurz absolvovaly. Tento seznam musí obsahovat jméno, datum a místo narození a místo trvalého pobytu všech osob, které kurz absolvovaly, jejich podpisy a podpis odborného školitele.“.

16. V nadpisu přílohy č. 1 se za slova „platnosti osvědčení druhého stupně“ vkládají slova „ ,obsah základního kurzu pro vydání osvědčení třetího stupně,“, slova „a obsah“ se nahrazují slovem „obsah“ a na konci se doplňují slova „a obsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem“.

17. V příloze č. 1 písmenu A. se na konci textu bodu 1 doplňují slova „a právní předpisy na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí“.

18. V příloze č. 1 písmenu A. bodu 3 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   etiketa přípravku včetně příbalového letáku a bezpečnostního listu (včetně prvků označení nebezpečnosti),“.

Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).

19. V příloze č. 1 písmenu A. se na konci textu bodu 6 doplňují slova „ , ochranné lhůty a ochranné vzdálenosti“.

20. V příloze č. 1 písmenu A. bodu 7 se za slovo „například“ vkládají slova „existenci ochranných pásem vodních zdrojů povrchových a podzemních vod,“.

21. V příloze č. 1 písmenech B. a C. se za slovo „zdraví“ vkládají slova „a životního prostředí“.

22. V příloze č. 1 písmenu B. se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „druhého“ se vkládají slova „nebo třetího“.

23. V příloze č. 1 se doplňuje písmeno D., které zní:
„D. Časový rozvrh pro jednotlivá témata kurzu organizovaného zaměstnavatelem, včetně rozsahu témat týkajících se ochrany veřejného zdraví a životního prostředí, zveřejní ministerstvo ve věstníku ministerstva s přihlédnutím k rozdílným povinnostem držitelů osvědčení prvního stupně odborné způsobilosti.“.

24. V příloze č. 2 se slova „vzdělávací instituce“ nahrazují slovy „vzdělávacího zařízení“ a v řádku „Platnost osvědčení“ se slova „5 let“ nahrazují slovy „3 roky“.

25. V přílohách č. 3 a 4 se slova „Státní rostlinolékařská správa“ nahrazují slovy „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský“, text „SRS“ se zrušuje, za slovo „Razítko“ se vkládá slovo „ , jméno“ a slova „Státní rostlinolékařské správy“ se nahrazují slovy „Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
Ing. Milek v. r.

E-shop

Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého

Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého

Petr Dobiáš, Zdeněk Kučera, Tomáš Mach, Bohumil Poláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka umožňuje čtenáři aplikovat teoretické vědomosti z mezinárodního práva soukromého na praktické situace. Sbírka obsahuje sedm příkladů, které vycházejí z vnitrostátní úpravy, unijních předpisů (např. Brusel I, Řím I) a z mezinárodních úmluv. Tyto příklady jsou řešeny ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Compliance v podnikové praxi

Compliance v podnikové praxi

Schenková, Lasák a kolektiv - C. H. Beck

Pojem compliance se v poslední době pevně ukotvil v českém právním prostředí. Obchodní korporace se musejí vyrovnat s neustále rostoucím množstvím právních předpisů, které je postihují za protiprávní jednání osob, jež za obchodní korporaci vystupují a jednají. Compliance však ...

Cena: 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2018 zejména ke změně účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., technické vyhlášky o ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.