Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 11/2018 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2018, částka 7, ze dne 19. 1. 2018

11

VYHLÁŠKA

ze dne 12. ledna 2018,

kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 279/2013  Sb. a zákona č. 299/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb., vyhlášky č. 76/2010 Sb., vyhlášky č. 382/2011 Sb., vyhlášky č.  442/2013 Sb., vyhlášky č. 104/2014 Sb. a vyhlášky č. 207/2014 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 2 se na konci textu poznámky pod čarou na samostatné řádky doplňují věty „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1279 ze dne 14. července 2017, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1920 ze dne 19. října 2017, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o oběh semen Solanum tuberosum L. pocházejících z Unie.“.

2. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se bod 5. zrušuje.

3. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se za bod 6. vkládá nový bod 6.1., který zní:

„6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.)“.

4. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se za bod 11.1. vkládá nový bod 11.2., který zní:

„11.2. Keiferia lycopersicella (Walsingham)“.

5. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se za bod 19.1. vkládá nový bod 19.2., který zní:

„19.2. Saperda candida Fabricius“.

6. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se za bod 25. vkládá nový bod 25.1., který zní:

„25.1. Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)“.

7. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. b) se bod 1. zrušuje.

8. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. b) se za bod 0.1. doplňují body 2. a 2.1., které znějí:

„2. Xanthomonas citri pv. aurantifolii

2.1. Xanthomonas citri pv. citri“.

9. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. c) se za bod 12. vkládá nový bod 12.1., který zní:

„12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa“.

10. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. d) se bod 1. zrušuje a v bodě 2. se zrušuje podbod e).

11. V příloze č. 1 části A oddílu II písm. b) se doplňuje bod 3., který zní:

„3. Xylella fastidiosa (Wells et al.)“.

12. V příloze č. 1 části A oddílu II písm. d) se za bod 2. vkládá nový bod 2.1., který zní:
„2.1. 'Candidatus Phytoplasma ulmi'“.

13. V příloze č. 1 části B písm. a) bod 1. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. V příloze č. 1 části B písm. a) bodu 1.2. se v pravém sloupci slovo „Portugalsko,“ zrušuje.

15. V příloze č. 1 části B písm. a) bodu 2. se v pravém sloupci za slovo „Lotyšsko,“ vkládají slova „Portugalsko (Azory),“.

16. V příloze č. 1 části B písm. a) se za bod 2. vkládá nový bod 2.1., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. V příloze č. 1 části B písm. a) bod 3. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. V příloze č. 1 části B písm. a) bod 5. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

19. V příloze č. 1 části B písm. b) se v bodu 2. slovo „Finsko,“ zrušuje.

20. V příloze č. 2 části A oddílu I písm. a) bodu 5. v levém sloupci se slova „Aonidiella citrina (Craw)“ nahrazují slovy „Aonidiella citrina Coquillet“.

21. V příloze č. 2 části A oddílu I písm. b) se bod 4. zrušuje.

22. V příloze č. 2 části A oddílu I písm. c) se bod 11. zrušuje.

23. V příloze č. 2 části A oddílu II písm. b) bodu 8. text v levém sloupci zní:„Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.“.

24. V příloze č. 2 části A oddílu II písm. d) se za bod 7. vkládá nový bod 7.1., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze č. 2 části B písm. a) se za bod 6. vkládají nové body 6.1. a 6.2., které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

26. V příloze č. 2 části B písm. a) se doplňuje bod 10., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. V příloze č. 2 části B písm. b) bodu 1. pravém sloupci se slovo „Portugalsko,“ zrušuje.

28. V příloze č. 2 části B písm. b) bodu 2. pravý sloupec zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

29. V příloze č. 2 části B písm. b) se doplňuje bod 3., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

30. V příloze č. 2 části B písm. c) bodu 0.01. se na začátek pravého sloupce vkládá slovo „Irsko,“.

31. V příloze č. 2 části B písm. d) se před bod 1. vkládá nový bod 0.1., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

32. V příloze č. 2 části B písm. d) bodu 1. pravém sloupci se za slovo „Madeiry“ vkládají slova „a okresu Odemira v Alenteju“.

33. V příloze č. 3 části B v bodech 1. a 2. pravý sloupec zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

34. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 2. pravý sloupec zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

35. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 5. levý sloupec zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

36. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 7.3. vkládají nové body 7.4. a 7.5., které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

37. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 9. se v pravém sloupci na konci textu doplňují slova „anebo Scirrhia pini Funk Parker“.

38. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 14. pravý sloupec zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

39. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 14. vkládá nový bod 14.1., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

40. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 16.2. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

41. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 16.3. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 16.4. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

43. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 16.5. vkládá nový bod 16.6., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

44. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 18.2. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 18.3. vkládá nový bod 18.4., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

46. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 19.2. se v levém sloupci slova „Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye“ nahrazují slovy „Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.“.

47. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 25.7. vkládají nové body 25.7.1. a 25.7.2., které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

48. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 47. písm. b) se v pravém sloupci slovo „vyskytující“ nahrazuje slovem „vyskytujícím“.

49. V příloze č. 4 části A oddílu II se za bod 8. vkládá nový bod 8.1., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

50. V příloze č. 4 části A oddílu II bod 10.1. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. V příloze č. 4 části A oddílu II bodu 12. písm. b) v pravém sloupci desáté odrážce slova „Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye“ nahrazují slovy „Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.“.

52. V příloze č. 4 části A oddílu II bod 18.3. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

53. V příloze č. 4 části A oddílu II se za bod 18.3. doplňuje nový bod 18.3.1., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

54. V příloze č. 4 části B bodu 6.4. a bodu 12.1. se na začátek pravého sloupce vkládá slovo „Irsko,“.

55. V příloze č. 4 části B se za bod 16. vkládá nový bod 16.1., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

56. V příloze č. 4 části B bodu 20.3. se v pravém sloupci za slovo „Lotyšsko,“ vkládají slova „Portugalsko (Azory),“.

57. V příloze č. 4 části B se za bod 20.3. vkládají nové body 20.4. a 20.5., které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

58. V příloze č. 4 části B bodu 21. pravý sloupec zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

59. V příloze č. 4 části B bodu 21.1. prostřední sloupec zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

60. V příloze č. 4 části B bodu 21.3. pravý sloupec zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

61. V příloze č. 4 části B se za bod 21.3. vkládají nové body 21.4. a 21.5., které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

62. V příloze č. 4 části B bodech 24.1. a 24.2. pravý sloupec zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

63. V příloze č. 4 části B bod 24.3. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

64. V příloze č. 4 části B bodu 33. pravém sloupci se slovo „Portugalsko,“ zrušuje.

65. V příloze č. 9 části A oddílu I bod 1.4. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

66. V příloze č. 9 části A oddílu I bodu 1.7. písm. b) tabulka zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

67. V příloze č. 9 části A oddílu I bod 2.1. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

68. V příloze č. 9 části A oddílu II bod 1.2. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

69. V příloze č. 9 části A oddílu II se za bod 1.3. vkládá nový bod 1.3.1., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

70. V příloze č. 9 části A oddílu II bodu 1.10. písm. b) tabulka zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

71. V příloze č. 9 části A oddílu II bod 2.1. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

72. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 2. desáté odrážce se slova „Amiris P. Browne“ nahrazují slovy „Amyris P. Browne“.

73. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 3. první odrážka zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

74. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 3. se za poslední odrážku doplňuje odrážka, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

75. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 6. písm. a) se za poslední odrážku doplňuje odrážka, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

76. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 6. písm. b) tabulka zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

77. V příloze č. 9 části B oddílu II bodu 7. písm. b) tabulka zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

78. Příloha č. 12 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 52 a 53, pokud jde o přílohu č. 4 část A oddíl II body 18.3. a 18.3.1., které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2018.

Ministr:
Ing. Milek v. r.

E-shop

Dárkový poukaz

Dárkový poukaz

Sagit, a. s.

Cena: 0 KčKOUPIT

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, komentář

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, komentář

Ing. Eva Zemanová, Mgr. Václav Toman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář se zabývá praktickou aplikací a úskalími zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Uspořádání komentáře vychází z jeho jednotlivých hlav takto: •subjekt ...

Cena: 345 KčKOUPIT

Základy účetnictví, 2. vydání

Základy účetnictví, 2. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.