Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 441/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 158, ze dne 15. 12. 2017

441

VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č.  304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., vyhlášky č. 397/2005 Sb., vyhlášky č. 349/2007  Sb., vyhlášky č. 469/2008 Sb., vyhlášky č. 419/2010 Sb., vyhlášky č. 413/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2013 Sb., vyhlášky č. 293/2014 Sb. a vyhlášky č. 250/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Podle § 13 účetní jednotka vykazuje časové rozlišení v aktivech rozvahy

a)   v položce „C.II.3. Časové rozlišení aktiv“; rozvaha neobsahuje položku „D. Časové rozlišení aktiv“, nebo
b)   v položce „D. Časové rozlišení aktiv“; rozvaha neobsahuje položku „C.II.3. Časové rozlišení aktiv“.

(4) Podle § 19 účetní jednotka vykazuje časové rozlišení v pasivech rozvahy

a)   v položce „C.III. Časové rozlišení pasiv“; rozvaha neobsahuje položku „D. Časové rozlišení pasiv“, nebo
b)   v položce „D. Časové rozlišení pasiv“; rozvaha neobsahuje položku „C.III. Časové rozlišení pasiv“.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 5 až 9.

2. V § 3 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Pro účely vykazování, oceňování a zveřejňování informací o derivátech v příloze v účetní závěrce a operacích s nimi použije účetní jednotka ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění účinném k 31. prosinci 2017.“.

3. V § 3a odst. 2 písm. a) se slova „a „C.II.2. Krátkodobé pohledávky“ “ nahrazují slovy „ , „C.II.2. Krátkodobé pohledávky“ a „C.II.3. Časové rozlišení aktiv“ “.

4. V § 4 odst. 5 ve větě první se slova „a z položek přehledu o změnách vlastního kapitálu“ nahrazují slovy „ , z položek přehledu o změnách vlastního kapitálu a z položek přehledu o peněžních tocích“.

5. V § 6 odst. 1 a odst. 3 písm. a) se slova „výzkumu a“ zrušují.

6. V § 6 odst. 3 písm. c) se věta „Účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu delší než 60 měsíců, nejdéle však 120 měsíců; tuto skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce.“ zrušuje.

7. V § 13 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Časové rozlišení v aktivech rozvahy je možné vykazovat v položce „C.II.3. Časové rozlišení aktiv“ nebo v položce „D. Časové rozlišení aktiv“. Účetní jednotka rozhodne, který způsob vykazování zvolí nejpozději k rozvahovému dni; kombinace obou způsobů vykazování není přípustná.“.
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.

8. V § 13 odst. 2 se za slovo „Položka“ vkládají slova „ „C.II.3. Časové rozlišení aktiv“, respektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem „ , obsahuje“.

9. V § 13 odst. 3 se za slovo „Položka“ vkládají slova „ „C.II.3.1. Náklady příštích období“, respektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem „ , obsahuje“.

10. V § 13 odst. 4 se za slovo „Položka“ vkládají slova „ „C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období“, respektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem „ , obsahuje“.

11. V § 13 odst. 5 se za slovo „Položka“ vkládají slova „ „C.II.3.3. Příjmy příštích období“, respektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem „ , obsahuje“.

12. V § 15a se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Položka „A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“ obsahuje převedený nerozdělený zisk minulých let a převedenou neuhrazenou ztrátu minulých let (-).“.
Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

13. V § 15a odst. 2 větě první a poslední se slova „ „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let“ “ nahrazují slovy „ „A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let“ “.

14. V § 18 odst. 3 se slova „ „B.II.4. Závazky ke společníkům“ “ nahrazují slovy „ „C.I.9.1. Závazky ke společníkům“ “.

15. V § 19 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Časové rozlišení v pasivech rozvahy je možné vykazovat v položce „C.III. Časové rozlišení pasiv“ nebo v položce „D. Časové rozlišení pasiv“. Účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni rozhodne, který způsob vykazování zvolí. Kombinace obou způsobů vykazování není přípustná. Zvolený způsob vykazování musí být shodný se způsobem vykazování časového rozlišení v aktivech rozvahy podle § 13.“.
Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

16. V § 19 odst. 2 se za slovo „Položka“ vkládají slova „ „C.III. Časové rozlišení pasiv“, respektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem „ , obsahuje“.

17. V § 19 odst. 3 se za slovo „Položka“ vkládají slova „ „C.III.1. Výdaje příštích období“, respektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem „ , obsahuje“.

18. V § 19 odst. 4 se za slovo „Položka“ vkládají slova „ „C.III.2. Výnosy příštích období“, respektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem „ , obsahuje“.

19. V § 23 se za slovo „oblasti“ vkládá slovo „zejména“.

20. V § 39 odst. 1 písm. i) se slovo „přepočtený“ zrušuje.

21. § 52 a 53 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 15a zrušují.

22. Za § 54b se vkládá nový § 54c, který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

㤠54c

Účetní jednotka, která není obchodní korporací a která postupuje při přeměnách podle zvláštního právního předpisu23), použije § 14a a 54 až 54b obdobně.


23) Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.

23. V § 56 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Pokud dobu použitelnosti goodwillu a nehmotných výsledků vývoje nelze odhadnout, účetní jednotka rozhodne o době odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu a nehmotných výsledků vývoje, která nesmí být kratší než 60 měsíců a delší než 120 měsíců; zvolenou dobu účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce.“.
Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako odstavce 3 až 12.

24. V § 56 odst. 3 písm. a) se slova „od vlastníka, majitele nebo jiné oprávněné osoby“ nahrazují slovy „nebo požívání“.

25. V § 56 se odstavec 11 zrušuje.
Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 11.

26. V § 60 odst. 4 se slova „podle § 52 odst. 3 a 4“ zrušují.

27. Za § 61b se vkládá nový § 61c, který včetně nadpisu zní:

㤠61c
Metoda ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky

(1) Mikro účetní jednotka, která změnila kategorii účetní jednotky podle § 1e odst. 2 zákona, ocení příslušný majetek reálnou hodnotou podle § 27 zákona, a to k prvnímu dni účetního období podle § 1e odst. 2 zákona; ustanovení § 15a tímto nejsou dotčena.

(2) Účetní jednotka podle § 1b odst. 2 až 4 zákona, která změnila kategorii účetní jednotky podle § 1e odst. 2 zákona na účetní jednotku podle § 1b odst. 1 zákona a oceňovala majetek reálnou hodnotou podle § 27 zákona, ocení příslušný majetek podle § 25 zákona, a to k prvnímu dni účetního období podle § 1e odst. 2 zákona. Změny reálných hodnot majetku vykázané v položce „A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků“ účetní jednotka vykáže v položce „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření“; ustanovení § 15a tímto nejsou dotčena.“.

28. V příloze č. 1 se slova „B. Dlouhodobý majetek“ nahrazují slovy „B. Stálá aktiva“.

29. V příloze č. 1 se slova „B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje“ nahrazují slovy „B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje“.

30. V příloze č. 1 se za slova „C.II.2.4.6. Jiné pohledávky“ vkládají slova:
„C.II.3. Časové rozlišení aktiv
C.II.3.1. Náklady příštích období
C.II.3.2. *Komplexní náklady příštích období
C.II.3.3. Příjmy příštích období“.

31. V příloze č. 1 se slova „A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let“ a „A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)“ nahrazují slovy „A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“ a slova „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)“ se nahrazují slovy „A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)“.

32. V příloze č. 1 se za slova „C.II.8.7. Jiné závazky“ vkládají slova:
„C.III. Časové rozlišení pasiv
C.III.1. Výdaje příštích období
C.III.2. Výnosy příštích období“.

33. V příloze č. 2 se slova „F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu“ nahrazují slovy „F.2. Prodaný materiál“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pro účetní období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Účetní jednotka, která vykazovala nehmotné výsledky výzkumu v položce „B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje“ podle § 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, pokračuje v jeho odpisování podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a vykazuje tento majetek až do jeho vyřazení v položce „B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“.

3. Účetní jednotka, která vykazovala nerozdělený zisk minulých let v položce „A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let“ podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vykáže tento nerozdělený zisk v položce „A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“.

4. Účetní jednotka, která vykazovala neuhrazenou ztrátu minulých let v položce „A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)“ podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vykáže tento nerozdělený zisk v položce „A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
Ing. Pilný v. r.

Nabídka k tématu

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací ...

Cena: 315 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, - GRADA Publishing, a. s.

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 6 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 6 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 2 226 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 1 měsíc

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 1 měsíc

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 496 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.