Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 428/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 152, ze dne 11. 12. 2017

428

VYHLÁŠKA

ze dne 4. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. d) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, se mění takto:

1. V § 1 písm. a) se slovo „některých“ nahrazuje slovem „dalších“.

2. V § 2 písm. e) se slovo „některými“ zrušuje.

3. V § 2 písm. g) se slova „větším než“ zrušují a slovo „svažující“ se nahrazuje slovy „nebo větším, svažující“.

4. V nadpisu § 3 se text „[K § 51 odst. 7 písm. d) zákona]“ nahrazuje textem „[K § 51 odst. 3, 4, 8 písm. c) zákona]“.

5. Na konci § 4 se doplňují věty „Denní let včel je ukončen hodinu po západu slunce. Před ukončením denního letu včel smí být přípravek podle věty první aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze poté, kdy teplota vzduchu klesne a zůstane pod 12 °C.“.

6. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „To platí obdobně pro výsev osiva nebo sázení sadby ošetřených přípravkem, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný nebo zvláště nebezpečný pro včely.“.

7. V § 5 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

8. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

㤠5a

Je-li aplikován přípravek, směs přípravků nebo směs přípravku s pomocným prostředkem nebo hnojivem, musí být mezi dvěma aplikacemi dodržen minimální interval 12 hodin; tím nejsou dotčena ustanovení § 3, 4 a § 5 odst. 1. Minimální interval 12 hodin mezi dvěma aplikacemi nemusí být dodržen, je-li aplikován pouze přípravek, který podle rozhodnutí o jeho povolení není označen jako nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro včely.“.

9. § 7 a 8 se včetně nadpisů zrušují.

10. V nadpise § 9 se slova „rostlinolékařské správě“ nahrazují slovem „Ústavu“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „8“.

11. V § 9 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   identifikaci uživatele pozemku v rozsahu podle písmene a), není-li ošetřovatel porostu shodný s uživatelem pozemku,“.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

12. V § 9 písm. d) se za slovo „název“ doplňuje slovo „přípravku“.

13. V § 9 písm. d) bodu 2 se slovo „předpokládané“ nahrazuje slovy „předpokládaná dávka a“ a slova „k aplikaci“ se nahrazují slovy „a způsob aplikace“.

14. V § 9 písm. e) se za slovo „označený“ vkládají slova „identifikačním číslem dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů nebo“ a slova „nebo číslem půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů“ se zrušují.

15. § 10 se včetně nadpisu zrušuje.

16. § 11 včetně nadpisu zní:

„Ochrana vodních organismů, zvěře a dalších necílových organismů
[K § 51 odst. 8 písm. c) zákona]
§ 11

(1) Ochrana zvěře a necílových suchozemských obratlovců mimo zvěř se při používání přípravku řídí standardizovanými větami a údaji uvedenými na etiketě, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin vyjadřujícími bezpečnostní pokyny a informace k rizikům, které musí být při použití dodrženy.

(2) Při aplikaci přípravku ve formě granulí určeného pro hubení hlodavců (rodenticidů) a pro hubení slimáků a plzáků (moluskocidů) musí být zajištěno

a)   aplikování přípravku takovým způsobem, aby nedocházelo na povrchu půdy k tvorbě shluků nebo hromádek granulí, a
b)   neprodlené odstranění přípravku z povrchu půdy, nebo překrytí vrstvou zeminy, v případě jeho rozsypání nebo nedodržení požadavku podle písmene a).“.

17. § 12 se zrušuje.

18. Nadpis § 13 se zrušuje.

19. V § 13 odstavec 1 zní:

„(1) Ochrana vodních organismů a dalších necílových organismů podle § 2 písm. f) bodů 1 až 3 se při používání přípravku řídí standardizovanými větami a údaji uvedenými na etiketě, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin vyjadřujícími bezpečnostní pokyny a informace k rizikům, které musí být při použití dodrženy.“.

20. V § 13 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

21. V § 13 odstavec 2 zní:

„(2) Ochranné vzdálenosti uvedené na etiketě přípravku, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin s ohledem na ochranu necílových členovců nebo necílových rostlin nemusí být dodrženy, jestliže by ponechání neošetřené plochy pozemku mohlo zvýšit rizika související se zájmy chráněnými zákonem, zejména riziko zvýšení výskytu cílového škodlivého organismu, které by mohlo vést k nutnosti opakovaného ošetření přípravkem.“.

22. V § 13 odst. 3 se slova „stanovené na obalu přípravku“ nahrazují slovy „uvedené na etiketě přípravku, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin“, na konci písmene d) se slovo „nebo“ zrušuje a na konci písmene e) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   lesním pozemkem.“.

23. V § 13 odstavec 4 zní:

„(4) Ochrannou vzdálenost uvedenou na etiketě přípravku, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin s ohledem na ochranu vodních organismů, ochranu necílových členovců nebo necílových rostlin je možno zkrátit použitím zařízení pro aplikaci přípravků omezujícího nežádoucí úlet, které je Ústavem vedeno a zveřejněno podle § 62 odst. 2 zákona. Zkrácení není možné, je-li vyloučeno na etiketě přípravku, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin.“.

24. V § 13 odstavce 6 a 7 znějí:

„(6) Je-li na etiketě přípravku, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin uvedena ochranná vzdálenost od povrchové vody pro případ aplikace na svažitých pozemcích, nelze tuto vzdálenost zkrátit použitím zařízení pro aplikaci přípravků omezujícího nežádoucí úlet.

(7) Dodržování ochranných vzdáleností uvedených na etiketě přípravku, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin s ohledem na ochranu necílových členovců nebo necílových rostlin se nevyžaduje u trvalých kultur, zejména sadů, vinic a chmelnic, pokud jsou krajní řady ošetřovány pouze zvenku směrem dovnitř porostu za použití zařízení pro aplikaci přípravků omezujícího nežádoucí úlet, které je Ústavem vedeno a zveřejněno podle § 62 odst. 2 zákona.“.

25. V nadpisu § 14 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

26. V § 14 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) K vyšetření příčiny uhynutí včel odebírá krajská veterinární správa vzorek uhynulých včel v počtu nejméně 500 jedinců a Ústav vzorek rostlin z ošetřeného porostu o hmotnosti nejméně 200 gramů. Vzorky musí být označeny a zabaleny v prodyšném pevném obalu a neprodleně přemístěny k uchování při teplotě -18 °C a nižší do doby doručení stejnému státnímu ústavu pro veterinární laboratorní diagnostiku k provedení analýzy.

(2) Vzorek ryb čerstvě uhynulých nebo ryb s příznaky otravy odebírá krajská veterinární správa v nádržích s jednodruhovou obsádkou v počtu 5 až 20 kusů podle hmotnosti a okolností úhynu. V nádržích s vícedruhovou obsádkou a v tekoucích vodách krajská veterinární správa odebírá 3 až 5 kusů od druhů nejčastěji se objevujících mezi rybami s příznaky otravy nebo uhynulými rybami. Současně odebere krajská veterinární správa vzorky znečištěné vody v množství 4 litrů, popřípadě sedimenty dna o hmotnosti 2 kg. Ústav odebírá vzorek rostlin z ošetřeného porostu o hmotnosti nejméně 200 gramů, popřípadě vzorek zeminy z ošetřeného pozemku o hmotnosti nejméně 500 gramů, a to v případech šetření úhynu ryb v nádržích. Vzorky odebrané krajskou veterinární správou a Ústavem musí být označeny a zabaleny v pevném obalu a neprodleně přemístěny k uchování při teplotě -18 °C a nižší s výjimkou zeminy do doby doručení stejnému státnímu ústavu pro veterinární laboratorní diagnostiku k provedení analýzy.“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

E-shop

Správní řízení od A do Z

Správní řízení od A do Z

JUDr. Eva Šromová - Anag, spol. s r. o.

Praktická, doplněná a přepracovaná příručka pro úředníky, starosty a další zájemce o správní řízení popisuje postup ve správním řízení krok za krokem, od podání vysvětlení přes exekuci až po žaloby u správního soudu. Přehledný heslář pro snadné vyhledávání v knize Dále tato ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory k 1.1.2014

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory k 1.1.2014

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější komentář k zákonu o mediaci je zpracován podle právního stavu k 1. 1. 2014, tedy reaguje na změny v souvislosti s rekodifikací civilního práva (nový občanský zákoník, harmonizační novela občanského ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Rodinné právo, 2. vydání

Rodinné právo, 2. vydání

Hrušáková, Králíčková, Westphalová a kol. - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na nemnohé legislativní změny, které se však rodinného práva významně dotkly. Některé uvedené závěry v učebnici bylo nutné s odstupem času ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.