Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 267/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 91, ze dne 18. 8. 2017

267

VYHLÁŠKA

ze dne 10. srpna 2017

o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra stanoví podle § 150 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb. a zákona č. 468/2011 Sb., k provedení § 33 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích:

§ 1
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   základnovou stanicí základnová stanice veřejné mobilní komunikační sítě,
b)   sektorem základnové stanice oblast obsluhovaná jedním vysílacím a jedním přijímacím systémem základnové stanice, jejichž prostřednictvím je volající při zahájení hovoru připojen do veřejné mobilní komunikační sítě,
c)   indexem oblasti číslo identifikující oblast, která byla vymezena podnikatelem zajišťujícím veřejnou komunikační síť a která určuje sektor základnové stanice nebo jeho část,
d)   identifikátorem mobilního telekomunikačního zařízení jedinečné číslo přidělené mobilnímu přístroji při výrobě,
e)   službou eCall služba tísňového volání na jednotné evropské číslo tísňového volání 112 uskutečněného buď automaticky aktivací palubních senzorů, nebo manuálně, kdy prostřednictvím veřejných mobilních komunikačních sítí dojde k přenosu standardizovaného minimálního souboru dat a vytvoří se hlasové spojení mezi vozidlem a pracovištěm příjmu tísňového volání,
f)   SIM kartou identifikační účastnická karta,
g)   diskriminátorem eCall jednotný mezinárodní parametr volání ve veřejné mobilní komunikační síti, který zajistí odlišné směrování služby eCall ve veřejné mobilní komunikační síti.

§ 2
Osobní, identifikační a další údaje pro identifikaci a lokalizaci volajícího ve veřejné pevné komunikační síti

(1) Osobními údaji účastníka, který je fyzickou osobou, jsou jméno, popřípadě jména, a příjmení, a telefonní číslo. Identifikačními údaji účastníka, který je právnickou osobou, jsou název a telefonní číslo.

(2) Údaji pro lokalizaci volajícího z veřejného telefonního automatu jsou adresa umístění veřejného telefonního automatu, včetně bližšího popisu k jeho nalezení v terénu, jeho souřadnice podle Světového geodetického systému 1984 (WGS84) podle jiného právního předpisu1) (dále jen „systém WGS84“) a telefonní číslo veřejného telefonního automatu v síti provozovatele veřejné pevné komunikační sítě.

(3) Údaji pro lokalizaci ve veřejné pevné komunikační síti jsou

a)   adresa2) koncového bodu sítě,
b)   kódy stavebního objektu, adresního místa, obce, části obce a ulice nebo jiného veřejného prostranství z registru územní identifikace vztahující se k adrese koncového bodu sítě,
c)   souřadnice umístění koncového bodu sítě podle systému WGS84,
d)   další informace, kterými jsou číslo podlaží a číslo bytu, jsou-li tyto informace dostupné.

(4) Není-li možné zjistit údaje podle odstavce 3 písm. a), použije se pro lokalizaci volajícího náhradní adresa, která je tvořená adresou nejbližšího koncového bodu veřejné pevné komunikační sítě a souřadnicemi skutečného umístění telekomunikačního koncového zařízení v systému WGS84.

§ 3
Předávání osobních a identifikačních údajů pro lokalizaci podnikatelem poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro originaci národních volání prostřednictvím veřejné pevné komunikační sítě podnikateli zajišťujícímu připojení k veřejné pevné komunikační síti subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání

Údaje podle § 2 podnikatel předává společně se svým identifikačním číslem osoby podle jiného právního předpisu3), a to elektronicky ve formě strukturovaného textového souboru s kódováním Windows-1250. Struktura a pořadí údajů jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

 Předávání osobních a identifikačních údajů pro lokalizaci z databáze subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání
§ 4

(1) Podnikatel zajišťující připojení k veřejné pevné komunikační síti předává subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání (dále jen „subjekt“), při každém tísňovém volání systémovou signalizací podle síťového plánu signalizace veřejných komunikačních sítí vydaného Českým telekomunikačním úřadem podle § 62 zákona o elektronických komunikacích (dále jen „síťový signalizační plán“) telefonní číslo, ze kterého se toto volání uskutečňuje.

(2) Údaje podle § 2 zjišťuje subjekt dotazem do databáze vedené podnikatelem zajišťujícím mu připojení k veřejné pevné komunikační síti, a to na základě telefonního čísla, ze kterého bylo uskutečněno volání na číslo tísňového volání. Pro dotazy do databáze se používá formát HTML nebo XML.

§ 5

(1) Je-li pro připojení telekomunikačního koncového zařízení k veřejné pevné komunikační síti využito veřejné mobilní komunikační sítě, předávají se subjektu údaje podle § 6 způsobem uvedeným v § 7.

(2) Pokud není při tísňovém volání předáno telefonní číslo podle § 4 odst. 1, předává se telefonní číslo identifikující koncový bod veřejné pevné komunikační sítě, k němuž je připojeno telekomunikační koncové zařízení, nebo neveřejná komunikační síť, z nichž bylo tísňové volání uskutečněno.

§ 6
Lokalizace geografické polohy volajícího ve veřejných mobilních komunikačních sítích

(1) V případě tísňového volání z veřejné mobilní komunikační sítě předává podnikatel zajišťující veřejnou mobilní komunikační síť subjektu údaje určující

a)   index oblasti,
b)   geografickou polohu základnové stanice volajícího v systému WGS84, nebo
c)   geografickou polohu těžiště sektoru poslední známé základnové stanice volajícího v systému WGS84.

(2) Na základě vyžádání ze strany subjektu v rámci jednotlivého tísňového volání poskytuje podnikatel zajišťující veřejnou mobilní komunikační síť, v jehož síti volání vzniklo, geografickou polohu základnové stanice volajícího v systému WGS84, geografické označení identifikovaného sektoru základnové stanice v systému WGS84, včetně azimutu směrování antén, a to přenosem po datové síti, pokud je subjekt s podnikatelem datově propojen. K identifikaci volajícího použije subjekt telefonní číslo volajícího anebo identifikátor mobilního telekomunikačního zařízení.

Předávání údajů z veřejných mobilních komunikačních sítí
§ 7

(1) Údaje podle § 6 se poskytují prostřednictvím signalizačního systému podle síťového signalizačního plánu.

(2) Neumožňují-li údaje podle § 6 lokalizovat volajícího nebo není-li možné údaje podle § 6 zjistit, postupuje subjekt při lokalizaci volajícího v součinnosti s příslušným pracovištěm podnikatele zajišťujícího veřejnou mobilní komunikační síť.

§ 8

Podnikatel zajišťující veřejnou mobilní komunikační síť předávající subjektu údaje o lokalizaci podle § 6 odst. 1 písm. a) mu předává alespoň jednou za tři měsíce údaje o geografickém vymezení všech jím provozovaných základnových stanicích, včetně jejich sektorů, s uvedením jejich označení, popřípadě všech dalších používaných identifikátorů.

§ 9
Lokalizace geografické polohy volajícího prostřednictvím IP telefonie

Neumožní-li veřejná pevná nebo veřejná mobilní komunikační síť zprostředkující tísňové volání prostřednictvím IP telefonie lokalizovat volajícího podle § 2 nebo § 6, postupuje subjekt při lokalizaci volajícího v součinnosti s příslušným podnikatelem zajišťujícím tuto síť.

§ 10
Lokalizace a identifikace volajícího při využití služby eCall

(1) V případě využití služby eCall se při sestavení spojení přenáší diskriminátor eCall4), na jehož základě podnikatel zajišťující veřejnou mobilní komunikační síť směruje toto volání na příslušné specializované pracoviště subjektu, které je uzpůsobeno pro příjem volání eCall. Směrovací kódy pro eCall zveřejní podnikatel zajišťující připojení pracoviště pro příjem eCall volání k veřejné komunikační síti.

(2) Po spojení volání v případě využití služby eCall předá podnikatel zajišťující veřejnou mobilní komunikační síť subjektu datovou zprávu vygenerovanou palubní vozidlovou jednotkou eCall se základními údaji o vozidle a nehodě, kterými jsou:

a)   řídící informace, kterými jsou:

1. 

automatická aktivace nebo manuální aktivace a
2.  typ vozidla,
b)   identifikační číslo silničního vozidla (VIN)5),
c)   typ paliva,
d)   čas aktivace jednotky,
e)   údaje pro lokalizaci,
f)   směr jízdy,
g)   počet osob ve vozidle.

(3) Datová zpráva podle odstavce 2 může obsahovat i další údaje ve shodě s určenou normou nebo její částí podle jiného zákona6), oznámenou ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která obsahuje podrobnější technické požadavky.

(4) Údaji pro lokalizaci podle odstavce 2 písm. e) jsou souřadnice umístění vozidla v okamžiku aktivace volání v systému WGS84. V případě, že není možné odeslat souřadnice umístění vozidla v okamžiku aktivace volání, odešlou se souřadnice posledního známého umístění vozidla.

§ 11
Volání bez použití SIM karty na jednotné evropské číslo tísňového volání 112

Při volání na jednotné evropské číslo tísňového volání 112 bez použití SIM karty se subjektu přenáší identifikátor mobilního telekomunikačního zařízení, ze kterého je volání uskutečňováno, prostřednictvím signalizačního systému podle síťového signalizačního plánu.

§ 12
Přechodné ustanovení

Podnikatel zajišťující připojení k veřejné mobilní komunikační síti předávající subjektu údaje o lokalizaci podle § 6 odst. 1 písm. a) vymezí tyto údaje podle požadavků této vyhlášky do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 13
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 238/2007 Sb., o rozsahu, formě a způsobu předávání osobních a identifikačních údajů, formě databáze těchto údajů a rozsahu, formě a způsobu předávání těchto údajů subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání (vyhláška o předávání údajů pro účely tísňových volání), se zrušuje.

§ 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

Ministr:
Ing. Havlíček, MBA, v. r.

Příloha k vyhlášce č. 267/2017 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2)   § 29 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 24 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Doporučení Komise 2011/750/EU ze dne 8. září 2011 o podpoře služby eCall v sítích elektronických komunikací pro přenos palubních tísňových hovorů na číslo 112 v celé Evropské unii (systém eCall) (Úřední věstník EU, L 303, 22.11.2011, s. 46).
5)   § 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, která se konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na téma „Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?“. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. S přihlédnutím k ...

Cena: 385 KčKOUPIT

ÚZ č. 1265 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1265 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 20 nejdůležitějších zákonů. Kapitola o zemědělství zahrnuje následující oblasti: krmiva, rostlinolékařská péče, hnojiva, veterinární zákon, vinohradnictví, ochrana chmele, plemenitba, ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, komentář

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, komentář

Alexander J. Bělohlávek - C. H. Beck

- Komentář reaguje na nejrozsáhlejší novelu zákona o rozhodčím řízení účinnou od 1. dubna 2012. - Přehledná tabulka uvádí rozdíly mezi původním a novelizovaným zněním zákona. - Titul zpracovává rostoucí ...

Cena: 2 010 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.