Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 220/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 80, ze dne 27. 7. 2017

220

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. července 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011  Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005  Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008  Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012  Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 455/2016  Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 větě druhé a v § 4 odst. 2 větě druhé se slova „dohlížejícího příslušníka policie, je-li přítomen“ nahrazují slovem „policie“.

2. V § 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a se způsobem označování správných odpovědí a případných oprav“.

3. V § 2 se odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 3 až 5.

4. V § 2 odstavec 3 zní:

„(3) Zkušební komisař vyzve žadatele k namátkovému výběru jednoho testového souboru tak, aby žadateli předem nebylo známo jeho číslo. Číslo testového souboru žadatel následně zapíše do příslušné kolonky na tiskopise přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu (dále jen „tiskopis“).“.

5. V § 4 odst. 4 se část věty druhé za středníkem včetně středníku zrušuje.

6. V § 4 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

„(5) Zkušební komisař určí žadateli bezpečný směr a svěří mu zbraň za účelem předvedení bezpečné manipulace se zbraní a vykonání dalších činností stanovených jiným právním předpisem3).


3) Vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.“.

7. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Při praktické části zkoušky zkušební komisař jedná tak, aby postupy, které má žadatel se zbraní nebo střelivem předvést, byly žadateli sděleny srozumitelně, jejich zadání nebylo matoucí a neporušovalo pravidla bezpečné manipulace se zbraní a střelivem a provozní řád střelnice. Přehled základních postupů v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem3) stanoví příloha č. 1 k tomuto nařízení. Základní postupy uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, které nejsou povinnou součástí zkoušky, nebo postupy neuvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení mohou být žadateli zkušebním komisařem zadány, jejich nevykonání, nesprávný popis nebo nesprávné provedení však není důvodem pro hodnocení žadatele stupněm „neprospěl“.“.

8. V § 5 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 4 až 9.

9. V § 5 odst. 4 větě čtvrté se slova „až 4“ nahrazují slovy „a 3“.

10. V § 5 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 6 až 8.

11. V § 5 odst. 6 se za větu druhou vkládá věta „V případě pochybností o zásahu terče v rámci hodnocené střelby se terč s označenými zásahy žadatele přiloží k tiskopisu.“.

12. V § 6 odst. 3 se slova „osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu6)“ nahrazují slovy „odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu, jehož vzor stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení“.Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

13. Doplňují se přílohy č. 1 a 2, které znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 315/2011  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 315/2011  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.

E-shop

Pracovní právo v praxi, základní praconěprávní vztahy a rekodifikace

Pracovní právo v praxi, základní praconěprávní vztahy a rekodifikace

JUDr. Antonín Kottnauer - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, zasáhl i do pracovního práva, neboť opustil dosavadní oborové dělení práva. Vzájemná práva a povinnosti osob tvoří ve svém souhrnu soukromé právo. Proto sem ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1235 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 2018

ÚZ č. 1235 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 2018

Sagit, a. s.

Od minulého vydání se změnily všechny tři základní zákony: zákon o pojišťovnictví, zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí a zákon o pojištění odpovědnosti z provozu ...

Cena: 129 KčKOUPIT

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů z oblasti veřejných zakázek. Zásadní je zákon o zadávání veřejných zakázek, který od posledního vydání doznal několika menších změn zejména v souvislosti se zjišťováním skutečných majitelů dodavatelských společností. K zákonu je zpracován ...

Cena: 108 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.