Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 189/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 68, ze dne 30. 6. 2017

189

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2017

o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování

Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 15 odst. 7 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě):

§ 1
Diplomatické a konzulární hodnosti

(1) Pro státní zaměstnance a zaměstnance vykonávající zahraniční službu (dále jen „zaměstnanec“) zařazené na služební místo nebo jmenované na služební místo v ministerstvu s oborem státní služby „Zahraniční vztahy a služba1)“ (dále jen „stanovený obor služby“) se v souladu s mezinárodní praxí k výkonu zahraniční služby užívají v pořadí od nejnižší do nejvyšší diplomatické hodnosti

a)   attaché,
b)   III. tajemník,
c)   II. tajemník,
d)   I. tajemník,
e)   velvyslanecký rada,
f)   rada-vyslanec,
g)   velvyslanec.

(2) Pro zaměstnance ve stanoveném oboru služby v konzulárních úřadech se v souladu s mezinárodní smlouvou2) užívají v pořadí od nejnižší do nejvyšší konzulární hodnosti

a)   konzulární jednatel pro hodnost attaché,
b)   vicekonzul pro hodnosti III. a II. tajemník,
c)   konzul pro hodnosti I. tajemník a velvyslanecký rada,
d)   generální konzul pro hodnosti rada-vyslanec a velvyslanec.

Podmínky pro přiznání diplomatických hodností
§ 2

Pro přiznání diplomatické hodnosti diplomatický pracovník absolvuje vzdělávací program základní diplomatické přípravy nebo program individuální diplomatické přípravy ministerstva.

§ 3

(1) Doba výkonu zahraniční služby a počet vyslání k výkonu služby v zahraničí na diplomatickém místě nebo doba výkonu zahraniční služby na služebním místě představeného pro přiznání diplomatické hodnosti

a)   attaché se po nástupu do státní služby v oboru „Zahraniční vztahy a služba“ v ministerstvu nevyžaduje,
b)   III. tajemník je nejméně 1 rok od přiznání diplomatické hodnosti attaché,
c)   II. tajemník jsou nejméně 2 roky od přiznání diplomatické hodnosti III. tajemník, a 1 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce,
d)   I. tajemník jsou nejméně 2 roky od přiznání diplomatické hodnosti II. tajemník, a 1 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce,
e)   velvyslanecký rada je nejméně 7 let od přiznání diplomatické hodnosti I. tajemník, a 2 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce nebo výkon zahraniční služby na služebním místě představeného v ústředí nejméně ve druhém stupni řízení po dobu 2 let,
f)   rada-vyslanec je nejméně 5 let od přiznání diplomatické hodnosti velvyslanecký rada, a 3 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce nebo výkon zahraniční služby na služebním místě představeného v ústředí nejméně ve druhém stupni řízení po dobu 4 let,
g)   velvyslanec je nejméně 5 let od přiznání diplomatické hodnosti rada-vyslanec, a 3 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce, z toho 1 vyslání ve funkci mimořádného a zplnomocněného velvyslance, nebo výkon zahraniční služby na služebním místě představeného v ústředí nejméně ve druhém stupni řízení po dobu 6 let.

(2) Řádná délka výkonu služby v zahraničí na zastupitelském úřadě je stanovena služebním předpisem státního tajemníka ministerstva podle kategorie zastupitelských úřadů určené v návaznosti na obtížnost života v přijímajícím státě.

(3) Za dobu 1 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce se považuje též

a)   výkon činností obdobných činnostem podle § 5 zákona o státní službě v mezinárodní vládní organizaci nebo v orgánech a institucích Evropské unie nebo v orgánech jiného státu po dobu nejméně 4 let; doba nejméně 8 let výkonu těchto činností se považuje za dobu 2 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončených v řádné délce a doba nejméně 12 let výkonu těchto činností se považuje za dobu 3 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončených v řádné délce,
b)   zařazení na pracovních místech v zahraničí s agendou obdobnou agendě státního zaměstnance v organizacích, jejichž zřizovatelem je ministerstvo, po dobu nejméně 4 let; doba nejméně 8 let výkonu těchto činností se považuje za dobu 2 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončených v řádné délce a doba nejméně 12 let výkonu těchto činností se považuje za dobu 3 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončených v řádné délce,
c)   následování manžela nebo registrovaného partnera státního zaměstnance vyslaného k výkonu služby v zahraničí po dobu nejméně 4 let; celková doba následování manžela nebo registrovaného partnera se považuje za dobu jednoho vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce.

(4) Do doby výkonu zahraniční služby se započte též doba

a)   zařazení mimo výkon služby z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené,
b)   dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény,
c)   zařazení mimo výkon služby podle § 62 zákona o státní službě,
d)   účasti na programu základní diplomatické přípravy v instituci jiného státu,
e)   zařazení na pracovních místech s agendou obdobnou agendě státního zaměstnance v organizacích, jejichž zřizovatelem je ministerstvo.

(5) Ve výjimečných případech z důvodu dlouhodobého výkonu specifických činností v ministerstvu se uzná, pro účely podmínek podle odstavce 1, pouze délka praxe v ministerstvu, aniž by bylo vyžadováno vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce.

(6) Ve výjimečných případech se uzná, pro účely splnění podmínek podle odstavce 1, za dobu jednoho vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce doba kratší, než je stanovena v odstavci 3 písm. a).

Postup pro přiznávání nebo propůjčování diplomatických a konzulárních hodností
§ 4

(1) Diplomatická hodnost se zaměstnanci ve stanoveném oboru služby přizná po splnění podmínek stanovených v § 2 a 3.

(2) Diplomatická hodnost se přiznává na návrh zaměstnance.

§ 5

(1) Diplomatická nebo konzulární hodnost se propůjčí zaměstnanci při vyslání k výkonu služby v zahraničí. Propůjčená diplomatická nebo konzulární hodnost je v takovém případě uvedena v rozhodnutí o vyslání k výkonu služby v zahraničí.

(2) Dnem, kdy ministr pověří zaměstnance funkcí generálního konzula, se tomuto zaměstnanci současně propůjčuje konzulární hodnost generální konzul.

(3) Dnem, kdy prezident republiky pověří zaměstnance funkcí mimořádného a zplnomocněného velvyslance, se tomuto zaměstnanci současně propůjčuje diplomatická hodnost velvyslanec.

(4) Dnem jmenování zaměstnance do funkce představeného se propůjčuje na dobu výkonu funkce představeného

a)    náměstkovi pro řízení sekce a jeho zástupci diplomatická hodnost velvyslanec,
b)    řediteli odboru diplomatická hodnost rada-vyslanec,
c)    zástupci ředitele odboru diplomatická hodnost velvyslanecký rada,
d)    vedoucímu oddělení diplomatická hodnost I. tajemník,

jedná-li se o diplomatického pracovníka; pro účely propůjčování diplomatických hodností se náměstek člena vlády považuje za představeného podle písmena a) a ředitel kabinetu ministra za představeného podle písmena b).

(5) Dnem pověření funkcí zvláštního zmocněnce se diplomatickému pracovníkovi současně propůjčuje diplomatická hodnost velvyslanec.

(6) Diplomatická hodnost se zaměstnanci nepropůjčuje, pokud mu již tato hodnost byla dříve přiznána.

§ 6

(1) Diplomatické nebo konzulární hodnosti přiznané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti. Diplomatická hodnost rada podle dosavadního právního předpisu se považuje podle této vyhlášky za diplomatickou hodnost velvyslanecký rada.

(2) Pro splnění podmínky doby výkonu zahraniční služby podle § 3 se do dob stanovených pro jednotlivé diplomatické hodnosti započítává i doba pracovního poměru v ministerstvu včetně doby vyslání k výkonu práce v zahraničí přede dnem nabytí účinnosti zákona o státní službě.

(3) Diplomatické a konzulární hodnosti propůjčené podle vyhlášky č. 274/2015 Sb., o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování, přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky platí po dobu, na kterou byly propůjčeny.

(4) Pokud zaměstnanec přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky absolvoval diplomatickou přípravu, považuje se podmínka stanovená v § 2 za splněnou.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.

Ministr:
PhDr. Zaorálek v. r.


1)   Bod 9 přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby.
2)   Vídeňská úmluva o konzulárních stycích, sjednaná ve Vídni dne 24. dubna 1963, vyhlášená pod č. 32/1969 Sb.

E-shop

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář, I. a II. díl

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář, I. a II. díl

Antonín Draštík, Jaroslav Feny a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář reaguje na změny trestního řádu provedené novelami č. 55/2017 Sb., č. 56/2017 Sb. a č. 57/2017 Sb. Rozsáhlé dvousvazkové dílo přináší podrobný komentář k zákonu č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Jednotná přehledná struktura výkladu umožňuje snadnou ...

Cena: 4 990 KčKOUPIT

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

JUDr. Václav Pilík, Ph.D, Mgr. Martina Kostková, Mgr. Martina Ventluková - Wolters Kluwer, a. s.

Struktura praktického komentáře zahrnuje nejen vlastní výklad, ale také jeho kontext a odkazy na další zdroje informací (kterých je za krátkou dobu fungování dětských skupin podle nové úpravy pomálu). Text ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Vítek a kolektiv - C. H. Beck

Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, který byl přijat dne 31. května 2015, zavádí do ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.