Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 41/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 14, ze dne 17. 2. 2017
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

41

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. ledna 2017

o údajích centrálního registru administrativních budov

Vláda nařizuje podle § 65 odst. 2 zákona č. 219/2000  Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.:

§ 1

(1) Toto nařízení upravuje strukturu a rozsah údajů vedených v centrálním registru administrativních budov (dále jen „registr“), termíny pro jejich poskytování, jakož i rozsah a podmínky jejich sdílení pro potřeby organizační složky, která údaje poskytla, a dalších organizačních složek.

(2) Podle tohoto nařízení postupují i státní organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“). Upravuje-li toto nařízení postupy zřizovatelů organizačních složek, týkají se tyto postupy též zřizovatelů nebo zakladatelů uvedených státních organizací.

§ 2

(1) Rozsah údajů vedených v registru určují přílohy č. 1 až 12 k tomuto nařízení ve struktuře odpovídající těmto aplikacím:

a)   Areál,
b)   Pozemek,
c)   Objekt,
d)   Jednotka,
e)   Podlaží,
f)   Prostor,
g)   Prvky vybavení,
h)   Právní vztah,
i)   Fyzické osoby,
j)   Ekonomické subjekty,
k)   Ekonomické údaje,
l)   Usnesení/Rozhodnutí/Doporučení.

(2) Údaje podle odstavce 1 písm. e), f) a g) se vedou pouze v případě, jsou-li stav a provedení objektu zdokumentovány nebo pasportizovány způsobem, který je slučitelný se způsobem vedení údajů v registru.

(3) Provádí-li organizační složka nově zdokumentování nebo pasportizaci stavu a provedení objektu anebo upravuje-li stávající zdokumentování nebo pasportizaci u objektu, který je evidován v registru, zapíše do registru údaje zdokumentování nebo pasportizace v potřebném formátu do 1 měsíce po skončení zdokumentování a pasportizace nebo jejich úprav. Úřad sdělí organizační složce výsledek zapsání do 15 kalendářních dnů po zapsání, nebo vyzve organizační složku k opravě tak, aby zdokumentování a pasportizace byly slučitelné se způsobem vedení údajů v registru.

(4) V případě novostavby, která se eviduje v registru, předá organizační složka po uvedení stavby do užívání v souladu se stavebním zákonem Úřadu kopii projektové dokumentace v elektronickém formátu uvedeném v příloze č.  3 k tomuto nařízení. Úřad zajistí zapsání kopie projektové dokumentace do aplikace Objekt jako její přílohu.

(5) Zabezpečuje-li poskytování údajů do registru za organizační složku, které se údaje týkají, její zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo jiná organizační složka podle § 3 odst. 6, postupuje v případech uvedených v odstavcích 3 a 4 podle těchto odstavců obdobně. Organizační složka, které se údaje týkají, musí pro tento účel zajistit poskytovateli nezbytnou součinnost.

§ 3

(1) Organizační složka zapíše do registru nové údaje nebo v něm aktualizuje stávající údaje

a)   do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nastala skutečnost znamenající vznik údaje nebo jeho aktualizaci, jde-li o aplikace Areál, Pozemek, Objekt a Jednotka, a v případě objektu, u kterého byly zdokumentovány nebo pasportizovány stav a provedení v souladu s § 2 odst. 2 a 3, i o aplikace Podlaží, Prostor a Prvky vybavení,
b)   do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém organizační složka zjistila skutečnost znamenající vznik údaje nebo jeho aktualizaci, jde-li o aplikaci Fyzické osoby a aplikaci Ekonomické subjekty,
c)   v termínech do 28. února, do 30. dubna, do 31. července a do 31. října, jde-li o údaje o skutečném počtu zaměstnanců nebo jiných osob umístěných v objektu nebo jeho části za uplynulé čtvrtletí v aplikaci Ekonomické údaje,
d)   vždy do 28. února, jde-li o povinné ekonomické údaje sledované za objekt v aplikaci Ekonomické údaje za předchozí kalendářní rok podle stavu k 31. prosinci,
e)   vždy do 28. února, jde-li o údaje v aplikaci Objekt o roční spotřebě elektrické energie v kWh, plynu v m3, studené vody v m3 a teplé vody v m3 u objektů ve vlastnictví České republiky (dále jen „stát“) za předchozí kalendářní rok podle stavu k 31. prosinci,
f)   jednou ročně nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nastala skutečnost znamenající vznik údaje nebo jeho aktualizaci, jde-li o roční spotřebu tepla v GJ u objektů ve vlastnictví státu.

(2) Organizační složka v aplikaci Právní vztah doplní související užívací právní vztahy k objektu a jednotce, doplní provozní právní vztahy k objektu a jednotce a vyplní ostatní údaje uvedené v příloze č. 8 tohoto nařízení. Aktualizaci uvedených údajů provádí organizační složka vždy do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nastala skutečnost znamenající vznik údaje nebo jeho aktualizaci.

(3) Jde-li o aplikaci Usnesení/Rozhodnutí/Doporučení, organizační složka, jejíž zástupce v poradním a koordinačním orgánu vlády pověřeném vládou k rozhodování podle § 14a odst. 4 zákona zabezpečuje administrativně a organizačně činnost tohoto orgánu, poskytne údaje do registru do 10 pracovních dnů od vydání usnesení vlády, popřípadě rozhodnutí nebo doporučení poradního a koordinačního orgánu vlády.

(4) V případě vydání usnesení, rozhodnutí nebo doporučení poradního a koordinačního orgánu vlády týkajícího se nemovité věci v registru dosud neevidované organizační složka započne s poskytováním údajů do registru podle odstavců 1 až 3 neprodleně po zaevidování nemovité věci do registru.

(5) Není-li organizační složka dosud poskytovatelem údajů do registru, započne s poskytováním údajů podle odstavců 1, 2 a 4 do 1 měsíce ode dne, kdy získala uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru podle § 5 odst. 1 a 3.

(6) Poskytování údajů do registru za organizační složku, které se údaje týkají, může zabezpečovat s využitím vlastního uživatelského oprávnění pro přístup do aplikací registru její zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo jiná organizační složka. Organizační složka, které se údaje týkají, musí průběžně pro tento účel zajišťovat poskytovateli nezbytnou součinnost.

(7) V případě uvedeném v odstavci 6 započne zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo jiná organizační složka s poskytováním údajů podle odstavců 1, 2 a 4 do 1 měsíce ode dne, kdy organizační složka, které se údaje týkají, začala splňovat kterýkoli z důvodů pro podání žádosti o uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru, uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až d).

§ 4

(1) Organizační složka sdílí údaje vedené v registru v rozsahu a za podmínek stanovených uživatelským oprávněním pro přístup do aplikací registru. Uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru zajišťuje Úřad na základě žádosti podle § 5, a to v těchto základních kategoriích:

a)   uživatelské oprávnění pro potřebu organizační složky,
b)   uživatelské oprávnění pro potřebu poradního a koordinačního orgánu vlády uvedeného v § 3 odst. 3.

(2) Organizační složka má vždy přístup k údajům, které do registru poskytla. K dalším údajům registru má přístup podle přiděleného uživatelského oprávnění pro přístup do aplikací registru.

(3) Organizační složka může Úřad požádat o další údaje vedené v registru, bez ohledu na to, zda je poskytovatelem údajů do registru či nikoli. Úřad poskytne údaje ve strojově čitelné formě.

(4) Organizační složka s uživatelským oprávněním pro přístup do aplikací registru má současně přístup na neveřejný portál registru.

§ 5

(1) Organizační složka požádá Úřad o uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém

a)   se stala příslušnou hospodařit s nemovitou věcí ve vlastnictví státu, která se eviduje v registru,
b)   nemovitá věc, s níž je příslušná hospodařit, nabyla charakter nemovité věci, která se eviduje v registru,
c)   započala užívat nebo požívat nemovitou věc ve vlastnictví státu, která se eviduje v registru a je s ní příslušná hospodařit jiná organizační složka, nebo její část, anebo započala užívat nebo požívat nemovitou věc ve vlastnictví státu, k níž má právo hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona, nebo její část,
d)   započala užívat nebo požívat nemovitou věc, která není ve vlastnictví státu a která se eviduje v registru, nebo její část.

(2) Organizační složka může požádat Úřad o uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru pro svého zástupce v poradním a koordinačním orgánu vlády uvedeném v § 3 odst. 3.

(3) Úřad zajistí uživatelské oprávnění pro organizační složku do 10 pracovních dnů od doručení žádosti podle odstavců 1 a 2.

(4) Počet a rozsah uživatelských oprávnění pro přístup do aplikací registru přidělených pro jednotlivé organizační složky může Úřad z důvodu hospodárnosti provozu registru přizpůsobit množství nemovitých věcí evidovaných pro tyto organizační složky v registru a četnosti jejich vstupu do registru; tím nesmí být narušena funkce registru stanovená zákonem ani poskytování údajů do registru a jejich sdílení v souladu s tímto nařízením.

§ 6

(1) Organizační složka, která nemá uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru, protože neposkytuje údaje do registru, požádá Úřad do 1 měsíce ode dne svého vzniku o uživatelské oprávnění pro přístup na neveřejný portál registru, aby se mohla seznamovat s informacemi o registru a sledovat nabídky užívání nebo požívání nemovitých věcí ve vlastnictví státu evidovaných v registru nebo jejich částí od ostatních organizačních složek.

(2) Úřad zajistí organizační složce uživatelské oprávnění pro přístup na neveřejný portál registru do 10 pracovních dnů od doručení žádosti podle odstavce 1.

(3) Provádění nabídky užívání nebo požívání nemovitých věcí ve vlastnictví státu, které se evidují v registru a s nimiž je příslušná hospodařit organizační složka, která nemá uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru z důvodu postupu podle § 3 odst. 6, nebo jejich částí, zabezpečuje za tuto organizační složku její zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo jiná organizační složka s využitím vlastního uživatelského oprávnění pro přístup do aplikací registru. Organizační složka příslušná hospodařit s nemovitou věcí musí pro tento účel tomu, kdo zabezpečuje provedení nabídky, zajistit nezbytnou součinnost.

§ 7

Úřad zpracovává údaje registru pro účely hospodaření s nemovitými věcmi evidovanými v registru a výstupy ze zpracování těchto údajů zpřístupňuje pro organizační složky a poradní a koordinační orgány vlády uvedené v § 3 odst. 3 přímo v registru a současně na neveřejném portálu registru.

§ 8
Přechodná ustanovení

(1) Organizační složka, která ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení nemá uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru, protože neposkytuje údaje do registru, požádá Úřad nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení o uživatelské oprávnění pro přístup na neveřejný portál registru, aby se mohla seznamovat s informacemi o registru a sledovat nabídky užívání nebo požívání nemovitých věcí ve vlastnictví státu evidovaných v registru nebo jejich částí od ostatních organizačních složek.

(2) Splňuje-li organizační složka, za kterou bude poskytování údajů týkajících se této organizační složky do registru zabezpečovat podle § 3 odst. 6 její zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo jiná organizační složka, důvod podle § 3 odst. 7 ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, započne zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo jiná organizační složka poskytovat údaje podle § 3 odstavců 1, 2 a 4 v souladu s tímto nařízením do 1 měsíce ode dne nabytí jeho účinnosti; to neplatí, pokud již tyto údaje do registru ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení poskytuje.

§ 9
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr financí:
Ing. Babiš v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1254 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1254 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášku, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o ...

Cena: 87 KčKOUPIT

ÚZ č. 1234 - Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších činitelů, 2018

ÚZ č. 1234 - Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších činitelů, 2018

Sagit, a. s.

Nová publikace edice ÚZ obsahuje soubor předpisů rozdělený do tří kapitol:
- služební příjem příslušníků bezpečnostních sborů,
- plat a další náležitosti soudců, představitelů státní moci a některých ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.