Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 36/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 12, ze dne 14. 2. 2017

36

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. ledna 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016  Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000  Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Čl. I

Nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se slovo „března“ nahrazuje slovem „května“.

2. V § 5 odst. 1 a v § 6 odst. 1 se slova „porostní skupiny“ zrušují.

3. V § 5 odst. 5 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; v případě, že obmýtní doba etáže uvedená v plánu nebo osnově je vyšší než horní hranice obmýtní doby uvedená pro příslušný porostní typ v příloze tohoto nařízení, využije se pro vyhodnocení splnění této podmínky hodnota horní hranice obmýtní doby pro příslušný porostní typ podle přílohy k tomuto nařízení“.

4. V § 5 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nemá v datovém skladu platný plán nebo osnovu, lze porostní skupinu zařadit na základě dat předešlého plánu nebo osnovy.“.

5. V § 6 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nemá v datovém skladu platný plán nebo osnovu, lze porostní skupinu zařadit na základě dat předešlého plánu nebo osnovy.“.

6. V § 7 odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Žadatel, který podal žádost o zařazení do podopatření podle § 2 písm. a),

a)   uvede v žádosti o poskytnutí dotace
   1. jednoznačnou identifikaci3) zvolených etáží,
   2. plochu porostní skupiny uvedené v žádosti o zařazení, na kterou žádá o poskytnutí dotace,
   3. údaje z plánu nebo osnovy a
   4. v případě provádění obnovy údaj o prováděné obnově,
b)   předloží každoročně Fondu, spolu se žádostí o poskytnutí dotace, oznámení potvrzené odborným lesním hospodářem, že u zvolené etáže v rámci porostní skupiny nedošlo ke změně porostního typu hospodářského souboru,
c)   doručí, v případě provádění obnovy zvolené etáže porostní skupiny, spolu se žádostí o poskytnutí dotace
   1. oznámení o obnově, ve kterém uvede jednoznačnou identifikaci3) této etáže,
   2. datum počátku obnovních zásahů, obnovní postup a způsob a rozsah obnovy v hektarech, kterou žadatel provedl v období od podání poslední žádosti o poskytnutí dotace; pokud byla obnova zahájena v rámci platného plánu nebo osnovy před zařazením žadatele do podopatření podle § 2 písm. a), podá žadatel spolu se žádostí o poskytnutí dotace oznámení o obnově již v prvním roce závazku.

(5) Žadatel, který podal žádost o zařazení do podopatření podle § 2 písm. b), uvede v žádosti o poskytnutí dotace

a)   jednoznačnou identifikaci3) porostní skupiny, která splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 2,
b)   plochu porostní skupiny uvedené v žádosti o zařazení, na kterou žádá o poskytnutí dotace, a
c)   údaje z plánu nebo osnovy.“.

7. V § 8 odst. 1 písm. d) se slova „veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě,“ nahrazují slovy „půdních blocích, nebo jejich dílech, vedených v evidenci půdy na žadatele a“.

8. V § 8 odst. 2 písm. a) se text „§ 7 odst. 4 písm. b) a d)“ nahrazuje textem „§ 11 odst. 10“.

9. Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

10. V § 9 odst. 2 se slova „na lesním pozemku3)“ zrušují.

11. V § 10 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena“.

12. V § 10 odst. 4 písm. b) se za slovo „hospodáře“ vkládají slova „podle odstavce 9“ a za slova „na tuto změněnou plochu“ se vkládají slova „a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena“.

13. V § 10 odst. 5 písm. b) se za slovo „hospodáře“ vkládají slova „podle odstavce 9“.

14. V § 10 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „podle odstavce 9“.

15. V § 10 odst. 8 se slovo „března“ nahrazuje slovem „května“.

16. V § 11 odst. 1 se za slovo „Fondu“ vkládá slovo „nejpozději“.

17. V § 11 odstavec 2 zní:

„(2) Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nepodal žádost o změnu zařazení podle odstavce 1, Fond v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy ke změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží. Případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.“.

18. V § 11 odstavce 5 a 6 znějí:

„(5) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení podle § 10 odst. 8 nejpozději v roce následujícím po roce obdržení výsledků kontroly v případě, že byl na porostní skupině kontrolou na místě zjištěn nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 5, a tento nesoulad

a)   tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry, nebo
b)   prostorový rozdíl plochy zařazené porostní skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné kontrolou na místě je větší než 100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy.

(6) Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z podopatření podle § 2 a vrácení dotace na plochu zařazené porostní skupiny, jestliže žadatel nepodá žádost o změnu zařazení z důvodu uvedeného v odstavci 5 nebo takový nesoulad nezohlední v každé další žádosti o změnu zařazení, a to po dobu platnosti plánu nebo osnovy.“.

19. V § 11 se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

„(7) Pokud je žadatel povinen podat žádost o změnu zařazení podle odstavců 1 a 5, podá žádost o změnu zařazení pouze podle odstavce 1.

(8) Žadatel v žádosti o změnu zařazení podle odstavce 5 zároveň zohlední snížení plochy porostní skupiny, ke kterému došlo po provedení kontroly na místě.

(9) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový porostní typ hospodářského souboru, jestliže je změna porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže porostní skupiny u podopatření podle § 2 písm. a) provedena v souladu s přílohou k tomuto nařízení a s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura 2000 nebo zvláště chráněných území. Tato změna musí být potvrzena odborným lesním hospodářem a souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody.“.

20. Příloha zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 29/2016 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou požadavku uvedeného v § 5 odst. 5 písm. b) nařízení vlády č.  29/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, který se použije nejdříve pro řízení o žádostech o poskytnutí dotace pro rok 2018.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

Čl. III

Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č.  83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 106/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 76/2013  Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb. a nařízení vlády č. 29/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 5 se slovo „zvýšit“ nahrazuje slovem „změnit“.

2. V § 4 odst. 3 písm. a) se za slovo „skupiny“ vkládají slova „uvedené v žádosti o zařazení“.

3. V § 4 odst. 3 písm. b) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

4. V § 4 odst. 3 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

5. V § 5 písm. c) se text „§ 4 odst. 3 písm. d)“ nahrazuje textem „§ 7a odst. 10“.

6. V § 6 odst. 2 se slova „na lesním pozemku“ zrušují.

7. V § 7 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena“.

8. V § 7 odst. 4 písm. b) se za slova „na tuto změněnou plochu“ vkládají slova „a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena“.

9. V § 7 odst. 8 se slovo „března“ nahrazuje slovem „května“.

10. V § 7a odst. 1 se za slovo „Fondu“ vkládá slovo „nejpozději“.

11. V § 7a odstavec 2 zní:

„(2) Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nepodal žádost o změnu zařazení podle odstavce 1, Fond v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy ke změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží. Případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.“.

12. V § 7a odstavce 5 a 6 znějí:

„(5) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení podle § 7 odst. 8 nejpozději v roce následujícím po roce obdržení výsledků kontroly v případě, že byl na porostní skupině kontrolou na místě zjištěn nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 4, a tento nesoulad

a)   tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry, nebo
b)   prostorový rozdíl plochy vybrané porostní skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné kontrolou na místě je větší než 100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy.

(6) Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z titulu zachování hospodářského souboru a vrácení dotace na plochu vybrané porostní skupiny, jestliže žadatel nepodá žádost o změnu zařazení z důvodu uvedeného v odstavci 5 nebo takový nesoulad nezohlední v každé další žádosti o změnu zařazení, a to po dobu platnosti plánu nebo osnovy.“.

13. V § 7a se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

„(7) Pokud je žadatel povinen podat žádost o změnu zařazení podle odstavců 1 a 5, podá žadatel žádost o změnu zařazení pouze podle odstavce 1.

(8) Žadatel v žádosti o změnu zařazení podle odstavce 5 zároveň zohlední snížení plochy porostní skupiny, ke kterému došlo po provedení kontroly na místě.

(9) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový porostní typ hospodářského souboru, jestliže je změna porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže vybrané porostní skupiny provedena v souladu s přílohou k tomuto nařízení a s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura 2000. Tato změna musí být potvrzena odborným lesním hospodářem a souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody.“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření

Čl. V

Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 108/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č.  75/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb. a nařízení vlády č. 29/2016  Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 5 se slovo „zvýšit“ nahrazuje slovem „změnit“.

2. V § 4 odst. 3 se za slovo „skupiny“ vkládají slova „uvedené v žádosti o zařazení“.

3. V § 6 odst. 3 se slova „na lesním pozemku3)“ zrušují.

4. V § 7 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena“.

5. V § 7 odst. 4 písm. b) se za slova „na tuto změněnou plochu“ vkládají slova „a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena“.

6. V § 7 odst. 8 se slovo „března“ nahrazuje slovem „května“.

7. V § 8 odst. 4 se za slovo „Fondu“ vkládá slovo „nejpozději“.

8. V § 8 odstavce 7 až 9 znějí:

„(7) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení podle § 7 odst. 8 nejpozději v roce následujícím po roce obdržení výsledků kontroly v případě, že byl na porostní skupině kontrolou na místě zjištěn nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 4, a tento nesoulad

a)   tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry, nebo
b)   prostorový rozdíl plochy zvolené porostní skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné kontrolou na místě je větší než 100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy.

(8) Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z titulu zlepšování druhové skladby a vrácení dotace na plochu zvolené porostní skupiny, jestliže žadatel nepodá žádost o změnu zařazení z důvodu uvedeného v odstavci 7 nebo takový nesoulad nezohlední v každé další žádosti o změnu zařazení, a to po dobu platnosti plánu nebo osnovy.

(9) Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nepodal žádost o změnu zařazení podle odstavce 4, Fond v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy ke změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží. Případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.“.

9. V § 8 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

„(10) Žadatel v žádosti o změnu zařazení podle odstavce 7 zároveň zohlední snížení plochy porostní skupiny, ke kterému došlo po provedení kontroly na místě.

(11) Pokud je žadatel povinen podat žádost o změnu zařazení podle odstavců 1 a 7, podá žadatel žádost o změnu zařazení pouze podle odstavce 1.“.

Čl. VI
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTVRTÁ

Čl. VII
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, pokud jde o § 5 odst. 5 písm. b), které nabývá účinnosti dnem 1. června 2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců

Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců

Mgr. Sylva Šiškeová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje judikaturu týkající se problematiky věcné, místní a funkční příslušnosti soudů v civilním, trestním i správním soudnictví, stejně jako judikáty v oblasti obsazení soudu, přidělení soudce, podjatosti, vyloučení a kárné odpovědnosti soudců. Je praktickým pomocníkem ...

Cena: 856 KčKOUPIT

Daň z hazardních her, komentář, 1. vydání

Daň z hazardních her, komentář, 1. vydání

PhDr. Vladimír Pelc - Anag, spol. s r. o.

Od 1. ledna 2017 budou účinné nové zákony týkající se hazardních her. Nové právní předpisy v oblasti hazardních her Jsou to zákon o dani z hazardních her, zákon o hazardních hrách a s nimi související změnový zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím obou ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Kupní smlouva v novém občanském zákoníku, komentář, § 2079 až 2183

Kupní smlouva v novém občanském zákoníku, komentář, § 2079 až 2183

Tichý, Pipková, Balarin - C. H. Beck

Kupní smlouva představuje páteřní institut soukromého práva, jedná se o nejfrekventovanější typ smlouvy. Nová publikace obsahuje výklad ke kategoriím neupraveným v občanském zákoníku (např. finanční leasing), ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.