Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 29/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 10, ze dne 9. 2. 2017

29

VYHLÁŠKA

ze dne 25. ledna 2017

o báňsko-technické evidenci

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 29a odst. 8 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 89/2016 Sb.:

§ 1
Rozsah a způsob vedení báňsko-technické evidence

Báňsko-technická evidence je vedena v elektronické podobě v rozsahu údajů poskytovaných podle § 2.

§ 2
Rozsah údajů poskytovaných do báňsko-technické evidence

(1) Poskytovatel údajů poskytuje do báňsko-technické evidence údaje o

a)   své osobě, které umožňují její identifikaci podle správního řádu, a číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo adresu elektronické pošty,
b)   průměrném evidenčním počtu zaměstnanců poskytovatele údajů a zaměstnanců subdodavatelů zajišťujících
1.  dobývání nerostů způsobem podle § 2 písm. b) a § 3 písm. a) a b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o hornické činnosti“),
2. hornickou činnost mimo dobývání nerostů způsobem podle § 2 písm. a) a c) až g) zákona o hornické činnosti,
3. činnost prováděnou hornickým způsobem mimo dobývání nerostů způsobem podle § 3 písm. c) až i) zákona o hornické činnosti,
c)   délce
1. stávajících důlních děl,
2. důlních děl nově vyražených,
3.  nově provedených průzkumných vrtů a sond s rozdělením na povrch a podzemí,
d)   ploše
1.  stávajících lomů a její změně,
2. nově otevřených lomů,
3. dotčené sanacemi a rekultivacemi s rozdělením na sanace a rekultivace probíhající a ukončené,
4. dotčené dobýváním s rozdělením na plochu dosud dotčenou dobýváním a báňsko-technicky zajištěné území,
e)   spotřebě trhavin, rozněcovadel a bleskovic při ražení důlních děl a při dobývání nerostů,
f)   těžebních odpadech s vymezením úložných míst, vymezením druhu a množství uloženého těžebního odpadu a
g)   množství skrývek, výklizů a deponované ornice.

(2) Poplatník úhrady z vydobytých nerostů podle § 33h odst. 1 písm. a) a b) horního zákona poskytuje, kromě údajů podle odstavce 1, do báňsko-technické evidence dále údaje o

a)   dobývacím prostoru s uvedením názvu a čísla dobývacího prostoru,
b)   ložisku s uvedením čísla ložiska příslušného k dobývacímu prostoru,
c)   zásobách a těžbě jednotlivých nerostných surovin v dobývacím prostoru s rozdělením na
1. geologické zásoby celkem,
2. bilanční zásoby volné prozkoumané a vyhledané,
3.  dosud nevydobyté vytěžitelné zásoby,
4. vytěžitelné zásoby povolené k vydobytí podle plánu otvírky přípravy a dobývání,
5.   úbytek zásob jejich vydobytím,
6.  úbytek zásob odpisy,
7.  úbytek zásob ztrátami,
8.  ostatní změny zásob,
9. čistou těžbu a
10. produkci,
d)   finančních rezervách na
1.  sanace a rekultivace s rozdělením na stav na začátku roku, tvorbu a čerpání v průběhu roku, stav ke konci roku a v členění na analytický účet a zvláštní vázaný účet v bance,
2.  důlní škody s rozdělením na stav na začátku roku, tvorbu a čerpání v průběhu roku a stav ke konci roku a v členění na analytický účet a zvláštní vázaný účet v bance.

(3) Organizace, které bylo vydáno povolení k dobývání ložiska nevyhrazených nerostů, poskytuje, kromě údajů podle odstavce 1, do báňsko-technické evidence dále údaje o

a) ložisku nevyhrazeného nerostu s uvedením názvu a čísla ložiska, je-li známo,
b) zásobách a těžbě jednotlivých nerostů s rozdělením na
1. stav zásob k začátku roku,
2. stav zásob ke konci roku,
3. úbytek zásob jejich vydobytím,
4. další změny zásob,
5. čistou těžbu a
6.   produkci.

(4) Údaje se poskytují samostatně za každý dobývací prostor nebo za ložisko nevyhrazených nerostů, pro jehož dobývání bylo vydáno povolení. Jsou-li údaje evidovány pro důl nebo lom tvořený více na sebe navazujícími dobývacími prostory, uvádějí se údaje pro důl nebo lom s vymezením dobývacích prostorů, které jsou součástí dolu nebo lomu a kterých se údaje týkají.

(5) Vzor formuláře pro poskytování údajů do báňsko-technické evidence uveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.

E-shop

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU

Doc. JUDr. Kristina Koldinská, JUDr. Gabriela Pikorová, JUDr. Ladislav Švec, Prof. JUDr. Igor Tomeš - C. H. Beck

Druhé vydání mezioborové učebnice Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU reaguje na změny v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v EU, a to v návaznosti na přijetí nových koordinačních nařízení a nabytí jejich účinnosti v květnu 2010. Mapuje vznik, vývoj a základní ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci - Věci v právním smyslu

Judikatura k rekodifikaci - Věci v právním smyslu

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., zahajuje vydávání nové řady přehledů judikatury, jejíž jednotlivé svazky budou obsahovat rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským ...

Cena: 783 KčKOUPIT

Nesporná řízení II

Nesporná řízení II

Karel Svoboda - C. H. Beck

Druhý díl monografie se zabývá výkladem řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (§ 466 až 491 ZŘS) a normami upravujícími předběžné opatření ve věcech ochrany před domácím násilím (§ 400 až 414 ZŘS) a předběžné opatření o prozatímní úpravě poměrů dítěte (§ 452 až 465 ZŘS). Kniha se ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.