Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 17/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 6, ze dne 31. 1. 2017

17

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. ledna 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015  Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000  Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015  Sb. a nařízení vlády č. 62/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova „ , na kterých“ nahrazují slovy „s čísly trvalých objektů, ve kterých“.

2. V § 12 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; stáří prasničky se počítá ode dne následujícího po dni narození“.

3. V § 14 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slovo „splňuje“ nahrazuje slovy „splní v retenčním období“ a za slovo „podopatření“ se vkládají slova „na uvedeném hospodářství žadatele“.

4. V § 17 odst. 3 písm. a) a v § 17 odst. 3 písm. b) se za slova „daného podopatření“ vkládají slova „nebo titulu“.

5. V § 17 odst. 6 se za text „§ 10 odst. 1 písm. b),“ vkládá text „§ 11 odst. 1 písm. b),“ a za slova „daného podopatření“ se vkládají slova „nebo titulu“.

6. V § 17 odst. 10 se slovo „tří“ nahrazuje číslem „6“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „6“.

7. V § 17 odstavec 14 zní:

„(14) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel lhůtu stanovenou v § 8 odst. 2, avšak podal hlášení nejpozději do 30 dnů po ukončení doby závazku, rozhodne v rámci daného podopatření nebo titulu pro uvedené hospodářství o

a)   snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal 1 hlášení v daném termínu,
b)   snížení dotace o 5 %, jestliže žadatel nepodal 2 hlášení v daném termínu,
c)   snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel nepodal 3 hlášení v daném termínu,
d)   snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal 4 hlášení v daném termínu, nebo
e)   neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal 5 a více hlášení v daném termínu.“.

8. V § 17 se doplňují odstavce 15 a 16, které znějí:

„(15) Zjistí-li Fond, že u dojnice uvedené v žádosti o poskytnutí dotace podle § 11 odst. 1 písm. a) připadla doba porodu na období od 1. do 15. prosince kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, sníží dotaci vypočtenou podle § 16 o 10 %; snížení se uplatní na velkou dobytčí jednotku takové dojnice.

(16) Limit pro stanovení výpočtu snížení nebo neposkytnutí dotace podle čl. 31 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 v rámci podopatření podle § 2 písm. e) je 15 odstavených selat.“.

9. V přílohách č. 3 a 6 se do druhé a třetí tabulky doplňuje sloupec s nadpisem „Datum zápisu“.

10. V přílohách č. 4, 5 a 7 se do druhé tabulky doplňuje sloupec s nadpisem „Datum zápisu“.

11. V příloze č. 8 části II tabulce č. 2 se slovo „Krávy“ nahrazuje slovem „Krávy3)“ a slovo „Jalovice“ se nahrazuje slovem „Jalovice3)“.

12. V příloze č. 8 části II se pod tabulku č. 2 doplňuje poznámka č. 3, která zní:


3) Počet zvířat ve volném ustájení nesmí být větší než počet boxů.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2015 podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2016 podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou požadavků uvedených v bodech 1, 2, 5 a 9 až 12, pokud jde o § 12 odst. 2 písm. c), § 17 odst. 6 a přílohy č. 3 až 8 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, které se použijí nejdříve pro řízení o žádostech o poskytnutí dotace podané v roce 2017.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, pokud jde o § 11 odst. 1 písm. b), bodu 2, pokud jde o § 12 odst. 2 písm. c), bodu 5, pokud jde o § 17 odst. 6, a bodů 9 až 12, pokud jde o přílohy č. 3 až 8, která nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

E-shop

Zákon o České národní bance s komentářem

Zákon o České národní bance s komentářem

Mgr. Tomáš Rýdl, JUDr. Josef Barák, Mgr. Luděk Saňa, JUDr. Petr Výborný - Wolters Kluwer, a. s.

Podrobný komentář zákona o České národní bance. Autory komentáře jsou právníci České národní banky. Autoři vycházejí z ústavního zakotvení České národní banky a z unijních souvislostí výkladu a aplikace zákona o České národní bance. Sledují dynamiku Zákona o ČNB v českých i unijních ...

Cena: 1 124 KčKOUPIT

ÚZ č. 1198 - Státní služba

ÚZ č. 1198 - Státní služba

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů regulujících státní službu. Zákon o státní službě byl novelizován k 1. 6. 2017 (93 změn a doplnění) a k 1. 7. 2017 (21) – všechny změny jsou vyznačenu tučně. Vedle zákona je v publikaci 11 nařízení vlády a vyhlášek, které mj. upravují ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Rozpočtová skladba v roce 2017

Rozpočtová skladba v roce 2017

Ing. Jiří Paroubek, Ing. Rudolf Kotrba - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 1. ledna 2017. Praktické návodné příklady Stejně jako v předcházejících vydáních ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.