Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 464/2016 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2016, částka 186, ze dne 30. 12. 2016

464

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2016

o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu

Ministerstvo financí stanoví podle § 237 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 103 odst. 6 písm. b) až d) tohoto zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   postup při přijímání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na přijetí odůvodněného opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení nebo pobyt veřejnosti, nebo opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu (dále jen „žádost“),
b)   postup při zprostředkování dotace krajem,
c)   náležitosti žádosti a lhůty pro její podání.

§ 2
Náležitosti žádosti

(1) Náležitostmi žádosti jsou

a)   identifikační údaje vlastníka uvedeného v právním předpisu upravujícím podmínky poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých expozičních situacích1) (dále jen „žadatel“), kterými jsou jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, adresa bydliště, jedná-li se o fyzickou osobu, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu,
b)   bankovní spojení, má-li být dotace vyplacena převodem peněžních prostředků,
c)   identifikace stavby, v níž má být provedeno opatření podle § 1 písm. a) ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení nebo pobyt veřejnosti, nebo opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu (dále jen „opatření“), podle údajů uvedených v katastru nemovitostí,
d)   údaj o současném způsobu užívání stavby,
e)   údaj o výsledcích měření objemové aktivity radonu,
f)   údaj o předpokládaných nákladech na provedení opatření a požadovanou částku,
g)   lhůtu, v níž bude opatření provedeno,
h)    u žadatele, jedná-li se o právnickou osobu, informace o identifikaci

1. 

osoby jednající za žadatele s uvedením důvodu, na základě kterého je oprávněna jednat nebo na základě plné moci,
2.  osob s podílem v žadateli,
3.  osob, v nichž má žadatel podíl, a o výši tohoto podílu,
i)   kontaktní údaje žadatele, kterými jsou telefon a elektronická adresa nebo identifikace datové schránky.

(2) Součástí žádosti je

a)   doklad o vlastnictví stavby, v níž má být provedeno opatření uvedené v odstavci 1 písm. a), kterým je výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce, nebo doklad o vlastnictví vodovodu pro veřejnou potřebu,
b)    doklad o výsledcích měření objemové aktivity radonu ne starší než 3 roky,
c)   rozpočet předpokládaných nákladů a projektová dokumentace v rozsahu odpovídajícím stavebnímu zákonu podle typu a rozsahu opatření; vlastník bytu v bytovém nebo rodinném domě předkládá projektovou dokumentaci, jen překročí-li průměr hodnot objemové aktivity radonu ze všech obytných místností a kuchyní bytu za obvyklého užívání 3 000 Bq/m3,
d)   prohlášení žadatele o vlastnictví vodovodu pro veřejnou potřebu, nemá-li doklad prokazující vlastnictví,
e)    prohlášení žadatele nebo doklad potvrzující, že je byt v bytovém nebo rodinném domě bydlištěm jiné osoby, má-li žadatel jiné bydliště.

§ 3
Postup při přijímání a předávání žádostí

(1) Žádost o poskytnutí dotace pro příslušný kalendářní rok přijímá krajský úřad, v jehož správním obvodu je stavba uvedená v § 2 odst. 1 písm. c), do 30. září příslušného kalendářního roku.

(2) Krajský úřad žádosti se svým stanoviskem a souhlasem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle atomového zákona2) předává Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“) nejpozději do 31. října roku, v němž má být dotace poskytnuta.

(3) Vzor žádosti je uveden v příloze k této vyhlášce a je přístupný i způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím Portálu veřejné správy.

§ 4
Postup po provedení opatření

(1) Po provedení opatření předá žadatel krajskému úřadu doklad o výsledcích kontrolního měření prokazujícího účinnost provedených opatření, a dále

a)   podrobný položkový rozpočet v členění na dodávku a montáž,
b)   doklady prokazující skutečnou výši účelně vynaložených nákladů a
c)   souhlas Státního úřadu pro jadernou bezpečnost s provedeným opatřením.

(2) Krajský úřad posoudí doklady uvedené v odstavci 1 a předá je včetně souhlasu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost s provedeným opatřením ministerstvu.

§ 5

Dotace může být poskytnuta po prokázání splnění podmínek uvedených v právním předpisu upravujícím podmínky poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých expozičních situacích3) kontrolním měřením.

§ 6
Přechodné ustanovení

Žádosti podané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 461/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Ministr:
Ing. Babiš v. r.

Příloha k vyhlášce č. 464/2016 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 362/2016 Sb., o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích.
2)   § 103 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.
3)   § 2 odst. 3 vyhlášky č. 362/2016 Sb.

E-shop

Zákon o České národní bance s komentářem

Zákon o České národní bance s komentářem

Mgr. Tomáš Rýdl, JUDr. Josef Barák, Mgr. Luděk Saňa, JUDr. Petr Výborný - Wolters Kluwer, a. s.

Podrobný komentář zákona o České národní bance. Autory komentáře jsou právníci České národní banky. Autoři vycházejí z ústavního zakotvení České národní banky a z unijních souvislostí výkladu a aplikace zákona o České národní bance. Sledují dynamiku Zákona o ČNB v českých i unijních ...

Cena: 1 124 KčKOUPIT

Zákon o soudních poplatcích a předpisy související, komentář

Zákon o soudních poplatcích a předpisy související, komentář

JUDr. Jiří Večeřa, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o soudních poplatcích přináší výklad právní úpravy soudních poplatků, přičemž na jednotlivé otázky a problémy nahlíží jak perspektivou soudu, tak z pohledu účastníků řízení a jejich advokátů. Poskytuje návod pro široké spektrum konkrétních případů a situací, ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.