Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 409/2016 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2016, částka 166, ze dne 14. 12. 2016

409

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2016

o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 24 odst. 7, § 31 odst. 6, § 32 odst. 10, § 33 odst. 8 a § 70 odst. 2 písm. a):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Euratomu1) a upravuje

a)   obsah dokumentace k povolení odborné přípravy, další odborné přípravy vybraných pracovníků a přípravy osob zajišťujících radiační ochranu registranta,
b)   výčet činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany,
c)   druh a stupeň požadovaného vzdělání pro jednotlivé činnosti,
d)   typ a délku odborné praxe pro jednotlivé činnosti,
e)   náplň a způsob provádění odborné přípravy pro jednotlivé činnosti,
f)   výkonové a osobnostní charakteristiky, které jsou předpokladem pro výkon činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a způsob ověřování osobnostní způsobilosti,
g)   rozsah, obsah a způsob provedení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro jednotlivé činnosti a způsob jejího hodnocení,
h)   podmínky opakování zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost,
i)   délku trvání oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti,
j)   náplň další odborné přípravy a způsob a četnost jejího provádění,
k)   interval pravidelného ověřování osobnostní způsobilosti držitele oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti,
l)   doby nevykonávání činností, které jsou předpokladem zrušení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, a
m)   rozsah, způsob a četnost provádění přípravy osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

§ 2
Činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
[K § 31 odst. 6 písm. a) atomového zákona]

(1) Činností zvláště důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti vykonávanou na jaderně energetickém zařízení s tepelným výkonem větším než 50 MW (dále jen „jaderně energetické zařízení“) je

a)   řízení uvádění do provozu a provozu jaderně energetického zařízení a samostatné odstavení jaderného reaktoru a dohled nad nimi, včetně manipulací na blokové dozorně a záložním pracovišti blokové dozorny,
b)   řízení uvádění do provozu a provozu jednoho reaktorového bloku a samostatné odstavení jaderného reaktoru a dohled nad ním, včetně manipulací na blokové dozorně a záložním pracovišti blokové dozorny,
c)   manipulace na blokové dozorně a záložním pracovišti blokové dozorny týkající se primární části reaktorového bloku, včetně
   1. samostatného odstavení jaderného reaktoru a
   2. řízení uvádění do provozu a provozu primární části reaktorového bloku a dohledu nad nimi,
d)   manipulace na blokové dozorně a záložním pracovišti blokové dozorny týkající se sekundární části reaktorového bloku, včetně řízení uvádění do provozu a provozu a dohledu nad nimi,
e)   řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzikálního a energetického spouštění na blokové dozorně, nebo
f)   řízení manipulací s jednotlivými palivovými soubory uvnitř reaktorového bloku mimo uzel čerstvého paliva a dohled nad nimi.

(2) Činností zvláště důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti vykonávanou na výzkumném jaderném zařízení je

a)   manipulace na dozorně, řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzikálního a energetického spouštění jaderného reaktoru a řízení dalších spouštěcích prací a dohled nad nimi,
b)   manipulace na dozorně, řízení uvádění do provozu a provozu jaderného reaktoru a dohled nad nimi, řízení manipulací s jaderným palivem v aktivní zóně jaderného reaktoru a dohled nad nimi a řízení činnosti směny a dohled nad ní,
c)   řízení sestavení a uspořádání aktivní zóny jaderného reaktoru a dohled nad nimi, provádění fyzikálních měření v průběhu fyzikálního a energetického spouštění jaderného reaktoru a řízení základního kritického experimentu a dohled nad ním, nebo
d)   manipulace na dozorně a řízení uvádění do provozu a provozu jaderného reaktoru a dohled nad nimi.

§ 3
Činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany
[K § 31 odst. 6 písm. a) atomového zákona]

Činností zvláště důležitou z hlediska radiační ochrany je

a)   vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako
   1. dohlížející osoba, nebo
   2. osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou,
b)   řízení a vykonávání hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření podle § 9 odst. 2 písm. f) bodu 8 atomového zákona, nebo
c)   řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany podle § 9 odst. 2 písm. h) bodů 1 až 3 a 5 až 7 atomového zákona.

§ 4
Druh a stupeň vzdělání pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
[K § 31 odst. 6 písm. b) atomového zákona]

(1) Pro udělení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti na jaderně energetickém zařízení je požadováno pro činnost uvedenou

a)   v § 2 odst. 1 písm. a) až c), e) a f) vysokoškolské vzdělání získané ve studijních programech v oblasti elektrotechnika, energetika, fyzika, chemie nebo strojírenství, technologie a materiály a
b)   v § 2 odst. 1 písm. d)
   1. vysokoškolské vzdělání získané ve studijních programech v oblasti elektrotechnika, energetika, fyzika, chemie nebo strojírenství, technologie a materiály, nebo
   2. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání strojírenství a strojírenská výroba, elektrotechnika, technická chemie nebo obecně odborná příprava.

(2) Pro udělení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti na výzkumném jaderném zařízení je požadováno pro činnost uvedenou

a)   v § 2 odst. 2 písm. a) a c) vysokoškolské vzdělání získané ve studijních programech v oblasti elektrotechnika, energetika, fyzika, chemie nebo strojírenství, technologie a materiály a
b)   v § 2 odst. 2 písm. b) a d)
   1. vysokoškolské vzdělání získané ve studijních programech v oblasti elektrotechnika, energetika, fyzika, chemie nebo strojírenství, technologie a materiály, nebo
   2. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání strojírenství a strojírenská výroba, elektrotechnika, technická chemie nebo obecně odborná příprava.

§ 5
Typ a délka odborné praxe pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
[K § 31 odst. 6 písm. c) atomového zákona]

(1) Pro udělení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti na jaderně energetickém zařízení je požadován pro činnost uvedenou

a)   v § 2 odst. 1 písm. a) výkon činnosti podle § 2 odst. 1 písm. b) po dobu 2 let,
b)   v § 2 odst. 1 písm. b) výkon činnosti podle § 2 odst. 1 písm. c) po dobu 1 roku a podle § 2 odst. 1 písm. d) po dobu 1 roku a
c)   v § 2 odst. 1 písm. d) výkon činnosti na souvisejících funkcích po dobu 4 let v případě vzdělání podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 2.

(2) Pro udělení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti na výzkumném jaderném zařízení je požadován pro činnost uvedenou

a)   v § 2 odst. 2 písm. a) výkon činnosti podle § 2 odst. 2 písm. b) po dobu 1 roku a podle § 2 odst. 2 písm. c) po dobu 1 roku,
b)   v § 2 odst. 2 písm. b) výkon činnosti podle § 2 odst. 2 písm. d) po dobu 2 let,
c)   pro činnost uvedenou v § 2 odst. 2 písm. c) výkon činnosti v oboru s příbuzným předmětem po dobu 2 let, nebo
d)   v § 2 odst. 2 písm. d)
   1. výkon činnosti v oboru s příbuzným předmětem po dobu 2 let v případě vzdělání podle § 4 odst. 2 písm. b) bodu 1, nebo
   2. výkon činnosti v oboru s příbuzným předmětem po dobu 3 let v případě vzdělání podle § 4 odst. 2 písm. b) bodu 2.

§ 6
Náplň a způsob provádění odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
[K § 31 odst. 6 písm. d) atomového zákona]

(1) Odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti na jaderně energetickém zařízení musí být prováděna následujícím způsobem:

a)   pro činnost uvedenou v § 2 odst. 1 písm. a) a b)
   1. teoretická příprava obsahující informace podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
   2. výcvik na plnorozsahovém simulátoru v délce 5 výcvikových dnů a
   3. zácvik do činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti v délce 20 výcvikových dnů,
b)   pro činnost uvedenou v § 2 odst. 1 písm. c) a d)
   1. teoretická příprava obsahující informace podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
   2. stáž na jaderném zařízení v délce 25 výcvikových dnů, nejde-li o přechod z jiné činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti,
   3. výcvik na plnorozsahovém simulátoru v délce 25 výcvikových dnů, nejde-li o přechod z jiné činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti,
   4. výcvik na plnorozsahovém simulátoru v délce 5 výcvikových dnů, jde-li o přechod z jiné činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti,
   5. zácvik do činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti v délce 25 výcvikových dnů, nejde-li o přechod z jiné činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a
   6. zácvik do činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti v délce 20 výcvikových dnů, jde-li o přechod z jiné činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a
c)   pro činnost uvedenou v § 2 odst. 1 písm. e) a f)
   1. teoretická příprava obsahující informace podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
   2. stáž na jaderném zařízení v délce 25 výcvikových dnů, nejde-li o přechod z jiné činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti,
   3. zácvik do činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti v délce 25 výcvikových dnů, nejde-li o přechod z jiné činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a
   4. zácvik do činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti v délce 20 výcvikových dnů, jde-li o přechod z jiné činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.

(2) Odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti na výzkumném jaderném zařízení musí být prováděna následujícím způsobem:

a)   pro činnost uvedenou v § 2 odst. 2 písm. a) a b)
   1. teoretická příprava obsahující informace podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
   2. stáž na jaderném zařízení v délce 25 výcvikových dnů, nejde-li o přechod z jiné činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti,
   3. zácvik do činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti v délce 25 výcvikových dnů, nejde-li o přechod z jiné činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a
   4. zácvik do činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti v délce 20 výcvikových dnů, jde-li o přechod z jiné činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a
b)   pro činnost uvedenou v § 2 odst. 2 písm. c) a d)
   1. teoretická příprava obsahující informace podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
   2. stáž na jaderném zařízení v délce 25 výcvikových dnů, nejde-li o přechod z jiné činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti,
   3. zácvik do činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti v délce 25 výcvikových dnů, nejde-li o přechod z jiné činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a
   4. zácvik do činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti v délce 20 výcvikových dnů, jde-li o přechod z jiné činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.

(3) Odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti musí odpovídat typu jaderného zařízení, na kterém bude činnost vykonávána.

(4) Náplň odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.

§ 7
Druh a stupeň vzdělání pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany
[K § 31 odst. 6 písm. b) atomového zákona]

Pro udělení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany je požadováno následující vzdělání:

a)   vysokoškolské vzdělání pro vykonávání soustavného dohledu jako dohlížející osoba na pracovišti při radiační činnosti s významným zdrojem ionizujícího záření, který je používán pro lékařské ozáření,
b)   vysokoškolské vzdělání pro vykonávání soustavného dohledu jako dohlížející osoba
   1. na pracovišti III. kategorie, na kterém se neprovádí lékařské ozáření,
   2. na pracovišti IV. kategorie, nebo
   3. při vyřazování z provozu pracoviště podle bodu 1 nebo 2,
c)   střední vzdělání s maturitní zkouškou pro vykonávání soustavného dohledu jako dohlížející osoba při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie,
d)   vysokoškolské vzdělání získané ve studijním programu v oboru radiologická fyzika nebo způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání radiologického fyzika pro řízení hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření používaného při lékařském ozáření, který je
   1. mamografickým rentgenovým zařízením,
   2. zařízením výpočetní tomografie,
   3. rentgenovým zařízením vybaveným funkcí digitální subtrakční angiografie, nebo
   4. používán v radioterapii,
e)   vysokoškolské vzdělání pro řízení hodnocení vlastností významného zdroje ionizujícího záření používaného při lékařském ozáření, jiného než uvedeného v písmenu d),
f)   vysokoškolské vzdělání získané ve studijních programech v oblasti biologie a ekologie, elektrotechnika, energetika, fyzika, chemie, informační technologie, kybernetika a technologie, matematika a statistika, stavebnictví, strojírenství a materiály, těžba a zpracování nerostných surovin, vědy o zemi, veterinární lékařství, veterinární hygiena, všeobecné lékařství a zubní lékařství nebo zemědělství pro řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany, kterými jsou
   1. provádění osobní dozimetrie,
   2. stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření,
   3. stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti s možným zvýšeným ozářením z radonu, nebo
   4. měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření,
g)   vysokoškolské vzdělání pro řízení vykonávání služby významné z hlediska radiační ochrany, kterou je monitorování
   1. pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie,
   2. výpustí z pracoviště podle bodu 1,
   3. okolí pracoviště podle bodu 1,
   4. okolí úložiště radioaktivního odpadu po uzavření úložiště radioaktivního odpadu,
   5. odvalu, odkaliště nebo jiného zbytku po činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu nebo po jiné hornické činnosti doprovázené výskytem radioaktivního nerostu, nebo
   6. pro účely umísťování nebo výstavby jaderného zařízení a
h)   střední vzdělání s maturitní zkouškou pro jinou činnost zvláště důležitou z hlediska radiační ochrany.

§ 8
Typ a délka odborné praxe pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany
[K § 31 odst. 6 písm. c) atomového zákona]

Pro udělení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany je požadováno pro

a)   činnost uvedenou v § 3 písm. a), s výjimkou činnosti vykonávané na pracovišti, kde je používáno průmyslové stabilní měřidlo, a v § 3 písm. b) a c), s výjimkou činnosti řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany podle § 9 odst. 2 písm. h) bodů 2, 5, 6 a 7 atomového zákona, vykonávání pracovních úkonů tvořících tuto činnost po dobu 1 roku,
   1. u držitele povolení, při jehož povolené činnosti je daná činnost zvláště důležitá z hlediska radiační ochrany prováděna, a
   2. pod dohledem držitele oprávnění k vykonávání této nebo obdobné činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, nebo
b)   činnost neuvedenou v písmenu a) vykonávání pracovních úkonů tvořících jinou činnost v rámci expozičních situací po dobu 3 měsíců.

§ 9
Náplň a způsob provádění odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany
[K § 31 odst. 6 písm. d) atomového zákona]

(1) Odbornou přípravou pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany je absolvování vzdělávacího kurzu v délce 20 hodin vyučovacího času.

(2) Náplň odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce.

§ 10
Výkonové a osobnostní charakteristiky, které jsou předpokladem pro výkon činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
[K § 31 odst. 6 písm. e) atomového zákona]

(1) Výkonové charakteristiky, které jsou předpokladem pro výkon činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, jsou

a)   intelektové schopnosti v pásmu průměru až nadprůměru,
b)   průměrná až vyšší úroveň poznávacích procesů,
c)   rezistence vůči percepční zátěži,
d)   rezistence vůči monotonii a
e)   spolehlivost rozhodovacích procesů a pracovního výkonu.

(2) Osobnostní charakteristiky, které jsou předpokladem pro výkon činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, jsou

a)   emoční stabilita,
b)   odolnost vůči zátěži,
c)   vyšší úroveň sebekontroly,
d)   disciplinovanost,
e)   odpovědné postoje,
f)   rozvinutá schopnost anticipace,
g)   absence sklonů k agresivnímu, rizikovému nebo impulzivnímu jednání a
h)   absence psychopatologické symptomatiky.

§ 11
Ověřování osobnostní způsobilosti
[K § 31 odst. 6 písm. e) atomového zákona]

(1) Osobnostní způsobilost je ověřována formou komplexního psychologického vyšetření.

(2) Komplexní psychologické vyšetření musí být provedeno psychologem, který je absolventem jednooborového magisterského studia psychologie.

(3) Komplexní psychologické vyšetření musí být provedeno v rozsahu ověřujícím výkonové a osobnostní charakteristiky podle § 10 a zahrnovat

a)   anamnestický dotazník,
b)   strukturovaný rozhovor,
c)   testy intelektových schopností,
d)   osobnostní dotazníky,
e)   testy speciálních schopností a
f)   projektivní metody.

(4) Psycholog vydává doklad o osobnostní způsobilosti na základě výsledku komplexního psychologického vyšetření. Závěr o výsledku komplexního psychologického vyšetření uvedený v tomto dokladu zní

a)   „Osobnostně způsobilý“, je-li výsledek plně v souladu s požadavky § 10,
b)   „Osobnostně způsobilý s výhradou“, je-li výsledek v souladu s požadavky § 10 do té míry, že umožňuje plný výkon činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti po omezenou dobu, nebo
c)   „Osobnostně nezpůsobilý“, není-li výsledek v souladu s požadavky § 10 alespoň do té míry, že umožňuje plný výkon činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti po omezenou dobu.

§ 12
Interval pravidelného ověřování osobnostní způsobilosti držitele oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
[K § 33 odst. 8 písm. b) atomového zákona]

Interval pravidelného ověřování osobnostní způsobilosti držitele oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti je

a)   2 roky v případě činnosti podle § 2 odst. 1, jestliže jeho osobnostní způsobilost je podle posledního ověřování hodnocena závěrem „Osobnostně způsobilý“,
b)   4 roky v případě činnosti podle § 2 odst. 2, jestliže jeho osobnostní způsobilost je podle posledního ověřování hodnocena závěrem „Osobnostně způsobilý“, nebo
c)   1 rok, jestliže jeho osobnostní způsobilost je podle posledního ověřování hodnocena závěrem „Osobnostně způsobilý s výhradou“.

§ 13
Zkouška ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
[K § 32 odst. 10 písm. a) atomového zákona]

(1) Zkouška ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti musí být provedena v následujícím rozsahu:

a)   zkouška na plnorozsahovém simulátoru pro činnost podle § 2 odst. 1 písm. a) až d),
b)   písemná část zkoušky,
c)   ústní část zkoušky a
d)   praktická část zkoušky, nejedná-li se o udělení oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti v případě, kdy předchozí oprávnění k vykonávání téže činnosti zaniklo uplynutím doby.

(2) Zkouška ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti může být provedena jako integrovaná zkouška v rozsahu ústní části zkoušky a zkoušky na plnorozsahovém simulátoru (dále jen „integrovaná zkouška“), jde-li o činnost podle

a)   § 2 odst. 1 písm. a) nebo b) v případě, kdy předchozí oprávnění k vykonávání téže činnosti zaniklo uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, nebo
b)   § 2 odst. 1 písm. c) nebo d) v případě, kdy nejméně 2 předchozí oprávnění k vykonávání téže činnosti zanikla uplynutím doby, na kterou byla udělena.

(3) Žadatel vykoná část zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. c) a d) poté, co úspěšně vykonal části zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. a), je-li vyžadována, a odstavce 1 písm. b).

(4) Je-li vyžadována zkouška na plnorozsahovém simulátoru, koná se nejvýše 6 měsíců před ústní částí zkoušky. Písemná část zkoušky se koná nejvýše 6 měsíců před ústní částí zkoušky.

(5) Jde-li o prvé udělení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, ústní část zkoušky se provádí jako standardní ústní část zkoušky.

(6) Obsah zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti stanoví příloha č.  3 k této vyhlášce.

(7) Postup při provádění zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.

§ 14
Hodnocení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a podmínky jejího opakování
[K § 32 odst. 10 písm. a) a b) atomového zákona]

(1) Zkušební komise provádí hodnocení částí zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti následujícím způsobem:

a)   zkouška na plnorozsahovém simulátoru a ústní část zkoušky stupněm 1 až 4, a to v případě
   1. výborného výsledku stupněm 1,
   2. velmi dobrého výsledku stupněm 2,
   3. dobrého výsledku stupněm 3, nebo
   4. nevyhovujícího výsledku stupněm 4 a
b)   písemná část zkoušky a praktická část zkoušky stupněm „vyhověl“ nebo „nevyhověl“.

(2) Žadatel úspěšně složí zkoušku ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, pokud při ní podle celkového hodnocení dosáhne vyhovujícího výsledku.

(3) Žadatel dosahuje podle celkového hodnocení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti vyhovujícího výsledku, jestliže

a)   zkouška na plnorozsahovém simulátoru je hodnocena stupněm 1 až 3,
b)   ústní část zkoušky je hodnocena stupněm 1 až 3,
c)   písemná část zkoušky je hodnocena stupněm „vyhověl“ a
d)   praktická část zkoušky je hodnocena stupněm „vyhověl“.

(4) Celkové hodnocení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti provádí zkušební komise v případě

a)   vyhovujícího výsledku stupněm 1, 2 nebo 3, nebo
b)   nevyhovujícího výsledku stupněm 4.

(5) Postupy hodnocení částí zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce.

(6) V případě opakování zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti v rámci 12 měsíců od podání žádosti není žadatel povinen absolvovat části této zkoušky, které byly při minulých pokusech o úspěšné složení hodnoceny stupněm „vyhověl“ nebo stupněm 1 až 3. Tyto části se pro účely celkového hodnocení aktuálního pokusu o úspěšné složení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti hodnotí stupněm, který byl dosažen při minulých pokusech o úspěšné složení.

§ 15
Zkouška ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany
[K § 32 odst. 10 písm. a) atomového zákona]

(1) Zkouška ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany musí být provedena v následujícím rozsahu:

a)   písemná část zkoušky,
b)   ústní část zkoušky a
c)   praktická část zkoušky, jde-li o hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření v
   1. radioterapii,
   2. radiodiagnostice,
   3. intervenční radiologii, nebo
   4. veterinární medicíně.

(2) Obsah zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany stanoví příloha č. 6 k této vyhlášce.

§ 16
Hodnocení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany a podmínky jejího opakování
[K § 32 odst. 10 písm. a) a b) atomového zákona]

(1) Zkušební komise provádí hodnocení částí zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany v závislosti na výkonu žadatele stupněm „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. Postup hodnocení částí zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany v závislosti na výkonu žadatele stanoví příloha č. 6 k této vyhlášce.

(2) Žadatel úspěšně složí zkoušku ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, pokud při ní podle celkového hodnocení dosáhne vyhovujícího výsledku.

(3) Celkové hodnocení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany provádí zkušební komise v závislosti na výkonu žadatele stupněm „vyhověl“ nebo „nevyhověl“.

(4) Celkově lze výkon žadatele hodnotit stupněm „vyhověl“, jestliže jsou všechny části zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany hodnoceny stupněm „vyhověl“.

(5) V případě opakování zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany v rámci 12 měsíců od podání žádosti není žadatel povinen absolvovat části této zkoušky, které byly při minulých pokusech o úspěšné složení hodnoceny stupněm „vyhověl“. Tyto části se pro účely celkového hodnocení posledního pokusu o úspěšné složení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany hodnotí stupněm „vyhověl“.

§ 17

Délka trvání oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti
[K § 32 odst. 10 písm. c) atomového zákona]

(1) Délka trvání oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti je v případě prvého udělení oprávnění 2 roky.

(2) Délka trvání oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti je

a)   pro prvé opětovné udělení oprávnění k výkonu téže činnosti podle § 2 odst. 1 písm. a) až f) a odst. 2 písm. a) až d), je-li celkové hodnocení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
   1. stupně 1, 4 roky,
   2. stupně 2, 3 roky, nebo
   3. stupně 3, 2 roky,
b)   pro druhé opětovné udělení oprávnění k výkonu téže činnosti podle § 2 odst. 1 písm. a), b), e) a f) a odst. 2 písm. a) až c), je-li celkové hodnocení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
   1. stupně 1, 6 let,
   2. stupně 2, 4 roky, nebo
   3. stupně 3, 2 roky a
c)   pro třetí a další opětovné udělení oprávnění k výkonu téže činnosti podle § 2 odst. 1 písm. a), b), e) a f) a odst. 2 písm. a) až c), je-li celkové hodnocení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
   1. stupně 1, 8 let,
   2. stupně 2, 4 roky, nebo
   3. stupně 3, 2 roky.

§ 18
Další odborná příprava
[K § 33 odst. 8 písm. a) atomového zákona]

(1) Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti musí být prováděna

a)   absolvováním teoretické přípravy obsahující informace podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, v délce 4 dnů za kalendářní rok a
b)   pro činnost podle § 2 odst. 1 písm. a) až d) výcvikem na plnorozsahovém simulátoru v délce 10 výcvikových dnů za kalendářní rok.

(2) Náplň další odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.

(3) Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany musí být prováděna absolvováním vzdělávacího kurzu v délce 6 hodin vyučovacího času.

(4) Vzdělávací kurz podle odstavce 3 musí být absolvován každých 5 let.

(5) Náplň další odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce.

§ 19
Doba vedoucí ke zrušení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany
[K § 33 odst. 8 písm. c) atomového zákona]

(1) Dobou nevykonávání činností, která je předpokladem zrušení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, je v případě činnosti podle

a)   § 2 odst. 1 písm. a) až d) více než 6 po sobě jdoucích měsíců,
b)   § 2 odst. 1 písm. e) a f) více než 18 po sobě jdoucích měsíců, nebo
c)   § 2 odst. 2 více než 12 po sobě jdoucích měsíců.

(2) Dobou nevykonávání činností, která je předpokladem zrušení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany, je v případě

a)   hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření a řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany více než 5 po sobě jdoucích let, nebo
b)   činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany neuvedené v písmenu a) více než 30 po sobě jdoucích let.

§ 20
Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta
[K § 70 odst. 2 písm. a) atomového zákona]

(1) Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta musí být prováděna absolvováním vzdělávacího kurzu v délce 6 hodin vyučovacího času u držitele povolení podle § 9 odst. 6 písm. b) atomového zákona.

(2) Vzdělávací kurz podle odstavce 1 musí být absolvován každých 5 let.

(3) Náplň vzdělávacího kurzu podle odstavce 1 stanoví příloha č. 7 k této vyhlášce.

§ 21
Obsah dokumentace k povolení odborné přípravy, další odborné přípravy vybraných pracovníků a přípravy osob zajišťujících radiační ochranu registranta
(K § 24 odst. 7 atomového zákona)

(1) Obsahem dokladů dokumentujících organizační a technickou způsobilost je popis způsobu personálního a technického zajištění.

(2) Obsahem dokladů dokumentujících způsob přípravy jsou výcvikové programy stanovující obsah, rozsah, cíle a způsob provádění přípravy, včetně

a)   osnov přípravy,
b)   metodiky výuky, včetně postupů pro hodnocení a analýzu procesu výuky,
c)   způsobu ověřování znalostí pracovníka získaných v procesu přípravy a
d)   způsobu ověřování dovedností pracovníka získaných v procesu přípravy.

§ 22
Zrušovací ustanovení

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 193/2005  Sb., o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v České republice pro výkon regulovaných činností náležejících do působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, se zrušuje.

§ 23
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Předsedkyně:
Ing. Drábová, Ph.D., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice ze dne 5. března 1962 o volném přístupu ke kvalifikovaným povoláním v oblasti jaderné energie.
Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom.

E-shop

Energetický zákon. Komentář

Energetický zákon. Komentář

Eichlerová, Handrlica, Jasenský, Kořán, Košťál, Plášilová, Zákoucký - Wolters Kluwer, a. s.

Po 15 letech účinnosti zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), představuje tato kniha jeho vůbec první komentář. Jeho cílem je především nabídnout interpretaci výkladově ...

Cena: 3 950 KčKOUPIT

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

JUDr. Jaroslav Kobík - Anag, spol. s r. o.

Dnešní doba klade na daňové poradce, pracovníky finanční správy, soudce, advokáty, účetní, ale i na všechny zodpovědné podnikatele nemalé požadavky. Doby, kdy stačilo důkladně si prostudovat daňový zákon, jsou už dávno pryč. Jak totiž judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 Afs ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Zákon o zeměměřictví, komentář

Zákon o zeměměřictví, komentář

Ing. Miloslav Müller, JUDr. Eva Barešová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, patří mezi úzce specializované normy veřejného práva. Cílem tohoto komentáře je poskytnout odborné veřejnosti podrobnější pohled na právní úpravu zeměměřických činností a s nimi související práva a povinnosti, které jsou v úzkém vztahu k dalším ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.