Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 357/2016 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2016, částka 142, ze dne 4. 11. 2016

357

VYHLÁŠKA

ze dne 25. října 2016

o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby

Ministerstvo obrany stanoví podle § 21 odst. 7 a § 29 odst. 6 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 47/2016 Sb., a po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

ČÁST PRVNÍ
SPOLEČNÉ ZÁSADY PRO POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Hlava I
Posuzování zdravotní způsobilosti

§ 1
Zdravotní způsobilost

(1) Posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby se provádí

a)   při lékařské prohlídce v rámci odvodního nebo přezkumného řízení, není-li dále stanoveno jinak,
b)   v rámci výběru občana ucházejícího se o povolání do služebního poměru vojáka z povolání (dále jen „uchazeč“),
c)   u občana, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení,
d)   u vojáka v záloze.

(2) Zdravotní způsobilost se posuzuje také při lékařské prohlídce vojáka v činné službě, a to

a)   před jeho služebním zařazením na služební místo, které vyžaduje speciální odbornost (dále jen „specialista“), nebo
b)   při ukončení vojenské činné služby.

(3) V průběhu lékařské prohlídky zjistí lékař odvodní komise, lékař přezkumné komise nebo vojenský lékař (dále jen „posuzující lékař“) zdravotní stav posuzované osoby a učiní závěr, na jehož základě vojenský poskytovatel nebo jiný k tomu oprávněný poskytovatel zdravotních služeb vydá lékařský posudek o schopnosti nebo neschopnosti posuzované osoby vykonávat vojenskou činnou službu, ve kterém současně stanoví stupeň zdravotní způsobilosti posuzované osoby, popřípadě omezení a úlevy pro výkon služby na služebním místě.

§ 2
Stupně zdravotní způsobilosti

(1) Stupně zdravotní způsobilosti jsou stanovovány pro potřeby zdravotní klasifikace, a to podle zjištěné míry schopnosti posuzované osoby k výkonu vojenské činné služby. Stupně zdravotní způsobilosti se vyznačují klasifikační značkou A, BI, BII, BIII, C nebo D přiřazenou k nemoci nebo vadě podle seznamu nemocí a vad stanoveného v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Stupně zdravotní způsobilosti se s přihlédnutím k požadavkům na schopnost vykonávat vojenskou činnou službu vyjadřují slovy:

a)   „Schopen (značka A)“ pro první stupeň,
b)   „Schopen s výhradou (značka B)“ pro druhý stupeň,
c)   „Schopen s omezením (značka C)“ pro třetí stupeň,
d)   „Neschopen (značka D)“ pro čtvrtý stupeň.

(3) První stupeň zdravotní způsobilosti lze stanovit občanovi při odvodním řízení, uchazeči, občanovi, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, anebo vojákovi, pokud jejich zdravotní způsobilost dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu bez omezení, s výjimkou některých speciálních vojenských odborností podle příloh č. 1 a 2 k této vyhlášce, jež kladou zvláštní nároky na zdravotní způsobilost.

(4) Druhý stupeň zdravotní způsobilosti lze stanovit občanovi při odvodním řízení, občanovi, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, anebo bývalému vojákovi z povolání zařazenému do zálohy, pokud jejich zdravotní způsobilost umožňuje běžnou pracovní aktivitu a dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu, s výjimkou vojenských odborností a služebního zařazení, jež vyžadují zvýšené nároky na fyzickou zdatnost, duševní činnosti nebo intelektové kvality anebo zvýšené požadavky na přesnost a pohotovost smyslových orgánů.

(5) Třetí stupeň zdravotní způsobilosti lze stanovit uchazeči nebo vojákovi z povolání, pokud jejich zdravotní způsobilost dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu u všech druhů vojsk a služeb, ale omezuje zařazení na některá služební místa podle příloh č. 1 a 2 k této vyhlášce, a vyžaduje

a)   občasné poskytování krátkodobých úlev v plnění služebních povinností podle konkrétních podmínek výkonu služby, a to nejdéle na dobu 3 měsíců, nebo
b)   poskytování dlouhodobých úlev v plnění služebních povinností podle podmínek výkonu služby v příslušném služebním zařazení posuzovaného vojáka z povolání, a to nejdéle na dobu 6 měsíců.

(6) Čtvrtý stupeň zdravotní způsobilosti lze stanovit občanovi při odvodním řízení, vojákovi při přezkumném řízení, uchazeči, občanovi, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, anebo vojákovi, jejichž

a)   nemoc nebo vada je tímto stupněm klasifikována v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo
b)   aktuální zdravotní stav nedovoluje vykonávat vojenskou činnou službu déle než 12 měsíců.

(7) Druhý stupeň zdravotní způsobilosti „Schopen s výhradou (značka B)“ může být stanoven jednotlivě nebo v různých kombinacích následujících podskupin tohoto stupně zdravotní způsobilosti:

a)   „Schopen, ne pro I (značka BI)“ lze stanovit občanovi při odvodním řízení, občanovi, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, vojákovi mužstva, poddůstojníkovi nebo důstojníkovi při zdravotní způsobilosti, která umožňuje běžnou pracovní aktivitu a dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu, kromě vojenských odborností a služebního zařazení, jež vyžadují zvýšené nároky na fyzickou zdatnost podle příloh č. 1 a 2 k této vyhlášce,
b)   „Schopen, ne pro II (značka BII)“ lze stanovit občanovi při odvodním řízení, občanovi, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, vojákovi mužstva nebo poddůstojníkům při zdravotní způsobilosti, která umožňuje běžnou pracovní aktivitu a dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu, kromě vojenských odborností a služebního zařazení, jež vyžadují zvýšené nároky na duševní činnosti a intelektové kvality,
c)   „Schopen, ne pro III (značka BIII)“ lze stanovit občanovi při odvodním řízení, občanovi, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, vojákovi mužstva, poddůstojníkům nebo důstojníkům při zdravotní způsobilosti, která umožňuje běžnou pracovní aktivitu a dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu, kromě vojenských odborností a služebního zařazení, jež vyžadují přesnost a pohotovost smyslových orgánů.

§ 3
Stanovení stupně zdravotní způsobilosti na dobu určitou

Třetí stupeň zdravotní způsobilosti „Schopen s omezením (značka C)“ lze stanovit pouze na dobu určitou, a to v rozmezí od 12 do 60 měsíců s přihlédnutím k předpokládanému vývoji zdravotního stavu vojáka z povolání ovlivňujícího snížení míry jeho zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

§ 4
Obecné postupy posuzování zdravotní způsobilosti

(1) Pro posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby je lékařská prohlídka cíleně zaměřena zejména na zjištění nemocí, vad a stavů vylučujících nebo omezujících stanovení stupně zdravotní způsobilosti, který umožňuje rozhodnout o schopnosti posuzované osoby vykonávat vojenskou činnou službu. Seznam nemocí, vad a stavů podle věty první je stanoven v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

(2) Pokud jsou výsledky lékařské prohlídky nebo odborné nálezy provedených lékařských vyšetření neúplné, rozporné nebo starší než 3 měsíce, vyžádá posuzující lékař u poskytovatelů zdravotních služeb pro posuzovanou osobu provedení dalších odborných vyšetření, popřípadě může od registrujícího poskytovatele zdravotních služeb1) vyžádat výpis ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě.

(3) Zdravotní způsobilost posuzované osoby k výkonu vojenské činné služby ve vztahu ke schopnosti plnit úkoly v příslušném služebním zařazení je v posudkovém závěru vyjádřena slovy:

a)   „zdravotně způsobilá k výkonu předpokládaného služebního zařazení“,
b)   „zdravotně způsobilá k výkonu předpokládaného služebního zařazení jen za určitých podmínek“; společně s uvedeným výrokem vojenský poskytovatel v posudku o zdravotní způsobilosti stanoví specifické podmínky, za kterých je posuzovaná osoba zdravotně způsobilá k výkonu vojenské činné služby v předpokládaném služebním zařazení, nebo
c)   „zdravotně nezpůsobilá k výkonu předpokládaného služebního zařazení“.

§ 5
Posuzování zdravotní způsobilosti specialisty

Zvláštní zdravotní požadavky pro posuzování zdravotní způsobilosti specialisty pro jeho služební zařazení na služební místo vyžadující některou speciální odbornost jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6
Úpravy podmínek pro plnění služebních úkolů vojáka

Úpravu podmínek pro plnění služebních úkolů vojáka v důsledku jeho zdravotní indispozice provádí vojenský poskytovatel podle zásad stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce jako součást léčebného režimu vojáka.

Hlava II
Lékařské prohlídky

§ 7

(1) Lékařská prohlídka prováděná za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě obsahuje:

a)   ověření a doplnění údajů z rodinné, osobní a pracovní anamnézy,
b)   antropometrická měření,
c)   základní chemické vyšetření moči ke zjištění přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, urobilinogenu, krve a pH moči,
d)   fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu,
e)   orientační neurologické vyšetření a
f)   orientační vyšetření sluchu a zraku, včetně vyšetření barvocitu.

(2) Lékařská prohlídka prováděná za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě posuzované osoby,

a)   která podle osobní a pracovní anamnézy, lékařských zpráv nebo podle zdravotnické dokumentace vykazuje znaky zhoršené sociální adaptace nebo společensky škodlivého jednání, nebo
b)   které byla poskytována zdravotní péče v oboru psychiatrie formou lůžkové nebo ambulantní péče pro duševní poruchy anebo poruchy chování vedoucí zejména k patologickým závislostem,

obsahuje kromě vyšetření podle odstavce 1 také odborné psychiatrické vyšetření.

(3) Součástí lékařské prohlídky uchazečů, vojáků určených k výkonu vojenské služby mimo území České republiky a specialistů, je klinicko-psychologické vyšetření, které se provádí za účelem posouzení a vyhodnocení jejich psychické způsobilosti a zjištění odolnosti jejich psychických funkcí při zátěži za mimořádných podmínek.

(4) Pokud má být voják, u kterého byla zdravotní způsobilost k výkonu vojenské činné služby posuzována v řízení o jeho žádosti o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti, zařazen na služební místo

a)   průzkumníka, potápěče a operátora protitankových kompletů,
b)   výsadkáře,
c)   řidiče vojenských vozidel a vůdce vojenských plavidel,
d)   radisty,
e)   operátora radiolokační a rádiové zaměřovací techniky, nebo
f)   strážní služby,

je součástí lékařské prohlídky prováděné za účelem posouzení jeho zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby také klinicko-psychologické vyšetření.

ČÁST DRUHÁ
POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Hlava III
Lékařské prohlídky vojáků v činné službě

§ 8
Posuzování zdravotní způsobilosti vojáka v činné službě

Zdravotní způsobilost vojáka v činné službě se posuzuje při lékařských prohlídkách, prováděných jako:

a)   vstupní lékařská prohlídka,
b)   preventivní roční lékařská prohlídka vojáka z povolání,
c)   rozšířená preventivní prohlídka vojáka z povolání, nebo
d)   výstupní lékařská prohlídka vojáka.

§ 9
Vstupní lékařská prohlídka vojáka

(1) Vstupní lékařská prohlídka vojáka je prováděna

a)   při povolání vojáka v záloze do služebního poměru,
b)   při nástupu vojáka v záloze:
   1. na vojenské cvičení,
   2. k výkonu služby v operačním nasazení, nebo
   3. k výkonu mimořádné služby.

(2) Obsahem vstupní lékařské prohlídky prováděné podle odstavce 1 je kromě vyšetření stanovených v § 7 odst. 1 také orientační vyšetření chrupu.

(3) Vstupní lékařská prohlídka prováděná při nástupu vojáka v záloze na vojenské cvičení v délce trvání méně než 14 dnů obsahuje pouze ověření a doplnění údajů z rodinné, osobní a pracovní anamnézy.

§ 10
Preventivní roční lékařská prohlídka vojáka z povolání

(1) Obsahem preventivní roční lékařské prohlídky vojáka z povolání je doplnění údajů jeho rodinné, osobní a pracovní anamnézy se zaměřením na zjištění změn v jeho zdravotní způsobilosti a posouzení vlivu rizikových faktorů příslušného služebního zařazení na jeho zdraví; rizikovými faktory se pro účely této vyhlášky rozumí skutečnosti, které jsou součástí výkonu služby vojáka z povolání a které mohou být z hlediska vědeckých poznatků iniciačním mechanismem pro vznik zejména ischemické choroby srdeční, hypertenze, poruchy metabolismu tuků nebo metabolického syndromu.

(2) Pokud je stanovená zdravotní způsobilost vojáka z povolání klasifikována stupněm „Schopen s omezením (značka C)“, stanoví se konkrétní časové omezení této zdravotní klasifikace podle § 2 odst. 5 nebo § 3 s přihlédnutím k předpokládanému vývoji zdravotního stavu vojáka z povolání ovlivňujícího snížení míry jeho zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

§ 11
Rozšířená preventivní prohlídka vojáka z povolání

(1) Rozšířená preventivní prohlídka je prováděna u vojáků z povolání ve věkových skupinách 25, 30, 35 a 38 let a nad 40 let věku. U vojáků z povolání ve věkové skupině nad 40 let věku je rozšířená preventivní prohlídka prováděna každoročně.

(2) Obsahem rozšířené preventivní prohlídky vojáka z povolání jsou vyšetření podle § 7 odst. 1 a dále

a)   laboratorní vyšetření krve a krevního séra v rozsahu:
    1. krevní obraz a diferenciální počet leukocytů,
    2. sedimentace erytrocytů,
    3. celkový cholesterol,
    4. HDL-cholesterol,
    5. LDL-cholesterol,
    6. triacylglyceroly,
    7. glukóza,
    8. alanintransamináza,
    9. gamaglutamyltransferáza,
   10. aspartátaminotransferáza,
   11. bilirubin,
   12. kreatinin,
   13. urea,
   14. kyselina močová a
   15. prostatický specifický antigen u mužů nad 40 let,
b)   klidový elektrokardiogram,
c)   diferencované preventivní onkologické vyšetření v rozsahu:
   1. vyšetření konečníku,
   2. vyšetření stolice na okultní krvácení u osob nad 40 let věku, a to s četností jednou za 2 roky; vyšetření stolice na okultní krvácení lze u vojáka z povolání staršího 55 let věku nahradit provedením screeningového kolonoskopického vyšetření, které se provádí s četností jednou za 5 let,
d)   mamografické vyšetření u žen nad 40 let věku, a to s četností jednou za 2 roky,
e)   ultrazvukové vyšetření prsní žlázy, a to u žen:
   1. ve věku 35 až 40 let každoročně,
   2. nad 40 let věku vždy v kalendářním roce, ve kterém není prováděno vyšetření podle písmene d), a
f)   ultrazvukové vyšetření dolní poloviny břicha u žen nad 35 let věku, a to s četností jednou za 2 roky.

§ 12
Výstupní lékařská prohlídka vojáka

(1) Výstupní lékařská prohlídka vojáka se provádí při ukončení vojenské činné služby.

(2) Pro provedení výstupní prohlídky se použije ustanovení § 10 odst. 1 přiměřeně.

(3) Posuzující lékař v průběhu výstupní lékařské prohlídky zjistí zdravotní stav vojáka v činné službě a zpracuje lékařskou zprávu, ve které popíše aktuální zdravotní stav vojáka v činné službě a vliv služby na jím zjištěný zdravotní stav, popřípadě na výsledky dalších provedených odborných vyšetření.

Hlava IV
Posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů

§ 13

(1) Součástí lékařské prohlídky pro posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče je její vstupní část, kterou je řízený pohovor uchazeče s posuzujícím lékařem vedený s cílem vyhodnocení základních skutečností o jeho zdravotním stavu na základě jím poskytnutých údajů a informací, popřípadě dokumentů vypovídajících o jeho anamnéze.

(2) Obsahem lékařské prohlídky určené pro posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče jsou kromě vyšetření stanovených v § 7 odst. 1 také:

a)   elektrokardiografické vyšetření,
b)   laboratorní vyšetření krve a krevního séra v rozsahu:
   1. určení krevní skupiny,
   2. provedení krevního obrazu a zjištění diferenciálního počtu leukocytů,
   3. zjištění sedimentace erytrocytů,
   4. provedení sérologického vyšetření na syfilis,
   5. zjištění povrchového antigenu žloutenky typu B,
   6. zjištění celkového bilirubinu,
   7. zjištění přímého bilirubinu,
   8. vyšetření na přítomnost glukózy v krvi,
   9. vyšetření na přítomnost alanintransaminázy,
   10. vyšetření na přítomnost aspartátaminotransferázy,
   11. zjištění celkového cholesterolu,
c)   mikroskopické vyšetření močového sedimentu,
d)   rentgenové vyšetření hrudních orgánů,
e)   vyšetření nosní dutiny, uší, řeči, hlasu a sluchu,
f)   vyšetření ústní dutiny a stavu chrupu,
g)   orientační chirurgické, neurologické, psychiatrické a kožní vyšetření,
h)   odborné gynekologické vyšetření u žen a
i)   klinicko-psychologické vyšetření.

(3) U uchazeče, u kterého je předpoklad jeho povolání k výkonu vojenské činné služby k Vojenskému zpravodajství a jehož služební zařazení je informací podléhající ochraně podle zákona o ochraně utajovaných informací, zdravotní způsobilost vykonávat vojenskou činnou službu posuzuje vojenský lékař v oboru všeobecné praktické lékařství vojenského poskytovatele provozujícího zdravotnické zařízení zařazené do Vojenského zpravodajství2); vojenský poskytovatel provozující zdravotnické zařízení zařazené do Vojenského zpravodajství2) zajišťuje pro uchazeče podle tohoto odstavce rovněž psychologické vyšetření.

§ 14

(1) Zdravotně způsobilý k výkonu vojenské činné služby je uchazeč, jehož zjištěná zdravotní způsobilost odpovídá zdravotní klasifikaci „Schopen (značka A)“ nebo „Schopen s omezením (značka C)“ podle sloupce II přílohy č. 1 k této vyhlášce a požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce.

(2) Uchazeč podle § 13 odst. 3 je zdravotně způsobilý k výkonu vojenské činné služby, pokud jeho zdravotní způsobilost odpovídá zdravotní klasifikaci podle odstavce 1 nebo s přihlédnutím k předpokládanému služebnímu zařazení ve Vojenském zpravodajství také zdravotní klasifikaci „Schopen, ne pro I (značka BI)“ nebo „Schopen s omezením (značka C)“.

Hlava V
Posuzování zdravotní způsobilosti občana, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení

§ 15

(1) Zdravotní způsobilost občana, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, posuzuje posuzující lékař vojenského poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství. Součástí lékařské prohlídky je řízený pohovor podle § 13 odst. 1.

(2) Obsahem lékařské prohlídky určené pro posouzení zdravotní způsobilosti občana, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, jsou kromě vyšetření stanovených v § 7 odst. 1 také:

a)   elektrokardiografické vyšetření,
b)   orientační vyšetření nosní dutiny, uší, řeči, hlasu a sluchu,
c)   orientační vyšetření ústní dutiny a stavu chrupu a
d)   orientační chirurgické, neurologické, psychiatrické a kožní vyšetření.

(3) Posuzující lékař provádějící lékařskou prohlídku k posouzení zdravotní způsobilosti občana, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, zajistí pro tohoto občana u vojenských poskytovatelů provedení:

a)   rentgenového vyšetření hrudních orgánů, pokud není doložen výsledek obdobného vyšetření realizovaného v posledních 5 letech,
b)   odborného gynekologického vyšetření u žen.

(4) Lékařská vyšetření podle odstavce 3 jsou součástí lékařské prohlídky provedené podle odstavce 2.

§ 16

Zdravotně způsobilý k výkonu vojenské činné služby pro zařazení do aktivní zálohy nebo na vojenské cvičení je občan, jehož zjištěná zdravotní způsobilost odpovídá zdravotní klasifikaci „Schopen (značka A)“ nebo „Schopen, ne pro I, II, III (značka BI, BII, BIII)“ podle sloupce I přílohy č. 1 k této vyhlášce a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce.

Hlava VI
Posuzování zdravotní způsobilosti občana v odvodním řízení

§ 17

(1) Obsahem lékařské prohlídky určené pro zjišťování zdravotní způsobilosti občana v odvodním řízení jsou kromě vyšetření stanovených v § 7 odst. 1 také:

a)   orientační vyšetření nosní dutiny, uší, řeči, hlasu a sluchu,
b)   orientační vyšetření ústní dutiny a stavu chrupu a
c)   orientační chirurgické, neurologické, psychiatrické a kožní vyšetření.

(2) Posuzující lékař zajistí pro občana, jehož zdravotní způsobilost je posuzována v odvodním řízení, u vojenského poskytovatele provedení:

a)   rentgenového vyšetření hrudních orgánů, pokud není doložen výsledek obdobného vyšetření realizovaného v posledních 5 letech,
b)   odborného gynekologického vyšetření u žen.

(3) Lékařská vyšetření podle odstavce 2 jsou součástí lékařské prohlídky provedené v odvodním řízení.

§ 18

Zdravotně způsobilý k výkonu vojenské činné služby je občan, jehož zjištěná zdravotní způsobilost odpovídá zdravotní klasifikaci „Schopen (značka A)“ nebo „Schopen ne pro I, II, III (značka BI, BII, BIII)“ podle sloupce I přílohy č. 1 k této vyhlášce a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce.

Hlava VII
Posuzování zdravotní způsobilosti specialisty

§ 19

(1) Posuzování zdravotní způsobilosti specialisty je prováděno posuzujícím lékařem vojenského poskytovatele před zahájením odborného výcviku nebo při stanovených lékařských prohlídkách, popřípadě při celkovém vyšetření posuzovaného specialisty.

(2) Zdravotně způsobilý k výkonu předpokládaného služebního zařazení podle § 4 odst. 3 písm. a) je specialista, jehož zdravotní způsobilost odpovídá zdravotní klasifikaci „Schopen“, popřípadě „Schopen, ne pro I“ nebo „Schopen, ne pro III“ a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce.

(3) Zdravotně způsobilý k výkonu předpokládaného služebního zařazení jen za určitých podmínek podle § 4 odst. 3 písm. b) je specialista, jehož zjištěná zdravotní způsobilost odpovídá zdravotní klasifikaci „Schopen s omezením (značka C)“, pokud zjištěná nemoc nemá vliv na výkon předpokládaného služebního zařazení.

ČÁST TŘETÍ
LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

§ 20
Náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti

(1) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti obsahuje:

a)   identifikační údaje:
   1. posuzované osoby, a to v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa bydliště, popřípadě adresa místa trvalého pobytu,
   2. vojenského poskytovatele nebo jiného poskytovatele zdravotních služeb, který lékařský posudek vydal, a to v rozsahu název nebo obchodní firma, adresa sídla, otisk razítka poskytovatele zdravotních služeb,
   3. posuzujícího lékaře, a to v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis,
b)   pořadové číslo nebo jiné evidenční označení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti použité v rámci evidence vedené vojenským poskytovatelem,
c)   údaj o účelu vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti,
d)   výrok o posudkovém závěru a vyznačení určené zdravotní klasifikace; v případě vojáka z povolání, jehož zdravotní způsobilost byla klasifikována třetím stupněm zdravotní způsobilosti „Schopen s omezením (značka C)“, obsahuje lékařský posudek také popis úpravy podmínek pro plnění služebních úkolů vojáka na služebním místě podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, stanovený rozsah tělesné přípravy a stanovené formy přezkoušení fyzické zdatnosti vojáka,
e)   slovní vyjádření ke zdravotní způsobilosti posuzované osoby vykonávat vojenskou činnou službu, popřípadě plnit úkoly v příslušném služebním zařazení,
f)   poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti,
g)   datum vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti,
h)   vyznačení doby platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti, pokud je třeba na základě zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost.

§ 21
Využití lékařského posudku o zdravotní způsobilosti

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti je součástí:

a)   odvodního protokolu při odvodním řízení nebo při přezkumném řízení s vojákem v činné službě,
b)   protokolu lékařské komise při přezkumném řízení s vojákem v záloze,
c)   osobního spisu uchazeče nebo vojáka v záloze při dobrovolném převzetí výkonu branné povinnosti, nebo
d)   dokumentace občana, který neúspěšně požádal o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti.

ČÁST ČTVRTÁ
ZPŮSOB POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI VOJÁKŮ K VOJENSKÉ ČINNÉ SLUŽBĚ PŘI PŘEZKUMNÉM ŘÍZENÍ

§ 22

(1) Na posuzování zdravotní způsobilosti vojáků k vojenské činné službě v přezkumném řízení se použijí obecné postupy posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě stanovené podle § 4.

(2) Přezkumná komise pro stanovení stupně zdravotní způsobilosti a rozhodování o schopnosti nebo o neschopnosti vojáka vykonávat vojenskou činnou službu vychází z lékařské zprávy doručené vojenským poskytovatelem posuzujícího lékaře předsedovi přezkumné komise, zejména pak z jejího posudkového závěru a návrhu posuzujícího lékaře na stanovení nové zdravotní klasifikace.

§ 23
Základní dokumentace pro přezkumné řízení

(1) Základní dokumentaci pro posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby v přezkumném řízení tvoří veškeré dokumenty využité nebo vytvořené podle § 4 a 7, lékařská zpráva vojenského poskytovatele zpracovaná pro účely přezkumného řízení a zdravotnická dokumentace vedená v souvislosti se skutečnostmi, na základě kterých je přezkumné řízení zahájeno, kterými jsou:

a)   změny zdravotní způsobilosti vojáka, pokud změny zdravotního stavu zjištěné při lékařské prohlídce po ukončeném léčení nebo po vyčerpání léčebných možností neodpovídají stanovené zdravotní způsobilosti,
b)   doba trvání neschopnosti k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz delší než 8 týdnů v době základního vojenského výcviku, jedná-li se o vojáka z povolání po jeho povolání do služebního poměru,
c)   doba trvání dočasné neschopnosti k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz delší než 6 měsíců, pokud není předpoklad ukončení této neschopnosti v průběhu podpůrčí doby3), jedná-li se o vojáka z povolání,
d)   závažné úrazy nebo vážná onemocnění vojáka v záloze oznámené tímto vojákem, pokud jeho zdravotní způsobilost neodpovídá stanovené zdravotní klasifikaci,
e)   nesoulad mezi zdravotní způsobilostí zjištěnou při vstupní lékařské prohlídce a stanovenou zdravotní klasifikací, jedná-li se o vojáka v mimořádné službě za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu,
f)   doba trvání neschopnosti k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz delší než 6 týdnů, jedná-li se o vojáka v operačním nasazení nebo v mimořádné službě, pokud není předpoklad ukončení léčby do 3 měsíců,
g)   stanovení provedení nového přezkumného řízení přezkumnou komisí při předchozím přezkumném řízení.

(2) Součástí lékařské zprávy podle odstavce 1 jsou údaje z rodinné, osobní a pracovní anamnézy posuzované osoby, návrh na stanovení nové zdravotní klasifikace a všechny známé okolnosti, které vedou k přezkumnému řízení, včetně uvedení skutečností, které vedou k zahájení přezkumného řízení.

ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÉ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 24
Přechodné ustanovení

Posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby zahájené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se ukončí způsobem stanoveným vyhláškou č. 103/2005 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě, s výjimkou případů, kdy zdravotní způsobilost posuzované osoby by byla posouzena příznivěji podle této vyhlášky.

§ 25
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 103/2005 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě, se zrušuje.

§ 26
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 4. listopadu 2016.

Ministr:
MgA. Stropnický v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 3 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
2)   § 10 odst. 5 vyhlášky č. 156/2015 Sb., o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli).
3)   § 68k zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.
§ 26 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

E-shop

Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Robert Krč, Petr Dovolil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka je přehledným průvodcem po nejdůležitějších změnách, které přinesl nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je napsána z pohledu dodavatelů, kterým má pomoci správně ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o místních poplatcích - komentář

Zákon o místních poplatcích - komentář

Václav Těžký, Michal Jantoš, Kamil Siuda - Wolters Kluwer, a. s.

Správa místních poplatků je v současné době jednou z nejnáročnějších činností, kterou může zaměstnanec ve veřejné správě v rámci pracovněprávního poměru vykonávat, a to jednak z důvodu množství poplatníků a také z důvodu nedokonalosti právní úpravy. Přes tuto náročnost a ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1209 - Ochrana osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1209 - Ochrana osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ obsahuje soubor právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, a to z pohledu současnosti i budoucnosti. V současné době je klíčovým předpisem zákon o ochraně osobních údajů, který však bude od května 2018 nahrazen evropským nařízením o ochraně fyzických ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.