Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


320

ZÁKON

ze dne 24. srpna 2016

o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Úvodní ustanovení

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje postavení, působnost a organizaci Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) a právní poměry při zaměstnávání některých fyzických osob zařazených v Úřadu.

(2) Tímto zákonem nejsou dotčeny právní předpisy upravující ochranu hospodářské soutěže a působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který je výlučně oprávněn k ochraně hospodářské soutěže na území České republiky.

§ 2
Zřízení a sídlo Úřadu

Zřizuje se Úřad se sídlem v Praze.

§ 3
Postavení a působnost Úřadu

(1) Úřad je ústředním správním úřadem pro

a)   užívání drážní a letecké dopravní infrastruktury a přístup k této infrastruktuře,
b)   užívání zařízení služeb2) na drážní dopravní infrastruktuře a přístupu k těmto zařízením,
c)   cenovou kontrolu v oblasti užívání drážní dopravní infrastruktury a zařízení služeb podle zákona upravujícího působnost orgánů České republiky v oblasti cen a
d)   poskytování podpory provozování evropské služby elektronického mýtného.

(2) Úřad je při výkonu své působnosti nezávislý, postupuje nestranně a řídí se přitom pouze zákony a jinými právními předpisy.

§ 4
Předseda Úřadu

(1) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. Funkční období předsedy Úřadu je 6 let a může být jmenován opětovně. Předseda Úřadu se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě a je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci zařazenému v Úřadu příkazy k výkonu státní služby. Funkce předsedy Úřadu je vykonávána v pracovním poměru.

(2) S funkcí předsedy Úřadu je neslučitelná funkce poslance nebo senátora, soudce, státního zástupce, funkce ve veřejné správě, funkce člena orgánů územní, zájmové a profesní samosprávy a funkce v politických stranách a politických hnutích. S funkcí předsedy Úřadu je dále neslučitelné členství v řídících, dozorčích a kontrolních orgánech podnikatelských subjektů, poradenská nebo zprostředkovatelská činnost v oblasti dopravy, majetková účast na obchodní společnosti podnikající v oblasti dopravy a jiná výdělečná činnost s výjimkou činnosti vědecké, literární, publicistické, umělecké nebo pedagogické a s výjimkou správy vlastního majetku.

(3) Předsedou Úřadu může být jmenován občan České republiky, který

a)   je plně svéprávný,
b)   je bezúhonný,
c)   má ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně a
d)   má nejméně 7 let praxe v oblasti působnosti Úřadu, z toho alespoň 3 roky ve vedoucí funkci.

(4) Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných spáchaný z nedbalosti nebo byl pravomocně odsouzen pro jiný trestný čin spáchaný z nedbalosti, za který mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně 1 roku, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(5) Vláda odvolá předsedu Úřadu z funkce, jestliže

a)   přestal splňovat některou z podmínek pro jmenování,
b)   nastal některý z důvodů neslučitelnosti s výkonem jeho funkce podle tohoto zákona nebo podle zákona o střetu zájmů,
c)   narušil závažným způsobem důvěru v nezávislost a nestrannost Úřadu, nebo
d)   o to požádal.

(6) Vláda může odvolat předsedu Úřadu z funkce i tehdy, nevykonává-li svou funkci po dobu delší než 6 měsíců.

§ 5
Místopředseda Úřadu

(1) Předseda Úřadu jmenuje a odvolává místopředsedu Úřadu, který jej zastupuje.

(2) Na jmenování místopředsedy Úřadu, na posouzení neslučitelnosti s funkcí místopředsedy Úřadu a na posouzení jeho bezúhonnosti se použije § 4 odst. 2 až 4 obdobně.

(3) Místopředseda Úřadu je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci zařazenému v Úřadu příkazy k výkonu státní služby.

§ 6
Zákaz konkurence

(1) Ten, kdo vykonával funkci předsedy nebo místopředsedy Úřadu, nesmí být po dobu 1 roku ode dne skončení výkonu funkce orgánem nebo členem orgánu podnikající právnické osoby, jejíž činnost spadá do působnosti Úřadu, ani být v pracovněprávním nebo podobném právním vztahu k ní nebo vykonávat podnikatelskou činnost v oblasti působnosti Úřadu.

(2) Tomu, kdo vykonával funkci předsedy nebo místopředsedy Úřadu, přísluší po skončení výkonu funkce peněžité vyrovnání ve výši šestinásobku průměrného měsíčního výdělku, kterého dosahoval v této funkci.

(3) Právo na peněžité vyrovnání osobě podle odstavce 2 nevzniká, zůstane-li po skončení výkonu funkce v pracovněprávním vztahu nebo služebním poměru k Úřadu. Právo na výplatu peněžitého vyrovnání rovněž nevzniká, byl-li předseda nebo místopředseda Úřadu

a)   odvolán pro ztrátu bezúhonnosti,
b)   odvolán pro narušení důvěry v nezávislost a nestrannost Úřadu,
c)   odvolán pro některý z důvodů neslučitelnosti s výkonem jeho funkce podle tohoto zákona nebo podle zákona o střetu zájmů, nebo
d)   opětovně jmenován do funkce na bezprostředně následující funkční období.

(4) Ten, kdo zákaz podle odstavce 1 poruší, je povinen zaplatit Úřadu dvojnásobek poměrné části peněžitého vyrovnání, která se určí počtem dnů od počátku porušení zákazu do konce jeho trvání.

§ 7
Spolupráce s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

(1) Úřad a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže si vzájemně poskytují podněty, informace a jiné formy součinnosti potřebné k plnění svých úkolů, přičemž usilují o dosažení shody ve svých stanoviscích. Při předávání informací je příjemce povinen zajistit stejnou úroveň důvěrnosti jako předávající.

(2) Úřad a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se vzájemně informují o jednáních účastníků trhu, o nichž lze mít důvodně za to, že narušují nebo omezují hospodářskou soutěž nebo k takovému omezení nebo narušení vedou, jakož i o záměru vydat v těchto věcech rozhodnutí.

(3) Úřad sděluje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na jeho žádost stanovisko, zda jednání soutěžitele je porušením povinnosti, nad jejímž plněním vykonává Úřad dohled.

§ 8
Mezinárodní spolupráce

Úřad spolupracuje s příslušnými orgány jiných států za účelem výměny informací a pomoci při výkonu své působnosti.

§ 9
Zpráva o činnosti a hospodaření

(1) Úřad předkládá každoročně do 31. března Poslanecké sněmovně a vládě souhrnnou zprávu o své činnosti a o svém hospodaření za předchozí kalendářní rok.

(2) Zprávu podle odstavce 1 Úřad každoročně zveřejňuje do 30. června způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 10
Přechodná ustanovení

(1) Návrh první systemizace služebních míst a první systemizace pracovních míst předloží předseda Úřadu po projednání s Ministerstvem financí Ministerstvu vnitra do 1 měsíce po jeho jmenování.

(2) Návrh první organizační struktury Úřadu předloží předseda Úřadu Ministerstvu vnitra k vyjádření do 1 měsíce ode dne schválení prvních systemizací podle odstavce 1 vládou.

(3) Před vznikem Úřadu lze konat výběrové řízení na obsazení volného služebního místa v Úřadu po schválení první systemizace služebních míst podle odstavce 1 vládou. V tomto případě vybere ze 3 nejvhodnějších žadatelů nebo z dalších žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, podle § 28 odst. 2 a 3 zákona o státní službě předseda Úřadu.

§ 11
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 4 a 10, která nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES ze dne 11. března 2009 o letištních poplatcích.
Rozhodnutí Komise 2009/750/ES ze dne 6. října 2009 o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.
2)   § 2 odst. 9 zákona č. 266/1999 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 319/2016 Sb.

E-shop

Zákon o obětech trestných činů, komentář s judikaturou, 2. vydání

Zákon o obětech trestných činů, komentář s judikaturou, 2. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Zákon o obětech trestných činů představuje komplexní úpravu problematiky obětí trestných činů, dosud roztříštěnou do několika právních předpisů. Zákon upravuje práva obětí trestných činů včetně práva na ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech manželství (s příhlédnutím nového občanského zákoníku)

Přehled judikatury ve věcech manželství (s příhlédnutím nového občanského zákoníku)

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled ve věcech manželství zahrnuje komplexním způsobem zpracovanou judikaturu týkající se vstupu do manželství, vztahů mezi manžely, neplatnosti a neexistence manželství, majetkových práv mezi manžely ...

Cena: 592 KčKOUPIT

Dědické právo. Základy soukromého práva IX

Dědické právo. Základy soukromého práva IX

Chalupa, Reiterman, Muzikář - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici dědického práva a navazuje na čtvrtou, pátou, šestou a sedmou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace. Obecná část (V), na Obchodní korporace. Přeměny a obchodní rejstřík (VI) a na Obchodní korporace. VOS, KS a ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.