Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


314

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. září 2016

o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
UZNÁVÁNÍ ORGANIZACÍ PRODUCENTŮ A SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ PRODUCENTŮ K PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S VYBRANÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie“) některé podmínky uznávání organizace producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu v odvětví2) uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, s výjimkou zemědělských produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků a v odvětví ovoce a zeleniny.

§ 2
Uznání organizace producentů

(1) Žádost o uznání organizace producentů k provádění společné organizace trhu v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení doručí právnická osoba se sídlem na území České republiky (dále jen „žadatel“), která je svou činností zaměřenana soustředění nabídky a uvádění produktů vyprodukovaných svými členy na trh a splňuje požadavky stanovené v čl. 152 odst. 1 písm. a) a b), čl. 152 písm. c) bodě ii) a v čl. 153 a 154 nařízení (EU) č. 1308/2013, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři.

(2) Součástí žádosti o uznání organizace producentů je

a)   seznam všech členů organizace producentů,
b)   originál nebo úředně ověřená kopie platných stanov, popřípadě jiných platných zakladatelských dokumentů žadatele, ve kterých
  1. jsou zohledněny požadavky předpisu Evropské unie1) ve vztahu k příslušnému odvětví uvedenému v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení,
  2. je uvedena povinnost všech členů organizace producentů obchodovat nejméně 90 % své produkce v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení prostřednictvím uznané organizace producentů a
  3. je uvedena povinnost všech členů organizace producentů, že nabyvatelem obchodovatelné produkce nesmí být žádný z producentů, který je členem této organizace producentů,
c)   prohlášení žadatele, že bude každoročně Fondu do 31. ledna oznamovat hodnotu nebo objem obchodované produkce zemědělského produktu, uvedeného v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, který byl jejich členy prostřednictvím uznané organizace producentů dodán na trh v předchozím kalendářním roce; tato produkce musí dosahovat alespoň minimální hodnoty nebo objemu obchodované produkce vybraného zemědělského produktu uvedeného v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, na který žadatel žádá o uznání, a
d)   doklad prokazující, že žadatel sdružuje minimální počet producentů podle odvětví uvedeného v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, kteří nejsou vzájemně personálně propojeni, a minimální hodnotu nebo objem obchodované produkce v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti.

(3) V příloze č. 1 k tomuto nařízení jsou stanoveny

a)   minimální počet producentů v odvětví uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení v organizaci producentů a
b)   minimální hodnota nebo objem obchodované produkce v odvětví uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení za předchozí kalendářní rok.

(4) V případě hospodaření v režimu ekologického zemědělství je dále součástí žádosti, kromě podmínek uvedených v odstavci 2, doklad prokazující, že

a)   žadatel obchoduje v režimu ekologického zemědělství a
b)   všichni členové organizace producentů hospodaří v režimu ekologického zemědělství.

(5) V příloze č. 2 k tomuto nařízení, v případě hospodaření v režimu ekologického zemědělství, jsou stanoveny

a)   minimální počet producentů v odvětví uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení v organizaci producentů a
b)   minimální hodnota nebo objem obchodované produkce v odvětví uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení za předchozí kalendářní rok.

(6) Výše podílu na hlasovacích právech jednoho člena v organizaci producentů musí být nižší než 50 % podílů všech členů v organizaci producentů.

(7) Fond vydá rozhodnutí o uznání organizace producentů v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, pokud žadatel splňuje požadavky uvedené v odstavcích 1 až 6 a požadavky stanovené v čl. 152 odst. 1 písm. a) a b), čl. 152 písm. c) bodě ii) a v čl. 153 a 154 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(8) Uznaná organizace producentů oznamuje Fondu změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání organizace producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty, a to vždy nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(9) Seznam uznaných organizací producentů zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(10) Jestliže uznaná organizace producentů hodlá v některém nebo ve všech odvětvích uvedených v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení ukončit svou činnost, doručí Fondu písemnou žádost o zrušení uznání v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, pro které byla uznána. O zrušení uznání organizace producentů v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení Fond vydá rozhodnutí.

(11) V souladu s čl. 154 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013 Fond nejméně jedenkrát za 4 roky od uznání provede u uznané organizace producentů kontrolu na místě, aby ověřil, zda uznaná organizace producentů plní podmínky pro uznání a zda neporušuje pravidla pro její činnost stanovená tímto nařízením a předpisem Evropské unie1).

§ 3
Uznání sdružení organizací producentů

(1) Žádost o uznání sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení doručí právnická osoba se sídlem na území České republiky, která splňuje požadavek stanovený v čl. 156 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013, Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Součástí žádosti o uznání sdružení organizací producentů je

a)    seznam všech uznaných organizací producentů, jež jsou jeho členy,
b)   originál nebo úředně ověřená kopie platných stanov, popřípadě jiných platných zakladatelských dokumentů žadatele, ve kterých jsou zohledněny požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie1) ve vztahu k příslušnému odvětví uvedenému v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, a
c)   prohlášení žadatele, že bude každoročně Fondu do 31. ledna oznamovat hodnotu nebo objem obchodované produkce zemědělského produktu, uvedeného v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, který byl jejich členy prostřednictvím uznaného sdružení organizací producentů dodán na trh v předchozím kalendářním roce.

(3) Fond vydá rozhodnutí o uznání sdružení organizací producentů, pokud žadatel sdružuje alespoň 2 uznané organizace producentů k provádění společné organizace trhu v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, splňuje požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2 a požadavek stanovený v čl. 156 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(4) Uznané sdružení organizací producentů oznamuje Fondu změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání sdružení organizací producentů, a to vždy nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(5) Seznam uznaných sdružení organizací producentů zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Jestliže uznané sdružení organizací producentů hodlá v některém nebo ve všech odvětvích uvedených v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení ukončit svou činnost, podá Fondu písemnou žádost o zrušení uznání sdružení organizací producentů v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, pro které bylo uznáno za sdružení organizací producentů. O zrušení uznání sdružení organizací producentů Fond vydá rozhodnutí.

(7) Fond nejméně jedenkrát za 4 roky provede u uznaného sdružení organizací producentů kontrolu na místě, aby ověřil, zda uznané sdružení organizací producentů plní podmínky pro uznání a zda neporušuje pravidla pro jeho činnost stanovená tímto nařízením a předpisem Evropské unie1).

§ 4
Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů

(1) Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů každoročně oznamují do 31. ledna kalendářního roku Fondu na jím vydaném formuláři hodnotu nebo objem obchodované produkce zemědělského produktu, uvedeného v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, který byl jejich členy prostřednictvím uznané organizace producentů nebo uznaného sdružení organizací producentů dodán na trh v předchozím kalendářním roce.

(2) Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů vedou odděleně evidenci pro každé příslušné odvětví uvedené v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení.

(3) Dokumenty související s uznáním žadatele za organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů s vybranými zemědělskými produkty podle § 2 odst. 2 a 4, § 3 odst. 2 a podle odstavce 1 musí uznaná organizace producentů a uznané sdružení producentů uchovávat nejméně po dobu pěti let od konce kalendářního roku, ve kterém byly dané dokumenty vyhotoveny.

(4) Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů oznamují před zahájením smluvního jednání Fondu na jím vydaném formuláři skutečnosti stanovené předpisem Evropské unie3).

(5) Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů oznamují Fondu na jím vydaném formuláři množství produkce každého produktu podle čl. 170 odst. 1 nebo čl. 171 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013, ohledně kterého došlo k uzavření smlouvy nebo změně smlouvy, týkající se jednání o dodávkách každého produktu.

(6) Fond oznamuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže skutečnosti uvedené v oznámeních uznaných organizací producentů a uznaných sdružení organizací producentů podle odstavce 4 nejpozději do 15 dnů ode dne jejich doručení4).

§ 5
Činnost organizace producentů a sdružení organizací producentů

(1) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo uznané sdružení organizací producentů v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení nesplní podmínku pro uznání podle předpisu Evropské unie1), nebo poruší pravidla stanovená pro jejich činnost předpisem Evropské unie1), vyzve Fond organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů k nápravě v přiměřené lhůtě, pokud nedojde k nápravě ve stanovené lhůtě, Fond uznání organizace producentů nebo sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.

(2) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo uznané sdružení organizací producentů v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení nesplní podmínku stanovenou v § 2 odst. 3 písm. a), § 2 odst. 5 písm. a) nebo § 3 odst. 3, Fond uznání organizace producentů nebo uznání sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.

(3) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení opakovaně nesplní podmínku stanovenou v § 2 odst. 3 písm. b) nebo § 2 odst. 5 písm. b) maximálně do 10 % z celkové roční obchodované produkce uvedené v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, Fond uznání organizace producentů rozhodnutím zruší. Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení nesplní podmínku § 2 odst. 3 písm. b) nebo § 2 odst. 5 písm. b) o více než 10 % z celkové roční obchodované produkce uvedené v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, Fond uznání organizace producentů rozhodnutím zruší.

(4) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo uznané sdružení organizací producentů nedoručí Fondu do 31. ledna hlášení o hodnotě nebo objemu obchodované produkce podle § 4 odst. 1, vyzve Fond organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů k nápravě v přiměřené lhůtě, pokud nedojde k nápravě ve stanovené lhůtě, Fond uznání organizace producentů nebo sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.

(5) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo uznané sdružení organizací producentů nedoručí Fondu změny údajů podle § 2 odst. 8 nebo § 3 odst. 4, Fond vyzve organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů k nápravě v přiměřené lhůtě, pokud nedojde k nápravě ve stanovené lhůtě, Fond uznání organizace producentů nebo sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.

(6) Zjistí-li Fond, že člen organizace producentů opakovaně nesplní podmínku stanovenou v § 2 odst. 2 písm. b) bodě 2 a nebyl-li vyloučen v souladu se stanovami z organizace producentů, Fond uznání organizace producentů rozhodnutím zruší.

(7) Zjistí-li Fond, že člen organizace producentů nesplní podmínku stanovenou v § 2 odst. 2 písm. b) bodě 3, Fond uznání organizace producentů rozhodnutím zruší.

ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA NAŘÍZENÍ VLÁDY O NĚKTERÝCH PODMÍNKÁCH K PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU V ODVĚTVÍ MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ

§ 6 

Nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   seznam všech členů, z nichž každý musí být producentem mléka, a

1. 

jejich minimální počet je 10, a jejichž celková minimální roční obchodovaná produkce mléka činila v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti nejméně 15 000 000 kg, nebo
2.  jejich minimální počet je 5, a jejichž celková minimální roční obchodovaná produkce mléka činila v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti nejméně 500 000 kg, v případě hospodaření v režimu ekologického zemědělství,“.

2. V § 4 odst. 2 písm. b) se slovo „a“ zrušuje.

3. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   doklad prokazující, v případě hospodaření v režimu ekologického zemědělství, že

1. 

žadatel obchoduje v režimu ekologického zemědělství a
2.  všichni členové organizace producentů hospodaří v režimu ekologického zemědělství.“.

4. V § 6 se doplňují odstavce 6 až 9, které znějí:

„(6) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků nesplní podmínku minimálního počtu členů stanovenou v § 4 odst. 2 písm. a) bodě 1 nebo 2, Fond uznání organizace producentů nebo uznání sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.

(7) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků opakovaně nesplní podmínku minimální roční obchodované produkce mléka stanovenou v § 4 odst. 2 písm. a) bodě 1 nebo 2 maximálně do 10 % z celkové roční obchodované produkce, Fond uznání organizace producentů rozhodnutím zruší. Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků nesplní podmínku minimální roční obchodované produkce mléka stanovenou v § 4 odst. 2 písm. a) bodě 1 nebo 2 o více než 10 % z celkové roční obchodované produkce, Fond uznání organizace producentů rozhodnutím zruší.

(8) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo uznané sdružení organizací producentů nedoručí Fondu do 31. ledna hlášení o množství syrového mléka, které bylo skutečně dodáno v rámci smluv vyjednaných uznanými organizacemi producentů nebo uznanými sdruženími organizací producentů, vyzve Fond organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů k nápravě v přiměřené lhůtě, pokud nedojde k nápravě ve stanovené lhůtě, Fond uznání organizace producentů nebo sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.

(9) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo uznané sdružení organizací producentů nedoručí Fondu změny údajů podle § 4 odst. 4 nebo § 5 odst. 4, Fond vyzve organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů k nápravě v přiměřené lhůtě, pokud nedojde k nápravě ve stanovené lhůtě, Fond uznání organizace producentů nebo sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.“.

§ 7
Přechodná ustanovení

(1) Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 282/2014  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 282/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(2) Organizace producentů uznaná podle nařízení vlády č. 282/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, splní podmínku stanovenou v § 4 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 282/2014  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, pokud jde o množství minimální roční obchodovatelné produkce mléka, do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
2)   Čl. 1 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
3)   Čl. 170 odst. 2 písm. c) a čl. 171 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
4)   Čl. 170 odst. 5 a čl. 171 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

E-shop

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - Komentář, 2. vydání

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - Komentář, 2. vydání

Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal, Irena Bílá - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPO), nabyl účinnosti 1. 1. 2012. Od té doby uplynulo více jak pět let aplikační praxe a legislativních změn tohoto předpisu, ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Rozpočtová skladba v roce 2018

Rozpočtová skladba v roce 2018

Ing. Jiří Paroubek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 24. ledna 2018. Novinky pro rok 2018 v oblasti rozpočtové skladby Novela jako ...

Cena: 417 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu, 2. část

Praktikum civilního procesu, 2. část

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Druhá část je zpracována k právnímu stavu ke dni 1. 7. 2015. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.