Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


 281

VYHLÁŠKA

ze dne 24. srpna 2016,

kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 5 odst. 12 a § 37 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "Evropských společenství1)" nahrazují slovy "Evropské unie1)".

Poznámka pod čarou č. 1 zní:


"1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/EU o uznání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu ("nařízení o systému IMI").
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/EU o uznání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu ("nařízení o systému IMI")."

2. V § 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "; tento požadavek lze splnit odpovídajícím počtem kreditů kreditního systému ve vysokoškolském vzdělávání používaného v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (dále jen "kreditní systém vysokoškolského vzdělávání")".

3. V § 2 písm. b) bodě 3 se slova "a základů posudkové činnosti3)" nahrazují slovy ", včetně léčby chronických chorob a multimorbidity, a dále základů posudkové činnosti3)".

Poznámka pod čarou č. 3 zní:


"3)  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 2 písm. b) se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:

"5. v základech paliativní péče,".

Dosavadní body 5 a 6 se označují jako body 6 a 7.

5. V § 2 písm. b) se doplňuje bod 8, který zní:

"8.  v základech řízení kvality poskytované zdravotní péče a v zajištění bezpečí pacientů,".

6. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova "teoretickou a praktickou část" nahrazují slovy "nejméně 5 000 hodin teoretické a praktické výuky; tento požadavek lze splnit odpovídajícím počtem kreditů kreditního systému vysokoškolského vzdělávání".

7. V § 3 odst. 2 písm. b) se doplňuje bod 7, který zní:

"7.  v základech řízení kvality poskytované zdravotní péče a v zajištění bezpečí pacientů,".

8. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4
Studijní program farmacie

(1) Studijní program farmacie zahrnuje alespoň tyto základní předměty

a) biologie,
b) fyzika a biofyzika,
c) všeobecná a anorganická chemie,
d) organická chemie,
e) analytická chemie,
f) farmaceutická chemie,
g) farmaceutická analýza,
h) všeobecná a aplikovaná lékařská biochemie,
i) anatomie a fyziologie, a to včetně lékařské terminologie,
j) mikrobiologie,
k) farmakologie a farmakoterapie,
l) farmaceutická technologie,
m) toxikologie,
n) farmakognosie,
o) právní úprava výkonu povolání farmaceuta a profesní etiky,
p) lékárenství, včetně farmaceutické péče,
q) klinická farmacie.
(2) Minimální požadavky k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání farmaceuta jsou

a) absolvování nejméně pětiletého prezenčního studia, které obsahuje nejméně 4 roky teoretické a praktické výuky; tento požadavek lze splnit odpovídajícím počtem kreditů kreditního systému vysokoškolského vzdělávání, a nejméně 6 měsíců praxe v lékárně,
b) znalosti o
1. léčivech a látkách použitých při výrobě a přípravě léčivých přípravků5), jejich bezpečném a účelném použití, účinnosti a indikacích, kontraindikacích, lékových interakcích, dávkování a způsobu užití, zdravotní prevenci při práci s farmaceutickými přípravky, chemickými, karcinogenními a mutagenními látkami a látkami toxickými pro reprodukci,
2. metabolismu a účincích léčiv5), o farmakokinetice, jakož i o účincích toxických látek a o způsobu užívání léčiv,
3. farmaceutické technologii, o preklinickém a klinickém hodnocení léčiv a o klinické farmacii,
4. vědeckých a praktických poznatcích umožňujících poskytovat náležité informace o léčivech a spolupracovat s ošetřujícími lékaři při optimalizaci farmakoterapie u konkrétních pacientů,
5. přípravcích k podpoře zdraví a o zdravotnických prostředcích,
6.  základních právních předpisech souvisejících s výkonem povolání farmaceuta,
7. poskytování odborných informací o léčivech,
8. radiační ochraně4),
9. profesní etice kontaktu farmaceuta s pacientem,
10. problematice financování zdravotnictví a základních ekonomických vztahů, znalost základů managementu,
11. základech řízení kvality poskytované zdravotní péče a o zajištění bezpečí pacientů a
c) dovednosti při
1. přípravě lékových forem léčivých přípravků,
2. výrobě a kontrole léčiv,
3. skladování a distribuci léčiv u distributora léčiv,
4. přípravě, kontrole, skladování a výdeji léčivých přípravků v lékárnách,
5. praktické komunikaci s pacientem s důrazem na práva pacientů a jejich uplatňování.".

9. V § 5 odst. 2 písm. a) se slovo ", otorinolaryngologii," zrušuje.

10. V § 5 odst. 2 písm. b) se slovo "všeobecného" zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. září 2016.

Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.

E-shop

Teorie práva v příkladech, 3. vydání

Teorie práva v příkladech, 3. vydání

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Již třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšné cvičebnice Teorie práva v příkladech reflektuje nejen rekodifikaci soukromého práva, doplněné a aktualizované jsou i teoretické výklady v úvodu kapitol a příklady a úkoly k procvičování odborné látky. Stejně jako vydání předchozí ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Rodinné firmy

Rodinné firmy

Ondřej Machek - C. H. Beck

V mnoha zemích světa jsou rodinné firmy páteří ekonomiky a zároveň symbolem kvality a tradice. Studium jejich specifik má však poměrně krátkou historii a v České republice byly rodinné firmy do nedávné doby téměř přehlížené. Tato kniha čtenářům představuje první česky publikovaný ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1240 - Daň z přidané hodnoty 2018

ÚZ č. 1240 - Daň z přidané hodnoty 2018

Sagit, a. s.

Do textu zákona o DPH jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. Publikace dále obsahuje směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty, a nové pokyny, sdělení a informace GFŘ; celkem 17 předpisů v aktuálním znění. ...

Cena: 127 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.