Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 277/2016 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2016, částka 107, ze dne 31. 8. 2016
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

 277

VYHLÁŠKA

ze dne 18. srpna 2016

o předávání statistických údajů vysokými školami

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 87 odst. 1 písm. g) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) termíny, strukturu a formu, ve které vysoké školy Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") předávají

a) údaje o uchazečích o přijetí ke studiu ve studijních programech a o účastnících a absolventech celoživotního vzdělávání,
b) informace z matrik studentů,
c) agregované údaje o zaměstnancích vysokých škol a jejich odměňování.

§ 2
Předávání statistických údajů o uchazečích o přijetí ke studiu

(1) O každém uchazeči o přijetí ke studiu v bakalářském nebo nenavazujícím magisterském studijním programu předává vysoká škola ministerstvu soubor údajů, který obsahuje:

a) resortní identifikátor vysoké školy, popřípadě i fakulty, uskutečňuje-li studijní program fakulta, a datum podle odstavce 2,
b) identifikační údaje uchazeče, kterými jsou
1. rodné číslo, nebo datum narození a pohlaví, nebylo-li rodné číslo uchazeči přiděleno,
2. státní občanství,
3. obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky, s poštovním směrovacím číslem vztahujícím se k místu trvalého pobytu, popřípadě stát, v němž má trvalý pobyt, nejde-li o Českou republiku,
c) údaje o předchozím vzdělávání uchazeče, kterými jsou
1. resortní identifikátor školy, v níž uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři, popřípadě stát předchozího vzdělávání, jde-li o zahraniční školu,
2. obor vzdělání nebo akreditovaný vzdělávací program,
3. rok vykonání maturitní zkoušky nebo absolutoria,
d) údaje o studijním programu, k jehož studiu podal uchazeč přihlášku, včetně jeho kódu, údaje o výsledku přijímacího řízení a případně i údaj o zápisu do studia tohoto studijního programu.

(2) Údaje vycházejí z obsahu evidence uchazečů k 31. březnu a k 31. říjnu. Údaje k 31. březnu zahrnují pouze informace o podaných přihláškách, údaje k 31. říjnu zahrnují i výsledky přijímacího řízení a zápisu do studia.

(3) Údaje se předávají ministerstvu do 15 dnů ode dne uvedeného v odstavci 2, a to v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými ministerstvem.

(4) Popisy struktur a číselníky zveřejňuje ministerstvo na svých internetových stránkách nejpozději 3 měsíce před datem uvedeným v odstavci 2.

§ 3
Předávání statistických údajů o účastnících a absolventech programů celoživotního vzdělávání nebo vzdělávání v mezinárodně uznávaných kursech

(1) O každém účastníku a každém absolventu programu celoživotního vzdělávání2) orientovaného na výkon povolání nebo uznatelného pro další studium v akreditovaných studijních programech, jehož celková hodinová dotace činí nejméně 50 hodin, a o každém účastníku a každém absolventu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu3) předává vysoká škola ministerstvu soubor údajů, který obsahuje:

a) resortní identifikátor vysoké školy, popřípadě i fakulty, uskutečňuje-li program celoživotního vzdělávání nebo mezinárodně uznávaný kurs fakulta, a datum podle odstavce 2,
b) identifikační údaje účastníka nebo absolventa, kterými jsou
1. rodné číslo, nebo datum narození a pohlaví, nebylo-li rodné číslo účastníkovi přiděleno,
2. státní občanství,
3. obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky, popřípadě stát, v němž má trvalý pobyt, nejde-li o Českou republiku,
c) údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) údaje o studiu v programu celoživotního vzdělávání nebo v mezinárodně uznávaném kursu, kterými jsou
1. interní kód programu,
2. zda se jedná o program celoživotního vzdělávání nebo o mezinárodně uznávaný kurs,
3. kód vyjadřující obsah studia podle aktuální statistické klasifikace oborů vzdělání, jejíž vydání bylo oznámeno podle zákona o státní statistické službě Českým statistickým úřadem4),
4. délka studia v měsících,
5. celková hodinová dotace,
6. požadované vstupní vzdělání,
7. místo výuky,
8. kód zdroje financování,
9. kód způsobu zakončení programu nebo kursu,
10. údaje o účelu vzdělávání v programu nebo kursu z hlediska získání nebo rozšíření kvalifikace, odborné způsobilosti, výkonu povolání a celoživotního učení,
e) datum zahájení vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nebo mezinárodně uznávaného kursu a datum absolvování vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nebo v mezinárodně uznávaném kursu nebo údaj o předčasném ukončení tohoto vzdělávání.

(2) Údaje vycházejí z obsahu evidence účastníků a absolventů programů celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaných kursů za uplynulý kalendářní rok podle stavu k 31. prosinci.

(3) Údaje se předávají ministerstvu do 15. ledna každého kalendářního roku, a to v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými ministerstvem.

(4) Popisy struktur a číselníky zveřejňuje ministerstvo na svých internetových stránkách nejpozději 3 měsíce před datem uvedeným v odstavci 2.

§ 4
Předávání statistických údajů z matrik studentů

(1) Vysoká škola předává obsah matriky studentů ministerstvu.

(2) Údaje se předávají podle stavu k 31. březnu, 30. červnu, 31. říjnu a 31. prosinci. Údaje se předávají do desátého dne následujícího kalendářního měsíce, v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými ministerstvem.

(3) Vysoká škola vždy podle stavu k 23. dni v měsíci provede aktualizaci převedených údajů a současně předá nové údaje, které nebyly předány v žádném z předchozích sběrů, a to do konce příslušného kalendářního měsíce.

(4) Sběry údajů podle odstavce 3 nebudou probíhat v kalendářních měsících, kdy probíhají sběry údajů podle odstavce 2.

(5) Popisy struktur a číselníky zveřejňuje ministerstvo na svých internetových stránkách nejpozději 3 měsíce před odpovídajícím datem uvedeným v odstavci 2 větě první.

§ 5
Předávání agregovaných statistických údajů o zaměstnancích vysokých škol

(1) Vysoká škola předává ministerstvu za období od počátku kalendářního roku agregované údaje o evidenčních počtech zaměstnanců a agregované informace o mzdách a ostatních osobních nákladech, a to v kategoriích podle pracovního zařazení, pohlaví, státní příslušnosti a rozpočtové skladby v členění podle jednotlivých součástí vysoké školy.

(2) Údaje se předávají ministerstvu podle stavu k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí do třicátého dne následujícího měsíce.

(3) Vzory formulářů pro předávání agregovaných údajů podle odstavce 1 zveřejňuje ministerstvo na svých internetových stránkách do konce předchozího kalendářního roku.

§ 6
Společné ustanovení

K předávaným údajům připojí vysoká škola své telefonické spojení a adresu pro doručování elektronické pošty a dále jméno a příjmení fyzické osoby, která údaje připravila k předání.

§ 7
Závěrečná ustanovení

Popisy struktur a číselníky určené pro první předání příslušné kategorie údajů podle této vyhlášky budou zveřejněny, půjde-li o předávání údajů uvedených

a) v § 2 nebo 4, nejpozději do 31. prosince 2016,

b) v § 3, nejpozději do 30. září 2016.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, s výjimkou ustanovení § 1, § 2 odst. 1 až 3, § 3 odst. 1 až 3, § 4 odst. 1 až 4, § 5 odst. 1 a 2 a § 6, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Ministryně:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.


1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 ze dne 23. dubna 2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení.
Nařízení Komise (EU) č. 912/2013 ze dne 23. září 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik a o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy.
2) § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
3) § 60a zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Sdělení Českého statistického úřadu č. 348/2015 Sb., o zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013).

E-shop

Společnost s ručením omezeným 2016 - prakticky včetně účetnictví a daní, 12. vydání

Společnost s ručením omezeným 2016 - prakticky včetně účetnictví a daní, 12. vydání

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování půjček společníky. Řeší ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Bronislava Coufalová, Jan Pinkava, Veronika Pochylá - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá různými aspekty trestní odpovědnosti ve sportu. V úvodu se autoři zabývají otázkami použitelnosti trestního práva v oblasti sportu a některými aspekty sportovní legislativy v návaznosti na trestní právo. Hlavní část publikace se věnuje problematice trestní ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo - C. H. Beck

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Oproti předchozím vydáním reaguje ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.