Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


215

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. června 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002  Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č.  205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se slova „nařízení vlády č. 127/2004 Sb.“ nahrazují slovy „pozdějších předpisů.“.

2. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „určený výrobcem nebo dovozcem“ nahrazují slovy „nebo sestava určené“ a slovo „jeho“ se nahrazuje slovem „jejich“.

3. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   sestavou výrobek uvedený na trh jedním výrobcem, sestávající alespoň ze dvou samostatných součástí, které je třeba sestavit pro zabudování do stavby.“.

4. V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

„(3) Toto nařízení se nevztahuje na výrobky, jejichž posuzování a ověřování stálosti vlastností stanovuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující stavební výrobky1a).


1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v platném znění.“.

5. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2) Například § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákon č.  100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 5 odst. 2 písm. c) se za slovo „provede“ vkládají slova „počáteční prověrku v místě výroby a“.

7. V § 5 odst. 4 se za slovy „u výrobce“ slova „v místě výroby“ zrušují.

8. § 5a včetně nadpisu zní:

㤠5a
Certifikace bez zkoušek při dohledu

(1) Při certifikaci bez zkoušek při dohledu platí § 5 odst. 1 až 3 obdobně.

(2) Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky fungování požadovaného systému řízení výroby u výrobce nebo nedostatky požadovaných vlastností výrobku, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

(3) Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá dovozci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.“.

9. V § 6 odst. 2 písm. a) se za slovo „provede“ vkládají slova „počáteční prověrku v místě výroby a“, text „§ 6 odst. 1 písm. d)“ se nahrazuje textem „odstavce 1 písm. d)“ a text „§ 6 odst. 1 písm. a)“ se nahrazuje textem „odstavce 1 písm. a)“.

10. V § 6 odst. 2 písm. c) se slova „v místě výroby“ zrušují.

11. V § 6 odst. 3 se za slova „osobě možnost“ vkládají slova „provedení počáteční prověrky v místě výroby nebo“.

12. V § 10 se text „§ 6“ nahrazuje textem „§ 5a“.

13. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „českém jazyce a“ vkládají slova „poskytuje jej uživatelům stavebních výrobků v tištěné podobě nebo na internetových stránkách. Prohlášení o shodě musí být označeno jedinečným nezaměnitelným identifikačním údajem ve smyslu písmene b), který umožňuje jednoznačnou identifikaci výrobku. Prohlášení o shodě dále“.

14. Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

15. Poznámka pod čarou č. 4 zní:


4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

16. V § 13a se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; v takovém případě smí úkoly dovozce podle § 2 až 8 a § 10 plnit též distributor anebo zplnomocněný zástupce“.

17. V § 13a se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Postupují-li distributor nebo zplnomocněný zástupce podle odstavce 2, vztahují se na ně povinnosti dovozce.“.

18. Příloha č. 1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

19. V příloze č. 2 skupině „1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb“ položka 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze č. 2 skupině „1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb“ položce 3 se za slovo „betonu“ doplňují slova „pórobetonu a malt“.

21. V příloze č. 2 skupině „1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb“ položce 4 se za slovo „Přísady“ vkládají slova „a příměsi“.

22. V příloze č. 2 skupině „1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb“ položce 12 písm. a) se za slovo „stěn“ vkládají slova „a stropů“.

23. V příloze č. 2 skupině „2. Stavební výrobky pro zděné stavby“ položka 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. V příloze č. 2 skupině „2. Stavební výrobky pro zděné stavby“ položce 4 se slova „ , který může být vystaven“ nahrazují slovy „a uvnitř, které mohou být vystaveny“.

25. V příloze č. 2 skupině „3. Stavební výrobky ze dřeva a dřevěné konstrukce“ se na konci doplňuje položka 8, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

26. V příloze č. 2 skupině „5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla“ se na konci položky 4 doplňují slova „ , výrobky pro těsnění spár a prostupů železobetonových vodonepropustných konstrukcí“.

27. V příloze č. 2 skupině „5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla“ položce 5 písm. a) třetím sloupci se text „§ 7“ nahrazuje textem „§ 5a“.

28. V příloze č. 2 skupině „5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla“ položce 6 písm. a) třetím sloupci se text „§ 7“ nahrazuje textem „§ 5a“.

29. V příloze č. 2 skupině „5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla“ položka 10 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

30. V příloze č. 2 skupině „5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla“ položce 11 se slova „a lepidla“ nahrazují slovy „ , lepidla a těsnicí pásky“.

31. V příloze č. 2 skupině „5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla“ položce 12 se slova „výrobky pro požární ochranu“ nahrazují slovy „výrobky pro ochranu proti požáru“.

32. V příloze č. 2 skupině „5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla“ se doplňují položky 18 až 22, které znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

33. V příloze č. 2 skupině „6. Stavební výrobky ze skla“ položce 1 písm. b) třetím sloupci se text „§ 7“ nahrazuje textem „§ 5a“.

34. V příloze č. 2 skupině „6. Stavební výrobky ze skla“ položce 3 písm. a) a b) třetím sloupci se text „§ 5“ nahrazuje textem „§ 7“.

35. V příloze č. 2 skupině „6. Stavební výrobky ze skla“ položce 5 písm. b) třetím sloupci se text „§ 7“ nahrazuje textem „§ 5a“.

36. V příloze č. 2 skupině „7. Stavební výrobky pro kanalizační systémy a rozvody kapalin a plynů“ položce 4 písm. a) se slova „pro použití ve vozovkách, parkovacích plochách, krajnicích“ zrušují.

37. V příloze č. 2 skupině „8. Stavební výrobky pro otvorové výplně“ položce 1 třetím sloupci se text „§ 5a“ nahrazuje textem „§ 5“.

38. V příloze č. 2 skupině „8. Stavební výrobky pro otvorové výplně“ položce 2 se doplňují slova „ , pro ochranu proti tlakové vodě“.

39. V příloze č. 2 skupině „9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení“ položce 2 se doplňují slova „a zdiva“.

40. V příloze č. 2 skupině „9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení“ položce 4 se za slovo „spár“ vkládají slova „a čepy pro konstrukční spoje“.

41. V příloze č. 2 skupině „9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení“ položka 5 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. V příloze č. 2 skupině „9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení“ položce 7 písm. b) se text „§ 7“ nahrazuje textem „§ 5a“.

43. V příloze č. 2 skupině „9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení“ se doplňují položky 23 až 27, které znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

44. V příloze č. 2 skupině „10. Technická zařízení staveb“ položka 3 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. V příloze č. 2 skupině „10. Technická zařízení staveb“ položce 4 třetím sloupci se text „§ 5a“ nahrazuje textem „§ 5“.

46. V příloze č. 2 skupině „10. Technická zařízení staveb“ položce 13 se slova „Elektrické kabely, domovní“ nahrazují slovem „Domovní“.

47. V příloze č. 2 skupině „10. Technická zařízení staveb“ se doplňují položky 14 až 17, které znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

48. V příloze č. 2 skupině „11. Stavební výrobky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn, stropů, podlah“ položce 1 se za slova „prvky, dlaždice,“ vkládá slovo „profily,“.

49. V příloze č. 2 skupině „11. Stavební výrobky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn, stropů, podlah“ položce 6 písm. b) třetím sloupci se text „§ 7“ nahrazuje textem „§ 5a“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Dokumenty vydané nebo pořízené při posuzování shody přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení lze využít jako doklady o posouzení shody nebo jako podklady pro vyhotovení dokladů o posouzení shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III
Závěrečné ustanovení

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. IV
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 18 až 49, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.

E-shop

Nesporná řízení II

Nesporná řízení II

Karel Svoboda - C. H. Beck

Druhý díl monografie se zabývá výkladem řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (§ 466 až 491 ZŘS) a normami upravujícími předběžné opatření ve věcech ochrany před domácím násilím (§ 400 až 414 ZŘS) a předběžné opatření o prozatímní úpravě poměrů dítěte (§ 452 až 465 ZŘS). Kniha se ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky této knize získáte komplexní přehled v účetnictví. Je psána skutečně srozumitelnou formou právě pro vás - úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu. Stejně pomůže i zkušenému účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Nejdříve se seznámíte se základy, ...

Cena: 219 KčKOUPIT

ÚZ č. 1218 - Ochrana spotřebitele

ÚZ č. 1218 - Ochrana spotřebitele

Sagit, a. s.

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – zákon o ochraně spotřebitele, významně novelizovaný zákon o České obchodní inspekci (vstup do kontrolovaných prostor, kontrola internetového prodeje, kontrolní nákupy, povinnosti prodávajících), změněný zákon o potravinách ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.