Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


189

ZÁKON

ze dne 26. května 2016,

kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o sociálních službách

Čl. I

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.  124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008  Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011  Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 384/2012 Sb., zákona č. 401/2012  Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb. a zákona č. 254/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

a)   3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b)   6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c)   9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d)   13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

(2) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

a)   880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b)   4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c)   8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d)   13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).“.

2. V § 13 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; osobě, u které bylo provedeno sociální šetření v průběhu hospitalizace podle § 25 odst. 1 věty druhé, může být příspěvek přiznán nejdříve ode dne, kdy příslušné krajské pobočce Úřadu práce bylo doručeno oznámení a potvrzení podle § 21 odst. 1 písm. e)“.

3. V § 21 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která včetně poznámky pod čarou č. 64 znějí:

„e)   písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce, že je mu poskytována u jednoho nebo postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče64) pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů, a doložit tuto skutečnost potvrzením poskytovatele zdravotních služeb,
f)   písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce propuštění ze zdravotnického zařízení lůžkové péče v případech uvedených v písmenu e), a to ve lhůtě 5 dnů.


64) § 9 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 372/2011 Sb.“.

4. V § 25 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Sociální šetření podle věty první provádí příslušná krajská pobočka Úřadu práce také v průběhu hospitalizace osoby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, jestliže je této osobě poskytována u jednoho nebo postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů; podmínkou je, že tato skutečnost byla oznámena a doložena podle § 21 odst. 1 písm. e).“.

5. V § 26 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; to neplatí, je-li osobě poskytována v průběhu hospitalizace u jednoho nebo postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů, a tato skutečnost byla oznámena a doložena podle § 21 odst. 1 písm. e)“.

6. Za § 82a se vkládá nový § 82b, který zní:

㤠82b

Registrující orgán je oprávněn provádět kontrolu i u fyzických a právnických osob, kterým nebylo vydáno rozhodnutí o registraci, nasvědčují-li skutečnosti tomu, že u těchto osob jsou poskytovány sociální služby bez oprávnění k jejich poskytování.“.

7. Za § 91 se vkládají nové § 91a až 91c, které znějí:

㤠91a

(1) Opatrovník nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, postupuje-li podle § 91 odst. 6, může za osobu, která s uzavřením smlouvy o poskytování pobytové sociální služby v zařízení sociálních služeb neprojevila souhlas, uzavřít takovou smlouvu a její změny pouze v případě, že

a)   neposkytnutí okamžité pomoci při řešení nepříznivé sociální situace by v důsledku oslabení nebo ztráty schopnosti z důvodu nepříznivého zdravotního stavu způsobeného duševní poruchou ohrozilo její život nebo by jí hrozilo vážné poškození zdraví anebo by totéž hrozilo osobám v jejím okolí a
b)   nezbytnou podporu a pomoc jí nelze zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením.

(2) Podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. a) posuzuje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb.

§ 91b

(1) V případě, kdy osoba, která není schopna vypovědět smlouvu o poskytování pobytové sociální služby, projeví vážně míněný nesouhlas s poskytováním pobytové sociální služby, je poskytovatel sociální služby povinen oznámit tuto skutečnost ve lhůtě 24 hodin soudu, v jehož obvodu je zařízení sociálních služeb, ve kterém se tato osoba nachází.

(2) Oznámení soudu o podezření na nepřípustnost držení osoby v zařízení sociálních služeb může učinit každý.

(3) Poskytovatel sociálních služeb je povinen o oznámení soudu podle odstavce 1 informovat bez zbytečného odkladu toho, kdo za osobu uzavřel smlouvu o poskytování pobytové sociální služby.

§ 91c

Poskytovatel sociálních služeb vede evidenci o osobách, kterým poskytuje pobytovou sociální službu na základě smlouvy uzavřené podle § 91a, a o případech uvedených v § 91b odst. 1. V evidenci jsou vedeny tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození osoby,
b)   datum zahájení poskytování pobytové sociální služby,
c)   jméno, popřípadě jména, příjmení opatrovníka a adresa pro doručování nebo označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uzavřel smlouvu o poskytování pobytové sociální služby podle § 91a,
d)   datum a četnost projevených vážně míněných nesouhlasů osoby s poskytováním pobytové sociální služby, včetně popisu situace,
e)   záznam o splnění povinnosti oznámit soudu podle § 91b odst. 1 skutečnost, že osoba projevila vážně míněný nesouhlas s poskytováním pobytové sociální služby, a
f)   popis vyřešení situace.“.

8. V § 97 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   plnění povinnosti vést evidenci podle § 91c.“.

9. V § 107 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

„r)   nevede evidenci podle § 91c.“.

10. V § 107 odst. 5 písm. b) se slova „p) a odstavce 4“ nahrazují slovy „p) a r) a odstavce 4“.

11. V § 107 odst. 5 písm. f) se částka „1 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „2 000 000 Kč“.

12. V § 108 odst. 4 písm. d) bodě 3 se slova „o) a p)“ nahrazují slovy „o), p) a r)“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu upraví částky příspěvku na péči podle § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne 1. srpna 2016, bez žádosti. O změně výše příspěvku na péči se učiní záznam do spisu.

2. Příspěvek na péči ve výši podle § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne 1. srpna 2016, náleží poprvé od splátky náležející za měsíc srpen 2016.

3. Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu doručí nejpozději do dne výplaty příspěvku na péči za měsíc srpen 2016 příjemcům příspěvku na péči písemné sdělení o změně výše příspěvku na péči podle bodu 1 věty první; toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou.

4. Řízení o příspěvku na péči zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č.  108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zvláštních řízeních soudních

Čl. III

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Pro účely zjištění podmínek k podání návrhu soudu na vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb je státní zastupitelství oprávněno

a)   vstupovat v kteroukoliv dobu do zařízení sociálních služeb,
b)   nahlížet do dokumentace vedené zařízením sociálních služeb,
c)   hovořit s osobami, kterým jsou v zařízení sociálních služeb poskytovány pobytové sociální služby, bez přítomnosti jiných osob,
d)   požadovat od zaměstnanců poskytovatele sociálních služeb a dalších osob podílejících se na péči o osoby, kterým jsou v zařízení sociálních služeb poskytovány pobytové sociální služby, potřebná vysvětlení.“.

2. V § 48 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Rozhodl-li soud podle § 84a, je povinen nejpozději do 3 měsíců přezkoumat, zda opatrovník učinil kroky k nápravě, a to i opakovaně, pokud k nápravě nedošlo. Za tím účelem si zejména opatří vyjádření názoru člověka, o jehož nepřípustném držení v zařízení sociálních služeb bylo rozhodnuto.“.

3. V části druhé hlavě I dílu 4 oddíl 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7 a 8 zní:

„Oddíl 3
Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb

§ 84

Účastníkem je také opatrovník člověka, o jehož držení v zařízení sociálních služeb má být v řízení jednáno, a poskytovatel sociálních služeb.

§ 84a

(1) V případě, že poskytovatel pobytové sociální služby neučiní oznámení podle zákona upravujícího sociální služby, jsou umístěný člověk nebo jeho zákonný zástupce oprávněni podat návrh na zahájení řízení.

(2) Soud je povinen věc projednat a rozhodnout nejpozději do 45 dnů ode dne zahájení řízení.

(3) Dospěje-li soud k závěru, že nejsou splněny podmínky poskytování pobytové sociální služby bez souhlasu podle jiného právního předpisu7), rozhodne o nepřípustnosti dalšího držení člověka v zařízení pobytové sociální služby.

(4) Soud provede důkazy potřebné pro posouzení přípustnosti dalšího držení člověka v zařízení sociálních služeb; k tomu zejména vyslechne umístěného člověka, ošetřujícího lékaře, zaměstnance v zařízení sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby umístěnému člověku, a další osoby, o jejichž vyslechnutí člověk, o jehož držení v zařízení sociálních služeb má být rozhodnuto, požádá, a vyzve osoby vykonávající odbornou činnost v sociálních službách podle jiného právního předpisu8) k podání písemné zprávy, jejímž obsahem jsou zejména informace o podmínkách a okolnostech držení v zařízení sociálních služeb, včetně hodnocení, zda nezbytnou péči o člověka lze zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením. Je-li to nezbytné, soud přizve i další odborníky.

(5) Vyslovil-li soud nepřípustnost dalšího držení člověka v zařízení sociálních služeb, doručí toto rozhodnutí do 24 hodin od jeho vydání umístěnému člověku, dále jeho zástupci, opatrovníkovi pro řízení, poskytovateli sociálních služeb, Ministerstvu práce a sociálních věcí, soudu příslušnému pro řízení ve věcech opatrovnictví člověka a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má tento člověk místo trvalého nebo hlášeného pobytu. Soud zároveň učiní jiná vhodná opatření, aby se člověk mohl vhodnou formou s obsahem rozhodnutí seznámit a měl je k dispozici. Soudu příslušnému pro řízení ve věcech opatrovnictví člověka bude rozhodnutí doručeno i v případě, že bude vyslovena přípustnost držení člověka v zařízení sociálních služeb.

(6) Ustanovení § 66, 68, 69, 71 až 74 se použijí obdobně.

§ 84b

Vyslovil-li soud, že držení člověka v zařízení sociálních služeb je přípustné, nebo zastavil-li řízení, může být řízení ze stejných důvodů zahájeno až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým byla vyslovena přípustnost držení člověka v zařízení sociálních služeb nebo kterým bylo řízení zastaveno.


7) § 91a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 189/2016 Sb.
8) § 92 a 115 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb zahájená a pravomocně neskončená přede dnem 1. srpna 2016 se dokončí podle § 84 zákona č. 292/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. srpna 2016.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zdravotních službách

Čl. V

V § 45 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 60/2014 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

„g)   na žádost pacienta, kterému poskytuje následnou nebo dlouhodobou lůžkovou péči pro tutéž nemoc nebo úraz trvající, včetně následné nebo dlouhodobé lůžkové péče poskytované předchozími poskytovateli, nepřetržitě déle než 60 dnů, vydat písemné potvrzení o této skutečnosti, a to pro účely řízení o příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,
h)   umožnit sociálním pracovníkům Úřadu práce České republiky – krajských poboček a pobočky pro hlavní město Prahu a sociálním pracovníkům Ministerstva práce a sociálních věcí provést u pacienta uvedeného v písmenu g) sociální šetření pro účely řízení o příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách a sdělit těmto pracovníkům informace nezbytné pro toto šetření; tím nesmí být narušeno poskytování zdravotních služeb.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2016.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

Zákon o sociálních službách - Komentář

Zákon o sociálních službách - Komentář

Petr Mach, Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha cílí na objasnění systému sociálních služeb, na vyjasnění práv a povinností poskytovatelů sociálních služeb. Obecnost některých ustanovení nebo nutnost v rámci výkladu hledět na základní zásady zákona nebo další principy/účely stanovené pro jednotlivé skupiny sociálních služeb ...

Cena: 695 KčKOUPIT

ÚZ č. 1308 - Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1308 - Sociální zabezpečení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 13 předpisů rozdělené do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum. Od minulého vydání byly změněny především zákony o státní sociální podpoře, o sociálních ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1329 - Zdravotní služby

ÚZ č. 1329 - Zdravotní služby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 3 zákonů k danému tématu: zákon o zdravotních službách, zákon o specifických zdravotních službách a zákon o zdravotnické záchranné službě. Dále zde najdete aktuální texty 18 nařízení vlády a vyhlášek k těmto zákonům. Všechny změny jsou zvýrazněny ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Medicínské právo. 2. vydání

Medicínské právo. 2. vydání

Jolana Těšinová, Tomáš Doležal, Radek Policar - C. H. Beck

Učebnice medicínského práva podává systematický přehled, ale i výklad základních právních institutů a právních vztahů regulujících poskytování zdravotních služeb, resp. zdravotní péče v České republice. Zaměřuje se především na oblast autonomie pacienta a její limitace při ...

Cena: 890 KčKOUPIT

ÚZ č. 1297 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1297 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání doznal několika menších novel občanský soudní řád a některé další předpisy – všechny změny jsou zvýrazněny tučně; odkazy na ...

Cena: 175 KčKOUPIT

Právo, etika a kmenové buňky

Právo, etika a kmenové buňky

Martin Šolc - Wolters Kluwer, a. s.

Výzkum kmenových buněk je jednou z nejslibnějších oblastí moderní biomedicíny. Pohled na výzkum kmenových buněk nemůže být kompletní bez propojení biologické, etické a právní perspektivy. Tato publikace je uceleným analytickým přehledem všech uvedených aspektů. Nejprve představuje ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář

Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Miloš Máca, Barbora Vráblová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, nově upravuje podmínky pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb bez ohledu na to, zda je poskytuje stát, kraj, obec, ...

Cena: 1 365 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Nesporná řízení III

Nesporná řízení III

Karel Svoboda - C. H. Beck

Třetí díl monografie završuje trilogii věnovanou procedurám, které jsou upraveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Zaměřuje se na řízení o podpůrných opatřeních, o svéprávnosti, o opatrovnictví člověka a na procedury ve statutárních věcech manželských. Kniha ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.