Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


166

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. května 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009  Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „(dále jen „podpora“)“ zrušují a slova „včetně dětí z přípravných tříd základních škol3) (dále jen „první stupeň“)“ se nahrazují slovy „a dětem v přípravných třídách základních škol nebo v přípravném stupni základních škol speciálních3) (dále jen „první stupeň“) a podpory na doprovodná opatření (dále jen „podpora“)“.

2. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Nařízení Komise (ES) č. 288/2009 ze dne 7. dubna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce do škol“, v platném znění.“ nahrazuje větami „Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, a kterým se stanoví orientační přidělení podpory.“.

3. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „části IX“ nahrazují slovy „částech IX a XI“.

4. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slovo „šťávy“ vkládá slovo „ , saláty“.

5. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Výše podpory, kterou lze poskytnout na 1 kus ovoce nebo zeleniny, odpovídající počet kusů ovoce nebo zeleniny o celkové minimální hmotnosti 100 g, balení ovocného protlaku nebo salátu o minimální hmotnosti 100 g nebo balení ovocné nebo zeleninové šťávy o minimálním objemu 200 ml (dále jen „porce“), nesmí přesáhnout částky uvedené v příloze k tomuto nařízení.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

6. V § 2 odst. 3 a 5 se za slovo „Podíl“ vkládá slovo „porcí“ a slova „počtu produktů“ se nahrazují slovy „počtu porcí“.

7. V § 2 odst. 4 se za slovo „šťávy“ vkládá slovo „ , salátu“.

8. V § 2 odst. 6 písmeno b) zní:

„b)   vzdělávací akce a vzdělávací materiály o produktech dodávaných v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, o zdravých stravovacích návycích a o ochraně životního prostředí týkající se produkce, distribuce a spotřeby ovoce a zeleniny, s výjimkou založení a provozu internetových prezentací,“.

9. V § 2 odst. 6 se na konci písmene d) doplňuje slovo „nebo“.

10. V § 2 odst. 6 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

11. Poznámka pod čarou č. 17 zní:


17)  Čl. 4 odst. 1 písm. b) bod iii) a čl. 4 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247.“.

12. V nadpisu § 3 se slova „pro dodávání produktů“ nahrazují slovy „žadatele o podporu“.

13. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Žádost o schválení žadatele o podporu (dále jen „žádost o schválení“) může podat osoba, která

a)   produkty přímo dodává podle čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247, nebo
b)   řídí distribuci produktů podle čl. 5 odst. 2 písm. e) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247,

(dále jen „žadatel“).“.

14. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

„(3) Součástí žádosti o schválení je kromě závazků uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie6) také závazek žadatele, že produkty dodá podle oznámení Fondu o minimálním počtu dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku do každé základní školy, s níž bude mít uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, v průběhu celého školního roku. Dodávkou produktů se rozumí závoz, během kterého žadatel zajistí dodání maximálně 2 porcí najednou na žáka do každé základní školy, s níž má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů na probíhající školní rok.


6) Čl. 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247.“.

15. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) Žadatel podle § 3 odst. 1 písm. a) připojí k žádosti doklad prokazující, že je producentem ovoce a zeleniny. Žadatel podle § 3 odst. 1 písm. b) připojí k žádosti smlouvu uzavřenou alespoň s jedním distributorem o dodávání produktů do škol nebo její úředně ověřenou kopii a doklad o zřízení samostatného bankovního účtu určeného pouze k financování této podpory nebo jeho úředně ověřenou kopii.“.

16. V § 3 odst. 5 se slova „pro dodávání produktů“ nahrazují slovy „jako žadatel o podporu“.

17. V § 3 odst. 6 se za slova „s níž má“ vkládá slovo „schválený“.

18. V § 3 odst. 7 se slova „(čl. 5 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 288/2009)“ nahrazují slovy „podle čl. 4 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247“.

19. V § 3 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Při nedodržení minimálního počtu dodávek produktů za měsíc Fond poměrně sníží finanční prostředky připadající na schváleného žadatele v daném školním roce.“.

20. V § 3 odst. 9 se za slova „s nimiž má“ vkládá slovo „schválený“.

21. V § 3 se doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) Schválenému žadateli, který neuzavře s žádnou základní školou smlouvu o dodávání produktů na probíhající školní rok a nepředloží do 25. září příslušného kalendářního roku informaci podle odstavce 6, Fond schválení odejme.“.

22. Poznámky pod čarou č. 7 až 9 znějí:


7) Příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2016/248.
8) Čl. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247.
9) Čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.  2016/247.“.

23. V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Schválený žadatel podle § 3 odst. 1 písm. a) připojí k žádosti o poskytnutí podpory na produkty

a)   přehled měsíčních dodávek produktů a
b)   oznámení základní školy o odstoupení od smlouvy o dodávání produktů v případě, že se dotčená škola rozhodla ukončit odběr produktů v průběhu školního roku.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

24. V § 4 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „žadatel“ vkládá text „podle § 3 odst. 1 písm. b)“.

25. V § 4 odst. 5 písm. d) se za slovo „uhrazených“ vkládá slovo „schváleným“.

26. V § 4 odst. 5 se na konci písmene e) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   přehled měsíčních dodávek produktů.“.

27. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Schválenému žadateli podle § 3 odst. 1 písm. a) se poskytne podpora ve výši 100 % částek uvedených v příloze k tomuto nařízení. Schválenému žadateli podle § 3 odst. 1 písm. b) se poskytne podpora podle skutečně vynaložených nákladů, maximálně do výše částek uvedených v příloze k tomuto nařízení.“.

28. Poznámky pod čarou č. 10 až 13 znějí:


10) Čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2016/248.
11) Čl. 4 odst. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2016/248.
12) Čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2016/248.
13) Čl. 4 odst. 7 a čl. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) č.  2016/248.“.

29. V § 4a odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „opatření za“ vkládá slovo „uplynulé“.

30. V § 4a odst. 2 písm. b) se slova „kopie faktur s popisem provedeného doprovodného opatření,“ zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo doklad prokazující výši vynaložených nákladů za doprovodná opatření“.

31. Poznámka pod čarou č. 14 zní:


14) Čl. 10 a příloha nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.  2016/247.“.

32. Doplňuje se příloha, která včetně nadpisu zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 478/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Žádost o schválení žadatele o podporu pro školní rok 2016/2017 podle § 3 nařízení vlády č. 478/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu do 15. června 2016.

2. Na žádosti o poskytnutí podpory na produkty pro školní rok 2015/2016 se použije nařízení vlády č. 478/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

3. Na žádosti o poskytnutí podpory na doprovodná opatření pro školní rok 2015/2016 se použije nařízení vlády č. 478/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 5, 6, 8, 9, 10, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30 a 32, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

E-shop

Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář

Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář

Novotný, Horák, Holejšovský, Oehm - C. H. Beck

Publikace podává aktuální komentář k právním předpisům v oblasti bytového spoluvlastnictví a bytového družstevnictví. Autoři komentáře zhodnotili dosavadní vývoj právních názorů za uplynulé dva roky od účinnosti občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Výklad k bytovému ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Znalectví

Znalectví

JUDr. Ing. Lukáš Křístek, MBA - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Znalectví pojednává o znalecké činnosti obecně. Věnuje se zásadám, na kterých moderní znalecká činnost stojí. Na judikátech ukazuje, jak jsou tyto zásady v současné době vykládány. Dílo je zpracováno podle aktuálního stavu poznání, jsou hojně zastoupeny i čerstvé novinky, ...

Cena: 477 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

JUDr. Nataša Randlová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje úpravě přechodu práv a povinností a s ním často souvisejícím hromadným propouštěním, a to jak na straně převádějícího zaměstnavatele tak zaměstnavatele nabývajícího. Obě tyto úpravy jsou obsaženy v českém zákoníku práce a jsou harmonizovány s evropskými směrnicemi ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.