Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


166

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. května 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009  Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „(dále jen „podpora“)“ zrušují a slova „včetně dětí z přípravných tříd základních škol3) (dále jen „první stupeň“)“ se nahrazují slovy „a dětem v přípravných třídách základních škol nebo v přípravném stupni základních škol speciálních3) (dále jen „první stupeň“) a podpory na doprovodná opatření (dále jen „podpora“)“.

2. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Nařízení Komise (ES) č. 288/2009 ze dne 7. dubna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce do škol“, v platném znění.“ nahrazuje větami „Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, a kterým se stanoví orientační přidělení podpory.“.

3. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „části IX“ nahrazují slovy „částech IX a XI“.

4. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slovo „šťávy“ vkládá slovo „ , saláty“.

5. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Výše podpory, kterou lze poskytnout na 1 kus ovoce nebo zeleniny, odpovídající počet kusů ovoce nebo zeleniny o celkové minimální hmotnosti 100 g, balení ovocného protlaku nebo salátu o minimální hmotnosti 100 g nebo balení ovocné nebo zeleninové šťávy o minimálním objemu 200 ml (dále jen „porce“), nesmí přesáhnout částky uvedené v příloze k tomuto nařízení.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

6. V § 2 odst. 3 a 5 se za slovo „Podíl“ vkládá slovo „porcí“ a slova „počtu produktů“ se nahrazují slovy „počtu porcí“.

7. V § 2 odst. 4 se za slovo „šťávy“ vkládá slovo „ , salátu“.

8. V § 2 odst. 6 písmeno b) zní:

„b)   vzdělávací akce a vzdělávací materiály o produktech dodávaných v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, o zdravých stravovacích návycích a o ochraně životního prostředí týkající se produkce, distribuce a spotřeby ovoce a zeleniny, s výjimkou založení a provozu internetových prezentací,“.

9. V § 2 odst. 6 se na konci písmene d) doplňuje slovo „nebo“.

10. V § 2 odst. 6 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

11. Poznámka pod čarou č. 17 zní:


17)  Čl. 4 odst. 1 písm. b) bod iii) a čl. 4 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247.“.

12. V nadpisu § 3 se slova „pro dodávání produktů“ nahrazují slovy „žadatele o podporu“.

13. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Žádost o schválení žadatele o podporu (dále jen „žádost o schválení“) může podat osoba, která

a)   produkty přímo dodává podle čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247, nebo
b)   řídí distribuci produktů podle čl. 5 odst. 2 písm. e) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247,

(dále jen „žadatel“).“.

14. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

„(3) Součástí žádosti o schválení je kromě závazků uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie6) také závazek žadatele, že produkty dodá podle oznámení Fondu o minimálním počtu dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku do každé základní školy, s níž bude mít uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, v průběhu celého školního roku. Dodávkou produktů se rozumí závoz, během kterého žadatel zajistí dodání maximálně 2 porcí najednou na žáka do každé základní školy, s níž má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů na probíhající školní rok.


6) Čl. 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247.“.

15. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) Žadatel podle § 3 odst. 1 písm. a) připojí k žádosti doklad prokazující, že je producentem ovoce a zeleniny. Žadatel podle § 3 odst. 1 písm. b) připojí k žádosti smlouvu uzavřenou alespoň s jedním distributorem o dodávání produktů do škol nebo její úředně ověřenou kopii a doklad o zřízení samostatného bankovního účtu určeného pouze k financování této podpory nebo jeho úředně ověřenou kopii.“.

16. V § 3 odst. 5 se slova „pro dodávání produktů“ nahrazují slovy „jako žadatel o podporu“.

17. V § 3 odst. 6 se za slova „s níž má“ vkládá slovo „schválený“.

18. V § 3 odst. 7 se slova „(čl. 5 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 288/2009)“ nahrazují slovy „podle čl. 4 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247“.

19. V § 3 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Při nedodržení minimálního počtu dodávek produktů za měsíc Fond poměrně sníží finanční prostředky připadající na schváleného žadatele v daném školním roce.“.

20. V § 3 odst. 9 se za slova „s nimiž má“ vkládá slovo „schválený“.

21. V § 3 se doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) Schválenému žadateli, který neuzavře s žádnou základní školou smlouvu o dodávání produktů na probíhající školní rok a nepředloží do 25. září příslušného kalendářního roku informaci podle odstavce 6, Fond schválení odejme.“.

22. Poznámky pod čarou č. 7 až 9 znějí:


7) Příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2016/248.
8) Čl. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247.
9) Čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.  2016/247.“.

23. V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Schválený žadatel podle § 3 odst. 1 písm. a) připojí k žádosti o poskytnutí podpory na produkty

a)   přehled měsíčních dodávek produktů a
b)   oznámení základní školy o odstoupení od smlouvy o dodávání produktů v případě, že se dotčená škola rozhodla ukončit odběr produktů v průběhu školního roku.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

24. V § 4 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „žadatel“ vkládá text „podle § 3 odst. 1 písm. b)“.

25. V § 4 odst. 5 písm. d) se za slovo „uhrazených“ vkládá slovo „schváleným“.

26. V § 4 odst. 5 se na konci písmene e) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   přehled měsíčních dodávek produktů.“.

27. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Schválenému žadateli podle § 3 odst. 1 písm. a) se poskytne podpora ve výši 100 % částek uvedených v příloze k tomuto nařízení. Schválenému žadateli podle § 3 odst. 1 písm. b) se poskytne podpora podle skutečně vynaložených nákladů, maximálně do výše částek uvedených v příloze k tomuto nařízení.“.

28. Poznámky pod čarou č. 10 až 13 znějí:


10) Čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2016/248.
11) Čl. 4 odst. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2016/248.
12) Čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2016/248.
13) Čl. 4 odst. 7 a čl. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) č.  2016/248.“.

29. V § 4a odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „opatření za“ vkládá slovo „uplynulé“.

30. V § 4a odst. 2 písm. b) se slova „kopie faktur s popisem provedeného doprovodného opatření,“ zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo doklad prokazující výši vynaložených nákladů za doprovodná opatření“.

31. Poznámka pod čarou č. 14 zní:


14) Čl. 10 a příloha nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.  2016/247.“.

32. Doplňuje se příloha, která včetně nadpisu zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 478/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Žádost o schválení žadatele o podporu pro školní rok 2016/2017 podle § 3 nařízení vlády č. 478/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu do 15. června 2016.

2. Na žádosti o poskytnutí podpory na produkty pro školní rok 2015/2016 se použije nařízení vlády č. 478/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

3. Na žádosti o poskytnutí podpory na doprovodná opatření pro školní rok 2015/2016 se použije nařízení vlády č. 478/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 5, 6, 8, 9, 10, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30 a 32, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

E-shop

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 325 KčKOUPIT

Kontrola ve veřejné správě

Kontrola ve veřejné správě

Prof. Ing. J. Nemec, CSc., Prof. PhDr. F. Ochrana, DrSc., Doc. Ing. J. Pavel, PhD., Ing. V. Šagát - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá klíčovými problémy kontroly ve veřejné správě. Pojímá kontrolu ve veřejné správě jako součást řízení ve veřejné správě. Publikace svými závěry podává řadu námětů pro reformu státní správy a samosprávy v oblasti kontrolní činnosti. Rozpracovává nové teoretické a ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Zákon směnečný a šekový, komentář

Zákon směnečný a šekový, komentář

Doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zákona č. 191/1950 Sb. podle právního stavu k 1. 9. 2012 je praktickou příručkou, kterou využije odborná veřejnost i studenti. Do výkladu je promítnuta nová úprava soukromého práva, zejména nový občanský zákoník a zákon o mezinárodním právu soukromém. Na rozdíl od jiných ...

Cena: 823 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.