Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 141/2016 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2016, částka 55, ze dne 6. 5. 2016

141

VYHLÁŠKA

ze dne 3. května 2016

o vyznačování hranic vojenských újezdů a vyznačování bezpečnostních a ochranných pásem na území vojenských újezdů (o vyznačování hranic a pásem na území vojenských újezdů)

Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 33 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 15/2015 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   způsob, obsah a formu vyznačení hranic vojenských újezdů v terénu a
b)   způsob, obsah a formu vyznačení bezpečnostních a ochranných pásem na území vojenských újezdů.

Způsob a obsah vyznačování hranic vojenského újezdu v terénu
§ 2

(1) Hranice vojenského újezdu jsou určeny hranicemi katastrálních území, kterými je vymezeno území vojenského újezdu podle § 6 zákona o hranicích vojenských újezdů.

(2) Jestliže hranice vojenského újezdu probíhají

a)   po spojnici hraničních znaků, jsou vyznačeny přímo,
b)   hraničním vodním tokem, hraniční cestou, hraničním příkopem nebo jiným terénním prvkem, který neumožňuje přímé vyznačení, jsou vyznačeny nepřímo.

(3) Při přímém vyznačení jsou hraniční znaky osazeny v čáře hranice vojenského újezdu. Při nepřímém vyznačení jsou hraniční znaky umístěny na vnější nebo vnitřní straně čáry hranice vojenského újezdu způsobem zaručujícím jednoznačnou identifikaci hranice vojenského újezdu.

§ 3

(1) Vyznačení průběhu hranic vojenského újezdu v terénu musí být zřetelné, jednoznačné a musí být provedeno hraničními znaky stanovenými touto vyhláškou.

(2) Hraničním znakem vyznačujícím průběh hranice vojenského újezdu je obdélníková tabule, na jejímž bílém podkladu jsou vyznačena slova „VOJENSKÝ ÚJEZD – VSTUP BEZ POVOLENÍ ZAKÁZÁN.“ (dále jen „hraniční tabule“).

(3) Hraniční tabule se umísťuje na hranicích vojenského újezdu po celém jeho obvodu, a to zejména na místech, která jsou újezdním úřadem určena

a)   pro vstup do vojenského újezdu, nebo
b)   pro vyznačení hranic vojenského újezdu souřadnicemi uvedenými v tematickém státním mapovém díle určeném pro zobrazení hranice vojenského újezdu.

(4) Hraniční tabule vyznačující hranici vojenského újezdu v terénu se umísťuje

a)   vždy na zlomu hranice, popřípadě terénním zlomu území vojenského újezdu,
b)   na vzájemnou viditelnost s dalšími sousedícími hraničními tabulemi s přihlédnutím k terénní nerovnosti a reliéfu krajiny území vojenského újezdu, a to ve vzdálenosti nejvýše 300 m od sebe po linii hranice,
c)   po liniích vhodných terénních prvků,
d)   na sloupku nebo jiném nosném prvku, pokud jsou pevně spojeny se zemí; umísťování hraničních tabulí na živé stromy je zakázáno,
e)   u silnic nebo místních komunikací co nejblíže krajnici těchto pozemních komunikací,
f)   do svislé nebo vodorovné plochy konstrukce staveb; umístění nesmí ohrozit stabilitu stavby nebo omezit její užívání.

(5) Spodní hrana hraniční tabule musí být umístěna 2 000 mm nad terénem.

§ 4
Forma vyznačování hranic vojenského újezdu v terénu

(1) Hraniční tabule je vyráběna z plechu s antikorozní vrstvou nebo ze zpevněného plastu způsobem zaručujícím vysokou odolnost vůči klimatickým vlivům a jejich změnám.

(2) Hraniční tabule může být zhotovována ve dvou velikostech, a to jako

a)   velká hraniční tabule o rozměrech 500 mm na výšku a 700 mm na šířku, nebo
b)   malá hraniční tabule o rozměrech 300 mm na výšku a 500 mm na šířku.

(3) Malé hraniční tabule může být jako hraničního znaku použito v případech, kdy je to účelné vzhledem k nosnému prvku, na který je umísťována.

(4) Hraniční tabule má grafickou podobu bílého pole v červeném rámečku, ve kterém je vyznačen text červeným písmem o výšce 100 mm s využitím vyznačovacího řezu písma kapitálkou.

(5) Sloupek, na který se umísťuje hraniční tabule, je vyroben z pozinkovaného kovu a má kruhovou formu o průměru 60 až 70 mm.

(6) Vzor hraniční tabule je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Vyznačování bezpečnostních a ochranných pásem na území vojenských újezdů
§ 5

(1) Hranice bezpečnostního pásma na území vojenského újezdu se vyznačují podle jejich určení v rozhodnutí ministerstva o zřízení bezpečnostního pásma1) zobrazeném ve státním tematickém mapovém díle.

(2) Hranice ochranného pásma na území vojenského újezdu se vyznačují podle jejich určení v opatření obecné povahy ministerstva o zřízení ochranného pásma2) zobrazeném ve státním tematickém mapovém díle.

(3) Na vyznačení hranic bezpečnostního a ochranného pásma v terénu se použijí ustanovení § 2, § 3 odst. 1 a 3 až 5 a § 4 odst. 1 až 5 přiměřeně.

§ 6

(1) Hraničním znakem vyznačujícím průběh hranic bezpečnostního pásma je výstražná pásmová tabule, na jejímž bílém podkladu jsou červeně vyznačena slova „BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO. PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU. NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA!“.

(2) Hraničním znakem vyznačujícím průběh hranic ochranného pásma je pásmová tabule, na jejímž bílém podkladu jsou červeně vyznačena slova „OCHRANNÉ PÁSMO. PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU!“.

(3) Pásmové tabule podle odstavců 1 a 2 mohou být zhotovovány ve dvou velikostech, a to jako

a)   velký hraniční znak o rozměrech 500 mm na výšku a 700 mm na šířku, nebo
b)   malý hraniční znak o rozměrech 300 mm na výšku a 500 mm na šířku.

(4) Pokud pásmová tabule vyznačuje

a)   hranici bezpečnostního pásma v místě určeném v rozhodnutí ministerstva o jejich zřízení pro vstup na tato území, nebo
b)   hranici ochranného pásma v místě určeném opatřením obecné povahy ministerstva o jejich zřízení pro vstup na toto území,

označuje se jako závorová tabule; závorová tabule se umísťuje společně s dopravní značkou upravující podmínky provozu na pozemních komunikacích na území bezpečnostního nebo ochranného pásma na závorové zábraně.

(5) Vzory pásmových tabulí a závorové tabule jsou uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 7

(1) Pokud ministerstvo rozhodne o zřízení bezpečnostního pásma na území vojenského újezdu určeného jako cílová a dopadová plocha, střelnice nebo speciální cvičiště, vyznačuje se hranice tohoto pásma v terénu vojenského újezdu po celém jeho obvodu pásmovými tabulemi podle § 6 odst. 1 nebo závorovými tabulemi na účelových komunikacích, a to trvale.

(2) Pokud ministerstvo rozhodne o zřízení bezpečnostního pásma na území vojenského újezdu určeného jako výcvikový prostor ozbrojených sil České republiky dočasného charakteru, vyznačuje se hranice tohoto pásma po celém jeho obvodu závorovými tabulemi na účelových komunikacích v místě určeném ke vstupu do bezpečnostního pásma, a to na dobu nezbytně nutnou pro provedení výcviku.

§ 8
Přechodné ustanovení

Hraniční, pásmové tabule a závorové tabule, které vyznačují hranice vojenských újezdů, bezpečnostních nebo ochranných pásem do data nabytí účinnosti této vyhlášky, je možné k vyznačení hranic vojenských újezdů, bezpečnostních a ochranných pásem využívat s přihlédnutím k jejich fyzickému a uživatelskému stavu a umístění v souladu s účelem vyznačení příslušných hranic v terénu podle této vyhlášky nejdéle do 31. prosince 2020.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
MgA. Stropnický v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 44 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.
2)   § 44 odst. 3 zákona č. 222/1999 Sb.

E-shop

Praktikum civilního procesu, 2. část

Praktikum civilního procesu, 2. část

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Druhá část je zpracována k právnímu stavu ke dni 1. 7. 2015. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Kliková, Havlan, Chadima, Jurníková, Kadečka, Průcha, Sedláček, Skulová, Venclíček - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované vydání publikace MERITUM Správní řád si stejně jako vydání první z roku 2006 klade za cíl vysvětlit jednotlivá ustanovení správního řádu a postupy v rámci správních řízeních obecných i zvláštních. V úvodní části knihy jsou vysvětleny jednotlivé instituty, pojmy a ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Právo životního prostředí

Právo životního prostředí

Milan Damohorský a kolektiv - C. H. Beck

Třetí aktualizované vydání učebnice Právo životního prostředí zaznamenává změny, které se za uplynulé tři roky v oblasti životního prostředí rozvinuly jak na úrovní mezinárodní, unijní, tak i české, a to jak co do kvantity, tak i co do kvality. Přelomem, i z pohledu českého práva, ...

Cena: 860 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.