Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


120

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. března 2016

o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č.  90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na měřidla, které musí splňovat při uvedení na trh, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsoby posuzování shody.

(2) Toto nařízení se vztahuje na následující měřidla, která jsou výrobky určenými k posuzování shody podle § 4 zákona:

a)   vodoměry (MI-001), jejichž definice, zvláštní požadavky a posuzování shody stanoví příloha č. 3 k tomuto nařízení,
b)   plynoměry a přepočítávače množství plynu (MI-002) a jejich podsestavy, jejichž definice, zvláštní požadavky, uvedení do provozu a posuzování shody stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení,
c)   elektroměry k měření činné energie (MI-003), jejichž definice, zvláštní požadavky a posuzování shody stanoví příloha č. 5 k tomuto nařízení,
d)   měřidla tepelné energie (MI-004) a jejich podsestavy, jejichž definice, zvláštní požadavky, uvedení do provozu a posuzování shody stanoví příloha č. 6 k tomuto nařízení,
e)   měřicí systémy pro kontinuální a dynamické měření množství kapalin jiných než voda (MI-005), jejichž definice, zvláštní požadavky a posuzování shody stanoví příloha č. 7 k tomuto nařízení,
f)   váhy s automatickou činností (MI-006), jejichž definice, zvláštní požadavky a posuzování shody stanoví příloha č. 8 k tomuto nařízení,
g)   taxametry (MI-007), jejichž definice, požadavky na ně a posuzování shody stanoví příloha č. 9 k tomuto nařízení,
h)   ztělesněné míry (MI-008), jejichž definice, zvláštní požadavky a posuzování shody stanoví příloha č. 10 k tomuto nařízení,
i)   měřidla pro měření rozměrů (MI-009), jejichž definice a posuzování shody stanoví příloha č. 11 k tomuto nařízení, a
j)   analyzátory výfukových plynů (MI-010), jejichž definice, zvláštní požadavky a posuzování shody stanoví příloha č. 12 k tomuto nařízení.

(3) Při posuzování elektromagnetické kompatibility měřidla se postupuje podle tohoto nařízení, pokud jde o elektromagnetickou odolnost. Pokud jde o elektromagnetické vyzařování, postupuje se podle nařízení vlády upravujícího posuzování shody výrobků z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

§ 2
Vymezení pojmů

V tomto nařízení se rozumí

a)   měřidlem zařízení nebo systém s měřicí funkcí, uvedené v § 1 odst. 2,
b)   podsestavou technické zařízení, které funguje nezávisle a tvoří měřidlo společně s dalšími podsestavami, se kterými je slučitelné, nebo s měřidlem, se kterým je slučitelné,
c)   normativním dokumentem písemnost, která obsahuje technické specifikace přijaté Mezinárodní organizací pro legální metrologii,
d)   metrologickou kontrolou kontrola fungování měřidla pro jeho použití z důvodů veřejného zájmu, ochrany veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, vybíraní daní a poplatků, ochrany spotřebitelů a poctivého obchodování.

§ 3
Technické požadavky na měřidla

Technickými požadavky na měřidla jsou obecné požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení a zvláštní požadavky stanovené pro jednotlivé druhy měřidel v příslušné příloze k tomuto nařízení pro daný druh měřidla (dále jen „základní technické požadavky“). Splnění základních technických požadavků se prokazuje posuzováním shody.

§ 4
Dodávání na trh a uvádění do provozu

(1) Měřidla mohou být dodána na trh nebo uváděna do provozu, pouze pokud jsou splněny požadavky tohoto nařízení.

(2) Na veletrzích, výstavách, předváděcích nebo podobných akcích lze předvádět měřidla, která nejsou ve shodě s tímto nařízením, za předpokladu, že je z viditelného označení jasně patrné, že nejsou ve shodě a že nemohou být dodávána na trh ani uváděna do provozu, dokud nebudou uvedena do shody.

(3) Pokud příslušná příloha k tomuto nařízení definuje pro měřidlo různé třídy přesnosti a zároveň udává, které třídy se mají používat pro určité aplikace, lze měřidlo pro danou aplikaci uvést do provozu, pouze pokud odpovídá udané nebo lepší třídě.

§ 5
Výrobce

(1) Při uvádění měřidel na trh nebo do provozu výrobce zajistí, aby tato měřidla byla navržena a vyrobena v souladu s přílohou č. 1 k tomuto nařízení a zvláštními přílohami k tomuto nařízení pro jednotlivé druhy měřidel, vypracuje technickou dokumentaci stanovenou v § 12 a provede nebo nechá provést postup posuzování shody stanovený v § 10.

(2) Pokud byl soulad měřidla se stanovenými požadavky postupem posuzování shody podle příslušné přílohy k tomuto nařízení prokázán, vypracuje výrobce EU prohlášení o shodě a umístí na měřidlo označení CE a doplňkové metrologické označení.

(3) Výrobce uchovává technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po dobu 10 let od uvedení měřidla na trh.

(4) Výrobce provádí zkoušky vzorků měřidel dodaných na trh a šetření, je-li to potřebné vzhledem k fungování měřidla. Tyto zkoušky a šetření se provádí v rozsahu potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika, které představuje měřidlo vzhledem k výrobcem stanovenému účelu použití. Výrobce vede evidenci stížností, nevyhovujících měřidel a stažení měřidel z oběhu a průběžně o těchto činnostech informuje distributory.

(5) Výrobce zajistí, aby bylo na měřidle, které uvedl na trh, uvedeno číslo typu či série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující jeho identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha měřidla neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena v dokladu přiloženém k měřidlu a na obalu, pokud je měřidlo baleno, v souladu s bodem 9.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(6) Výrobce uvede na měřidle, nebo, není-li to možné, v dokladu přiloženém k měřidlu a na obalu, pokud je měřidlo baleno, své jméno nebo obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku, a adresu pro doručování, na níž jej lze kontaktovat v souladu s bodem 9.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Adresa pro doručování musí být adresou místa, na kterém lze výrobce skutečně zastihnout. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru.

(7) Výrobce zajistí, aby byla k měřidlu, které dodává na trh, přiložena kopie EU prohlášení o shodě a návody a informace podle bodu 9.3 k tomuto nařízení a aby bylo opatřeno informacemi podle bodů 9.1 nebo 9.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, jež jsou pro uživatele jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné; kopie EU prohlášení o shodě, návody a informace uvedené v bodě 9 přílohy č. 1 k tomuto nařízení nebo v příslušných přílohách k tomuto nařízení musí být uvedeny v českém jazyce.

§ 6
Zplnomocněný zástupce

Zplnomocněný zástupce uchovává EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro potřeby orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení měřidla na trh.

§ 7
Dovozce

(1) Před uvedením měřidla na trh nebo do provozu dovozce zajistí, aby výrobce provedl postup posuzování shody uvedený v § 10, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby měřidlo bylo opatřeno označením CE a doplňkovým metrologickým označením, aby k němu byla přiložena kopie EU prohlášení o shodě a požadované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v § 5 odst. 5 a 6.

(2) Dovozce uvede na měřidle, nebo, není-li to možné, v dokladu přiloženém k měřidlu a na jeho obalu, pokud je měřidlo baleno, své jméno nebo obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku, a adresu pro doručování, na níž jej lze kontaktovat v souladu s bodem 9.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Kontaktní údaje musí být uvedeny v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru.

(3) Dovozce zajistí, aby byly k měřidlu přiloženy návody a informace podle bodu 9.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení v českém jazyce.

(4) Dovozce provádí zkoušky vzorků měřidel dodaných na trh a šetření, je-li to vhodné vzhledem k fungování měřidla. Tyto zkoušky a šetření se provádí v rozsahu potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika, které představuje měřidlo vzhledem k výrobcem stanovenému účelu použití. Dovozce vede evidenci stížností, nevyhovujících měřidel a stažení měřidel z oběhu a průběžně o těchto činnostech informuje distributory.

(5) Dovozce po dobu 10 let od uvedení měřidla na trh uchovává kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby dozoru nad trhem a zajišťuje, že orgánům dozoru může být na žádost předložena technická dokumentace.

§ 8
Distributor

Distributor před dodáním měřidla na trh nebo jeho uvedením do provozu ověří, zda

a)   měřidlo bylo opatřeno označením CE a doplňkovým metrologickým označením,
b)   je k měřidlu přiložena kopie EU prohlášení o shodě a požadované doklady a návody a informace v českém jazyce a
c)   výrobce a dovozce splnili příslušné požadavky stanovené v § 5 odst. 5 a 6 a § 7 odst. 2.

§ 9
Doba identifikace hospodářského subjektu

Hospodářský subjekt po dobu 10 let od dodání měřidla na trh uchovává údaje, pomocí kterých lze na žádost orgánu dozoru určit hospodářský subjekt, který mu měřidlo dodal nebo kterému měřidlo dodal.

§ 10
Postupy posuzování shody

(1) Postupy posuzování shody jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení. K posouzení shody se základními technickými požadavky se použije jeden z postupů posuzování shody uvedený v příslušné příloze k tomuto nařízení pro daný druh měřidla.

(2) Dokumenty vztahující se k postupům posuzování shody se vypracují v úředním jazyce nebo jazycích členského státu Evropské unie, ve kterém je oznámený subjekt provádějící postupy posuzování shody usazen, nebo v jazyce, na kterém se výrobce s tímto oznámeným subjektem dohodnou.

(3) Podsestavy a měřidla lze pro účely zjišťování shody posuzovat nezávisle a samostatně.

§ 11
Předpoklad shody

(1) Pokud je měřidlo ve shodě s harmonizovanými normami, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jejich částmi, popřípadě s částmi normativních dokumentů, jejichž seznam byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie, má se za to, že je ve shodě se základními technickými požadavky, na které se tyto normy nebo jejich části, popřípadě části normativních dokumentů, vztahují.

(2) Výrobce může zvolit jakékoli technické řešení, které splňuje základní technické požadavky. Aby mohl výrobce využít předpoklad shody, musí správně použít řešení uvedená v příslušných harmonizovaných normách nebo v normativních dokumentech.

(3) Pokud byl proveden odpovídající program zkoušek v souladu s příslušnými dokumenty uvedenými v odstavci 1 a jestliže výsledky zkoušek zajišťují shodu se základními technickými požadavky, má se za to, že měřidla vyhovují zkouškám uvedeným v § 12 odst. 3 písm. i).

§ 12
Technická dokumentace

(1) Technická dokumentace musí popisovat návrh, výrobu a fungování měřidla a musí umožňovat posouzení jeho shody s příslušnými požadavky tohoto nařízení.

(2) Technická dokumentace musí být dostatečně podrobná, aby byl zajištěn soulad s těmito požadavky:

a)   určení metrologických vlastností,
b)   reprodukovatelnost metrologických funkcí vyráběných měřidel, jestliže jsou správně justována pomocí vhodných k tomu určených prostředků, a
c)   neporušenost měřidla.

(3) Technická dokumentace musí obsahovat následující informace, pokud jsou potřebné pro posuzování a identifikaci typu měřidla nebo identifikaci měřidla:

a)   všeobecný popis měřidla,
b)   koncepční návrh, výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů, popřípadě další konstrukční dokumentaci,
c)   výrobní postupy zajišťující jednotnost výroby,
d)   případně popis elektronických zařízení s výkresy, schématy, vývojovými diagramy logických obvodů a obecnými informacemi o vlastnostech a funkci prvků programového vybavení,
e)   popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení skutečností uvedených v písmenech b), c) a d) včetně fungování měřidla,
f)   seznam harmonizovaných norem nebo normativních dokumentů podle § 11, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v plném rozsahu nebo zčásti,
g)   popisy řešení zvolených pro splnění základních technických požadavků, pokud nebyly použity harmonizované normy nebo normativní dokumenty podle § 11, včetně seznamu jiných příslušných použitých technických specifikací,
h)   výsledky konstrukčních výpočtů, provedených kontrol a podobných činností,
i)   v případě potřeby výsledky zkoušek prokazující, že typ nebo měřidlo jsou v souladu:
   1. s požadavky tohoto nařízení za deklarovaných stanovených pracovních podmínek a za stanovených rušení pocházejících z okolního prostředí a
   2. se specifikacemi stálosti pro plynoměry, vodoměry, měřidla tepelné energie a pro měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda a
j)   certifikát EU přezkoušení typu nebo certifikát EU přezkoumání návrhu u měřidel, která obsahují části shodné s částmi, které jsou použity v návrhu daného měřidla.

(4) Výrobce v technické dokumentaci uvede, kam umístil plomby a označení.

(5) Výrobce uvede v technické dokumentaci případné podmínky, které je třeba dodržet pro slučitelnost s rozhraními a podsestavami.

§ 13
EU prohlášení o shodě

(1) EU prohlášení o shodě prokazuje splnění základních požadavků stanovených v příloze č. 1 k tomuto nařízení a požadavků stanovených v příslušných přílohách k tomuto nařízení.

(2) EU prohlášení o shodě se vypracovává podle vzoru uvedeného v příloze č. 13 k tomuto nařízení. Prohlášení obsahuje údaje stanovené v příslušných modulech uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení a musí být stále aktualizováno. EU prohlášení o shodě se přeloží též do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem Evropské unie, v němž se měřidlo uvádí nebo dodává na trh.

(3) Pokud se na měřidlo vztahuje více harmonizačních předpisů Evropské unie stanovujících vypracování EU prohlášení o shodě, vypracovává se jediné EU prohlášení o shodě s odkazy na všechny tyto předpisy, podle nichž byla posuzována shoda, včetně odkazů na jejich vyhlášení. Toto jediné EU prohlášení o shodě může mít podobu složky tvořené prohlášeními o shodě vydanými k jednotlivým předpisům.

§ 14
Označení CE a další označení

(1) Označení CE a doplňkové metrologické označení se umístí na měřidlo nebo na jeho výrobní štítek před jeho uvedením na trh. Pokud to vzhledem k povaze měřidla není možné nebo odůvodněné, umístí se na průvodní dokumenty a na obal, pokud je měřidlo baleno. Označení CE a doplňkové metrologické označení se mohou, pokud je to odůvodněné, umístit na měřidlo během výrobního procesu.

(2) Jestliže se měřidlo skládá ze souboru zařízení, která nejsou podsestavami, avšak pracují dohromady, umístí se označení CE a doplňkové metrologické označení na hlavní zařízení měřidla.

(3) Doplňkové metrologické označení tvoří velké písmeno „M“ a poslední dvě číslice roku, ve kterém bylo umístěno, ohraničené obdélníkem, jehož výška se rovná výšce označení CE. Doplňkové metrologické označení následuje ihned za označením CE. Způsob označování CE platí pro doplňkové metrologické označení obdobně.

(4) Za označením CE a doplňkovým metrologickým označením následuje identifikační číslo oznámeného subjektu nebo subjektů, které jsou zapojeny do kontrolní fáze výroby v souladu s přílohou č. 2 k tomuto nařízení. Identifikační číslo dotyčného oznámeného subjektu musí být nesmazatelné nebo umístěno tak, aby je nebylo možno bez poškození odstranit.

(5) Za označením CE, doplňkovým metrologickým označením a identifikačním číslem oznámeného subjektu může následovat jakákoli jiná značka označující zvláštní riziko nebo způsob použití.

§ 15
Formální nedostatky

Za formální nedostatek se považuje, pokud

a)   označení CE nebo doplňkové metrologické označení bylo umístěno v rozporu s čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č.  339/93, nebo s § 14,
b)   označení CE nebo doplňkové metrologické označení nebylo umístěno,
c)   identifikační číslo oznámeného subjektu zapojeného do kontrolní fáze výroby bylo umístěno v rozporu s § 14 nebo nebylo umístěno,
d)   EU prohlášení o shodě nebylo k měřidlu přiloženo,
e)   EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno v souladu s tímto nařízením,
f)   technická dokumentace chybí nebo je neúplná,
g)   informace uvedené v § 5 odst. 6 nebo § 7 odst. 2 chybějí, nebo jsou nesprávné nebo neúplné, nebo
h)   nebyl splněn jiný administrativní požadavek uvedený v § 5 nebo v § 7 nebo administrativní požadavek uvedený v § 6 odst. 1, 5 nebo 6 nebo § 8 odst. 1, 3, 6 nebo 7 zákona.

§ 16
Přechodná ustanovení

(1) Měřidla splňující požadavky nařízení vlády č.  464/2005 Sb. mohou být nadále dodávána na trh a uváděna do provozu, pokud byla uvedena na trh v době přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(2) Platné certifikáty a jiné dokumenty osvědčující zjištěné skutečnosti vydané notifikovanými osobami podle nařízení vlády č. 464/2005  Sb. zůstávají v platnosti a považují se za certifikáty a jiné dokumenty osvědčující zjištěné skutečnosti podle tohoto nařízení.

(3) Měřidla splňující požadavky stanovené právními předpisy platnými přede dnem nabytí účinnosti nařízení vlády č. 464/2005 Sb. mohou být nadále uváděna na trh a do provozu, a to do skončení platnosti schválení typu těchto měřidel, nejdéle však do 30. října 2016.

§ 17
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.  Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla.
2.  Nařízení vlády č. 246/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla.

§ 18
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/13 ze dne 31. října 2014, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU, pokud jde o rozsah průtoku vodoměrů.

E-shop

ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po třech letech existence byly v občanském zákoníku provedeny první změny; tyto změn jsou v textu vyznačeny tučně; protože změny nabývají účinnosti postupně, je u každé z nich uvedeno datum konkrétní účinnosti. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku je zařazen podrobný věcný ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Robert Waltr - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků z oblasti občanskoprávního řízení vycházející především z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Většina této judikatury byla ...

Cena: 395 KčKOUPIT

ÚZ č. 1238 - Zdravotní služby

ÚZ č. 1238 - Zdravotní služby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 3 novelizovaných zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zásadními změnami byl dotčen zákon o specifických zdravotních ...

Cena: 117 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.