Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


119

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. března 2016

o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č.  90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby (dále jen „nádoby“), které musí splňovat při uvedení na trh nebo do provozu, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsoby posuzování shody.

(2) Toto nařízení se vztahuje na nádoby vyráběné sériově, které mají tyto vlastnosti:

a)   jsou svařované, uzpůsobené pro vystavení vnitřnímu přetlaku většímu než 0,5 bar, určené k jímání vzduchu nebo dusíku a nejsou vystavovány působení plamene,
b)   části a celky mající vliv na pevnost nádoby pod tlakem jsou vyrobeny z nelegované ušlechtilé oceli, z nelegovaného hliníku nebo z nevytvrzených slitin hliníku,
c)   skládají se
   1. z válcové části kruhového průřezu uzavřené vně klenutými nebo plochými dny souosými s válcovou částí, nebo
   2. ze dvou souosých klenutých den,
d)   nejvyšší dovolený tlak nádoby není větší než 30 bar a součin tohoto tlaku a objemu nádoby (dále jen „součin PS.V“) není větší než 10 000 bar.L a
e)   nejnižší dovolená teplota není nižší než –50 °C a nejvyšší dovolená teplota není vyšší než 300 °C u nádob z oceli nebo 100 °C u nádob z hliníku nebo ze slitin hliníku.

(3) Toto nařízení se nevztahuje na

a)   nádoby navržené pro jaderné účely, jejichž porucha může způsobit únik radioaktivity,
b)   nádoby určené k instalaci na plavidlech a letadlech nebo k jejich pohonu a
c)   hasicí přístroje.

§ 2
Technické požadavky na nádoby

(1) Základními technickými požadavky na nádoby, u nichž je součin PS.V větší než 50 bar.L, které musí nádoby splňovat, jsou základní bezpečnostní požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Splnění základních technických požadavků se prokazuje posuzováním shody.

(2) Nádoby, u nichž je součin PS.V 50 bar.L nebo menší, musí být navrženy a vyrobeny v souladu se správnou technickou praxí používanou v některém z členských států Evropské unie.

§ 3
Dodávání na trh a uvádění do provozu

Nádoby mohou být dodávány na trh a uváděny do provozu, pokud, jsou-li správně instalovány, udržovány a používány k určenému účelu, splňují požadavky tohoto nařízení.

§ 4
Výrobce

(1) Výrobce při uvádění nádob, u nichž je součin PS.V větší než 50 bar.L, na trh zajistí, aby tyto nádoby byly navrženy a vyrobeny v souladu s § 2 odst. 1, vypracuje technickou dokumentaci stanovenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení a provede nebo nechá provést postup posuzování shody stanovený v § 9.

(2) Pokud byl soulad nádoby, u níž je součin PS.V větší než 50 bar.L, se základními technickými požadavky prokázán postupem posuzování shody, vypracuje výrobce EU prohlášení o shodě a umístí označení CE a nápisy stanovené v bodě 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Výrobce při uvádění nádob, u nichž je součin PS.V 50 bar.L nebo menší, na trh zajistí, aby tyto nádoby byly navrženy a vyrobeny v souladu s § 2 odst. 2 a opatřeny nápisy stanovenými v bodě 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

(4) Výrobce uchovává technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po dobu 10 let od uvedení nádoby na trh.

(5) Výrobce zajistí, aby byl na nádobách, jež uvedl na trh, uveden typ a sériové číslo nebo označení dávky umožňující jejich identifikaci. Výrobce dále zajistí, aby byly k nádobám přiloženy jasné a srozumitelné návody k použití a bezpečnostní informace stanovené v bodě 2 přílohy č. 3 k tomuto nařízení v českém jazyce.

(6) Výrobce uvede na nádobě v jazyce srozumitelném konečným uživatelům a orgánu dozoru své jméno nebo obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku, a adresu pro doručování. Adresa pro doručování musí být adresou místa, na kterém lze výrobce skutečně zastihnout.

(7) Výrobce provádí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti konečných uživatelů zkoušky vzorků nádob dodaných na trh a jiná potřebná šetření, je-li to potřebné vzhledem k rizikům, která nádoba představuje. Tyto zkoušky a šetření se provádí v rozsahu potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika, které představuje nádoba vzhledem k výrobcem stanovenému účelu použití. Výrobce vede evidenci stížností, nevyhovujících nádob a nádob, které stáhl z oběhu, a průběžně o těchto činnostech informuje distributory.

§ 5
Zplnomocněný zástupce

Zplnomocněný zástupce uchovává EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro potřeby orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení nádoby na trh.

§ 6
Dovozce

(1) Dovozce před uvedením nádoby, u níž je součin PS.V větší než 50 bar.L, na trh zajistí, aby výrobce provedl postup posuzování shody uvedený v § 9, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby nádoba nesla označení CE a nápisy stanovené v bodě 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení a aby výrobce splnil požadavky stanovené v § 4 odst. 5 a 6.

(2) Dovozce před uvedením nádoby, u níž je součin PS.V 50 bar.L nebo menší, na trh zajistí, aby byla navržena a vyrobena v souladu s § 2 odst. 2, aby byla opatřena nápisy stanovenými v bodě 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení a aby výrobce splnil požadavky stanovené v § 4 odst. 5 a 6.

(3) Dovozce zajistí, aby byly k nádobám přiloženy návod k použití a bezpečnostní informace stanovené v bodě 2 přílohy č. 3 k tomuto nařízení v českém jazyce.

(4) U nádob, u nichž je součin PS.V větší než 50 bar.L, dovozce po dobu 10 let od uvedení nádoby na trh uchovává kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby orgánu dozoru a zajišťuje, aby orgánu dozoru byla na jeho žádost předložena technická dokumentace.

(5) Dovozce uvede na nádobě, nebo, není-li to možné, v dokladu přiloženém k nádobě v jazyce srozumitelném konečným uživatelům a orgánu dozoru své jméno nebo obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku, a adresu pro doručování.

(6) Dovozce provádí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti konečných uživatelů zkoušky vzorků nádob dodaných na trh a jiná potřebná šetření, je-li to potřebné vzhledem k rizikům, která nádoba představuje. Tyto zkoušky a šetření se provádí v rozsahu potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika, které představuje nádoba vzhledem k výrobcem stanovenému účelu použití. Dovozce vede evidenci stížností, nevyhovujících nádob a nádob, které stáhl z oběhu, a průběžně o těchto činnostech informuje distributory.

§ 7
Distributor

(1) Distributor před dodáním nádoby, u níž je součin PS.V větší než 50 bar.L, na trh ověří, zda

a)   nádoba nese označení CE a nápisy stanovené v bodě 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
b)   jsou k nádobě přiloženy požadované doklady a návod k použití a bezpečnostní informace stanovené v bodě 2 přílohy č. 3 k tomuto nařízení v českém jazyce a
c)   výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v § 4 odst. 5 a 6 a v § 6 odst. 5.

(2) Před dodáním na trh nádoby, u níž je součin PS.V 50 bar.L nebo menší, distributor ověří, zda

a)   nádoba byla opatřena nápisy stanovenými v bodě 1.2 přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
b)   jsou k nádobě přiloženy návod k použití a bezpečnostní informace stanovené v bodě 2 přílohy č. 3 k tomuto nařízení v českém jazyce a
c)   výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v § 4 odst. 5 a 6 a v § 6 odst. 5.

§ 8
Doba pro identifikaci hospodářského subjektu

Hospodářský subjekt po dobu 10 let od dodání nádoby na trh uchovává údaje, pomocí kterých lze na žádost orgánu dozoru určit hospodářský subjekt, který mu nádobu dodal nebo kterému nádobu dodal.

§ 9
Postupy posuzování shody

(1) Před výrobou musí být nádoby, u nichž je součin PS.V větší než 50 bar.L, podrobeny EU přezkoušení typu (modul B) stanovenému v bodě 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, a to tímto způsobem:

a)   u nádob vyrobených v souladu s harmonizovanými normami, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jedním ze dvou následujících způsobů podle volby výrobce:
   1. posouzením vhodnosti technického návrhu nádoby prostřednictvím přezkoumání technické dokumentace a podpůrných důkazů bez přezkoušení vzorku (modul B – typ návrhu) stanoveným v bodě 1.2 písm. b) přílohy č.  2 k tomuto nařízení, nebo
   2. posouzením vhodnosti technického návrhu nádoby prostřednictvím přezkoumání technické dokumentace a podpůrných důkazů a přezkoušením vzoru úplné nádoby, který je reprezentativní pro plánovanou výrobu (modul B – výrobní typ) stanoveným v bodě 1.2 písm. a) přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
b)   u nádob, které se nevyrábějí nebo se vyrábějí jen částečně v souladu s harmonizovanými normami, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, výrobce předloží k přezkoušení prototyp úplné nádoby, který je reprezentativní pro plánovanou výrobu, a technickou dokumentaci a další doklady pro přezkoumání a posouzení vhodnosti technického návrhu nádoby (modul B – výrobní typ) stanovené v bodě 1.2 písm. a) přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Před uvedením na trh musí být nádoby podrobeny těmto postupům:

a)   pokud je součin PS.V větší než 3 000 bar.L, použije se postup shoda s typem založená na interním řízení výroby a zkoušení nádob pod dohledem (modul C1) stanovený v bodě 2 přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
b)   pokud je součin PS.V 3 000 bar.L nebo menší, ale je větší než 200 bar.L, použije se podle volby výrobce některý z následujících postupů:
   1.  shoda s typem založená na interním řízení výroby a zkoušení nádob pod dohledem (modul C1) stanovená v bodě 2 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo
   2. shoda s typem založená na interním řízení výroby a kontrolách nádob pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul C2) podle bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
c)   pokud je součin PS.V 200 bar.L nebo menší, ale je větší než 50 bar.L, použije se podle volby výrobce některý z následujících postupů:
   1. shoda s typem založená na interním řízení výroby a zkoušení nádob pod dohledem (modul C1) stanovená v bodě 2 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo
   2. shoda s typem založená na interním řízení výroby (modul C) stanovená v bodě 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Záznamy a korespondence vztahující se k postupům posuzování shody uvedeným v odstavcích 1 a 2 se vypracují v úředním jazyce členského státu Evropské unie, v němž je oznámený subjekt usazen, nebo v jazyce, na kterém se výrobce s tímto oznámeným subjektem dohodne.

§ 10
Předpoklad shody

Pokud je nádoba ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, které se nádob týkají a na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, má se za to, že je ve shodě se základními technickými požadavky, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

§ 11
EU prohlášení o shodě

(1) EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění základních technických požadavků.

(2) EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru stanoveného v příloze č. 4 k tomuto nařízení, obsahuje prvky stanovené v příslušných modulech stanovených v příloze č. 2 k tomuto nařízení a musí být stále aktualizováno. EU prohlášení o shodě se přeloží do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem Evropské unie, v němž se nádoba uvádí nebo dodává na trh.

(3) Pokud se na nádobu vztahuje více harmonizačních předpisů Evropské unie stanovících vypracování EU prohlášení o shodě, vypracovává se jediné EU prohlášení o shodě odkazující na všechny tyto předpisy, včetně odkazů na jejich vyhlášení. Toto jediné EU prohlášení o shodě může mít podobu složky tvořené prohlášeními o shodě vydanými k jednotlivým předpisům.

§ 12
Umisťování označení CE, nápisů a identifikačních čísel oznámených subjektů

(1) Označení CE, které se umísťuje před uvedením nádoby na trh, a nápisy stanovené v bodě 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení se umístí na nádobu nebo její výrobní štítek.

(2) Identifikační číslo oznámeného subjektu, který se účastnil posuzování shody s typem založené na interním řízení výroby a zkoušení nádob pod dohledem (modul C1) stanovené v bodě 2 přílohy č. 2 k tomuto nařízení nebo posuzování shody s typem založené na interním řízení výroby a kontrolách nádob pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul C2) stanovené v bodě 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, připojuje za označení CE oznámený subjekt nebo podle jeho pokynů výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce.

(3) Za označením CE a identifikačním číslem oznámeného subjektu může být umístěna jakákoli jiná značka označující zvláštní riziko nebo použití.

§ 13
Formální nedostatky

Za formální nedostatek se považuje, pokud

a)   označení CE bylo umístěno v rozporu s čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, nebo s § 12 odst. 1,
b)   označení CE nebylo umístěno,
c)   identifikační číslo oznámeného subjektu bylo umístěno v rozporu s § 12 nebo nebylo umístěno,
d)   nápisy stanovené v bodě 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení nebyly umístěny nebo byly umístěny v rozporu s § 12 nebo bodem 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
e)   EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno,
f)   EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno v souladu s tímto nařízením,
g)   technická dokumentace chybí nebo je neúplná,
h)   informace uvedené v § 4 odst. 6 nebo v § 6 odst. 5 chybějí nebo jsou nesprávné nebo neúplné, nebo
i)   nebyl splněn jiný administrativní požadavek uvedený v § 4 nebo v § 6 nebo v § 6 odst. 1, 5 nebo 6 nebo v § 8 odst. 1, 3, 6 nebo 7 zákona.

§ 14
Přechodná ustanovení

(1) Nádoby splňující požadavky nařízení vlády č.  20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, mohou být dodávány na trh a uváděny do provozu nadále, pokud byly uvedeny na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(2) Platné certifikáty a jiné dokumenty, které osvědčují zjištěné skutečnosti a které byly vydány notifikovanými osobami podle nařízení vlády č. 20/2003 Sb., zůstávají v platnosti a považují se za certifikáty a jiné dokumenty podle tohoto nařízení.

§ 15
Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, se zrušuje.

§ 16
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh.

E-shop

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SR

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SR

Jiří Jelínek, Jaroslav Ivor a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky navazuje na monografii Trestní právo Evropské unie vydanou v roce 2014. Shrnuje poznatky a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Civilní právo procesní - část druhá: řízení vykonávací, řízení insolvenční

Civilní právo procesní - část druhá: řízení vykonávací, řízení insolvenční

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, a následně konkrétně jako ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo)

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo)

doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM - Wolters Kluwer, a. s.

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) tvoří první část připravované trilogie, na kterou bude navazovat část druhá s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.