Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 78/2016 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2016, částka 31, ze dne 17. 3. 2016

78

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. února 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011  Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012  Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „určený k zajištění bytové potřeby“.

2. V § 2 písm. b) bodě 3 se za slovo „přístavba“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 1.

3. V § 4 písmeno a) zní:

„a)   pozemek, na kterém bude výstavba provedena, je ve výlučném vlastnictví žadatele; na pozemku nesmí váznout zástavní právo ve prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu,“.

4. V § 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   byt, ve kterém budou provedeny stavební úpravy podle § 2 písm. b) bodu 5, je ve výlučném vlastnictví žadatele a na bytu nevázne zástavní právo ve prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu,“.

Dosavadní písmena c) až m) se označují jako písmena d) až n).

5. V § 4 písm. d) se slovo „schválena“ nahrazuje slovem „odsouhlasena“.

6. V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Příjemce úvěru může uzavřít nájemní smlouvu k nájemnímu bytu pouze s fyzickou osobou, která prokáže, že

a)   průměrný čistý měsíční příjem osob, které budou užívat byt, v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl limit stanovený v odstavci 5,
b)   je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby4) nebo invalidní ve třetím stupni5),
c)   byla připravena o možnost bydlení v důsledku živelní pohromy,
d)   je osobou zletilou mladší 30 let, nebo
e)   je starší 65 let.“.

7. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 2 až 8.

8. V § 5 odst. 2 se slova „písm. a)“ zrušují.

9. V § 5 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Fond udělí výjimku z omezení podle věty první v případech hodných zvláštního zřetele, zejména pokud nájemce nebo člen jeho domácnosti vlastní pouze byt nebo rodinný dům nevhodný pro jeho dlouhodobé bydlení, a to na základě písemné žádosti příjemce, ve které důvody zvláštního zřetele doloží. Výjimka podle věty druhé se uděluje nejdéle na dobu 1 roku a nájemní vztah, ke kterému byla tato výjimka udělena, se uzavírá na dobu trvání této výjimky.“.

10. V § 5 odst. 4 písm. a) se slova „bodech 1 až 3“ nahrazují slovy „až d)“.

11. V § 5 odst. 4 písm. a) se slova „písm. a)“ za slovy „podmínku uvedenou v odstavci 1“ zrušují.

12. V § 5 odst. 4 písmeno b) zní:

„b)   s jakoukoliv fyzickou osobou na dobu určitou, nejdéle však na dobu 1 roku, přičemž této osobě nelze nájemní smlouvu prodloužit nebo s ní tuto smlouvu uzavřít opakovaně; uzavřít nájemní smlouvu s jakoukoliv fyzickou osobou podle části věty před středníkem je možné v případě, že obec, ve které se nájemní byty nacházejí, nenavrhne příjemci úvěru v přiměřené lhůtě po jeho oznámení o volných nájemních bytech, aby uzavřel nájemní smlouvu s fyzickou osobou splňující podmínky podle § 5 odst. 1, nebo fyzická osoba uvedená v § 5 odst. 1 nájemní smlouvu v přiměřené lhůtě odmítne uzavřít nebo k uzavření nájemní smlouvy neposkytne součinnost.“.

13. V § 5 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „bodu 1“ zrušují.

14. V § 5 odst. 5 písm. a) se číslo „0,8“ nahrazuje číslem „0,75“.

15. V § 5 odst. 6 se slova „a) bodech 2 až 4“ nahrazují slovy „b) až e)“.

16. V § 5 odst. 6 se číslo „6“ za slovem „odstavce“ nahrazuje číslem „5“.

17. V § 5 odst. 7 se slova „bodě 1“ zrušují.

18. Poznámka pod čarou č. 6 zní:


6)

§ 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.

19. Poznámka pod čarou č. 7 zní:


7) § 2275 občanského zákoníku.“.

20. V § 6 odst. 2 se za slova „jeho části do podnájmu7),“ vkládají slova „umožnit užívání nájemního bytu jinak než k nájemnímu bydlení,“.

21. V § 6 odst. 2 se slova „ , kterým je zajištěn úvěr poskytnutý Fondem podle tohoto nařízení“ nahrazují slovy „státu nebo státního fondu, dal-li k tomu Fond předchozí souhlas“.

22. V § 6 odst. 3 se slova „bytovému domu s nájemními byty“ nahrazují slovy „nájemnímu bytu“ a slova „nájemní byty“ se zrušují.

23. V § 6 odst. 4 se za slova „nesmí být“ vkládají slova „pozemek nebo“ a slovo „stavbě“ se nahrazuje slovem „budově“.

24. V § 7 odstavec 1 zní:

„(1) Výše úrokové sazby nesmí být nižší než základní referenční sazba Evropské unie8) a může být nižší nebo rovna základní referenční sazbě Evropské unie zvýšené o příslušnou rizikovou přirážku9) podle bonity klienta a zajištění úvěru.“.

25. Poznámka pod čarou č. 10 zní:


10) Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.“.

26. V § 8 odst. 3 se číslo „70“ nahrazuje číslem „90“.

27. V § 8 odst. 4 se slovo „stavby“ nahrazuje slovem „budovy“ a věta poslední se zrušuje.

28. V § 9 odst. 3 písm. a) se slovo „stavby“ nahrazuje slovem „budovy“.

29. V § 9 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena b) až g).

30. V § 9 odst. 3 písmeno b) zní:

„b)   doklad, že žadatel nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky, nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,“.

31. V § 9 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).

32. V § 9 odst. 6 písm. a) se slova „ohlášení stavby s vyznačením převzetí příslušným stavebním úřadem,“ a slova „prohlášení žadatele, že v zákonné lhůtě nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení ohlášené stavby,“ zrušují.

33. V § 11 odstavec 3 zní:

„(3) Úvěr je splatný nejdéle do 30 let ode dne ukončení výstavby.“.

34. V § 11 odst. 6 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo vyjde-li najevo, že žadatel porušil nebo sdělil nepravdivé nebo neúplné údaje podle § 9“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 284/2011  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí nařízením vlády č. 284/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. V případě žádosti o úvěr podle nařízení vlády č. 284/2011  Sb. podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení platí pro uzavření smlouvy o úvěru a pro poskytnutí úvěru podmínky stanovené nařízením vlády č. 284/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

3. Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 481/2000  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí nařízením vlády č. 481/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

4. Právo požádat o změnu smlouvy o poskytnutí dotace podle § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 481/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, zůstává obci zachováno a postupuje se podle § 3 odst. 2 a 3 nařízení vlády č. 481/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

5. Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č.  146/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí nařízením vlády č. 146/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

6. Právo požádat o uzavření dohody o změně podmínek poskytnutí dotace podle § 4 odst. 3 nařízení vlády č. 146/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, zůstává obci zachováno a postupuje se podle § 4 odst. 3 nařízení vlády č. 146/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

7. Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č.  333/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí nařízením vlády č. 333/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů.
2.  Nařízení vlády č. 294/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů.
3.  Nařízení vlády č. 141/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění nařízení vlády č. 294/2001 Sb.
4.  Nařízení vlády č. 145/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů.
5.  Nařízení vlády č. 303/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů.
6.  Část první nařízení vlády č. 209/2013 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.
7.  Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby.
8.  Část třetí nařízení vlády č. 98/2007 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.
9.  Část třetí nařízení vlády č. 209/2013 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.
10.  Nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám.
11.  Nařízení vlády č. 228/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám.

Čl. IV
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Šlechtová v. r.

E-shop

Nový občanský zákoník - dědické právo

Nový občanský zákoník - dědické právo

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., JUDr. Monika Novotná - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Lichva: trestný čin a společenský jev

Lichva: trestný čin a společenský jev

JUDr. Ladislav Koudelka, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Lichva je v současné společnosti velmi aktuálním problémem. Předkládaná monografie je jedinečným pojednáním o tomto trestném činu a společenském jevu – spojuje pohled veřejnoprávní a soukromoprávní, opírá se o důkladnou teoretickou průpravu a zároveň v ní autor uplatňuje svůj ...

Cena: 497 KčKOUPIT

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Husták, Smutný - C. H. Beck

Publikace komplexně zpracovává materii investičních služeb a investičních nástrojů ve světle nového civilního práva a směrnice MiFID, zohledňuje též hlavní změny plynoucí z připravované transpozice směrnice MiFID 2. Záměrem publikace je podat ucelený přehled východisek právní ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.