Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 9/2016 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2016, částka 3, ze dne 19. 1. 2016
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

9

VYHLÁŠKA

ze dne 11. ledna 2016

o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 53 odst. 2 písm. c) až f) a i) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., k provedení § 8 odst. 5, § 9 odst. 5, § 11 odst. 3 a § 23 odst. 7:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví termíny a postupy výběru formy podpory elektřiny u operátora trhu, postup registrace formy podpory elektřiny a provozní podpory tepla u operátora trhu (dále jen „registrace podpory“), termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.

§ 2
Postup registrace podpory

(1) Výrobce1) nebo výrobce tepla provádí registraci podpory v systému operátora trhu postupem

a)   zaevidování údajů o výrobci nebo výrobci tepla,
b)   zaevidování údajů o výrobně, výrobním zdroji nebo výrobně tepla a
c)   výběru formy podpory elektřiny, případně režimu zeleného bonusu výrobcem nebo registrace provozní podpory tepla.

(2) Operátor trhu ověří údaje k registraci podpory podle § 7. V případě ověření shody údajů je registrace dokončena ke dni zaevidování všech údajů potřebných k registraci podpory podle odstavce 1.

§ 3
Evidence údajů o výrobci nebo výrobci tepla

(1) Výrobce nebo výrobce tepla zaeviduje v systému operátora trhu svoje identifikační údaje a další údaje nezbytné pro úhradu podpory v rozsahu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a opatří je platným zaručeným elektronickým podpisem.

(2) Výrobci, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu postupem podle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou přidělí registrační číslo, pokud již nebylo přiděleno, a umožní zabezpečený přístup do systému operátora trhu.

(3) Výrobci tepla, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu přidělí registrační číslo a umožní zabezpečený přístup do systému operátora trhu.

§ 4
Evidence údajů o výrobním zdroji elektřiny

(1) Výrobce, kterému byl umožněn zabezpečený přístup do systému operátora trhu podle § 3 odst. 2, dále v systému operátora trhu zaeviduje údaje o výrobním zdroji elektřiny podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Výrobním zdrojem elektřiny se rozumí zařízení výrobny elektřiny určené pro výrobu elektřiny, charakterizované údaji podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) V případě elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, kdy dochází k souběhu podpory, zaeviduje výrobce údaje o výrobním zdroji elektřiny pouze jednou.

(3) Operátor trhu přidělí výrobci v systému operátora trhu neprodleně jednoznačný identifikátor každého výrobního zdroje elektřiny a také jednoznačný identifikátor výrobny elektřiny.

§ 5
Evidence údajů o výrobně tepla

(1) Výrobce tepla, kterému byl umožněn zabezpečený přístup do systému operátora trhu podle § 3 odst. 3, dále v systému operátora trhu zaeviduje údaje o každé výrobně tepla v rozsahu podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(2) Pokud výrobce tepla provozuje výrobnu tepla, která je zároveň výrobnou elektřiny, je povinen zaevidovat současně s údaji podle odstavce 1 údaje v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Operátor trhu přidělí výrobci tepla v systému operátora trhu neprodleně jednoznačný identifikátor výrobny tepla.

§ 6
Termín a postup výběru formy podpory

(1) Výrobce zaeviduje v systému operátora trhu pro každý výrobní zdroj elektřiny, kterému byl přidělen jednoznačný identifikátor výrobního zdroje elektřiny podle § 4 odst. 3, údaje potřebné pro výplatu podpory podle cenového rozhodnutí Úřadu, zvolenou formu podpory elektřiny, a pokud zvolil podporu elektřiny formou zelených bonusů, zaeviduje také zvolený režim zeleného bonusu.

(2) Na základě údajů uvedených výrobcem nebo výrobcem tepla při registraci podpory přiřadí operátor trhu kategorie podpory v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

(3) Výrobce, který hodlá nabídnout elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu, oznámí tuto skutečnost povinně vykupujícímu prostřednictvím systému operátora trhu nejméně 30 dnů před požadovaným zahájením výkupu elektřiny.

(4) Pokud výrobce nabídl elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu, operátor trhu zpřístupní povinně vykupujícímu v systému operátora trhu údaje potřebné pro uzavření smlouvy.

§ 7
Ověření údajů k registraci podpory elektřiny a podpory tepla

(1) Operátor trhu neprodleně informuje provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy prostřednictvím systému operátora trhu o evidenci údajů o výrobním zdroji elektřiny podle § 4. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje operátora trhu prostřednictvím systému operátora trhu do 4 pracovních dnů od obdržení informace podle věty první, zda se jeho údaje o identifikačních číselných kódech předávacích míst, způsobu připojení výrobního zdroje, napěťové hladině, hodnotě instalovaného výkonu výrobního zdroje a datu připojení výrobního zdroje k přenosové nebo distribuční soustavě z protokolu o prvním paralelním připojení nebo obdobném dokladu a datu instalace měřicího zařízení v předávacím místě shodují s údaji evidovanými v systému operátora trhu.

(2) Operátor trhu neprodleně po zaevidování údajů podle § 3 a 4 ověří shodu evidovaných údajů o výrobci a výrobním zdroji elektřiny s údaji

a)   evidovanými v systému operátora trhu,
b)   v rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny nebo rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny a
c)   v informaci provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy podle odstavce 1.

(3) Operátor trhu neprodleně po zaevidování údajů podle § 3 a 5 ověří shodu evidovaných údajů o výrobci tepla a výrobně tepla s údaji v rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie nebo rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie.

(4) Pokud operátor trhu zjistí, že se některé z údajů evidovaných výrobcem nebo výrobcem tepla v systému operátora trhu neshodují s údaji ověřovanými podle odstavce 2 nebo 3, není možné dokončit registraci podpory. Operátor trhu o této skutečnosti neprodleně informuje výrobce nebo výrobce tepla prostřednictvím systému operátora trhu s uvedením, o které údaje se jedná.

(5) Operátor trhu informuje neprodleně výrobce nebo výrobce tepla o ověření shody údajů a o dokončení registrace podpory prostřednictvím systému operátora trhu, a pokud výrobce nabídl elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu, informuje rovněž povinně vykupujícího.

§ 8
Aktualizace evidovaných údajů k registraci podpory a změna formy podpory elektřiny nebo režimu zeleného bonusu na elektřinu

(1) V případě, že došlo ke změně údajů evidovaných výrobcem nebo výrobcem tepla při registraci podpory, výrobce nebo výrobce tepla neprodleně aktualizuje evidované údaje v systému operátora trhu. Operátor trhu ověří aktualizované údaje postupem podle § 7 přiměřeně. Pokud výrobce nabídl elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu, operátor trhu o této změně neprodleně informuje povinně vykupujícího.

(2) Při změně zvolené formy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo změně režimu zeleného bonusu na elektřinu se použije ustanovení § 6 obdobně. Změnu zvolené formy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo změnu režimu zeleného bonusu na elektřinu zaeviduje výrobce v systému operátora trhu nejpozději do 30. listopadu daného kalendářního roku pro následující kalendářní rok.

§ 9
Přechodná ustanovení

(1) Registrace podpory zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Stávající registrace výrobců a výrobců tepla u operátora trhu provedené na základě vyhlášky č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška), zůstávají v platnosti.

§ 10
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška), se zrušuje.

§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 2 písm. n) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1197 - Energetika

ÚZ č. 1197 - Energetika

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje tři nosné zákony z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, z nichž některé byly od minulého vydání změněny, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.