Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


5

VYHLÁŠKA

ze dne 12. ledna 2016,

kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 22 odst. 13 a § 23c odst. 4 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 26 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/64/EU ze dne 15. května 2014, kterou se mění směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o počítačové databáze, které jsou součástí sítí dozoru v členských státech.“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 27 se doplňuje věta „Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) (Text s významem pro EHP).“.

3. V § 2 písm. b) bodech 2, 3 se slovo „poprvé“ zrušuje.

4. Na konci poznámky pod čarou č. 10 se doplňuje věta „Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) (Text s významem pro EHP).“.

5. Poznámka pod čarou č. 11b zní:


11b)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) ( Text s významem pro EHP ).“.

6. V § 13 odst. 3 se slova „nařízením Komise (ES) č. 504/2008“ nahrazují slovy „nařízením Komise (EU) 2015/262“.

7. V § 13 odstavec 4 zní:

„(4) Každé hříbě koně, osla a jejich kříženců se označuje tak, aby byl průkaz koně vydán před opuštěním hospodářství, ve kterém se hříbě narodilo, s výjimkou případů, kdy se takový přesun uskuteční v souladu s nařízením Komise (EU) 2015/262, nejpozději do 12 měsíců od data narození.“.

8. V § 13 odst. 5 se za slovo „majitelem“ vkládá slovo „prokazatelně“.

9. V § 38 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , případně identifikační čísla zvířete35)“.

Poznámka pod čarou č. 35 zní:


35) Čl. 4 odst. 1, čl. 4b odst. 1, čl. 4c odst. 1 a čl. 4d nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění.“.

10. V § 38 odst. 1 se na konci písmene e) doplňuje bod 7, který zní:

„7.  druh elektronického identifikátoru, pokud je jím zvíře označeno,“.

11. V § 41 odst. 5 písm. d) se slovo „přemístění“ nahrazuje slovem „odchodu“.

12. V § 41 odst. 5 písm. e) se slova „přemístění zpět“ nahrazují slovem „příchodu“.

13. V § 42 odst. 6 se slova „s kopií průkazu“ nahrazují slovy „s originálem průkazu“.

14. V § 44 se na konci odstavce 1 tečka zrušuje a doplňují se slova „s výjimkou“ a písmena a) až e), která včetně poznámky pod čarou č. 36 znějí:

„a)    koní účastnících se soutěží, dostihů, přehlídek či výcviku, včetně přepravy za tímto účelem, po dobu nepřesahující 90 dnů,
b)   hřebců nacházejících se v členském státě během připouštěcí sezóny,
c)   klisen nacházejících se v členském státě pro účely plemenitby po dobu nepřesahující 90 dnů,
d)   koní umístěných ve veterinárním zařízení ze zdravotních důvodů,
e)   koní určených k porážce do 10 dnů od jejich vstupu36).

36) Čl. 27 nařízení Komise (EU) 2015/262.“.

15. V § 44 odst. 2 se slova „s kopií průkazu“ nahrazují slovy „s originálem průkazu“.

16. V § 46 odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „30“.

17. V § 46 odstavec 2 zní:

„(2) Každý nový majitel plemenného koně zasílá příslušnému uznanému chovatelskému sdružení hlášení změny do 30 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový majitel koně zasílá současně s hlášením změny průkaz koně, ve kterém uznané chovatelské sdružení potvrdí změnu majitele, a průkaz koně zasílá zpět novému majiteli. Na písemnou žádost majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci potvrdí uznané chovatelské sdružení změnu majitele koně pouze na základě hlášení změny s úředně ověřeným podpisem majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci. Hlášení změny zasílá uznané chovatelské sdružení pověřené osobě4) do 10 pracovních dnů ode dne doručení.“.

18. V § 46 odst. 3 se slova „hlášení změny do 5 pracovních dnů“ nahrazují slovy „hlášení změny do 30 pracovních dnů“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Na písemnou žádost majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci potvrdí pověřená osoba změnu majitele koně pouze na základě hlášení změny s úředně ověřeným podpisem majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci.“.

19. V § 46 odst. 4 se slova „pověřené osobě4) do 5 pracovních dnů“ nahrazují slovy „pověřené osobě4) do 30 pracovních dnů“.

20. V § 46 odst. 5 se slova „hlášení změny do 5 pracovních dnů“ nahrazují slovy „hlášení změny do 30 pracovních dnů“.

21. V § 46 odst. 6 se za slova „ve lhůtě 30“ vkládá slovo „pracovních“ a slova „čl. 19 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 504/2008“ se nahrazují slovy „čl. 35 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2015/262“.

22. V § 46 odst. 7 se slova „hlášení změny do 5 pracovních dnů“ nahrazují slovy „hlášení změny do 30 pracovních dnů“.

23. Poznámka pod čarou č. 20a zní:


20a)  Čl. 38 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) (Text s významem pro EHP).“.

24. V § 48 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) až z), která znějí:

„u)   datum vydání a jakékoli změny identifikačního dokladu20a),
v)   jméno a adresa majitele, který předložil identifikační doklad či podal žádost podle čl. 11 odst. 1, čl. 15 odst. 1, čl. 29 odst. 2 nebo čl. 32 odst. 2 nařízení Komise (EU) 2015/262,
w)   status zvířete jakožto evidovaného koně nebo koně pro chov a produkci20a),
x)   sériové číslo, pokud takové číslo je přiděleno identifikačnímu dokladu20a),
y)   označení země, v níž se nachází hospodářství, kde je kůň držen20a),
z)   označení země, ve které se kůň narodil, jde-li o koně pocházejícího ze zahraničí20a).“.

25. V § 49 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 34 znějí:

„(1) Průkaz koně je povinným identifikačním dokladem vydávaným v souladu s nařízením Komise (EU) 2015/262.

(2) Průkaz koně vydává pověřená osoba34) do 28 dnů ode dne doručení žádosti majitele koně. Majitel koně žádá zasláním podepsaného

a)   čtvrtého připouštěcího lístku31),
b)   hlášení o registraci koně narozeného v České republice, nebo
c)   hlášení o trvalém dovozu koně ze třetích zemí.

34) Čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení Komise (EU) 2015/262.“.

26. V § 49 odstavec 6 zní:

„(6) Dojde-li ke ztrátě průkazu koně a totožnost koně lze zjistit, majitel koně písemně požádá vydávající orgán o vystavení duplikátu průkazu koně. Duplikát průkazu koně je také vydán v případě, kdy zvíře nebylo identifikováno ve lhůtě stanovené v § 13 odst. 4 a původ zvířete podle čl. 29 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (EU) 2015/262 je znám.“.

27. V § 49 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Dojde-li ke ztrátě průkazu koně a totožnost koně nelze zjistit, majitel koně písemně požádá pověřenou osobu o náhradní identifikační doklad. Náhradní identifikační doklad je také vydán v případě, kdy zvíře nebylo identifikováno ve lhůtě stanovené v § 13 odst. 4 a původ zvířete podle čl. 32 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (EU) 2015/262 je znám.

(8) Pokud je kůň bez plemenné příslušnosti povýšen do kategorie plemenného koně v souladu s pravidly vydávajícího orgánu11b), může mu být kdykoli vydán nový průkaz koně. Údaje z původního průkazu koně se přepíší do nového průkazu koně a původní průkaz koně se zneplatní.“.

28. Poznámka pod čarou č. 22 zní:


22)  Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. ledna 2016.

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

E-shop

Zákon o státní památkové péči - Praktický komentář

Zákon o státní památkové péči - Praktický komentář

Martin Zídek, Michal Tupý, Jiří Klusoň - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář k zákonu o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) je užitečnou příručkou pro laiky i odborníky v oblasti památkové péče. Na praktických příkladech autoři vysvětlují jednotlivá ustanovení zákona a zároveň reflektují i judikaturu, která s touto problematikou ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, poznámkami a..., 3. vydání

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, poznámkami a..., 3. vydání

Petr Tomek, Zdeněk Fiala - Anag, spol. s r. o.

Publikace je aktualizovanou a zásadně přepracovanou verzí předchozí obdobné publikace. Co v této publikaci naleznete? Kniha obsahuje novelizovaný text zákona č. 361/2003 Sb., k němuž je připojen ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Investiční služby v právní teorii a praxi

Investiční služby v právní teorii a praxi

Martin Hobza - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování. Kromě vysvětlení základních teoretických východisek autor nabízí řešení otázek a problémů vznikajících při praktické aplikaci právní úpravy investičního zprostředkování, resp. poskytování ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.