Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


5

VYHLÁŠKA

ze dne 12. ledna 2016,

kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 22 odst. 13 a § 23c odst. 4 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 26 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/64/EU ze dne 15. května 2014, kterou se mění směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o počítačové databáze, které jsou součástí sítí dozoru v členských státech.“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 27 se doplňuje věta „Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) (Text s významem pro EHP).“.

3. V § 2 písm. b) bodech 2, 3 se slovo „poprvé“ zrušuje.

4. Na konci poznámky pod čarou č. 10 se doplňuje věta „Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) (Text s významem pro EHP).“.

5. Poznámka pod čarou č. 11b zní:


11b)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) ( Text s významem pro EHP ).“.

6. V § 13 odst. 3 se slova „nařízením Komise (ES) č. 504/2008“ nahrazují slovy „nařízením Komise (EU) 2015/262“.

7. V § 13 odstavec 4 zní:

„(4) Každé hříbě koně, osla a jejich kříženců se označuje tak, aby byl průkaz koně vydán před opuštěním hospodářství, ve kterém se hříbě narodilo, s výjimkou případů, kdy se takový přesun uskuteční v souladu s nařízením Komise (EU) 2015/262, nejpozději do 12 měsíců od data narození.“.

8. V § 13 odst. 5 se za slovo „majitelem“ vkládá slovo „prokazatelně“.

9. V § 38 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , případně identifikační čísla zvířete35)“.

Poznámka pod čarou č. 35 zní:


35) Čl. 4 odst. 1, čl. 4b odst. 1, čl. 4c odst. 1 a čl. 4d nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění.“.

10. V § 38 odst. 1 se na konci písmene e) doplňuje bod 7, který zní:

„7.  druh elektronického identifikátoru, pokud je jím zvíře označeno,“.

11. V § 41 odst. 5 písm. d) se slovo „přemístění“ nahrazuje slovem „odchodu“.

12. V § 41 odst. 5 písm. e) se slova „přemístění zpět“ nahrazují slovem „příchodu“.

13. V § 42 odst. 6 se slova „s kopií průkazu“ nahrazují slovy „s originálem průkazu“.

14. V § 44 se na konci odstavce 1 tečka zrušuje a doplňují se slova „s výjimkou“ a písmena a) až e), která včetně poznámky pod čarou č. 36 znějí:

„a)    koní účastnících se soutěží, dostihů, přehlídek či výcviku, včetně přepravy za tímto účelem, po dobu nepřesahující 90 dnů,
b)   hřebců nacházejících se v členském státě během připouštěcí sezóny,
c)   klisen nacházejících se v členském státě pro účely plemenitby po dobu nepřesahující 90 dnů,
d)   koní umístěných ve veterinárním zařízení ze zdravotních důvodů,
e)   koní určených k porážce do 10 dnů od jejich vstupu36).

36) Čl. 27 nařízení Komise (EU) 2015/262.“.

15. V § 44 odst. 2 se slova „s kopií průkazu“ nahrazují slovy „s originálem průkazu“.

16. V § 46 odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „30“.

17. V § 46 odstavec 2 zní:

„(2) Každý nový majitel plemenného koně zasílá příslušnému uznanému chovatelskému sdružení hlášení změny do 30 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový majitel koně zasílá současně s hlášením změny průkaz koně, ve kterém uznané chovatelské sdružení potvrdí změnu majitele, a průkaz koně zasílá zpět novému majiteli. Na písemnou žádost majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci potvrdí uznané chovatelské sdružení změnu majitele koně pouze na základě hlášení změny s úředně ověřeným podpisem majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci. Hlášení změny zasílá uznané chovatelské sdružení pověřené osobě4) do 10 pracovních dnů ode dne doručení.“.

18. V § 46 odst. 3 se slova „hlášení změny do 5 pracovních dnů“ nahrazují slovy „hlášení změny do 30 pracovních dnů“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Na písemnou žádost majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci potvrdí pověřená osoba změnu majitele koně pouze na základě hlášení změny s úředně ověřeným podpisem majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci.“.

19. V § 46 odst. 4 se slova „pověřené osobě4) do 5 pracovních dnů“ nahrazují slovy „pověřené osobě4) do 30 pracovních dnů“.

20. V § 46 odst. 5 se slova „hlášení změny do 5 pracovních dnů“ nahrazují slovy „hlášení změny do 30 pracovních dnů“.

21. V § 46 odst. 6 se za slova „ve lhůtě 30“ vkládá slovo „pracovních“ a slova „čl. 19 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 504/2008“ se nahrazují slovy „čl. 35 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2015/262“.

22. V § 46 odst. 7 se slova „hlášení změny do 5 pracovních dnů“ nahrazují slovy „hlášení změny do 30 pracovních dnů“.

23. Poznámka pod čarou č. 20a zní:


20a)  Čl. 38 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) (Text s významem pro EHP).“.

24. V § 48 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) až z), která znějí:

„u)   datum vydání a jakékoli změny identifikačního dokladu20a),
v)   jméno a adresa majitele, který předložil identifikační doklad či podal žádost podle čl. 11 odst. 1, čl. 15 odst. 1, čl. 29 odst. 2 nebo čl. 32 odst. 2 nařízení Komise (EU) 2015/262,
w)   status zvířete jakožto evidovaného koně nebo koně pro chov a produkci20a),
x)   sériové číslo, pokud takové číslo je přiděleno identifikačnímu dokladu20a),
y)   označení země, v níž se nachází hospodářství, kde je kůň držen20a),
z)   označení země, ve které se kůň narodil, jde-li o koně pocházejícího ze zahraničí20a).“.

25. V § 49 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 34 znějí:

„(1) Průkaz koně je povinným identifikačním dokladem vydávaným v souladu s nařízením Komise (EU) 2015/262.

(2) Průkaz koně vydává pověřená osoba34) do 28 dnů ode dne doručení žádosti majitele koně. Majitel koně žádá zasláním podepsaného

a)   čtvrtého připouštěcího lístku31),
b)   hlášení o registraci koně narozeného v České republice, nebo
c)   hlášení o trvalém dovozu koně ze třetích zemí.

34) Čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení Komise (EU) 2015/262.“.

26. V § 49 odstavec 6 zní:

„(6) Dojde-li ke ztrátě průkazu koně a totožnost koně lze zjistit, majitel koně písemně požádá vydávající orgán o vystavení duplikátu průkazu koně. Duplikát průkazu koně je také vydán v případě, kdy zvíře nebylo identifikováno ve lhůtě stanovené v § 13 odst. 4 a původ zvířete podle čl. 29 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (EU) 2015/262 je znám.“.

27. V § 49 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Dojde-li ke ztrátě průkazu koně a totožnost koně nelze zjistit, majitel koně písemně požádá pověřenou osobu o náhradní identifikační doklad. Náhradní identifikační doklad je také vydán v případě, kdy zvíře nebylo identifikováno ve lhůtě stanovené v § 13 odst. 4 a původ zvířete podle čl. 32 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (EU) 2015/262 je znám.

(8) Pokud je kůň bez plemenné příslušnosti povýšen do kategorie plemenného koně v souladu s pravidly vydávajícího orgánu11b), může mu být kdykoli vydán nový průkaz koně. Údaje z původního průkazu koně se přepíší do nového průkazu koně a původní průkaz koně se zneplatní.“.

28. Poznámka pod čarou č. 22 zní:


22)  Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. ledna 2016.

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

E-shop

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 2. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 2. vydání

JUDr. Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován. Druhé vydání publikace veškeré tyto novelizace reflektuje, naposledy rozsáhlou novelou zákonem č. 294/2013 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Účetní a daňové transakce v návaznosti na zákon o korporacích

Účetní a daňové transakce v návaznosti na zákon o korporacích

Ing. Pěva Čouková - Účetní portál a.s.

Publikace podává praktický výklad k některým ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Tato problematika je pro všechny tak trochu zrádná tím, že ji neděláme dnes a denně. A znalosti se ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Základy práva Evropské unie pro ekonomy

Základy práva Evropské unie pro ekonomy

Vladimír Týč - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva vychází již v šestém vydání, v němž byla aktualizována a přepracována především v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy. Po úvodním popisu historických souvislostí procesu evropské integrace se autor postupně ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.