Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


373

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 8 písm. k), l), p) až t) a § 23b odst. 5.:

Čl. I

Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se číslo „410/2010“ nahrazuje číslem „221/2015“.

2. V § 3 písm. a) se čárka za slovem „obec“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a spravující jednotka vyššího dílčího konsolidačního celku státu vládní část“ se zrušují.

3. V § 3 písm. b) se slova „nebo část účetní jednotky Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“) tvořená částí účetních případů účetní jednotky ministerstva, která hospodaří s příjmy a výdaji kapitoly státního rozpočtu 312 – Ministerstvo financí a zvláštními prostředky fondu privatizace,“ zrušují.

4. V § 3 písm. f) se slova „nebo část účetních případů účetní jednotky Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel, které hospodaří s příjmy a výdaji kapitoly státního rozpočtu 312 – Ministerstvo financí a 398 – Všeobecná pokladní správa,“ zrušují.

5. V § 3 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena g) až i).

6. V § 3 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

7. V § 5 odst. 8 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“)“.

8. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „spravující jednotkou vyššího dílčího konsolidačního celku státu vládní část,“ zrušují.

9. V § 6 odst. 2 písm. a) se slovo „společně“ a slova „a spravující jednotky vyššího dílčího konsolidačního celku státu vládní část“ zrušují.

10. V § 6 odst. 2 písm. b) se slova „a spravující jednotky vyššího dílčího konsolidačního celku státu vládní část společně vykonávají“ nahrazují slovem „vykonává“.

11. V § 9 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Pokud účetní jednotka, která není vybranou účetní jednotkou, v účetním období splňuje podmínky významnosti pro zahrnutí do konsolidačního celku státu podle této vyhlášky, platí, že splňuje tyto podmínky i 3 po sobě následující účetní období.“.

12. V § 10 odst. 1 se slova „dílčí konsolidační celek státu podle § 5 odst. 2 až 6 splňuje“ nahrazují slovy „konsolidační celek Česká republika splňuje účetní jednotka zahrnutá podle § 9, která není vybranou účetní jednotkou, a dále“.

13. V § 10 odst. 2 se slova „účetní období, za které sestavuje účetní závěrku,“ nahrazují slovy „2 bezprostředně po sobě následující účetní období, za která sestavuje účetní závěrku, předcházející o 1 účetní období účetní období, za které se sestavují účetní výkazy za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu“.

14. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Pokud spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí v účetním období splňuje podmínky významnosti pro naplnění dalších stanovených povinností podle této vyhlášky, platí, že splňuje tyto podmínky i 3 po sobě následující účetní období.“.

15. V § 11 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

16. V § 11 odstavec 6 zní:

„(6) Seznam je sestavován v rozsahu stanoveném v technické vyhlášce o účetních záznamech.“.

17. V § 12 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

18. V § 13 odst. 1 se slova „a 7“ zrušují.

19. V § 13 odst. 4 se slova „i jiné účetní záznamy nezbytné“ nahrazují slovy „pomocný konsolidační záznam nezbytný“ a slova „i na“ se nahrazují slovem „na“.

20. V § 13 odst. 5 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

21. V § 13 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   prostřednictvím spravující jednotky hlavní město Praha v případě konsolidovaných jednotek státu, které jsou součástí dílčího konsolidačního celku státu městská část hlavního města Prahy.“.

22. V § 14 odst. 2 se za slova „početní a jiné úpravy“ vkládají slova „ , rozsah vykazovaných skutečností v Pomocném konsolidačním přehledu“.

23. V § 17 odst. 1 a 2 se slovo „neurčí“ nahrazuje slovem „nestanoví“.

24. V § 17 odst. 3 se za slova „konsolidované jednotky státu“ vkládají slova „a městské části hlavního města Prahy“ a slova „ , do výkazu majetku a závazků za dílčí konsolidační celek státu, výkazu nákladů a výnosů za dílčí konsolidační celek státu a přílohy – knihy podrozvahových účtů – za dílčí konsolidační celek státu nebo do souhrnného výkazu majetku a závazků státu, souhrnného výkazu nákladů a výnosů státu a přílohy – knihy podrozvahových účtů“ se zrušují.

25. V § 18 odst. 1 se za slova „podstatný vliv“ vkládají slova „nebo společný vliv“ a slovo „neurčí“ se nahrazuje slovem „nestanoví“.

26. V § 18 odst. 2 se slova „spravující jednotky“ zrušují.

27. § 19 se včetně nadpisu zrušuje.

28. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:

㤠20a
Přetřídění vztahující se na zdravotní pojišťovnu

(1) Zdravotní pojišťovna pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu vykazuje v rámci Pomocného konsolidačního přehledu snížení nebo zvýšení základního fondu, rezervního fondu, provozního fondu, fondu majetku a fondu prevence tvořených podle jiných právních předpisů (dále jen „fond zdravotní pojišťovny“), které souvisí s běžným účetním obdobím, jako příslušný náklad nebo výnos. Za náklad nebo výnos nejsou považovány příděly uskutečňované mezi fondy zdravotní pojišťovny.

(2) Počáteční stavy fondů zdravotní pojišťovny po zohlednění odstavce 1 jsou vykazovány v rámci Pomocného konsolidačního přehledu jako výsledek hospodaření předcházejících účetních období.“.

29. V § 21 odst. 1 a 2 se slova „které byly konsolidovanými jednotkami státu“ nahrazují slovy „který byl konsolidovanou jednotkou státu nebo městskou částí hlavního města Prahy“.

30. V § 21 odstavec 3 zní:

„(3) Významné identifikované vzájemné vztahy v rámci konsolidovaných jednotek státu a městských částí hlavního města Prahy zahrnutých do konsolidačního celku státu vyloučí ministerstvo.“.

31. V § 21 odst. 4 se za slova „konsolidovaná jednotka státu“ vkládají slova „ , popřípadě městská část hlavního města Prahy,“ a slova „ , při metodě poměrné konsolidace v poměrné výši“ se zrušují.

32. V § 22 odst. 1 a 2 se za slova „podle § 9 a 10,“ vkládají slova „a městská část hlavního města Prahy“.

33. V § 24 odst. 4 se slova „korunách českých s přesností na dvě desetinná místa“ nahrazují slovy „milionech korun českých s přesností na jedno desetinné místo“.

34. V § 25 odst. 3 písm. d) se slova „individuální referenční množství mléka9),“ zrušují.

35. V § 25 odst. 7 se slova „nejpozději k rozvahovému dni“ zrušují.

36. V § 29 odst. 1 se slovo „zbožím“ nahrazuje slovem „zásobami“.

37. V § 29 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a „B.I.10. Ostatní zásoby““.

38. V § 29 odst. 3 písm. f) se slova „majetku uvedeného“ nahrazují slovy „staveb uvedených“.

39. V § 29 odst. 3 písm. h) se slovo „zbožím“ nahrazuje slovem „zásobou“.

40. V § 29 odst. 4 se za slova „a ocenění samostatné“ vkládá slovo „hmotné“.

41. V § 29 odst. 11 se slova „nejpozději k rozvahovému dni“ zrušují a slova „běžného účetního období“ se zrušují.

42. V § 35 odst. 1 se slova „A.I.8, A.II.9 a A.III.8“ nahrazují slovy „A.I.8., A.II.9. a A.III.8.“.

43. V § 35 odst. 2 se slova „a A.IV.B. až A.IV.C.“ zrušují.

44. V § 35 se odstavce 3 a 4 zrušují.

45. V § 36 odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ ; dále obsahuje nemovité a movité věci nabyté za účelem bezúplatného předání s výjimkou bezúplatného předání podle § 25 odst. 6 zákona.“.

46. V § 38 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   „B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních operací“ obsahuje pohledávky z neukončených finančních operací, zejména reverzních rep.“.

47. V § 38 odst. 6 písm. a) se slova „B.II.29.“ nahrazují slovy „B.II.30.“.

48. V § 38 odst. 6 písm. b) se slova „B.II.30.“ nahrazují slovy „B.II.31.“.

49. V § 38 odst. 6 písm. c) se slova „B.II.31.“ nahrazují slovy „B.II.32.“, za slova „soukromoprávních vztahů, na základě kterých vznikly nároky, ale není známa skutečná výše plnění“ se vkládají slova „nebo je jiným způsobem zpochybnitelná“ a slova „B.II.32.“ se nahrazují slovy „B.II.33.“.

50. V § 38 odst. 7 se slova „B.II.32.“ nahrazují slovy „B.II.33.“ a slova „B.II.31.“ se nahrazují slovy „B.II.32.“.

51. V § 38 odst. 8 se slova „B.II.32.“ nahrazují slovy „B.II.33.“.

52. V § 38 se odstavce 9 a 10 zrušují.

53. V § 40 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   „B.III.6. Účty státních finančních aktiv“ obsahuje u ministerstva prostředky na účtech státních finančních aktiv,“.

54. V § 40 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   „B.III.7. Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu“ obsahuje u ministerstva prostředky na účtech řízení likvidity státní pokladny a prostředky na účtech u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev spravovaných v rámci řízení státního dluhu; pasivní zůstatek syntetického účtu 248 se k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni vykazuje v položce „D.III.34. Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu“,“.

55. V § 42 odst. 1 se slova „investiční fond“ nahrazují slovy „fond investic“.

56. V § 42 odst. 2 písm. e) se slova „investiční fond“ nahrazují slovy „fond investic“ a slova „investičního fondu“ se nahrazují slovy „fondu investic“.

57. V § 42 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

58. V § 42 odst. 2 písm. g) se slova „C.II.B.“ nahrazují slovy „C.II.A.“.

59. V § 43 odst. 1 se čárka za slovy „konsolidovaných metodou plné konsolidace“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a metodou poměrné konsolidace“ se zrušují.

60. V § 44 odst. 2 se slova „a hodnotu položky „C.III.E. Rozdíly z konsolidace“ v minulém období“ zrušují.

61. § 46 se včetně nadpisu zrušuje.

62. V § 49 odstavec 2 zní:

„(2) Položka „D.I.A. Rezervy ostatní“ obsahuje rezervy na pokrytí budoucích rizik, včetně rezerv tvořených podle jiného právního předpisu, u konsolidovaných jednotek státu, které nejsou uvedeny v položce D.I.1.“.

63. V § 49 se odstavce 3 až 5 zrušují.

64. V § 50 písm. f) se slova „ , D.II.B. a D.II.C.,“ zrušují.

65. V § 50 se písmena g) a h) zrušují.

66. V § 51 odst. 7 písm. c) se slova „repo obchodů“ nahrazují slovem „rep“.

67. V § 51 odst. 8 písm. a) se slova „D.III.34.“ nahrazují slovy „D.III.35.“.

68. V § 51 odst. 8 písm. b) se slova „D.III.35.“ nahrazují slovy „D.III.36.“.

69. V § 51 odst. 8 písm. c) větě první se slova „D.III.36.“ nahrazují slovy „D.III.37.“, za slova „vztahů, u nichž není známa skutečná výše plnění“ se vkládají slova „nebo je jiným způsobem zpochybnitelná“ a ve větě druhé se slova „D.III.37.“ nahrazují slovy „D.III.38.“.

70. V § 51 odst. 8 písm. d) a e) se slova „D.III.37.“ nahrazují slovy „D.III.38.“.

71. V § 51 odst. 8 se písmena f) a g) zrušují.

72. V § 52 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

73. V § 52 odst. 2 písm. b) se slova „A.I.15.“ nahrazují slovy „A.I.14.“.

74. V § 52 odst. 2 písm. c) se slova „A.I.16.“ nahrazují slovy „A.I.15.“.

75. V § 52 odst. 2 písm. d) se slova „A.I.17.“ nahrazují slovy „A.I.16.“.

76. V § 52 odst. 3 písm. a) se slova „A.I.21.“ nahrazují slovy „A.I.20.“.

77. V § 52 odst. 3 písm. b) se slova „A.I.22.“ nahrazují slovy „A.I.21.“.

78. V § 52 odst. 4 písm. a) se slova „A.I.23.“ nahrazují slovy „A.I.22.“.

79. V § 52 odst. 4 písm. b) se slova „A.I.24.“ nahrazují slovy „A.I.23.“ a slova „A.I.23.“ se nahrazují slovy „A.I.22.“.

80. V § 52 odst. 4 písm. c) se slova „A.I.25.“ nahrazují slovy „A.I.24.“.

81. V § 52 odst. 5 se slova „A.I.27.“ nahrazují slovy „A.I.26.“.

82. V § 52 odst. 6 písm. a) se slova „A.I.29.“ nahrazují slovy „A.I.28.“.

83. V § 52 odst. 6 písm. b) se slova „A.I.30.“ nahrazují slovy „A.I.29.“.

84. V § 52 odst. 6 písm. c) se slova „A.I.31.“ nahrazují slovy „A.I.30.“.

85. V § 52 odst. 6 písm. d) se slova „A.I.35.“ nahrazují slovy „A.I.34.“.

86. V § 52 odst. 6 písm. e) se slova „A.I.36.“ nahrazují slovy „A.I.35.“.

87. V § 52 odst. 6 písm. f) se slova „A.I.37.“ nahrazují slovy „A.I.36.“ a slova „A.I.36.“ se nahrazují slovy „A.I.35.“.

88. V § 52 odst. 6 písmena g) a h) znějí:

„g)   „A.I.A. Náklady zdravotních pojišťoven“ obsahuje u zdravotních pojišťoven výši nákladů souvisejících se zdravotní péčí hrazenou z pojistného na veřejné zdravotní pojištění včetně jeho příslušenství,
h)   „A.I.B. Odměny členům orgánů společnosti, družstva a ostatních institucí“ obsahuje zejména odměny členům orgánů společnosti, družstva a ostatních institucí a další jejich příjmy plynoucí ze závislé činnosti vykonávané pro společnost, družstvo nebo jinou instituci.“.

89. V § 53 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

90. § 54 včetně nadpisu zní:

㤠54
Náklady na transfery

Položka „A.III.A. Náklady na transfery“ obsahuje zejména náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí; u organizačních složek státu dále obsahuje náklady z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu z příslušné kapitoly státního rozpočtu.“.

91. V § 56 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

92. V § 56 odst. 2 písmeno g) zní:

„g)   „B.I.A. Výnosy z veřejného zdravotního pojištění“ obsahuje u zdravotních pojišťoven výši výnosů souvisejících s přijatým pojistným na veřejné zdravotní pojištění včetně veškerého jeho příslušenství a u zařízení poskytujících zdravotní péči obsahuje výši výnosů souvisejících s přijatou platbou za poskytnutou zdravotní péči.“.

93. V § 57 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

94. § 59 včetně nadpisu zní:

㤠59
Výnosy z transferů

Položka „B.IV.A. Výnosy z transferů“ obsahuje zejména výnosy z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, s výjimkou daní, poplatků a jiných obdobných dávek; u organizačních složek státu dále obsahuje výnosy z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu z příslušné kapitoly státního rozpočtu; u obchodní korporace, státního podniku, národního podniku nebo státní organizace neobsahuje výnosy z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytnutých k pořízení majetku nebo úhradě úroků zahrnovaných do ocenění majetku.“.

95. V § 61 písm. d) se čárka za slovem „konsolidovaných metodou plné konsolidace“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a metodou poměrné konsolidace“ se zrušují.

96. V § 61 na konci textu písmene e) se čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

97. V § 62 odst. 8 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) a f), která znějí:

„e)   „P.VII.5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu“ obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu plnění z přijatého kolaterálu,
f)   „P.VII.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu“ obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu plnění z přijatého kolaterálu,“.

Dosavadní písmena e) až m) se označují jako písmena g) až o).

98. V § 62 odst. 8 písm. g) se slova „P.VII.5.“ nahrazují slovy „P.VII.7.“ a slova „P.VII.11.“ se nahrazují slovy „P.VII.13.“.

99. V § 62 odst. 8 písm. h) se slova „P.VII.6.“ nahrazují slovy „P.VII.8.“ a slova „P.VII.12.“ se nahrazují slovy „P.VII.14.“.

100. V § 62 odst. 8 písm. i) se slova „P.VII.7.“ nahrazují slovy „P.VII.9.“.

101. V § 62 odst. 8 písm. j) se slova „P.VII.8.“ nahrazují slovy „P.VII.10.“.

102. V § 62 odst. 8 písm. k) se slova „P.VII.9.“ nahrazují slovy „P.VII.11.“ a slova „P.VII.7.“ se nahrazují slovy „P.VII.9.“.

103. V § 62 odst. 8 písm. l) se slova „P.VII.10.“ nahrazují slovy „P.VII.12.“ a slova „P.VII.8.“ se nahrazují slovy „P.VII.10.“.

104. V § 62 odst. 8 písm. m) se slova „P.VII.11.“ nahrazují slovy „P.VII.13.“.

105. V § 62 odst. 8 písm. n) se slova „P.VII.12.“ nahrazují slovy „P.VII.14.“.

106. Příloha č. 1 se zrušuje.

107. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 312/2014 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

108. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 312/2014 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

109. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 312/2014 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Vyhláška č. 312/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije poprvé v účetním období započatém dnem 1. ledna 2016 a později.

2. Ministerstvo financí nesestavuje a nepředává za účetní období roku 2015 seznam za spravující jednotku vyššího dílčího konsolidačního celku státu vládní část.

3. Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel nesestavují a nepředávají za účetní období roku 2015 účetní záznamy v rozsahu vzorů rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy a Pomocného analytického přehledu stanovených vyhláškou pro některé vybrané účetní jednotky a technickou vyhláškou o účetních záznamech, a to zvlášť za část účetních případů účetní jednotky souvisejících s hospodařením s příjmy a výdaji kapitoly státního rozpočtu 312 – Ministerstvo financí a zvláštními prostředky fondu privatizace a zvlášť za zbývající část účetních případů účetní jednotky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Ministr:
Ing. Babiš v. r.

E-shop

Zákon o některých službách informační společnosti. Komentář

Zákon o některých službách informační společnosti. Komentář

Martin Maisner - C. H. Beck

Komentář poskytuje přehledný výklad k zákonu o některých službách informační společnosti. Vychází ze současného stavu právního poznání, odborné literatury, rozhodovací praxe soudů tuzemských i zahraničních a relevantní zahraniční právní úpravy. V otázkách, kde komentovaná ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1171 - Obchodní korporace

ÚZ č. 1171 - Obchodní korporace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný zákon o obchodních korporacích s podrobným rejstříkem a novelizovaný zákon o státním podniku. Dále obsahuje aktuální texty zákonů: o přeměnách obchodních společností, o nabídkách převzetí, o evropské společnosti, o transparentnosti akciových ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Praktický průvodce veřejnou podporou

Praktický průvodce veřejnou podporou

JUDr. Michael Kincl - BOVA POLYGON

Kniha se zaměřuje na aktuální problematiku práva EU, kterou je regulace veřejné podpory. Její zaměření ocení všichni, kdo se účastní procesu poskytování veřejných prostředků, zejména pak úředníci veřejné správy, žadatelé o financování z veřejných rozpočtů a nejrůznějších fondů, ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.